Quyết định số 290/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 290/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 290/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định công bố công khai các Dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 290/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 290/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH CÔNG B CÔNG KHAI CÁC D ÁN U TƯ TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v m t s ch trương, gi i pháp ch y u c n ch o th c hi n nhi m v phát tri n kinh t -xã h i năm 2003; Căn c Quy t nh s 20/2003/Q -UB ngày 26 tháng 02 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t -xã h i thành ph năm 2003; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư v công b công khai các D án u tư ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v công b công khai các D án u tư trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng- xã, th tr n, các ch u tư, các t ch c, h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - B K ho ch và u tư CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Các Báo- ài - VPH -UB : Các PVP
  2. - Các T NCTH, TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i QUY NNH V CÔNG B CÔNG KHAI CÁC D ÁN U TƯ TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 290/2003/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng : Các D án u tư trên a bàn thành ph H Chí Minh (không phân bi t ngu n v n u tư) thu c m t trong hai lo i D án sau ây u ph i công khai các n i dung chính c a D án : 1.1- D án u tư có nhu c u thu h i t, gi i phóng m t b ng, i u ch nh dân cư. 1.2- D án u tư ph i trình duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh c a B Tài nguyên và Môi trư ng (tr các D án trong các khu công nghi p - khu ch xu t). i u 2. N i dung và các bư c công khai : 2.1. Các n i dung c n ph i công khai : 1. Tên D án ; 2. Ch u tư ; 3. Cơ quan c p trên tr c ti p c a ch u tư (n u có) ; 4. M c tiêu u tư ; 5. Quy mô xây d ng ; 6. a i m, ph m vi s d ng t; 7. T ng v n u tư, ngu n v n u tư ; 8. Cơ quan ch u trách nhi m gi i phóng m t b ng ;
  3. 9. Ti n th c hi n : Th i gian hoàn thành gi i phóng m t b ng (n u D án có thu h i t), th i gian kh i công, th i gian hoàn thành D án; 10. B n quy ho ch chi ti t 1/500 ; 11. Phương án ki n trúc ; 12. ơn v thi t k , ch nhi m án thi t k ; 13. ơn v thi công ; 14. ơn v tư v n giám sát ; 15. Phương án an toàn lao ng trong th i gian thi công và phương án b o v môi trư ng khi D án hoàn thành ưa vào s d ng. 2.2. Các bư c công khai : Bư c 1 : Công b sau khi c p có thNm quy n duy t D án u tư, t m c 1 nm c 9. Bư c 2 : Công b sau khi hoàn thành các công vi c chuNn b th c hi n D án, t m c 1 n m c 15. Chương 2: TRÁCH NHI M TH C HI N i u 3. Cung c p thông tin : Các cơ quan có thNm quy n duy t D án u tư và Ch u tư (k c D án c a cơ quan Trung ương trên a bàn thành ph ) các D án u tư thu c di n nêu i u1 c a Quy nh này ph i có trách nhi m cung c p thông tin theo i u 2 c a Quy nh này i v i các D án ã có quy t nh u tư, gi y phép u tư, gi y phép xây d ng cho y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n nơi có D án u tư, trong vòng 15 (mư i lăm) ngày k t ngày các n i dung công khai nêu trên ư c cơ quan thNm quy n phê duy t. i u 4. Công khai D án : 4.1- y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi có D án u tư có trách nhi m niêm y t công khai các n i dung chính c a D án u tư t i tr s Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n theo i u 2 c a Quy nh này; ng th i, t ch c ph bi n r ng rãi n khu ph , t dân ph - p, t nhân dân và nhân dân bi t tham gia giám sát và óng góp ý ki n trong quá trình th c hi n D án u tư. 4.2- Ch u tư có trách nhi m công b công khai n i dung D án u tư theo i u 2 c a Quy nh này t i a i m th c hi n D án u tư; ng th i, thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng c a thành ph (Báo Sàigòn Gi i phóng, ài Truy n
  4. hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph ) khi các th t c u tư ã ư c c p thNm quy n phê duy t. i u 5. Ki m tra vi c th c hi n công khai n i dung u tư : 5.1- y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi có D án u tư có trách nhi m thư ng xuyên theo dõi, ki m tra vi c th c hi n công b công khai c a Ch u tư v các n i dung i u 2 c a Quy nh này. 5.2- y ban nhân dân qu n-huy n nơi có D án u tư có trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c công b công khai c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi có D án u tư v các n i dung i u 2 c a Quy nh này. i u 6. Gi i quy t các ki n ngh c a t ch c và nhân dân nh ng v n liên quan n D án u tư : 6.1- Trong vòng 10 (mư i) ngày k t khi nh n ư c ki n ngh c a t ch c ho c nhân dân nh ng v n liên quan n D án u tư trên a bàn, y ban nhân dân phư ng- xã, th tr n có trách nhi m gi i quy t ho c chuy n ngay cho y ban nhân dân qu n- huy n gi i quy t (n u vư t thNm quy n) theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t; báo cáo k t qu gi i quy t ki n ngh cho y ban nhân dân qu n-huy n và S K ho ch và u tư. 6.2- Trong vòng 15 (mư i lăm) ngày k t khi nh n ư c ki n ngh c a t ch c ho c nhân dân nh ng v n liên quan n D án u tư trên a bàn, y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m gi i quy t ho c chuy n ngay cho cơ quan có liên quan gi i quy t (n u không thu c thNm quy n) theo quy nh c a pháp lu t; báo cáo k t qu gi i quy t ki n ngh cho S K ho ch và u tư. 6.3- Các Ch u tư có trách nhi m k p th i gi i quy t các ki n ngh c a t ch c ho c nhân dân v nh ng v n có liên quan n D án u tư trên a bàn theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t trong th i gian 15 (mư i lăm) ngày k t ngày nh n ư c ki n ngh ; g i báo cáo k t qu gi i quy t ki n ngh cho S K ho ch và u tư. 6.4- S K ho ch và u tư có trách nhi m theo dõi, t ng h p vi c gi i quy t các ki n ngh c a các cơ quan nêu m c 6.1, 6.2, 6.3 c a Quy nh này và x lý các ki n ngh c a t ch c và nhân dân theo thNm quy n ho c trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 7. Ch báo cáo : nh kỳ hàng tháng (ngày làm vi c cu i tháng), y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n và các ngành có liên quan có trách nhi m t ng h p, báo cáo tình hình và k t qu gi i quy t các ki n ngh có liên quan n các D án u tư trên a bàn theo thNm quy n cho S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH
  5. i u 8. Tri n khai th c hi n : 8.1- S K ho ch và u tư có trách nhi m ch trì ph i h p v i các s -ngành và y ban nhân dân qu n-huy n tri n khai hư ng d n quy nh v công b công khai các D án u tư trên a bàn thành ph trong vòng 15 (mư i lăm) ngày k t ngày ban hành Quy nh này. 8.2- Trong quá trình th c hi n Quy nh này, n u có phát sinh vư ng m c, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n; các cơ quan ch qu n c a Ch u tư k p th i báo cáo cho S K ho ch và u tư hư ng d n, gi i quy t, n u vư t thNm quy n, t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản