Quyết định số 2924/QĐĐC-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 2924/QĐĐC-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2924/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 24/07/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2924/QĐĐC-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NG NAI c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 2924/Q C-UBND Biên Hòa, ngày 14 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 2298/Q -UBND NGÀY 24/07/2007 C A CH TNCH UBND T NH NG NAI V VI C X P H NG CÁC ƠN VN S NGHI P Y T TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Do sơ su t trong khâu rà soát văn b n, y ban nhân dân t nh ng Nai ính chính m t s sai sót trong Quy t nh s 2298/Q -UBND ngày 24/07/2007 c a Ch t ch UBND t nh ng Nai v vi c x p h ng các ơn v s nghi p y t trên a bàn t nh ng Nai như sau: Ph n thNm quy n ban hành quy t nh ã ghi: “CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI” Nay s a l i là: “ Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI” T i Căn c th 2 c a quy t nh ã ghi: “Căn c Quy t nh s 23/2005/Q -BYT ngày 25/08/2005 c a B Y t v vi c hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t ;” Nay s a l i là: “Căn c Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/08/2005 c a B Y t v vi c hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t ;” Ph n quy n h n, ch c v c a ngư i ký quy t nh ã ghi: “KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH” Nay s a l i là: “TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH” B sung tên cơ quan ban hành văn b n và Qu c hi u vào u b n danh sách các ơn v s nghi p y t ư c x p h ng như sau: Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA
  2. T NH NG NAI VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* B sung quy n h n, ch c v c a ngư i ký vào cu i b n danh sách như sau: “TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH” Quy t nh này là m t b ph n c u thành c a Quy t nh s 2298/Q -UBND ngày 24/07/2007 c a Ch t ch UBND t nh ng Nai v vi c x p h ng các ơn v s nghi p y t trên a bàn t nh ng Nai và có hi u l c k t ngày ký./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Huỳnh Th Nga
Đồng bộ tài khoản