Quyết định số 290/2004/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định số 290/2004/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 290/2004/QĐ-UBDT về việc ban hành quy chế làm việc của Vụ tuyên truyền do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 290/2004/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S 290/2004/Q -UBDT Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A V TUYÊN TRUY N B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 51/N -CP, ngày 16 tháng 05 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c. Căn c Quy t nh s 239/2003/Q -UBDT, ngày 27 tháng 10 năm 2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c v Ban hành quy ch làm vi c c a U ban Dân t c. Căn c Quy t nh s 258/2003/Q -UBDT, ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a V Tuyên truy n. Theo ngh c a V trư ng V Tuyên truy n, V trư ng V T ch c Cán b . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c v a V Tuyên truy n. i u 2. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng U ban, V trư ng V Tuyên truy n, V trư ng V T ch c Cán b và Th trư ng các ơn v thu c U ban ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C PHÓ CH NHI M Sơn Song Sơn QUY CH LÀM VI C C A V TUYÊN TRUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2004/Q -UBDT ngày tháng 10 năm 2004 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c)
  2. Chương 1: NGUYÊN T C, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 1. Nguyên t c làm vi c c a V Tuyên truy n: V Tuyên truy n làm vi c theo nguyên t c t p trung, dân ch , t p th lãnh o, V trư ng i u hành, m b o s lãnh o c a Chi b , s ph i h p ch t ch gi a lãnh o V , Chi u , T công oàn, oàn thanh niên trong vi c gi i quy t công vi c và t ch c các ho t ng c a V theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. i u 2. V trư ng làm vi c theo i u 6, kho n 1 quy nh v ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng (Quy ch làm vi c c a U ban Dân t c t i Quy t nh s 239//2003/Q -UBDT, ngày 27 tháng 10 năm 2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c). i u 3. Phó V trư ng giúp V trư ng theo dõi, ch o m t s lĩnh v c công tác và tr c ti p ph trách m t nhóm chuyên viên giúp vi c trong lĩnh v c ư c phân công. i u 4. Lãnh o và chuyên viên c a V th c hi n úng Pháp l nh công ch c, quy ch làm vi c và n i quy, quy nh c a U ban. 1. Căn c vào công vi c ư c giao các chuyên viên xây d ng k ho ch công tác tháng, quý, 6 tháng và năm trình lãnh o V . Sau khi k ho ch ư c thông qua các chuyên viên ch ng gi i quy t công vi c. Ngoài công vi c ư c phân công chuyên viên c n n m ư c công vi c chung c a V . 2. Khi làm vi c v i các B , ngành ho c a phương, chuyên viên ph i chuNn b trư c n i dung, l ch làm vi c trình lãnh o V . K t thúc chuy n công tác ph i báo cáo lãnh o V v k t qu công vi c b ng văn b n. 3. Chuyên viên ph i ch p hành t t k lu t lao ng, gi gi c làm vi c theo úng quy nh hi n hành. N u có công vi c t xu t ra kh i cơ quan chuyên viên ph i báo cáo lãnh o V ho c chuyên viên khác trong V báo cáo t i lãnh o V . 4. Lãnh o V t o i u ki n cho các chuyên viên h c t p nâng cao trình chuyên môn, văn hoá, chính tr góp ph n hoàn thành t t nhi m v c a ơn v và c a U ban. 5. Lãnh o V qu n lý và th c hi n các ch ngh m, ngh phép, an dư ng... c a cán b , chuyên viên trong v theo quy nh hi n hành. 6. Trư ng h p cán b , chuyên viên trong V ư c i u ng trong th i gian nh t nh theo quy t nh c a B trư ng, Ch nhi m mà quân s v n do V qu n lý cán b , chuyên viên th c hi n nhi m v trên ph i có trách nhi m báo cáo v i V trư ng v n i dung, k ho ch, th i gian th c hi n theo quý, năm. Cu i năm có nh n xét, ánh giá c a cơ quan sang làm nhi m v xác nh n k t qu công tác, h c t p. Chương 2:
  3. M I QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Quan h công tác gi a V trư ng và các Phó v trư ng: 1. Các Phó v trư ng thay m t v trư ng ch o, gi i quy t các công vi c ho c nhi m v ư c phân công và ch u trách nhi m trư c V trư ng v ch t lư ng, hi u qu công vi c. 2. Tuỳ theo yêu c u công vi c c a V , V trư ng có th tr c ti p gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công cho các Phó v trư ng ho c i u ch nh công vi c c a các Phó v trư ng 3. Các Phó v trư ng tr c ti p làm vi c v i các chuyên viên theo lĩnh v c và công vi c ư c phân công và có th tr c ti p làm vi c v i các chuyên viên khác trong v theo yêu c u nhi m v chung. 4. Trong th i gian V trư ng i công tác v ng s u nhi m cho m t Phó v trư ng làm nhi m v thư ng tr c, thay m t V trư ng i u hành công vi c c a V . i u 6. Quan h gi i quy t công vi c gi a lãnh o V và các chuyên viên trong V 1. V trư ng làm vi c tr c ti p v i các chuyên viên trong V 2. Phó v trư ng làm vi c v i các chuyên viên ho c nhóm chuyên viên. Trong trư ng h p c n thi t Phó v trư ng có th làm vi c tr c ti p v i các chuyên viên khác trong V v các v n có liên quan t i công vi c ư c phân công. i u 7. Ph m vi gi i quy t công vi c c a các chuyên viên trong V và m i quan h công tác v i V trư ng, các Phó v trư ng tr c ti p ph trách 1. Chuyên viên ch u trách nhi m trư c Phó v trư ng ph trách và V trư ng 2. Chuyên viên không t ý phát hành văn b n, tài li u do V qu n lý khi chưa ư c s ng ý c a lãnh o V . i u 8. Ph m vi gi i quy t công vi c gi a các chuyên viên: 1. Chuyên viên trong v có trách nhi m ph i h p công tác ch t ch và t o i u ki n giúp l n nhau hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. Chuyên viên ư c yêu c u các chuyên viên khác trong V cung c p thông tin liên quan khi gi i quy t nhi m v c a mình khi ư c lãnh o V giao. i u 9. Quan h ph i h p công tác v i các V , ơn v tr c thu c U ban: Th c hi n theo quy nh t i i u 8 c a quy ch làm vi c c a U ban Dân t c. Chương 3: TH M QUY N TRÌNH KÝ VÀ BAN HÀNH VĂN B N
  4. i u 10. Ký và ban hành văn b n: 3. V trư ng ư c th a l nh B trư ng, Ch nhi m U ban ký các văn b n theo quy ch làm vi c c a U ban. 4. Phó V trư ng ư c ký thay V trư ng khi V trư ng i v ng ho c ư c s u nhi m c a V trư ng. i u11. Trình ký văn b n v i lãnh o U ban: 5. V trư ng ký các văn b n c a V trình lãnh o U ban. 6. Phó v trư ng ư c ký trình các văn b n khi ư c V trư ng u nhi m. 7. Chuyên viên không ư c tr c ti p ký trình các văn b n v i lãnh o U ban. Chương 4: CH H P, H I TH O, I CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO i u 12. H p v : 1. Tu n u hàng tháng h p V ki m i m tình hình th c hi n công tác tháng trư c và k ho ch tri n khai nhi m v tháng ti p theo. 2. Trong trư ng h p c n thi t lãnh o V tri u t p h p t xu t. i u 13. H i ngh , h i th o: 1. Các h i ngh , h i th o do U ban ho c V ch trì, chuyên viên ư c lãnh o V phân công chuNn b n i dung và k ho ch t ch c th c hi n trình lãnh o V . 2. Chuyên viên ư c lãnh o U ban c i h p, h i ngh , h i th o nư c ngoài ho c ư c lãnh o V c i d h i ngh , h i th o trong nư c khi k t thúc ph i báo cáo k t qu h i ngh , h i th o v i lãnh o V . 3. Phó v trư ng d h i ngh h i th o khi ư c lãnh o U ban ho c V trư ng c i ph i báo cáo lãnh o U ban ng g i V trư ng. i u 14. i công tác a phương: Căn c vào chương trình công tác c a V và nhi m v ư c phân công, chuyên viên l p k ho ch và n i dung i công tác báo cáo lãnh o V trình lãnh o U ban, sau m i t công tác ph i có báo cáo b ng văn b n trình lãnh o V và U ban. i u 15. i công tác nư c ngoài: Th c hi n theo quy nh t i i u 12, kho n 2 c a quy ch làm vi c c a U ban Dân t c.
  5. i u 16. Ch báo cáo nh kỳ và t xu t v i Lãnh o U ban: 1. V th c hi n ch báo cáo theo quy nh chung, nh kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hàng năm v i lãnh o U ban ho c t xu t khi Lãnh o U ban yêu c u. 2. Vi c chuNn b báo cáo chung c a V do chuyên viên t ng h p c a V ti n hành; báo cáo chuyên ho c do yêu c u g p có th do các chuyên viên khác m nh n theo s phân công c a lãnh o V . i u 17. Ch báo cáo c a các Phó v trư ng v i V trư ng: Phó v trư ng báo cáo k t qu và d ki n k ho ch ho t ng trong lĩnh vưc mình ph trách cho V trư ng theo nh kỳ hàng tu n, tháng vào các cu c h p giao ban lãnh o V . i u 18. Ch báo cáo c a chuyên viên: 1. Vào sáng th 6 hàng tu n các chuyên viên trong v ph i thông báo cho chuyên viên t ng h p c a V v ti n , k t qu công vi c c a mình trong tu n qua t ng h p báo cáo lãnh o V . 2. Vào tu n cu i c a tháng các chuyên viên báo cáo b ng văn b n tình hình th c hi n công vi c ư c giao và k ho ch công tác tháng t i chuy n cho chuyên viên t ng h p. Trên cơ s ó chuyên viên t ng h p d th o báo cáo công tác trình lãnh o V . 3. Tu n th 2 c a tháng 6 và tháng 12 chuyên viên báo cáo b ng văn b n trình hình th c hi n công vi c theo k ho ch, nh ng v n còn t n t i, ki n ngh và xu t v i lãnh o v , k ho ch công tác trong th i gian ti p theo cho chuyên viên t ng h p d th o báo cáo công tác g i lãnh o V . 4. Chuyên viên không tr c ti p báo cáo v i lãnh o U ban v công vi c c a V khi chưa ư c lãnh o V ng ý ho c không có yêu c u c a lãnh o U ban. Chương 5; T CH C TH C HI N i u 19. Quy ch này áp d ng i v i ho t ng c a V Tuyên truy n. V trư ng, các Phó v trư ng và chuyên viên c a V Tuyên truy n ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì c n b sung, s a i, lãnh o và chuyên viên trong V có ý ki n V trư ng ngh B trư ng, Ch nhi m U ban quy t nh. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C PHÓ CH NHI M
  6. Sơn Song Sơn
Đồng bộ tài khoản