Quyết định số 291/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
10
download

Quyết định số 291/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 291/2006/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ðội kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 291/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 291/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN ÐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, DỊCH VỤ VĂN HOÁ VÀ PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ TỆ NẠN XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6.7.1995 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 11/2006/NÐ-CP ngày 18.01.2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Căn cứ Nghị định 31/2001/NÐ-CP ngày 26.6.2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin; Căn cứ Quyết định số 1584/2003/QÐ-CT ngày 23.12.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về Về việc thành lập Ðội kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo 814 Tỉnh tại công văn số 555/CV-TT.BCÐ ngày 03.01.2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Thay đổi thành viên Ðội kiểm tra liên ngành 814 Tỉnh, gồm các ông có tên sau : 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động- Thương binh và xã hội giữ chức Ðội phó thay ông Nguyễn Khánh Lân, Sở Lao động- Thương binh và xã hội chuyển công tác. 2. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Chuyên viên Sở Văn hoá-Thông tin giữ chức Ðội viên thay ông Nguyễn Xuân Trung Sở Văn hoá-Thông tin chuyển công tác. Ðiều 2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Ðội trưởng phân công. Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 814 Tỉnh, Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ông có tên tại Ðiều 1 chịu trách
  2. nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản