Quyết định số 292/QĐ-SGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
6
download

Quyết định số 292/QĐ-SGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 292/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 292/QĐ-SGTVT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc S GIAO THÔNG V N T I -------- ------- S : 292/Q -SGTVT TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V M U RÀO CH N DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CÓ RÀO CH N N M TRONG PH M VI T DÀNH CHO Ư NG B TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. S GIAO THÔNG V N T I THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Quy t nh s 04/2006/Q -BGTVT ngày 09/01/2006 c a B Giao thông v n t i, v b o m an toàn giao thông khi thi công các công trình trong ph m vi t dành cho ư ng b ; Căn c Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; Căn c Quy t nh s 38/2004/Q -BGTVT ngày 24/12/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân khi vi ph m trong qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Căn c Quy t nh s 145/2002/Q -UB ngày 09/12/2002 c a UBND thành ph H Chí Minh, ban hành Quy nh v ào và tái l p m t ư ng khi xây l p các công trình h t ng k thu t trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 47/2005/Q -UB ngày 24/3/2005 c a UBND thành ph H Chí Minh, v s a i, b sung Quy nh v ào ư ng và tái l p m t ư ng khi xây l p các công trình h t ng k thu t trên a bàn thành ph H Chí Minh, ban hành kèm theo Quy t nh s 145/2002/Q -UB ngày 09/12/2002 c a UBND thành ph H Chí Minh; Căn c các Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph s : 09/Q -UB ngày 09/01/1991 v vi c thành l p S Giao thông Công chánh; s 22/2007/Q -UBND ngày 09/02/2007 v vi c Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Giao thông-Công chính; Quy t nh s 53/2008/Q -UBND ngày 13/6/2008 v i tên S Giao thông-Công chính thành S Giao thông v n t i. Theo ngh c a Trư ng phòng Qu n lý giao thông b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v m u rào ch n dùng cho các công trình thi công có rào ch n n m trong ph m vi t dành cho ư ng b trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. - Quy t nh này có hi u l c k t ngày 15/03/2009. - Quy t nh này thay th Quy t nh s 2464/Q -SGTVT ngày 31/12/2008 c a S Giao thông v n t i, v vi c ban hành Quy nh v m u rào ch n dùng cho các công trình thi công có rào ch n n m trong ph m vi t dành cho ư ng b trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng S ; Chánh Thanh tra S ; Trư ng phòng Qu n lý giao thông b ; Trư ng phòng Qu n lý c p-thoát nư c; Trư ng phòng Qu n lý giao thông th y; Trư ng phòng Qu n lý công viên cây xanh; Giám c các Khu Qu n lý giao thông ô th s 1, 2, 3, 4; Giám c Khu ư ng sông; Giám c Công ty Chi u sáng công c ng; Giám c Công ty Qu n lý công trình giao thông Sài Gòn; Giám c Công ty Qu n lý công trình c u phà thành ph ; Giám c Ban Qu n lý d án V sinh Môi trư ng; Th trư ng các ơn v có liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. GIÁM C Nơi nh n: - Như i u 3; - UBND TP ( báo cáo); - Ban ATGT TP; - UBND các qu n-huy n; Tr n Quang Phư ng - S Xây d ng, S Công thương; - Ban QLDA L T&MTN, Ban QLDA NC T; - i n l c TP, Bưu i n TP; - T ng cty CN Sài gòn; - S GTCC (G , các PG ); - TT QL& H VTHKCC; - P.TCCBL , P.PC; - Lưu VT.GT.B T.63 QUY NNH V M U RÀO CH N DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CÓ RÀO CH N N M TRONG PH M VI T DÀNH CHO Ư NG B TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s /Q -SGTVT ngày tháng 01 năm 2009 c a S Giao thông v n t i) i u 1. M c ích, yêu c u c a rào ch n thi công 1. M c ích m b o an toàn cho ngư i và phương ti n lưu thông bên ngoài rào ch n cũng như cho ngư i và thi t b thi công bên trong rào ch n, ng th i ph i m b o v m quan ô th . 2. Yêu c u a) Không ngã , nghiêng l ch trong quá trình thi công công trình. b) Không gây c n tr i v i công tác thi công công trình, ngư i và phương ti n lưu thông bên ngoài rào ch n. c) Không gây nh hư ng n môi trư ng xung quanh. i u 2. Ph m vi áp d ng Quy nh này áp d ng cho các công trình thi công có rào ch n n m trong ph m vi t dành cho ư ng b trên a bàn thành ph H Chí Minh, bao g m: 1. Công trình ào ư ng l p t, s a ch a h th ng thoát nư c, c p nư c, i n l c, vi n thông, chi u sáng công c ng… 2. Công trình thi công s a ch a, nâng c p, m r ng c u, ư ng b . 3. i v i các v trí công trư ng ã và ang l p d ng rào ch n thi công trên ư ng v n ư c phép duy trì và s d ng ti p nhưng ph i m b o m quan và các n i dung yêu c u t i Kho n 2 - i u 1 c a Quy nh này và các yêu c u t i Quy t nh s 04/2006/Q -BGTVT ngày 09/01/2006 c a B Giao thông v n t i v b o m an toàn giao thông khi thi công các công trình trong ph m vi t dành cho ư ng b .
  3. 4. Khuy n khích các công trình khác s d ng rào ch n thi công theo quy nh này. i u 3. Quy nh v c u t o Rào ch n ư c c u t o bao g m hai ph n thân rào ch n và chân rào ch n, chia thành hai lo i như sau: 1. Lo i rào ch n dùng cho các công trình thi công trong khu v c giao l : a) Thân rào ch n cao 2m, dài 3m làm b ng khung thép hình sơn màu -tr ng, vách lư i thép B40. b) Chân rào ch n làm b ng bêtông (ho c bêtông c t thép) á 1x2 mác 300, cao 20cm. 2. Lo i rào ch n dùng cho các công trình thi công ngoài khu v c giao l : a) Thân rào ch n cao 2m, dài 3m làm b ng khung thép hình, vách tôn sóng vuông, màu xanh lá, d c thân rào ch n sơn v ch ph n quang (ho c dán màng ph n quang) màu vàng- chéo góc 45o, chi u cao 25cm, nét r ng 10cm. b) Chân rào ch n làm b ng bêtông (ho c bêtông c t thép) á 1x2 mác 300, cao 20cm. i u 4. Các m u rào ch n thi công c th như sau Tùy theo v trí thi công, s d ng rào ch n theo m u thân rào ch n và chân rào ch n sau: 1. M u thân rào ch n K-1: Áp d ng i v i công trình thi công trong khu v c giao l . 2. M u thân rào ch n K-2: Áp d ng cho các công trình thi công ngoài khu v c giao l . 3. M u chân rào ch n C-1, C-2: Áp d ng cho t t c các công trình, nhưng t i m i công trình ch ư c áp d ng m t lo i m u chân rào ch n. ( ính kèm b n v m u thân rào ch n và chân rào ch n) i u 5. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m Th c hi n theo Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; i u 12, i u 13 c a Quy t nh s 145/2002/Q -UB ngày 09/12/2002 c a UBND thành ph v vi c ban hành Quy nh v ào và tái l p m t ư ng khi xây l p các công trình h t ng k thu t trên a bàn thành ph H Chí Minh và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 6. T ch c th c hi n 1. Các phòng ban, ơn v thu c S Giao thông v n t i có liên quan và các ơn v thi công công trình n m trong ph m vi t dành cho ư ng b trên a bàn thành ph H Chí minh có trách nhi m thi hành quy t nh này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cá nhân, ơn v k p th i báo cáo v S Giao thông v n t i nghiên c u, b sung, s a i./.
Đồng bộ tài khoản