Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp tại sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H i CH NGHĨA VI T T NH VĨNH LONG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 29/2008/Q -UBND Vĩnh Long, ngày 15 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH TH C HI N CƠ CH M T C A, M T C A LIÊN THÔNG PH I H P GI A CÁC CƠ QUAN GI I QUY T ĂNG KÝ H TNCH, QU C TNCH, LÝ LNCH TƯ PHÁP T I S TƯ PHÁP T NH VĨNH LONG Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, m t c a liên thông t i các cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Căn c Ngh nh 69/2006/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a Chính Ph s a i, b sung m t s i u Ngh nh 68/2002/N -CP ngày 10/02/2002 c a Chính Ph qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài; Căn c Ngh nh 104/1998/N -CP ngày 31/12/1998 c a Chính Ph qui nh chi ti t và thi hành Lu t Qu c t ch Vi t Nam; Căn c Ngh nh 158/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h t ch; Căn c Thông tư liên t ch s 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08 tháng 02 năm 1999 c a B Tư pháp và B Công an v vi c c p phi u lý l ch Tư pháp; Xét T trình s : 460/TTr-SNV ngày 07/11/2008 c a Giám c s N i V t nh Vĩnh Long, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, m t c a liên thông ph i h p gi a các cơ quan gi i quy t ăng ký h t ch, qu c t ch, lý l ch Tư pháp t i S Tư pháp t nh Vĩnh Long. i u 2. Giao Giám c s Tư pháp ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n úng n i dung Quy ch này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và ư c ăng Công báo t nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c s Tư pháp, Giám c Công an t nh, Giám c s Lao ng Thương binh và Xã h i, Th trư ng các S , Ban, ngành, oàn th t nh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - B Tư pháp b n( báo cáo) ; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp ( ki m tra); - B Lao ng Thương binh và Xã h i ( báo cáo); - B Công An ( báo cáo); - TT T nh y ( báo cáo); - TT.H ND t nh ( báo cáo); Ph m Văn u - CT,PCT UBND t nh ( ch o); - L VP UBND t nh ( tham mưu); - Như i u 3 ( th c hi n); - S Tư pháp 03 b n ( th c hi n); - Báo VL ( ăng báo); - ài PT-TH VL ( ưa tin); - Trung tâm Công báo t nh ( ăng công báo); - Phòng NC-TD ( th c hi n); - Phòng T ng h p ( theo dõi, t ng h p); - Lưu: VT,1.11.05. QUY CH TH C HI N CƠ CH M T C A, M T C A LIÊN THÔNG PH I H P GI A CÁC CƠ QUAN GI I QUY T ĂNG KÝ H TNCH, QU C TNCH, LÝ LNCH TƯ PHÁP T I S TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 29/2008/Q -UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Vĩnh Long). Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh Quy ch này quy nh cơ ch m t c a, m t c a liên thông gi a các cơ quan gi i quy t các th t c hành chính v ăng ký h t ch, qu c t ch, lý l ch Tư pháp t i s Tư pháp t nh Vĩnh Long. Quy ch này áp d ng i v i cá nhân, cơ quan, t ch c có liên quan n vi c ăng ký h t ch, qu c t ch, lý l ch Tư pháp t i s Tư pháp t nh Vĩnh Long. i u 2. Ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t S Tư pháp là cơ quan u m i ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t các th t c hành chính theo quy nh t i Quy ch này. Khi nh n h sơ c a công dân, s Tư pháp có trách nhi m ki m tra y nh ng gi y t theo qui nh c a t ng lo i h sơ. N u y , vi t Gi y h n ngày giao tr k t qu theo qui nh c a pháp lu t trao cho công dân. N u chưa y , hư ng d n b sung (có ghi phi u hư ng d n c th giao cho công dân).
 3. Khi ăng ký h t ch, qu c t ch, lý l ch Tư pháp cơ quan, t ch c và công dân ph i n p l phí theo qui nh c a pháp lu t. Chương II TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ H TNCH THEO CƠ CH M T C A T I S TƯ PHÁP i u 3. Trình t , th t c xin c p l i b n chính gi y khai sinh và c p b n sao các gi y t h t ch T ti p nh n h sơ và giao tr k t qu (sau ây g i t t là T ti p nh n) c a s Tư pháp có trách nhi m ti p nh n yêu c u c a công dân, ghi y nh ng thông tin c n thi t truy l c s H t ch: g m h , tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm ăng ký, yêu c u c p bao nhiêu b n sao vào s ti p nh n và chuy n ngay cho phòng H t ch gi i quy t. Phòng H t ch có trách nhi m gi i quy t ngay trong ngày làm vi c và tr k t qu l i cho T ti p nh n tr cho công dân theo qui nh. i u 4. Trình t , th t c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung, i u ch nh h t ch 1. T ti p nh n c a s Tư pháp có trách nhi m ti p nh n và ki m tra (01 b ) h sơ g m nh ng gi y t sau: a. T khai thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính (theo m u). b. B n chính Gi y khai sinh c a ngư i c n thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch. c. Các gi y t liên quan làm căn c cho vi c thay i c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính. d. i v i trư ng h p xin xác nh l i gi i tính, thì ph i n p văn b n k t lu n c a t ch c y t ã ti n hành can thi p xác nh gi i tính. . i v i vi c thay i h , tên cho ngư i t 9 tu i tr lên và xác nh l i dân t c cho ngư i chưa thành niên t 15 tu i tr lên, thì ph i có s ng ý c a ngư i ó. 2. Trình t và th i gian gi i quy t: a/.H sơ xin thay i, c i chính xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính: T ti p nh n vi t phi u h n cho công dân trong vòng 05 ngày làm vi c, th i gian gi i quy t c th như sau: T ti p dân: 01 ngày làm vi c (cán b ti p nh n thNm tra và chuy n phòng nghi p v ).
 4. Phòng nghi p v : Cán b thNm nh và in n: 02 ngày làm vi c. Lãnh o phòng H t ch duy t trình Ban Giám c: 01 ngày làm vi c. Ban Giám c: Xem xét quy t nh và ký quy t nh giao phòng H t ch trong vòng 01 ngày k t ngày phòng H t ch trình ký. i v i h sơ ph c t p c n xác minh thêm thì th i gian ư c kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm vi c và cán b xác minh ph i xác minh trong vòng 05 ngày làm vi c k t ngày lãnh o phòng duy t. b/. H sơ b sung h t ch, i u ch nh h t ch: T ti p nh n có trách nhi m ki m tra h sơ, khi y chuy n ngay cho phòng H t ch gi i quy t trong ngày cho công dân. i u 5. Trình t , th t c ăng ký khai sinh có y u t nư c ngoài 1. T ti p nh n h sơ có trách nhi m ti p nh n ki m tra (01 b ) h sơ, g m các gi y t sau: a. Gi y ch ng sinh ho c các gi y t thay th Gi y ch ng sinh. b. Gi y ch ng nh n k t hôn c a cha, m (n u có) 2. Phòng H t ch có trách nhi m gi i quy t trong ngày làm vi c và tr k t qu l i cho T ti p nh n tr cho công dân theo qui nh. i u 6. Trình t , th t c ăng ký khai t có y u t nư c ngoài 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra tính h p pháp c a Gi y báo t ho c gi y t thay th gi y báo t theo quy nh mà ương s n p. 2. Phòng H t ch có trách nhi m gi i quy t trong ngày và tr k t qu l i cho T ti p nh n tr cho công dân theo qui nh. i u 7. Trình t , th t c h sơ xin ăng ký giám h có y u t nư c ngoài 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra tính h p pháp Gi y c làm giám h ph i n p Gi y c giám h do công dân n p. Gi y c giám h ph i do ngư i c giám h l p; n u có nhi u ngư i cùng c m t ngư i làm giám h , thì t t c ph i cùng ký vào Gi y c giám h . 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ theo qui nh; n u chưa y vi t phi u yêu c u ương s b sung; n u y vi t phi u h n tr k t qu trong th i h n 05 ngày làm vi c và chuy n ngay n phòng H t ch xem xét gi i quy t.
 5. Trong th i h n 03 ngày làm vi c phòng H t ch có trách nhi m nghiên c u, thNm tra h sơ n u i u ki n thì tham mưu Ban Giám c xem xét ký quy t nh công nh n giám h . Trong th i h n 01 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ý ki n xu t c a phòng H t ch, Ban Giám c ph i xem xét ký quy t nh công nh n vi c giám h . Vi c tr k t qu gi i quy t cho công dân do T ti p nh n th c hi n (01 ngày làm vi c). i v i h sơ ph c t p c n xác minh thêm thì th i gian có th kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm vi c . i u 8. Trình t , th t c h sơ xin thay i, ch m d t vi c giám h có y u t nư c ngoài 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra h sơ g m các gi y t sau: a. T khai ch m d t vi c giám h (theo m u quy nh). b. Quy t nh công nh n vi c giám h ã c p trư c ây. Xu t trình các gi y t c n thi t ch ng minh i u ki m ch m d t vi c giám h . Trong trư ng h p ngư i ư c giám h có tài s n riêng, ã ư c l p thành danh m c khi ăng ký giám h , thì ngư i yêu c u ch m d t vi c giám h ph i n p danh m c tài s n ó và danh m c tài s n hi n t i c a ngư i ư c giám. 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ theo qui nh; N u chưa y vi t phi u yêu c u ương s b sung; N u y vi t phi u h n tr k t qu trong th i h n 05 ngày làm vi c và chuy n ngay n phòng H t ch xem xét gi i quy t. Trong th i h n 03 ngày làm vi c phòng H t ch có trách nhi m nghiên c u, thNm tra h sơ n u i u ki n thì tham mưu Ban Giám c xem xét ký quy t nh công nh n ch m d t vi c giám h . Trong th i h n 01 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ý ki n xu t c a phòng H t ch, Ban Giám c ph i xem xét ký quy t nh công nh n ch m d t vi c giám h . Vi c tr k t qu gi i quy t cho công dân do T ti p nh n th c hi n (01 ngày làm vi c). i v i h sơ ph c t p c n xác minh thêm thì th i gian có th kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm vi c . Thay i ngư i giám h : Trong trư ng h p ngư i giám h ngh ư c thay i giám h và có ngư i khác có i u ki n nh n làm giám h , thì các bên làm th t c
 6. ăng ký ch m d t vi c giám h cũ và ăng ký vi c giám h m i theo quy nh c a i u này. i u 9. Trình t , th t c h sơ xin ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra tính h p pháp T khai t ng lo i (theo m u quy nh). Kèm theo t khai ph i xu t trình b n sao Gi y t h t ch ã c p h p l trư c ây ho c xác nh n c a UBND c p xã, phư ng, th tr n ho c phòng Tư pháp nơi trư c ây ã ăng ký vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi v vi c ã ăng ký. 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ theo qui nh; N u chưa y vi t phi u yêu c u ương s b sung; N u y vi t phi u h n tr k t qu trong th i h n 05 ngày làm vi c và chuy n ngay n phòng H t ch xem xét gi i quy t. Trong th i h n 03 ngày làm vi c phòng H t ch có trách nhi m nghiên c u, thNm tra h sơ n u i u ki n thì tham mưu Ban Giám c xem xét gi i quy t. Trong th i h n 01 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ý ki n xu t c a phòng H t ch, Ban Giám c ph i xem xét ký b n chính Gi y khai sinh, Gi y ch ng nh n k t hôn ho c Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi theo t ng lo i vi c c th . Vi c tr k t qu gi i quy t cho công dân do T ti p nh n th c hi n (01 ngày làm vi c). i v i h sơ ph c t p c n thNm tra xác minh thêm thì th i gian có th kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm vi c. Chương III TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ H TNCH, QU C TNCH, LÝ LNCH TƯ PHÁP THEO CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG M c 1. TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ H TNCH i u 10. Trình t , th t c ăng ký k t hôn có y u t nư c ngoài 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra 02 b h sơ (01 b b n chính và 01 b photo) g m các gi y t sau: a. T khai ăng ký k t hôn theo m u quy nh; b. Gi y xác nh n v tình tr ng hôn nhân c a m i bên, do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a nư c mà ngư i xin k t hôn là công dân c p chưa quá 06 tháng, tính n ngày nh n h sơ, theo qui nh c a pháp lu t t ng nư c.
 7. c. Gi y xác nh n c a t ch c y t có thNm quy n c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p chưa quá 06 tháng, tính n ngày nh n h sơ, xác nh n hi n t i ngư i ó không m c b nh tâm th n ho c không m c b nh khác mà không th nh n th c, làm ch ư c hành vi c a mình; d. B n sao có công ch ng ho c ch ng th c gi y ch ng minh nhân dân ( i v i công dân Vi t Nam trong nư c), h chi u ho c gi y t thay th như gi y thông hành ho c th cư trú ( i v i ngư i nư c ngoài và công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài); . B n sao có ch ng th c s h khNu ho c gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ho c gi y xác nh n ăng ký t m trú ( i v i công dân Vi t Nam trong nư c), th thư ng trú ho c th t m trú ho c gi y xác nh n t m trú ( i v i ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam). Ngoài các gi y t quy nh nêu trên, i v i công dân Vi t Nam ang ph c v trong các l c lư ng vũ trang ho c ang làm vi c có liên quan tr c ti p n bí m t Nhà nư c thì ph i n p gi y xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý ngành c p Trung ương ho c c p t nh, xác nh n vi c ngư i ó k t hôn v i ngư i nư c ngoài không nh hư ng n vi c b o v bí m t Nhà nư c ho c không trái v i quy nh c a ngành ó. Các gi y t do cơ quan có thNm quy n nư c ngoài c p ph i ư c h p pháp hóa lãnh s theo qui nh c a pháp lu t. 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra h sơ. Khi có y các gi y t theo qui nh vào s ti p nh n, thu l phí và vi t phi u h n ngày tr k t qu cho công dân trong vòng 25 ngày làm vi c, chuy n ngay cho Phòng H t ch gi i quy t. N u h sơ chưa y hư ng d n c th nh ng gi y t c n b sung, vào s ti p nh n theo dõi và vi t phi u yêu c u b sung giao cho ương s . Phòng H t ch gi i quy t: trong 15 ngày làm vi c g m các công vi c sau: ThNm nh và l p thông báo niêm y t: 03 ngày làm vi c . Ph i h p cùng t ph ng v n ti n hành ph ng v n 02 ương s theo qui nh (trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ). ThNm tra xác minh: trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày thông báo niêm y t. Chuy n cơ quan Công an thNm tra xác minh v h khNu ho c an ninh qu c gia, ho c nh ng v n khác theo văn b n yêu c u c a s Tư pháp (n u c n thi t). Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c yêu c u c a s Tư pháp cơ quan Công an có trách nhi m thNm tra v nhân thân c a ương s và tr l i b ng văn b n cho s Tư pháp. Xem xét k t qu thNm tra và biên b n ph ng v n xu t Ban Giám c.
 8. Ban Giám c: xem xét ý ki n xu t và ký t trình trình UBND t nh ho c ký văn b n t ch i ăng ký k t hôn (01 ngày làm vi c k t ngày Phòng H T ch xu t). Văn Phòng UBND t nh: xem xét t trình và trình Ch t ch UBND ký Gi y ch ng nh n k t hôn (trong 03 ngày làm vi c). Làm l ăng ký k t hôn: th i gian: 01 ngày làm vi c . Th i gian gi i quy t có th kéo dài thêm 20 ngày làm vi c n u h sơ ph c t p c n ph i chuy n cơ quan Công an thNm tra v h khNu ho c an ninh qu c gia, ho c nh ng v n c n thi t khác theo qui nh c a pháp lu t. i u 11. Trình t , th t c ghi chú vi c k t hôn ã ăng ký trư c cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài 1.T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra tính h p pháp b n chính ho c b n sao Gi y ch ng nh n k t hôn c n ghi chú mà ương s xu t trình. 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ki m tr h sơ thu l phí và vi t phi u h n tr k t qu trong vòng 20 ngày làm vi c . Phòng H t ch gi i quy t: trong 15 ngày làm vi c g m các công vi c sau: ThNm nh h sơ. K t h p t ph ng v n, ph ng v n các ương s theo qui nh. Trong trư ng h p xét th y c n thi t, S Tư pháp chuy n h sơ cho cơ quan công an thNm tra xác minh v h khNu, ho c nh ng v n c n thi t khác theo qui nh c a pháp lu t (n u c n thi t). Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c yêu c u c a s Tư pháp cơ quan Công an có trách nhi m thNm tra v nhân thân c a ương s và tr l i b ng văn b n cho s Tư pháp. Xem xét k t qu ph ng v n và xu t ý ki n trình Ban Giám c. Ban Giám c: xem xét ý ki n xu t và ký Gi y ch ng nh n ghi chú vi c k t hôn ho c văn b n t ch i ghi chú k t hôn (03 ngày làm vi c). T ti p nh n và giao tr h sơ: tr cho công dân 01 ngày làm vi c . Th i gian gi i quy t có th kéo dài thêm 20 ngày làm vi c, n u h sơ ph c t p c n ph i chuy n cơ quan Công an thNm tra xác minh theo qui nh. i u 12. Trình t , th t c h sơ giao nh n con nuôi có y u t nư c ngoài 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra h sơ bên nh n con nuôi và h sơ con nuôi g m các gi y t sau:
 9. H sơ bên nh n con nuôi: ph i l p thành 02 b g m các gi y t sau: a. ơn xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi theo m u quy nh; b. B n sao có ch ng th c h chi u ho c gi y t thay th như gi y thông hành ho c th cư trú; c. Gi y phép còn giá tr do cơ quan có thNm quy n c a nư c nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú c p, cho phép ngư i ó nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi. N u nư c nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú không c p lo i gi y phép này thì thay th b ng gi y t có giá tr tương ng ho c gi y xác nh n có i u ki n nuôi con nuôi theo pháp lu t nư c ó; d. B n i u tra v tâm lý, gia ình, xã h i c a ngư i xin nh n con nuôi do cơ quan, t ch c có thNm quy n c a nư c nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú c p; . Gi y xác nh n do t ch c y t có thNm quy n c a nư c nơi ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú ho c t ch c y t c a Vi t Nam t c p t nh tr lên c p chưa quá 06 tháng, tính n ngày nh n h sơ, xác nh n hi n t i ngư i ó có s c kho , không m c b nh tâm th n ho c không m c b nh khác mà không th nh n th c, làm ch ư c hành vi c a mình, không m c b nh truy n nhi m; e. Gi y t xác nh n v tình hình thu nh p c a ngư i xin nh n con nuôi, ch ng minh ngư i ó b o m vi c nuôi con nuôi; f. Phi u lý l ch Tư pháp c a ngư i xin nh n con nuôi do cơ quan có thNm quy n c a nư c nơi ngư i ó thư ng trú c p chưa quá 12 tháng, tính n ngày nh n h sơ; g. B n sao Gi y ch ng nh n k t hôn i v i ngư i xin nh n con nuôi, trong trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi là v ch ng ang trong th i kỳ hôn nhân; H sơ c a tr em ư c cho làm con nuôi ph i l p thành 04 b g m các gi y t sau ây: a. B n sao có ch ng th c gi y khai sinh c a tr em; b. Gi y ng ý cho tr em làm con nuôi . c.Gi y xác nh n c a t ch c y t t c p huy n tr lên, xác nh n v tình tr ng s c kho c a tr em; d. B n nh màu c a tr em, ch p toàn thân c 10 x 15 cm ho c 9 x 12 cm. . i v i tr em ang s ng t i cơ s nuôi dư ng ư c thành l p h p pháp, ngoài các gi y t quy nh trên, h sơ c a tr em ư c cho làm con nuôi còn ph i có quy t nh c a cơ quan, t ch c có thNm quy n ti p nh n tr em vào cơ s nuôi dư ng, biên b n bàn giao tr em vào cơ s nuôi dư ng và gi y t tương ng thu c m t trong các tr- ư ng h p sau ây:
 10. i v i tr em b b rơi, ph i có b n tư ng trình s vi c c a ngư i phát hi n tr em b b rơi; biên b n v vi c tr em b b rơi (có xác nh n c a cơ quan công an ho c chính quy n a phương); gi y t ch ng minh ã thông báo trên phương ti n thông tin i chúng (t c p t nh tr lên) v vi c tr em b b rơi sau 30 ngày mà không có thân nhân n nh n; i v i tr em m côi, ph i có b n sao có công ch ng ho c ch ng th c gi y ch ng t c a cha, m c a tr em ó; i v i tr em có cha, m là ngư i m t năng l c hành vi dân s , ph i có b n sao ư c công ch ng quy t nh có hi u l c pháp lu t c a Toà án tuyên b cha, m c a tr em ó m t năng l c hành vi dân s . 2. Trình t và th i gian gi i quy t: H sơ xin nh n con nuôi ph i n p t i Văn phòng C c con nuôi B Tư pháp t i Hà N i. Quá trình gi i quy t h sơ t i c p tình như sau: a. Gi i thi u tr em làm con nuôi: Khi ti p nh n văn b n ngh gi i thi u tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài, trong vòng 03 ngày làm vi c Phòng H T ch có trách nhi m tham mưu Ban Giám c làm văn b n ngh cơ s nuôi dư ng tương ng gi i thi u tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài v i nhưng c i m phù h p v i nguy n v ng c a gia ình xin nh n con nuôi. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh gi i thi u tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài, cơ s nuôi dư ng ph i có văn b n tr l i có hay không có tr em phù h p v i nguy n v ng c a ngư i xin nh n con nuôi. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n gi i thi u tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài c a cơ s nuôi dư ng, Phòng H t ch có trách nhi m tham mưu Ban Giám c có văn b n g i C c con nuôi B Tư pháp gi i thi u tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài, C c con nuôi thông báo cho gia ình có nguy n v ng xin nh n con nuôi bi t. b. Quá trình l p h sơ và thNm nh h sơ con nuôi: Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t khi nh n ư c công văn ngh l p h sơ con nuôi c a C c con nuôi B Tư pháp, Phòng H t ch có trách nhi m tham mưu Ban Giám c có văn b n ngh cơ s nuôi dư ng l p h sơ con nuôi theo qui nh. Khi nh n 04 b h sơ c a con nuôi do cơ s nuôi dư ng n p. Phòng H t ch ti n hành thNm tra và chuy n cơ quan Công an thNm tra xác minh v ngu n g c tr em. Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ và văn b n yêu c u c a s Tư pháp cơ quan Công an ph i thNm tra, xác minh v ngu n g c c a tr em và tr l i b ng văn b n cho s Tư pháp.
 11. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c k t qu xác minh c a cơ quan Công an, phòng H t ch có trách nhi m tham mưu Ban Giám c có văn b n chuy n h sơ và ý ki n k t lu n qua quá trình thNm tra xác minh C c con nuôi B Tư pháp xem xét. c. Hoàn t t th t c con nuôi: Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ và văn b n chuy n h sơ c a C c con nuôi Qu c t , phòng H t ch có trách nhi m tham mưu Ban Giám c m i bên xin nh n nuôi con nuôi n hoàn t t th t c con nuôi. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày ngư i nh n con nuôi hoàn t t th t c ( óng l phí, n p b n cam k t thông báo nh kỳ), phòng H t ch có trách nhi m tham mưu Ban Giám c l p t trình trình UBND t nh xem xét quy t nh. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c t trình và h sơ, Văn phòng UBND t nh có trách nhi m xem xét và trình Ch t ch UBND t nh ký quy t nh giao nh n vi c nuôi con nuôi. d. L giao nh n vi c nuôi con nuôi: Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày Ch t ch UBND t nh ký quy t nh cho nh n tr em Vi t Nam làm nuôi con nuôi. i u 13. Trình t , th t c h sơ xin công nh n cha, m , con có y u t nư c ngoài 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra (02 b ) h sơ g m các gi y t sau ây: a. ơn xin nh n cha, m , con theo m u quy nh; b. B n sao Gi y ch ng minh nhân dân ( i v i công dân Vi t Nam trong nư c), H chi u ho c gi y t có giá tr thay th ( i v i ngư i nư c ngoài và công dân Vi t Nam nư c ngoài) c a ngư i nh n và ngư i ư c nh n là cha, m , con; c. B n sao Gi y khai sinh c a ngư i ư c nh n là con trong trư ng h p xin nh n con; c a ngư i nh n cha, m trong trư ng h p xin nh n cha, m ; d. Gi y t , tài li u ho c ch ng c (n u có) ch ng minh gi a ngư i nh n và ngư i ư c nh n có quan h cha, m , con; . B n sao S h khNu ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ( i v i công dân Vi t Nam thư ng trú trong nư c); th thư ng trú ( i v i ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam) c a ngư i ư c nh n là cha, m , con. 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra h sơ (01 ngày làm vi c), N u không y vi t phi u yêu c u ương s b sung; N u y vào s theo dõi, thu l phí, vi t gi y h n ngày tr k t qu trong th i h n 30 ngày làm vi c.
 12. Phòng H t ch gi i quy t: ThNm nh và l p thông báo niêm y t (trong 03 ngày làm vi c). Ti n hành ph ng v n các ương s n u c n thi t. Nghiên c u, thNm tra, xác minh, k t h p v i báo cáo thông báo niêm y t c a c p xã, xu t Ban Giám c xem xét trình Ch t ch UBND t nh quy t nh. i v i h sơ ph c t p c n thNm tra xác minh thêm thì th i gian ư c kéo dài nhưng không quá 15 ngày làm vi c. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ và T trình c a Giám c s Tư pháp, Văn phòng UBND t nh có trách nhi m xem xét và trình Ch t ch UBND t nh ký quy t nh Công nh n cha, m , con. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày Ch t ch UBND t nh ký quy t nh công nh n cha, m , con phòng H t ch s Tư pháp ph i t ch c trao quy t nh công nh n, cha, m , con tr trư ng h p ương s có yêu c u khác v th i gian. M C 2. TRÌNH T , TH T C V QU C TNCH i u 14. Trình t , th t c h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra (04 b ) h sơ g m các gi y t sau ây: a. ơn theo m u do B Tư pháp quy nh b. B n sao Gi y khai sinh ho c gi y t khác có giá tr thay th , k c c a con chưa thành niên, n u ng th i xin nh p qu c t ch cho ngư i ó; c. B n khai lý l ch theo m u do B Tư pháp quy nh; d. Phi u xác nh n lý l ch Tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam, nơi ương s thư ng trú, c p; trong trư ng h p ương s không thư ng trú Vi t Nam thì n p phi u xác nh n lý l ch Tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ương s là công dân ho c thư ng trú, c p; . Gi y ch ng nh n trình ti ng Vi t, bao g m c hi u bi t v văn hóa, l ch s và pháp lu t c a Vi t Nam theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và B Tư pháp; e. Gi y xác nh n v th i gian ã thư ng trú liên t c Vi t Nam do y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ương s thư ng trú c p; f. Gi y xác nh n v ch , vi c làm, thu nh p h p pháp ho c tình tr ng tài s n t i Vi t Nam do y ban nhân dân c p xã, nơi ương s thư ng trú, c p; g. B n cam k t v vi c t b qu c t ch nư c ngoài (n u có) khi ư c nh p qu c t ch Vi t Nam.
 13. Trư ng h p m c nhiên m t qu c t ch nư c ngoài khi ư c nh p qu c t ch Vi t Nam thì B n cam k t trên ư c thay b ng gi y xác nh n c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a nư c mà ương s là công dân c p v vi c pháp lu t c a nư c ó quy nh m c nhiên m t qu c t ch trong trư ng h p này. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam ph i có tên g i Vi t Nam; tên g i Vi t Nam ph i ư c ghi rõ trong ơn xin nh p qu c t ch Vi t Nam. 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ theo qui nh; N u chưa y vi t phi u yêu c u ương s b sung; N u y thu l phí, vi t phi u h n tr k t qu trong th i h n 06 tháng và chuy n ngay n phòng H t ch xem xét gi i quy t. Th i gian gi i quy t c p t nh trong th i h n 04 tháng g m các công vi c như sau: Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l và thu l phí, s Tư pháp có văn b n g i cơ quan Công an, kèm theo 01 b h sơ thNm tra v nhân thân. Trong th i h n 30 ngày làm vi c ti p theo, s Tư pháp ph i thNm tra h sơ, i chi u l i khai, ch ng nh n và gi y t c a ương s v i các i u ki n nh p qu c t ch Vi t Nam. Trong trư ng h p xét th y c n thNm tra b sung v các i u ki n th c t c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam như v năng l c hành vi, th i gian ã thư ng trú Vi t Nam, kh năng b o m cu c s ng t i Vi t Nam hay trình ti ng Vi t, s Tư pháp ph i h p v i các cơ quan chuyên môn th c hi n. Trong th i h n 60 ngày làm vi c i v i Công an c p t nh và 30 ngày làm vi c i v i các cơ quan chuyên môn khác, k t ngày nh n ư c yêu c u c a s Tư pháp, các cơ quan này ph i ti n hành thNm tra theo ch c năng chuyên ngành và tr l i b ng văn b n cho s Tư pháp. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ và t trình c a Giám c s Tư pháp; Văn Phòng UBND t nh có trách nhi m trình Ch t ch UBND c p t nh xem xét, k t lu n và ký văn b n ngh B Tư pháp, kèm theo 02 b h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam c a ương s . Khi nh n ư c quy t nh cho nh p qu c t ch c a Ch t ch nư c, s Tư pháp có trách nhi m t ch c trao quy t nh nh p qu c t ch cho ương s và thông báo cho các cơ quan công an ăng ký h khNu cho ương s . i u 15. Trình t , th t c h sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra (04 b ) h sơ g m các gi y t sau ây: a. ơn theo m u do B Tư pháp quy nh; b. B n khai lý l ch theo m u do B Tư pháp quy nh;
 14. c. Phi u xác nh n lý l ch Tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ương s là công dân ho c thư ng trú, c p; d. Gi y t ho c tài li u ch ng minh ương s ã t ng có qu c t ch Vi t Nam; . Gi y xác nh n c a cơ quan i di n ngo i giao, lãnh s Vi t Nam ho c c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài v vi c ương s ã n p ơn xin h i hương v Vi t Nam; e. Gi y t ho c tài li u ch ng minh ương s có v , ch ng, con, cha ho c m là công dân Vi t Nam; f. Gi y t ho c tài li u ch ng minh ương s ã ư c Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, Chính ph cách m ng lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t ng thư ng Huân chương, Huy chương, danh hi u cao quý ho c xác nh n ương s có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam; g. Gi y t ho c tài li u ch ng minh vi c tr l i qu c t ch Vi t Nam c a ương s s có lơ cho s phát tri n kinh t , xã h i, khoa h c, an ninh qu c phòng c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ph i l y l i tên g i Vi t Nam trư c ây và ghi rõ trong ơn xin tr l i qu c t ch Vi t Nam; n u mu n thay i tên thì ph i nêu rõ lý do. 2. Trình t và th i gian gi i quy t: - T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ theo qui nh; n u chưa y vi t phi u yêu c u ương s b sung; n u y thu l phí, vi t phi u h n tr k t qu trong th i h n 03 tháng và chuy n ngay n phòng H t ch xem xét gi i quy t. Th i h n gi i quy t c p t nh là 02 tháng g m các công vi c như sau: Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l và thu l phí, s Tư pháp có văn b n g i Công an t nh, kèm theo 01 b h sơ thNm tra v nhân thân. Trong th i h n 15 ngày làm vi c ti p theo, s Tư pháp ph i thNm tra h sơ, i chi u l i khai, ch ng nh n và gi y t c a ương s v i các i u ki n tr l i qu c t ch Vi t Nam. Trong trư ng h p xét th y c n thNm tra b sung v các i u ki n th c t c a ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam (như vi c h i hương, quan h thân thích v i công dân Vi t Nam, công lao ho c kh năng óng góp c a ngư i ó cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam), s Tư pháp ph i h p v i các cơ quan chuyên môn th c hi n. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c yêu c u c a s Tư pháp, Công an c p t nh và các cơ quan chuyên môn khác ph i ti n hành thNm tra theo ch c năng chuyên ngành và tr l i b ng văn b n cho s Tư pháp.
 15. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ và t trình c a Giám c s Tư pháp; Văn Phòng UBND t nh có trách nhi m trình Ch t ch UBND c p t nh xem xét, k t lu n và ký văn b n ngh B Tư pháp, kèm theo 02 b h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam c a ương s . - Khi nh n ư c quy t nh cho tr l i qu c t ch Vi t Nam c a Ch t ch nư c, s Tư pháp có trách nhi m thông báo cho các cơ quan công an ( ăng ký h khNu cho ương s ) và t ch c trao quy t nh tr l i qu c t ch Vi t Nam cho ương s . i u 16. Trình t , th t c h sơ xin xác nh n có qu c t ch Vi t Nam 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra (02 b ) h sơ g m các gi y t sau ây: a. ơn theo m u do B Tư pháp quy nh. b. B n ch p Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u Vi t Nam còn giá tr s d ng. Trong trư ng h p không có Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u, thì có th thay th b ng các gi y t khác ch ng minh có qu c t ch Vi t Nam. 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ theo qui nh; n u chưa y vi t phi u yêu c u ương s b sung; n u y thu l phí, vi t phi u h n tr k t qu trong th i h n 30 ngày làm vi c và chuy n ngay n phòng H t ch xem xét gi i quy t. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ phòng H t ch s Tư pháp có trách nhi m tham mưu Ban Giám c yêu c u cơ quan Công an thNm tra v nhân thân c a ương s . Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c yêu c u c a s Tư pháp cơ quan Công an có trách nhi m thNm tra v nhân thân c a ương s và tr l i b ng văn b n cho s Tư pháp. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ và t trình c a Giám c s Tư pháp, Văn phòng UBND t nh có trách nhi m xem xét trình Ch t ch UBND t nh ký Gi y xác nh n có Qu c t ch Vi t Nam cho ương s . Sau khi Ch t ch UBND t nh ký Gi y xác nh n có qu c t ch Vi t Nam, s Tư pháp có trách nhi m t ch c trao ho c g i Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam cho ương s . i u 17. Trình t , th t c h sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra h sơ (04 b ) g m các gi y t sau ây: a. ơn theo m u do B Tư pháp quy nh. b. B n khai lý l ch theo m u do B Tư pháp quy nh;
 16. c.B n sao gi y t tùy thân, H chi u ho c gi y t khác ch ng minh ương s ang có qu c t ch nư c ngoài ( i v i ngư i ang có qu c t ch nư c ngoài); Gi y xác nh n ho c b o m v vi c ngư i ó s ư c nh p qu c t ch nư c ngoài ( i v i ngư i ang xin nh p qu c t ch nư c ngoài), tr trư ng h p pháp lu t nư c ó không quy nh v vi c c p gi y này; d. Gi y xác nh n không n thu i v i nhà nư c do C c thu , nơi ương s thư ng trú, c p; . i v i ngư i trư c ây là cán b , công ch c ho c ph c v trong l c lư ng vũ trang nhân dân ã v hưu, thôi vi c, ngh công tác ho c gi i ngũ chưa quá 05 năm, thì còn ph i n p gi y c a cơ quan ã quy t nh hưu trí, thôi vi c, ngh công tác ho c gi i ngũ, xác nh n vi c thôi qu c t ch Vi t Nam c a ngư i ó không phương h i n l i ích qu c gia c a Vi t Nam; e. Phi u xác nh n lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam, nơi ương s thư ng trú, c p; f. Gi y xác nh n c a s Giáo d c và ào t o, nơi ương s thư ng trú, v vi c ã b i hoàn chi phí ào t o cho nhà nư c, n u ương s ã ư c ào t o i h c, trung h c chuyên nghi p ho c sau i h c b ng kinh phí c a nhà nư c, k c kinh phí do nư c ngoài tài tr . 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ theo qui nh; n u chưa y vi t phi u yêu c u ương s b sung; n u y thu l phí, vi t phi u h n tr k t qu trong th i h n 03 tháng và chuy n ngay n phòng H t ch xem xét gi i quy t. Th i h n gi i quy t c p t nh là 02 tháng g m các công vi c như sau: Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l và thu l phí, s Tư pháp g i văn b n n Công an c p t nh, kèm theo 01 b h sơ thNm tra v nhân thân. Cũng trong th i h n này, s Tư pháp niêm y t t i tr s ; ng th i, cho ăng báo a phương trong 03 s liên t c v vi c xin thôi qu c t ch Vi t Nam c a ương s . Trong th i h n 30 ngày làm vi c ti p theo, s Tư pháp ph i thNm tra h sơ, i chi u l i khai, ch ng nh n và gi y t c a ương s v i các i u ki n thôi qu c t ch Vi t Nam. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c yêu c u c a s Tư pháp, Công an c p t nh và các cơ quan chuyên môn khác ph i ti n hành thNm tra theo ch c năng chuyên ngành và tr l i b ng văn b n cho s Tư pháp. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ và t trình c a Giám c s Tư pháp; Văn Phòng UBND t nh có trách nhi m trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét, k t lu n và ký văn b n ngh B Tư pháp, kèm theo 02 b h sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam c a ương s .
 17. Khi nh n ư c quy t nh thôi qu c t ch Vi t Nam c a Ch t ch nư c, s Tư pháp có trách nhi m t ch c trao quy t nh thôi qu c t ch Vi t Nam cho ương s và thông báo cho các cơ quan công an xóa h khNu thư ng trú c a ương s . i u 18. Trình t , th t c h sơ xin c p Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra h sơ (02 b ) g m các gi y t sau ây: a. ơn theo m u quy nh; b. Gi y t ch ng minh ương s ã t ng có qu c t ch Vi t Nam. c. M t trong các gi y t sau ây ch ng minh ương s ã m t qu c t ch Vi t Nam: - Gi y t ch ng minh ương s ư c thôi qu c t ch Vi t Nam; - Gi y t ch ng minh ương s b tư c qu c t ch Vi t Nam; - Gi y t ch ng minh vi c h y b quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam c a ương s ; - Gi y t , tài li u ch ng minh ương s là ngư i m t qu c t ch Vi t Nam theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia; - Gi y t , tài li u ch ng minh ương s là ngư i m t qu c t ch Vi t Nam do vi c tìm th y cha, m ho c ngư i giám h là công dân nư c ngoài 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ theo qui nh; n u chưa y vi t phi u yêu c u ương s b sung; n u y thu l phí, vi t phi u h n tr k t qu trong th i h n 30 ngày làm vi c và chuy n ngay n phòng H t ch xem xét gi i quy t. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ phòng H t ch s Tư pháp có trách nhi m tham mưu Ban Giám c yêu c u cơ quan Công an thNm tra v nhân thân c a ương s . Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c yêu c u c a s Tư pháp cơ quan Công an có trách nhi m thNm tra v nhân thân c a ương s và tr l i b ng văn b n cho s Tư pháp. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ và t trình c a Giám c s Tư pháp. Văn Phòng UBND t nh có trách nhi m xem xét trình Ch t ch UBND t nh ký Gi y xác nh n m t Qu c t ch Vi t Nam cho ương s . Ngay khi Ch t ch UBND t nh ký Gi y xác nh n có qu c t ch Vi t Nam, s Tư pháp có trách nhi m t ch c trao ho c g i Gi y ch ng nh n m t qu c t ch Vi t Nam cho ương s .
 18. M C 3. TRÌNH T , TH T C C P PHI U LÝ LNCH TƯ PHÁP i u 19. Trình t , th t c h sơ xin c p phi u lý l ch tư pháp 1. T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n và ki m tra h sơ (02 b ) g m các gi y t sau ây: a. ơn yêu c u c p phi u lý l ch Tư pháp theo m u. b. B n sao CMND, h khNu thư ng trú. 2. Trình t và th i gian gi i quy t: T ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ theo qui nh; n u chưa y vi t phi u yêu c u ương s b sung; n u y thu l phí, vi t phi u h n tr k t qu trong th i h n 10 ngày làm vi c và chuy n ngay n phòng H t ch xem xét gi i quy t. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t nh n h sơ, phòng H t ch có trách nhi m l p phi u yêu c u và chuy n 01 b h sơ cho cơ quan công an thNm tra lý l ch ti n án c a ương s . Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u c a s Tư pháp, cơ quan Công an ph i tra c u tàng thư và tr l i b ng văn b n cho s Tư pháp. Ngay khi nh n ư c k t qu tra c u tàng thư c a cơ quan Công an, phòng H t ch có trách nhi m tham mưu Ban Giám c c p phi u lý l ch Tư pháp cho ương s . Trong th i h n 01 ngày làm vi c k t khi nh n ư c ý ki n xu t c a phòng H t ch Ban Giám c có trách nhi m xem xét ký c p Phi u lý l ch Tư pháp cho ương s . Vi c tr k t qu cho công dân do T ti p nh n th c hi n. Th i h n gi i quy t có th kéo dài thêm không quá 10 ngày làm vi c i v i trư ng h p ph i tra c u t i C c h sơ nghi p v C nh sát - B Công an. CHƯƠNG IV T CH C TH C HI N i u 20. Chánh văn Phòng UBND t nh, Giám c s Tư pháp, Giám c Công an t nh, Giám c s Lao ng thương binh và xã h i, th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m ph i h p th c hi n theo quy ch này. i u 21. Trong quá trình th c hi n, n u khó khăn, vư ng m c ho c có v n phát sinh c n b sung, s a i cho phù h p, Th trư ng các ơn v liên quan xu t, t ng h p trình Ch t ch UBND t nh xem xét quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản