Quyết định số 293-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 293-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 293-BYT/QĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ ban đầu của ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 293-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 293-BYT/Q Hà N i, ngày 07 tháng 4 năm 1988 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O CHĂM SÓC S C KHO BAN UC A NGÀNH Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n B Y t ; Xét nhu c u Ch o công tác chăm sóc s c kho ban u trong c nư c; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b . QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban ch o Chăm sóc s c kho ban u c a Ngành Y t g m các ng chí có tên sau ây: 1. Ti n sĩ ng H i Xuân, B trư ng, Trư ng ban. 2. Bác sĩ oàn Thuý Ba, Th trư ng, Phó trư ng ban. 3. Giáo sư Hoàng Thu Nguyên, Vi n trư ng Vi n V sinh d ch t Hà N i, Phó trư ng ban. 4. Bác sĩ Nguy n Cao Thâm, Chánh Văn phòng B , U viên thư ng tr c. 5. Bác sĩ Nguy n Kim Phong, V trư ng V K ho ch, U viên 6. Bác sĩ Nguy n Gia Lương, V trư ng V T ch c cán b , U viên 7. Phó ti n sĩ Lê Diên H ng, V trư ng V V sinh phòng d ch, U viên. 8. Bác sĩ Nguyên Kim ương, V trư ng V i u tr , U viên. 9. Dư c sĩ Phan Văn Tín, V trư ng V Dư c, U viên. 10. Giáo sư Doãn i, V trư ng V ào t o, U viên. 11. Bác sĩ Tô Văn Sáng, V trư ng V Y h c dân t c, U viên
  2. 12. Bác sĩ Lê Văn Luy n, Giám c Trung tâm Giáo d c s c kho , U viên. i u 2. Ban Ch o công tác Chăm sóc s c kho ban u có các nhi m v : - Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n k ho ch tri n khai công tác chăm sóc s c kho ban u các t nh, thành ph và các ngành trong c nư c. - Ch o vi c xây d ng và tri n khai k ho ch ào t o, b i dư ng, m các h i thao chuyên v n i dung chăm sóc s c kho ban u cho các cán b lãnh o qu n lý y t các c p, các ngành trong c nư c theo k ho ch hàng năm. - Ch o k ho ch ph i h p, liên k t v i các chuyên khoa u ngành v i các t nh, thành nh m ph c v t t n i dung và yêu c u c a công tác chăm sóc s c kho ban u. - Ch o phương hư ng nghiên c u; ch y u v k ho ch biên so n tài li u gi ng d y, tài li u tuyên truy n giáo d c s c kho . - Nghiên c u xu t v i B nh ng v n v t ch c chính sách ch qu n lý nh m ph c v có hi u qu yêu c u c a công tác chăm sóc s c kho ban u. - Thư ng tr c c a Ban t t i Văn phòng B , có trách nhi m thu th p thông tin và x lý, nh kỳ sơ k t, t ng k t công tác và ngh khen thư ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành, các quy t nh trư c ây khác v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các ng chí Chánh Văn phòng B , Th trư ng các v , ban trong cơ quan B , th trư ng các cơ quan tr c thu c B , Giám c các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, th trư ng các cơ quan ho c b ph n y t các ngành tr c thu c Trung ương và các ng chí có tên trong i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản