Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 9 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 29/2008/Q -UBND Qu n 9, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Theo ngh c a Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng và Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 9”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký và bãi b nh ng quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n, Th trư ng ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 29/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 9) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí, ch c năng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n, ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v thu c ph m vi S - ngành thành ph ph trách. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c v : tài nguyên t; tài nguyên nư c; tài nguyên khoáng s n; môi trư ng; khí tư ng, th y văn; o c, b n ; v sinh môi trư ng; rác th i. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u và tài kho n riêng theo quy nh. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Trình y ban nhân dân qu n các văn b n hư ng d n vi c th c hi n các chính sách, ch và pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý tài nguyên và môi trư ng; 2. Trình y ban nhân dân qu n quy ho ch, k ho ch v qu n lý, khai thác, s d ng tài nguyên và b o v môi trư ng; t ch c th c hi n sau khi quy ho ch, k ho ch ư c xét duy t; 3. ThNm nh và trình y ban nhân dân qu n xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t ai phư ng; ki m tra vi c th c hi n khi ư c xét duy t. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan l p quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t ai hàng năm, i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a qu n và trình y ban nhân dân qu n xét duy t; công b và qu n lý th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. - L p k ho ch khai thác ngu n nư c và khoáng s n trên a bàn qu n.
  3. 4. Trình y ban nhân dân qu n chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng. 5. Giúp y ban nhân dân qu n th c hi n và ch u trách nhi m v vi c thNm nh, ăng ký, c p gi y phép môi trư ng (gi y ch ng nh n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng, gi y ch ng nh n t tiêu chuNn môi trư ng). 6. Giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân và các ho t ng trên a bàn thu c các lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 7. Trình y ban nhân dân qu n quy t nh giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t, chuy n quy n s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình và cá nhân s d ng t. 8. Qu n lý và theo dõi bi n ng v t ai; c p nh t, ch nh lý các tài li u v t ai và b n phù h p v i hi n tr ng s d ng t theo hư ng d n c a S Tài nguyên và Môi trư ng; 9. T ch c th c hi n và hư ng d n, ki m tra vi c th ng kê, ki m kê, ăng ký t ai; l p và qu n lý h sơ a chính; 10. Hư ng d n và ki m tra vi c s d ng, b o v tài nguyên t, tài nguyên khoáng s n và tài nguyên nư c; 11. Qu n lý ho t ng o c b n (bao g m ti n l p các lo i b n và d ch v o c b n ), qu n lý ho t ng khai thác tài nguyên nư c và tài nguyên khoáng s n trên a bàn; 12. B o v môi trư ng, phòng, ch ng, kh c ph c suy thoái, ô nhi m, s c môi trư ng, h u qu thiên tai; báo cáo hi n tr ng môi trư ng theo nh kỳ; 13. Qu n lý v sinh ô th , bao g m qu n lý ho t ng quét d n, thu gom, v n chuy n rác và x lý ch t th i r n, qu n lý các nghĩa trang và d ch v mai táng trên a bàn theo phân c p; 14. T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin tài nguyên và môi trư ng trên a bàn qu n; thu th p, qu n lý, lưu tr thông tin, tư li u v tài nguyên và môi trư ng; 15. Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c l p ư ng dây nóng, có t ki m tra và thanh tra vi c thi hành pháp lu t trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng thu c ph m vi ch c năng nhi m v ; giúp y ban nhân dân qu n gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v tài nguyên và môi trư ng, s c môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; tham mưu giúp y ban nhân dân qu n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng; 16. T ch c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t;
  4. 17. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, thông tin v tài nguyên và môi trư ng và t ch c th c hi n sau khi ư c xét duy t; 18. Ph i h p v i Phòng N i v qu n giúp y ban nhân dân qu n qu n lý, quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng cán b chuyên môn thu c ngành qu n lý, theo yêu c u nhi m v ư c giao. 19. Ngoài nhi m v và quy n h n nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác theo s phân công c a y ban nhân dân qu n và Ch t ch y ban nhân dân qu n. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. T ch c b máy 1. T ch c: - Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n do Trư ng phòng ph trách, có t 01 n 03 Phó phòng và các cán b , công ch c chuyên môn. - Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng; ng th i ch u trách nhi m v i Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng v vi c th c hi n các m t công tác chuyên môn, nghi p v do S này qu n lý. - Phó phòng là ngư i giúp vi c cho Trư ng phòng, ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Trư ng phòng i v ng. - Các Phó Trư ng phòng ư c ký và óng d u c a Phòng i v i nh ng công vi c mà Trư ng phòng phân công ph trách c th . - Cán b , công ch c chuyên môn ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. - Vi c b nhi m, i u ng, khen thư ng, luân chuy n, mi n nhi m, cho t ch c, th c hi n ch chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ho t ng: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ư c chia thành các t g m các cán b , công ch c theo dõi và th c hi n các m t công tác như sau: - T hành chính: có nhi m v ti p nh n, vào s , luân chuy n h sơ liên quan n công tác c a các T chuyên môn; c p nh t và lưu tr các lo i công văn n và i theo quy nh.
  5. - T tài nguyên: có nhi m v gi i quy t các h sơ v lĩnh v c t ai; c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t; quy ho ch, k ho ch s d ng t, các v n v a gi i hành chính và các nhi m v ư c giao khác v tài nguyên theo quy nh c a pháp lu t. - T thu h i t: tham mưu cho y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh thu h i t tri n khai th c hi n các d án trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. - T môi trư ng: có nhi m v trình y ban nhân dân qu n các văn b n hư ng d n vi c th c hi n chính sách c a Nhà nư c, quy nh c a pháp lu t v qu n lý môi trư ng. Xây d ng và trình y ban nhân dân qu n quy ho ch, k ho ch v môi trư ng và t ch c th c hi n sau khi ư c duy t, tuyên truy n, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng, phòng, ch ng và kh c ph c suy thoái, ô nhi m, s c môi trư ng, h u qu thiên tai. Giúp y ban nhân dân qu n gi i quy t k p th i các khi u n i, ph n ánh v ô nhi m môi trư ng trên a bàn, thu phí môi trư ng; qu n lý v sinh ô th (qu n lý v sinh ư ng ph , công tác thu gom v n chuy n rác), d ch v mai táng; tham mưu giúp y ban nhân dân qu n gi i quy t các h sơ có liên quan n tài nguyên nư c, khoáng s n, th y văn. L p báo cáo th ng kê hi n tr ng môi trư ng, ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c ki m tra, thanh tra vi c thi hành pháp lu t v môi trư ng và thông tin v môi trư ng. Tham gia v i S Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c t ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c làm công tác qu n lý môi trư ng và m t s nhi m v khác v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - T thanh tra, pháp ch : có nhi m v giúp y ban nhân dân qu n gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v hành vi hành chính theo thNm quy n, ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c thanh tra, ki m tra vi c s d ng qu t công, s d ng t c a các d án trên a bàn và tình hình thi hành pháp lu t v t ai. - Ph trách t ng b ph n do Ban lãnh o Phòng tr c ti p qu n lý, có th k t h p làm vi c theo ch chuyên viên tùy theo tính ch t, kh i lư ng công vi c do Trư ng phòng quy nh. - Văn phòng ăng ký quy n s d ng t thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n ch c năng nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Quy ch “T ch c và ho t ng c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t”. i u 4. Biên ch Căn c vào kh i lư ng công vi c xác nh ch c danh cán b , công ch c và s lư ng biên ch cho phù h p. Biên ch c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng do y ban nhân dân qu n quy t nh trong ph m vi ch tiêu biên ch qu n lý nhà nư c c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c và h i h p
  6. 1. Ch làm vi c: - Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c. - Phòng Tài nguyên và Môi trư ng làm vi c theo ch th trư ng. - Trư ng phòng ph trách, i u hành các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. - Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. - Cán b , công ch c c a Phòng u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c, ng th i ph i m c trang ph c và eo th công ch c theo quy nh. - Công ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o Phòng, c a ng nghi p, cũng như c a khách n liên h công tác. 2. Ch h i h p: - Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban 01 l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v trong tu n và ph bi n công tác cho tu n t i. Theo nh kỳ trên, các b ph n h p v i Trư ng ho c Phó phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c và bàn phương hư ng tri n khai công tác. - M i tháng h p toàn th cơ quan m t l n. - M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác t ng th i kỳ do ng chí lãnh o tr c ti p phê duy t. - L ch làm vi c cơ s c a Phòng i v i các t ch c và cá nhân có liên quan ph i ư c nêu c th trong l ch công tác hàng tu n, hàng tháng c a ơn v : n i dung làm vi c ư c chuNn b chu áo k p th i gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. - Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n ho c lãnh o c a S - ngành thành ph . i u 6. Các m i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch u s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Trư ng phòng tr c ti p nh n ch th và n i dung công tác t Ch t ch và các Phó Ch t ch c a y ban nhân dân ph trách kh i.
  7. Theo nh kỳ, Trư ng phòng báo cáo v i y ban nhân dân qu n v n i dung, k t qu công tác c a Phòng và xu t các bi n pháp chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c ph trách c a Phòng. Trư ng h p H i ng nhân dân qu n có yêu c u, n u ư c s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n thì Trư ng phòng báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong kỳ h p H i ng nhân dân qu n. 2. i v i các phòng - ban chuyên môn khác: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i các phòng - ban chuyên môn khác th c hi n công tác trên nguyên t c bình ng. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a phòng ban chuyên môn khác Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch ng t p h p ý ki n và trình y ban nhân dân qu n quy t nh. 3. i v i các S - ngành thành ph : Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn c a S , ngành thành ph có liên quan; ch u trách nhi m t ch c th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a Giám c các S - ngành có liên quan. 4. i v i y ban nhân dân phư ng: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng không là cơ quan c p trên, nhưng v chuyên môn nghi p v , Phòng có trách nhi m giúp cho y ban nhân dân các phư ng như: - Hư ng d n y ban nhân dân phư ng và cán b ph trách v ch c năng, nhi m v , n i dung, công tác qu n lý nhà nư c theo ngành lĩnh v c công tác a phương. - Th c hi n ch thanh tra, ki m tra ngành phư ng khi y ban nhân dân qu n có yêu c u. - Cung c p cho y ban nhân dân phư ng các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương. 5. V i các ơn v s n xu t, s nghi p, oàn th qu n chúng, t ch c xã h i t i qu n: - Hư ng d n, ki m tra, gi i quy t các ch , th t c hành chính i v i các t ch c trên theo thNm quy n ư c phân công. - Khi M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t yêu c u ó. Chương V I U KHO N THI HÀNH
  8. i u 7. Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c vư ng m c thì xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét s a i, b sung Quy ch cho phù h p. i u 8. Vi c s a i, b sung ho c bãi b Quy ch này do Ch t ch y ban nhân dân qu n ký ban hành m i có giá tr ./.
Đồng bộ tài khoản