Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 29/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 29/2008/QĐ-BTC NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQh12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng; Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về các biện pháp kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số biện pháp nhằm giảm nhập siêu tại Công văn số 2910/VPCP-KTTH ngày 9/5/2008; Sau khi có ý kiến thống nhất của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 257/NHNN- QLNH.m ngày 15 tháng 5 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2008 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn DANH MỤC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI (Ban hành kèm theo Quyết định 29/2008/QĐ-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Thuế Mã hàng Mô tả hàng hoá suất (%) 25.23 Xi măng Portland, xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulfat và xi măng chịu nước (xi măng thuỷ lực) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke. 2523 10 - Clanhke xi măng: 2523 10 10 00 - - Để sản xuất xi măng trắng 0 2523 10 90 00 - - Loại khác 0 - Xi măng Portland: 2523 21 00 00 - - Xi măng trắng, đã hoặc chưa pha màu nhân tạo 38 2523 29 - - Loại khác: 2523 29 10 00 - - - Xi măng màu 38 2523 29 90 00 - - - Loại khác 38 2523 30 00 00 - Xi măng nhôm 38 2523 90 00 00 - Xi măng chịu nước khác 38 71.08 Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột.
  3. - Không phải dạng tiền tệ: 7108 11 00 00 - - Dạng bột 1 7108 12 - - Dạng chưa gia công khác: 7108 12 10 00 - - - Dạng khối, thỏi hoặc thanh đúc 1 7108 12 90 00 - - - Loại khác 1 7108 13 00 00 - - Dạng bán thành phẩm khác 1 7108 20 00 00 - Dạng tiền tệ 1
Đồng bộ tài khoản