Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc quy định cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG TRN c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S :29/2008/Q -UBND ông Hà, ngày 10 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CƯ C V N T I HÀNG HOÁ B NG PHƯƠNG TI N Ô TÔ PHƯƠNG TI N XE THÔ SƠ VÀ S C NGƯ I ÁP D NG TH NG NH T TRÊN NA BÀN T NH QU NG TRN Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG TRN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n Quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND ngày 03/12/2004; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ư c U ban Thư ng v Qu c h i khoá 10 thông qua ngày 26/4/2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Thông tư 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 1674/TTr-STC ngày 20/8/2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u cư c v n t i hàng hoá b ng phương ti n ô tô, phương ti n thô sơ và s c ngư i áp d ng th ng nh t trên a bàn t nh Qu ng Tr cho các trư ng h p sau: 1. Xác nh: Cư c v n chuy n hàng hoá thanh toán t ngu n v n ngân sách nhà nư c, ơn giá tr giá, tr cư c v n chuy n i v i các m t hàng th c hi n chính sách mi n núi theo quy nh. Trư ng h p th c hi n cơ ch u th u i v i cư c v n chuy n hàng hoá thì áp d ng theo m c cư c trúng th u. 2. Là cơ s các cơ quan, ơn v tham kh o trong quá trình thương th o h p ng cư c v n chuy n hàng hoá ngoài các trư ng h p ã nêu i m 1, i u này. i u 2. Cư c v n t i hàng hoá quy nh t i i u 1, Quy t nh này là m c cư c t i a ã bao g m thu giá tr gia tăng. Trư ng h p u th u và thương th o h p ng cư c v n chuy n hàng hoá không ư c cao hơn m c cư c ã ư c quy nh t i i u 1, Quy t nh này. i v i kh i lư ng hàng hoá ã ký h p ng v n chuy n trư c ngày quy t nh này có hi u l c nhưng chưa th c hi n vi c v n chuy n thì áp d ng m c cư c quy nh t i Quy t nh này. i u 3. Giám c S Tài chính ch trì ph i h p S Giao thông- V n t i và các ngành liên quan hư ng d n th c hi n chi ti t Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 44/2006/Q - UBND ngày 05/5/2006 c a UBND t nh. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S , Ban ngành, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh Qu ng Tr , Th trư ng các ngành liên quan, Ch t ch UBND các huy n, th xã và các i tư ng có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM.U BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - B Giao thông - v n t i; - C c qu n lý giá- B Tài chính; - C c ki m tra VBQPPL - B TP; - TV /T nh y, TT H ND t nh; - CT, các PCT UBND t nh; Lê H u Thăng - Các PVP, CV; - Lưu: VT, TM. PH L C S I BI U CƯ C V N CHUY N HÀNG HOÁ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 29/2008/Q -UB ngày 10/8/2008 c a UBND t nh Qu ng Tr ) I. CƯ C V N T I HÀNG HOÁ B NG Ô TÔ 1. Cư c v n t i b ng ô tô có tr ng t i ăng ký t 3 t n tr lên: 1.1. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 1: Hàng b c 1 bao g m: t, Cát, S n (S i), á xay, G ch xây các lo i; ơn v tính : ng/t n.km Lo i ư ng ư ng ư ng ư ng ư ng ư ng ư ng trên lo i 1 lo i 2 lo i 3 lo i 4 lo i 5 lo i 5 C ly (km) A 1 2 3 4 5 6 1 13.440 15.994 23.510 34.090 49.430 59.316 2 7.440 8.854 13.015 18.871 27.365 32.838 3 5.352 6.370 9.362 13.574 19.685 23.622 4 4.380 5.213 7.661 11.110 16.109 19.331 5 3.840 4.570 6.718 9.739 14.124 16.949 6 3.470 4.130 6.070 8.803 12.763 15.316 7 3.199 3.806 5.597 8.114 11.767 14.121
  3. 8 2.988 3.557 5.227 7.579 10.990 13.188 9 2.815 3.350 4.925 7.140 10.354 12.424 10 2.674 3.182 4.678 6.782 9.833 11.799 11 2.551 3.036 4.464 6.470 9.384 11.261 12 2.438 2.902 4.265 6.185 8.969 10.763 A 1 2 3 4 5 6 13 2.323 2.765 4.063 5.892 8.544 10.253 14 2.218 2.640 3.878 5.626 8.155 9.786 15 2.119 2.522 3.708 5.376 7.795 9.354 16 2.030 2.417 3.552 5.150 7.469 8.963 17 1.968 2.342 3.442 4.992 7.238 8.686 18 1.918 2.282 3.355 4.865 7.054 8.464 19 1.862 2.215 3.257 4.723 6.850 8.220 20 1.800 2.143 3.149 4.565 6.619 7.943 21 1.728 2.057 3.022 4.382 6.355 7.626 22 1.661 1.975 2.906 4.212 6.108 7.330 23 1.601 1.906 2.801 4.061 5.887 7.065 24 1.548 1.843 2.707 3.926 5.693 6.831 25 1.498 1.783 2.621 3.799 5.508 6.610 26 1.450 1.726 2.537 3.677 5.330 6.396 27 1.402 1.668 2.453 3.554 5.155 6.186 28 1.354 1.610 2.369 3.434 4.978 5.973
  4. 29 1.308 1.558 2.287 3.317 4.810 5.772 30 1.267 1.507 2.218 3.214 4.661 5.593 31-35 1.229 1.462 2.150 3.118 4.519 5.423 36-40 1.195 1.423 2.090 3.031 4.397 5.276 41-45 1.169 1.392 2.045 2.964 4.298 5.158 A 1 2 3 4 5 6 46-50 1.145 1.363 2.002 2.904 4.210 5.052 51-55 1.123 1.337 2.138 2.849 4.130 4.956 56-60 1.104 1.313 1.932 2.801 4.061 4.873 61-70 1.087 1.294 1.901 2.758 3.998 4.798 71-80 1.073 1.277 1.877 2.722 3.946 4.735 81-90 1.061 1.262 1.855 2.690 3.902 4.683 91-100 1.051 1.250 1.838 2.666 3.866 4.640 T 101 Km tr lên 1.044 1.243 1.826 2.647 3.840 4.608 1.2. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 2: ư c tính b ng 1,10 l n cư c hàng b c 1; Hàng b c 2 bao g m: Ngói, lương th c óng bao, á các lo i (Tr á xay), g cây, than các lo i, các lo i qu ng, sơn, các lo i tranh tre, n a lá, bương , v u, hóp, sành s , các thành phNm và bán thành phNm b ng g (C a, t , bàn, gh , ch n song...) các thành phNm và bán thành phNm kim lo i (thanh, th i, d m, t m, lá, dây, cu n, ng (Tr ng nư c)..; 1.3 - ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 3: ư c tính b ng 1,30 l n cư c hàng b c 1; Hàng b c 3 bao g m: Lương th c r i, xi măng, vôi các lo i, phân bón các lo i (Tr phân ng v t), xăng d u, thu c tr sâu, tr d ch, thu c ch ng m i m t, thu c thú y, sách, báo, gi y vi t, gi ng cây tr ng, nông s n phNm, các lo i v t tư, máy móc, thi t b chuyên ngành, nh a ư ng, c t i n, ng nư c (B ng thép, b ng nh a); 1.4 - ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 4: ư c tính b ng 1,40 l n cư c hàng b c 1; Hàng b c 4 bao g m: Nh a nhũ tương, mu i các lo i, thu c ch a b nh, phân ng v t, bùn, hàng dơ bNn các lo i, kính các lo i, hàng tinh vi, th y tinh, xăng d u ch a b ng phi;
  5. * Trư ng h p v n chuy n các m t hàng không có tên trong danh m c c a 4 b c hàng nêu trên thì ch hàng và ch phương ti n căn c vào c tính c a m t hàng tương ương x p vào b c hàng thích h p khi tính cư c v n chuy n; 2. Cư c v n chuy n hàng hoá b ng ô tô có tr ng t i ăng ký dư i 3 t n và cư c v n chuy n trên các tuy n ư ng khó khăn thu c xã mi n núi ph i s d ng phương ti n xe 3 c u ch y xăng: ư c tính b ng 1,3 l n so v i cư c v n t i hàng hoá b ng phương ti n ô tô có tr ng t i t 3 t n tr lên như nêu m c 1 trên; II. BI U CƯ C V N CHUY N HÀNG HOÁ B NG PHƯƠNG TI N THÔ SƠ 1. Phương ti n thô sơ g m : Xe Bò, xe Ng a, xe rùa... - Áp d ng cho các quãng ư ng v n chuy n không th s d ng ư c các phương ti n v n t i b ng xe ô tô ch v n chuy n b ng phương ti n thô sơ: 56.000 ng/T n.km. III. BI U CƯ C V N CHUY N HÀNG HOÁ B NG S C NGƯ I 1. V n chuy n b ng s c ngư i như: Gùi, gánh, cõng i b . - Áp d ng cho nh ng o n ư ng èo d c, khe su i hi m tr không có ư ng v n chuy n b ng t t c các lo i phương ti n khác ch duy nh t ph i v n chuy n b ng s c ngư i như gùi, gánh, cõng i b : 130.000 ng/T n.km. IV. CÁC TRƯ NG H P Ư C TĂNG, GI M CƯ C SO V I CƯ C CƠ B N: 1. Cư c v n chuy n hàng hoá k t h p chi u v : M t ch hàng v a có hàng i v a có hàng v trong m t vòng quay phương ti n ư c gi m 10% ti n cư c c a s hàng v n chuy n chi u v . 2. Cư c v n chuy n hàng b ng phương ti n có thi t b t x p d hàng: 2.1. Hàng hoá v n chuy n b ng phương ti n có thi t b t (Xe Ben), phương ti n có thi t b nâng h (Xe reo) ư c c ng thêm 15% (1,15 l n) so v i cư c cơ b n; 2.2. Hàng hoá v n chuy n b ng phương ti n có thi t b t hút x (Xe Stec) ư c c ng thêm 20% (1,2 l n) m c cư c cơ b n; 2.3. Ngoài giá cư c quy nh t i m c 2.1 và 2.2 trên, m i l n s d ng: - Thi t b t , t hút xã ư c c ng thêm 4.000 ng/T n hàng; - S d ng thi t b t nâng h ư c c ng thêm 5.000 ng/T n hàng; 3. i v i hàng hoá ch a trong Container: B c hàng tính cư c là hàng b c 3 cho t t c các lo i hàng ch a trong Container. Tr ng lư ng tính cư c là tr ng lư ng ăng ký c a Container. V. CÁC LO I CHI PHÍ KHÁC NGOÀI CƯ C CƠ B N QUY NNH TRÊN 1. Chi phí huy ng phương ti n: Quãng ư ng huy ng phương ti n có chi u dài t 3 km tr xu ng thì không tính ti n huy ng. Khi phương ti n v n t i ư c huy ng t bãi xe (Bãi xe t p trung c a ơn v , i xe...) i xa trên 3 km n a i m khác làm vi c trong m t th i gian, sau khi công vi c hoàn thành phương ti n v n t i v l i nơi xu t phát ban u thì ư c tính m t l n ti n huy ng phương ti n.
  6. Trư ng h p ch hàng (Bên thuê phương ti n) b trí ư c ch cho lái xe và i m phương ti n thì không tính chi phí huy ng phương ti n. Ti n huy ng phương ti n ư c tính theo công th c sau: S Ti n huy ng phương ti n = {(T ng s km xe ch y - 3 km xe ch y u x 2)- (S km xe ch y có hàng x 2)} x ơn giá cư c theo b c hàng và lo i ư ng tương ng v i c ly th c t v n chuy n x Tr ng t i ăng ký phương ti n. 2. Chi phí phương ti n ch i: - Th i gian x p d , làm th t c giao nh n trong m t chuy n hàng v n chuy n là 01gi , quá th i gian quy nh trên bên nào gây nên ch m tr thì bên ó ph i tr ti n ch i (K c trư ng h p ch phương ti n ưa xe n không v n chuy n kh i lư ng hàng hoá c n v n chuy n ã ghi trong h p ng); - Ti n ch i quy nh cho các lo i xe là 30.000 /T n/Xe/gi và 15.000 /t n/moóc/gi ; - Vi c quy tròn s l như sau: Dư i 15 phút không tính. T 15 phút - 30 phút : thì tính 30phút. Trên 30 phút tính tròn là 01 gi .; 3. Chi phí chèn lót, ch ng bu c hàng hoá: - Nh ng hàng hóa (Hàng c ng k nh, d v , hàng n ng, hàng r i, linh ki n tinh vi...) khi v n chuy n òi h i ph i chèn lót, ch ng bu c thì ngoài ti n cư c theo quy nh, ch phương ti n ư c thu thêm ti n chèn lót, ch ng bu c bao g m ti n công, kh u hao v t li u d ng c ; - Phí chèn lót, ch ng bu c do ch hàng và ch phương ti n tho thu n và ghi vào h p ng v n chuy n; Ch phương ti n v n t i ch u trách nhi m cung c p v t li u d ng c , nhân l c th c hi n các công vi c chèn lót ch ng bu c hàng hoá. 4. Phí c u ư ng, phà: Phương ti n v n chuy n trên ư ng có thu phí ư ng, C u, Phà thì ch hàng ph i thanh toán ti n các lo i phí trên cho ch phương ti n theo ơn giá do Nhà nư c quy nh. 5. Chi phí v sinh phương ti n: Phương ti n v n t i ưa n x p hàng hoá ph i ư c quét d n s ch s ; v sinh thông thư ng do bên ch phương ti n m nhi m không tính ti n. Trư ng h p v n chuy n hàng hoá là các lo i vôi, xi măng r i, hàng dơ bNn.... (Thông thư ng là hàng b c 4) thì ch hàng ph i tr ti n làm v sinh cho bên ch phương ti n v i m c 50.000 ng/l n v sinh phương ti n./.
Đồng bộ tài khoản