Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: lawttyt2

Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT

B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
----- NAM
c l p - T do - H nh phúc
-------
S : 29/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2008
QUY T NNH

V VI C BAN HÀNH QUY T C NG X C A CÁN B , VIÊN CH C TRONG
CÁC ƠN VN S NGHI P Y T

B TRƯ NG B YT

Căn c Lu t phòng, ch ng tham nhũng ngày 25/12/2001;
Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26/02/1998, Pháp l nh s a i, b sung
m t s i u c a Pháp l nh cán b , công ch c ngày 28/4/2000 và Pháp l nh s a i,
b sung m t s i u c a Pháp l nh cán b , công ch c ngày 29/4/2003;
Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh
ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ;
Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b - B Y t ,

QUY T NNH:

i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy t c ng x c a cán b , viên ch c
trong các ơn v s nghi p y t ”.

i u 2. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng làm vi c trong các ơn v s
nghi p y t t Trung ương n a phương, g i t t là cán b , viên ch c y t , có trách
nhi m th c hi n Quy t c này.

i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.

i u 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V T
ch c cán b , V trư ng các V , C c trư ng các C c, T ng c c trư ng T ng c c Dân
s - K ho ch hóa gia ình có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c t ch c
tri n khai th c hi n Quy t c này.

Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành,
Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t có trách nhi m ph bi n, niêm y t công
khai và t ch c th c hi n Quy t c ng x này i v i cán b , viên ch c y t thu c
thNm quy n qu n lý.


B TRƯ NG
Nguy n Qu c Tri u
QUY T C

NG X C A CÁN B , VIÊN CH C TRONG CÁC ƠN VN S NGHI P Y T

(Ban hành kèm theo Quy t nh s 29/2008/Q -BYT ngày 18/8/2008 c a B trư ng
B Yt )

i u 1 . Quy t c ng x chung

1. Nh ng vi c cán b , viên ch c y t ph i làm:

a) Th c hi n nghiêm túc các quy nh v Tiêu chuNn o c c a ngư i làm công tác
y t (12 i u y c- Ban hành kèm theo Quy t nh s 2088/Q -BYT ngày
06/11/1996 c a B trư ng B Y t );

b) Khi thi hành nhi m v , công v ph i th c hi n y , nghiêm túc các quy nh
c a pháp lu t v nghĩa v c a cán b , viên ch c;

c) M c trang ph c, eo th cán b , viên ch c theo quy nh; eo phù hi u c a các
lĩnh v c ã ư c pháp lu t quy nh (n u có); Gi uy tín, danh d cho ơn v , cho
lãnh o và ng nghi p;

d) Có thái hòa nhã, l ch s , văn minh khi giao d ch tr c ti p ho c gián ti p qua các
phương ti n thông tin; Ph i b o m thông tin trao i úng n i dung công vi c mà
cơ quan, ơn v , t ch c và công dân c n hư ng d n, tr l i;

) Trong th c hi n nhi m v chuyên môn:

- Tôn tr ng ý ki n c a ng nghi p; Ph c tùng và ch p hành nhi m v ư c giao,
ng th i phát huy tinh th n t ch , dám ch u trách nhi m;

- Có trách nhi m óng góp ý ki n trong ho t ng, i u hành c a ơn v mình nh m
b o m cho ho t ng nhi m v , công v t hi u qu ;

e) Có trách nhi m phát hi n vi c th c hi n không nghiêm túc các quy nh c a pháp
lu t v nghĩa v c a cán b , viên ch c i v i cán b , viên ch c khác trong cùng ơn
v khi th c hi n nhi m v và ph n ánh n c p có thNm quy n, ng th i ch u trách
nhi m cá nhân v nh ng ph n ánh ó.

2. Nh ng vi c cán b , viên ch c y t không ư c làm:

a) L m d ng danh ti ng c a cơ quan, ơn v gi i quy t công vi c cá nhân; T
cao vai trò b n thân trong cơ quan, ơn v ;
b) C tình kéo dài th i gian ho c t ch i s ph i h p c a nh ng ngư i trong cùng ơn
v mình ho c cơ quan, ơn v , t ch c có liên quan và c a ngư i dân khi th c hi n
nhi m v , công v ;

c) Che gi u, bưng bít và làm sai l ch n i dung ph n nh i v i cán b , viên ch c làm
vi c trong cơ quan, ơn v ;

d) Thành l p, tham gia thành l p ho c tham gia qu n lý, i u hành các doanh nghi p tư
nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, trư ng h c tư nhân và t ch c
nghiên c u khoa h c tư nhân v y t như: B nh vi n tư nhân, Công ty c ph n v Y,
Dư c tư nhân, Trư ng trung c p y tư nhân, Trư ng i h c y tư nhân…;

) Làm tư v n cho các doanh nghi p, t ch c kinh doanh, d ch v và các t ch c, cá
nhân khác trong nư c và nư c ngoài v các công vi c có liên quan n bí m t nhà
nư c, bí m t công tác, nh ng công vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a mình và các
công vi c khác mà vi c tư v n ó có kh năng gây phương h i n l i ích qu c gia,
n ngành y t và ơn v .

i u 2. Quy t c ng x v i ngư i b nh và gia ình ngư i b nh

1. Nh ng vi c cán b , viên ch c y t ph i làm:

a) Th c hi n nghiêm túc quy nh v ch giao ti p trong các cơ s khám ch a b nh
( ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 4031/2001/Q -BYT ngày 27/9/2001 c a B
trư ng B Y t );

b) Tuân th ch t ch , nghiêm túc Quy ch chuyên môn trong khám b nh, ch a b nh;

c) Có o c, nhân cách và l i s ng lành m nh, trong sáng c a ngư i th y thu c xã
h i ch nghĩa;

d) Tìm hi u, n m b t di n bi n tâm lý ngư i b nh và gia ình ngư i b nh trong quá
trình khám b nh, ch a b nh; Thương yêu ngư i b nh, coi ngư i b nh như ngư i nhà
c a mình;

) L ch s , hòa nhã, ng viên, an i, tôn tr ng ngư i b nh và gia ình ngư i b nh;

e) Nghiêm túc th c hi n l i Bác H d y “Lương y ph i như t m u”; Th c
hi n khNu hi u “B nh nhân n ón ti p ni m n , b nh nhân chăm sóc t n tình,
b nh nhân v , d n dò chu áo”;

g) Thư ng xuyên h c t p, rèn luy n, trau d i k năng giao ti p v i ngư i b nh và gia
ình ngư i b nh.

2. Nh ng vi c cán b , viên ch c y t không ư c làm:

a) Có hành vi tiêu c c, l m d ng ngh nghi p thu l i trong quá trình ph c v ,
chăm sóc ngư i b nh, như: bi u hi n ban ơn, có thái , c ch g i ý nh n ti n, quà
bi u c a ngư i b nh và gia ình ngư i b nh;
b) C a quy n, hách d ch, sách nhi u, trì hoãn, th ơ, gây khó khăn i v i ngư i
b nh, gia ình ngư i b nh;

c) Làm trái quy ch chuyên môn trong thi hành nhi m v .

i u 3. Quy t c ng x v i ng nghi p

1. Nh ng vi c cán b viên ch c y t ph i làm:

a) Trung th c, chân thành, oàn k t, nêu cao tinh th n h p tác chia x trách nhi m,
thương yêu giúp l n nhau, th ng th n t phê bình và phê bình;

b) Tôn tr ng và b o v danh d c a ng nghi p; Gương m u, tích c c trong công
tác, h c h i l n nhau trong th c hi n nhi m v ;

c) S n sàng giúp nhau, ph i h p chuyên môn, chia s kinh nghi m cũng như
nh ng khó khăn, vư ng m c v i ng nghi p trong th c hi n nhi m v ư c giao.

2. Nh ng vi c cán b , nhân viên y t không ư c làm:

a) Tr n tránh, ùn Ny trách nhi m, khuy t i m c a mình cho ng nghi p;

b) Gây bè phái, m t oàn k t, chia r n i b , c c b a phương;

c) Ph n ánh sai s th t v ng nghi p c a mình nh m bôi nh danh d , làm m t uy
tín c a ng nghi p.

i u 4. Quy t c ng x c a cán b lãnh o ơn v

1. Nh ng vi c cán b lãnh o ơn v ph i làm:

a) Th c hi n s phân công công vi c công khai, công b ng, h p lý, phù h p v i năng
l c c a t ng cán b , viên ch c trong ơn v .

b) ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v , công v c a cán b , viên ch c thu c
thNm quy n qu n lý và x lý k lu t i v i cán b , viên ch c vi ph m các quy nh
c a pháp lu t theo phân c p qu n lý cán b , viên ch c.

c) N m b t k p th i tâm lý c a cán b , viên ch c y t thu c thNm quy n qu n lý có
cách th c i u hành phù h p v i t ng i tư ng nh m phát huy kh năng, kinh
nghi m, tính sáng t o, ch ng c a t ng cán b , viên ch c trong vi c th c thi nhi m
v , công v trong ơn v ;

d) Phát huy dân ch , t o i u ki n trong h c t p, nâng cao trình và phát huy sáng
ki n c a cán b , viên ch c thu c ơn v qu n lý;

) Tôn tr ng và t o ni m tin cho cán b , viên ch c thu c thNm quy n qu n lý khi giao
nhi m v và ch o th c hi n nhi m v , công v ;

e) B o v danh d , quy n và l i ích h p pháp c a cán b , viên ch c y t .
2. Nh ng vi c cán b lãnh o ơn v không ư c làm:

a) Chuyên quy n, c oán, gia trư ng, coi thư ng c p dư i, không gương m u, nói
không i ôi v i làm;

b) C n tr , x lý không úng trong quy trình gi i quy t khi u n i, t cáo; Ti t l h
tên, a ch , bút tích ho c các thông tin khác v ngư i t cáo;

c) Giao d ch, mua bán v t tư, hàng hoá, ký k t h p ng v i doanh nghi p thu c s
h u c a v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t;

d) Cho phép các doanh nghi p thu c s h u c a v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch ,
em ru t tham d các gói th u c a ơn v mình qu n lý;

) B trí v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a mình gi ch c v qu n lý
v nhân s , k toán - tài v , làm th qu , th kho trong ơn v mình qu n lý./.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản