Quyết định số 296/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 296/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 296/1999/qđ-tchq về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế do tổng cục trưởng tổng cục hải quan ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 296/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

 1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 296/1999/Q -TCHQ Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 296/1999/Q -TCHQ NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1999 BAN HÀNH B NG GIÁ TÍNH THU T I THI U ÁP D NG I V I M T HÀNG NH P KH U KHÔNG THU C CÁC NHÓM M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ TÍNH THU T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u quy nh t i i u 7 Ngh nh s 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Thông tư s 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993, Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 c a B Tài chính và Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24/07/1999 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n áp giá tính thu nh p kh u theo h p ng ngo i thương; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 143/TB-VPCP ngày 23 tháng 07 năm 1999 c a Văn phòng Chính ph ; Căn c i u 2, i u 3 Quy t nh 260/1999/TCHQ-Q ngày 26/7/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Xét ngh c a ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này B ng giá tính thu t i thi u s a i, b sung b ng giá tính thu ban hành kèm theo Quy t nh 260/1999/TCHQ-Q ngày 26/7/1999 do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành. i u 2: Giá tính thu các m t hàng s a i, b sung ban hành kèm theo Quy t nh này thay th nh ng m t hàng cùng lo i quy nh t i B ng giá ban hành kèm theo Quy t nh 260/1999/TCHQ-Q ngày 26/7/1999 do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 25 tháng 8 năm 1999. Ph m Văn Dĩnh ( ã ký)
 2. B NG GIÁ S A I B SUNG B NG GIÁ 260/1999/Q -TCHQ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 296/1999/Q -TCHQ ngày 19/8/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Tên hàng ơn Giá tính v thu tính (USD) Chương 4 * S a b t nguyên li u khác T n 500,00 * Pho mát các lo i Kg 2,50 Chương 7 *Các lo i rau, c , trái khác ( ng trong các lo i bao bì) Kg 1,00 Chương 8 *Qu la hán kho ã ch bi n Trung Qu c s n xu t Kg 2,00 Chương 9 *Trà (chè): - Trà túi l c các hi u: Lipton, Dilma, Tetley Kg 5.00 - Trà u ng li n (instant): Trà cúc, trà ào, trà chanh, trà g ng và Kg 2.00 các lo i trà có pha hương li u khác - Trà xanh ã qua ch bi n s y khô Kg 5.00 Chương 10 *Các lo i ngũ c c khác T n 150,00 Chương 11 * B t ao ư t T n 45,00 Chương 15 * D u (m ) g c ng v t: T n 500,00 *D u th c v t + Lo i thô T n 540,00 + Lo i ã tinh ch T n 750,00 Chương 16 * Cá mòi hi u "Ba cô gái n i tr " Kg 0,50 Chương 19
 3. * B t dinh dư ng các hi u Kg 1.20 Chương 20 * u nành mu i Kg 1.00 * Các lo i dưa, c mu i (k c kim chi) Kg 0,80 * B t cam các hi u Kg 2,00 Chương 21 * Mỳ chính hi u Boat - Brand do Indonexia s n xu t t n 1.000,00 * Nư c s t lo i khác lít 0,60 Chương 23 * Men chăn nuôi gia súc do Trung Qu c s n xu t T n 250,00 * Th c ăn tăng tr ng (d ng b t) do Trung Qu c s n xu t T n 300,00 Chương 24 * C ng thu c lá do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t T n 350,00 Chương 25 * Xi măng - Xi măng en/xám ã óng bao: -- Lo i khác T n 40,00 - Xi măng tr ng ã óng bao -- Lo i PC40 T n 110,00 -- Lo i PC30 - 100,00 -- Lo i PC25 - 80,00 -- Lo i khác T n 80,00 - Xi măng lo i khác T n 50,00 Chương 30 * Tân dư c G7 s n xu t - Feldene Cap 20mg, 15 viên/h p H p 7,30 Chương 32 * Men m u dùng s n xu t g ch men - Màu Kg 14,00 - Màu tr ng Kg 2,50
 4. - Màu khác Kg 2,50 * Hu b khung giá b t màu dùng trong s n xu t sơn qui nh t i b ng giá 260/1990/Q -TCHQ * M c bút bi các màu: - Lo i không có mùi thơm Kg 7,00 * Hu b khung giá "B t b sơn tư ng" quy nh t i b ng giá 260 Chương 33 1. Tinh d u, hương li u - Hương li u khác Kg 3,00 - Hương rư u Cognac Kg 10,00 2. Ch phNm dùng cho v sinh - Sáp kh mùi (dùng cho ngư i) Kg 7,70 - Sáp kh mùi lo i khác (v sinh phòng) Kg 1,50 3. M phNm a. S a i m t s lo i m phNm ã quy nh t i b ng giá 260/1999/Q -TCHQ. *M phNm DEBON - Nhãn hi u Lacvert + Son môi (cây= 3,5 gr) Cây 4,70 + Ph n trang i m gr 0,20 + Kem ch ng n ng (80gr/chai) Chai 3,04 + Kem ch ng n p nhăn (55gr/chai) Chai 5,50 + Kem ch ng nhăn vùng m t (20gr/chai) Chai 5,80 + Chì k môi #BE 32, #BR34, #BR38, #W R58 (3mm x 25mm Cây 1,66 x2) - Nhãn hi u ESSANCE + Son môi Cây 1,39 + Hu b khung giá dung d ch làm s ch da; Dung d ch làm săn da t i b ng giá 260 - Nhãn hi u E.Z.UP SILKY + Kem n n trang i m # 50, # 70 (35ml/chai) Chai 2,00
 5. + Kem n n trang i m #21, #23, #13 (35ml/chai) Chai 3,80 + Hu b khung giá kem n n trang i m t i b ng giá 260 + Ph n ph trang i m #13, #23, #33 (30gr/h p) H p 3,85 - Nhãn hi u OPSY + M t n l t (180gr/h p) H p 2,14 + Hu khung giá kem ch ng nhăn c bi t t i b ng giá 260 +S ar am t gr 0,01 - Nhãn hi u E.Z.UP + Thu c ch i lông mi # 990 ml 0,35 + Hu b khung giá thu c ch i lông mi t i b ng giá 260 +Kem n n trang i m #70 (45gr/chai) Chai 3,40 - Kem lót trang i m #70 ISA KNOX (30ml/chai) Chai 2,49 - S a t m BODY WELL (250ml/chai) Chai 1,90 - S a t m BODY WASH (350ml/chai Chai 2,90 b. B sung m t s lo i m phNm * M phNm SUCCESSFUL + Nư c thơm 100ml 2,00 +D ug i u ã óng trong bao bì Lít 1,50 + Kem dư ng da 100gr 1,20 + Ch t làm tr ng răng 100ml 0,80 + Kem b t Lít 1,00 * M phNm GERVAS, LAFFAIR, JC + Kem t m, d u t m lít 1,00 +D ug i u ã óng trong bao bì lít 1,50 + Lăn nách, x t thân th lít 3,00 + Ph n thơm thoa thân th kg 1,20 + Ph n rôm 100gr 0,20 * M phNm JIN - LONG + Ph n trang i m gram 0,03 + Ph n h ng gram 0,02
 6. c, Hu b khung giá m phNm các nhãn hi u khác quy nh t i b ng giá 260/1999/Q -TCHQ và áp d ng khung giá sau: * Kem: - Kem thoa da, thoa m t gram 0,07 - Kem l t da lít 4,20 - Kem trang i m ch ng n ng (kem n n, kem lót) gram 0,20 - Kem ch ng n ng khi t m bi n lít 4,20 - Kem dư ng tóc kg 10,00 - Kem tNy trang (d ng cát dùng tNy t bào ch t) lít 7,00 - Kem thoa da (ch ng nhăn) lít 8,50 - Kem c o lông m t, làm m n da kg 10,00 - Kem massage làm tan m kg 15,00 * S a: - S a nư c tNy trang lít 10,00 - S a dư ng da các lo i lít 4,20 - S a ch ng n ng khi t m bi n lít 4,20 * Ph n: - Ph n trang i m (ph n n n, lót) gram 0,15 - Ph n m t, ph n má gram 0,10 - Ph n thơm thoa ngư i kg 4,00 - Mascara Cây 2,00 * Son: - Son môi các lo i Cây 1,00 - Son bóng cây 0,50 * Bút chì: - Bút chì k m t, môi cây 0,50 - Bút chì k lông mày cây 0,30 * D u các lo i: - D u dư ng da d ng viên (h p = 100 viên) h p 1,40 - D u dư ng da d ng nư c lit 3,00 - D u t m, s a t m lít 2,50
 7. - D u g i d u d ng chưa óng trong bao bì bán l lít 1,70 -D ug i u ã óng trong các lo i bao bì bán l lít 2,50 - Dung d ch làm mát da, săn da lít 10,00 * Nư c hoa: - Eau de Parfume ml 0,14 - Eau de Toilet ml 0,07 - Eau de Cologne ml 0,03 * Vaselin thoa da lít 2,00 * M phNm dư ng tóc: gôm (keo), gel, mousse kg 2,00 * Thu c nhu m tóc (h p = 60ml x2l ) H p 0,60 * Nư c súc mi ng lít 6,00 * Sơn, dư ng móng tay ml 0,07 * Ph n rôm tr em 100gr 0,45 Chương 34 * Hu b khung giá ch t kh mùi hi u Elite quy nh t i b ng giá 260/1999/Q -TCHQ * Sáp ánh bóng n n nhà lít/kg 3,00 * D u bóng r ng l ng lít 3,00 * N n cây các lo i + Lo i có mùi thơm kg 0,50 + Lo i không có mùi thơm kg 0,30 * D u nh n lo i khác lít 0,70 Chương 35 * Hu b khung giá Keo dán ơn năng, keo dán a năng quy nh t i b ng giá 260/1999/Q -TCHQ * Keo dán + Lo i óng v , tuýp dư i 20 gram kg 10,00 + Lo i óng v , tuýp t 20 gram n 120 gram kg 6,00 + Lo i óng v tuýp trên 120 gram kg 2,00 + Lo i chưa óng v , tuýp kg 1,00 Chương 37
 8. * Gi y nh + Gi y nh m u - D ng cu n: -- Lo i kh chưa ư c quy nh t i b ng giá 260/1999/Q - m2 1,80 TCHQ thì qui i theo m2 tính - D ng t : -- Lo i kh chưa ư c quy nh t i b ng giá 260/1999/Q - m2 2,00 TCHQ thì qui i theo m2 tính + Gi y nh en tr ng (d ng t ) -- Lo i kh chưa ư c quy nh t i b ng giá 260/1999/Q - m2 1,80 TCHQ thì qui i theo m2 tính Chương 38 * Bình x t mu i, gián ... (600ml/bình) + Do Trung Qu c s n xu t bình 0,50 + Do các nư c khác s n xu t bình 0,80 + Hu b khung giá Ch t ch phNm ô xy hoá cao su qui nh t i b ng giá 260/1999/Q -TCHQ Chương 39 * Hu b khung giá ng PVC lu n dây i n các lo i, ng nh a PVC d n ch t l ng quy nh t i b ng giá 260 và áp d ng th ng nh t khung giá sau * ng nh a PVC - Phi dư i 16 mm mét 0,10 - Phi 16 mm n dư i 25 mm mét 0,15 - Phi 25 mm n dư i 30 mm mét 0,25 - Phi 30 mm n dư i 50 mm mét 0,35 - Phi 50 mm n dư i 60 mm mét 0,65 - Phi 60 mm n dư i 80 mm mét 0,75 - Phi 80 mm n dư i 100 mm mét 1,00 - Phi 100 mm n dư i 125 mm mét 1,40 - Phi 125 mm n dư i 150 mm mét 2,00 - Phi 150mm mét 3,20 - Phi trên 150 mm mét 3,50
 9. * Thùng ng rác có n p y có c n pb tn p - Lo i 5 n 10 lít chi c 0,80 - Lo i trên 10 lít chi c 1,00 * Ca, ly, gáo lo i t 2 lít tr xu ng (s d ng nhi u l n) chi c 0,15 Chương 44 * Hu b khung giá khung in (b ng g ) kích thư c (20x30)cm, dùng cho s n xu t gi y quy nh t i b ng giá 260 Chương 48 * Tã lót tr sơ sinh (b m tr em) b ng bông gi y s d ng 1 l n: + Do Trung Qu c s n xu t chi c 0,03 + Do các nư c khác s n xu t chi c 0,04 * Khăn gi y các lo i t n 700,00 Chương 61, 62, 63 * Qu n các lo i (qu n dài) - Qu n âu ngư i l n chi c 4,00 * Váy, qu n short (qu n ng n) tính b ng 70% qu n dài cùng lo i * B t d t b ng s i tơ d a (nilon) m2 0,05 Chương 64 * Gi y bata ôi 0,40 Chương 70 * Kính xây d ng + Kính màu, kính hoa - Lo i d y dư i 1mm m2 2,00 - Lo i d y t 1mm n dư i 2mm m2 2,50 - Lo i d y t 2mm n dư i 4mm m2 4,00 - Lo i d y t 4mm n dư i 6mm m2 5,00 - Lo i d y t 6 mm n dư i 8 mm m2 8,00 - Lo i d y t 8 mm n dư i 10 mm m2 9,00 - Lo i d y t 10 mm n 12 mm m2 12,00 - Lo i t 12 mm tr lên m2 13,00 + Kính cư ng l c (kính ch u l c), kính ph n quang
 10. - Lo i d y t 1mm m2 2,10 - Lo i d y t 1mm n dư i 2mm m2 3,00 - Lo i d y t 2 mm n dư i 4 mm m2 4,50 - Lo i d y t 4 mm n dư i 6 mm m2 6,00 - Lo i ày t 6 mm n 8 mm m2 9,00 - Lo i d y t 8mm n dư i 10mm m2 10,00 - Lo i d y r 10mm n dư i 12 mm m2 13,50 - Lo i d y t 12 mm tr lên m2 15,00 Chương 72 * Thép góc, thép hình các d ng t n 300,00 * Thép lá, thép t m en (lo i quy chuNn), chưa m /tráng/ph - Lo i d y dư i 0,25 mm t n 560,00 - Lo i d y t 0,25 mm n dư i 0,35 mm t n 540,00 - Lo i d y t 0,35 mm n dư i 0,47 mm t n 500,00 - Lo i d y t 0,47 mm n dư i 0,55 mm t n 460,00 - Lo i d y t 0,55 mm n dư i 0,70 mm t n 420,00 - Lo i d u t 0,70 mm n dư i 1 mm t n 400,00 - Lo i d y t 1 mm n 1,5 mm t n 360,00 - Lo i d y t 1,5 mm n dư i 3 mm t n t n 270,00 - Lo i d y t 3 mm tr lên t n 220,00 Chương 76 * Nhôm dát m ng, ã b i trên gi y, plastic t n 2.200,00 Chương 82 * Dũa kim lo i 10cm -> 13cm chi c 0,20 Chương 83 * Hu b khung giá ca s t m có quai phi dư i 10 cm (12 cái/thùng) do Trung Qu c s n xu t quy nh t i B ng giá 260 Chương 84 * Máy nén khí ch y ng cơ Diezel, máy xay sát g o ch y ng cơ Diezel tính theo giá ng cơ Diezel cùng công su t quy nh t i B ng giá s 68/1999/Q /BTC. * ng cơ xe ôtô (máy xe ô tô)
 11. + Do G7 s n xu t: - Xe t i -- Lo i l p cho xe dư i 2 t n chi c 650,00 -- Lo i l p cho xe t 2 t n n dư i 4 t n chi c 1.000,00 -- Lo i l p cho xe t 4 t n n dư i 6 t n chi c 1.500,00 -- Lo i l p cho xe t 6 t n n dư i 8 t n chi c 2.000,00 -- Lo i l p cho xe t 8 t n n dư i 12 t n chi c 2.700,00 -- Lo i l p cho xe t 12 t n n dư i 15 t n chi c 3.000,00 -- Lo i l p cho xe t 15 t n n dư i 20 t n chi c 3.200,00 -- Lo i l p cho xe t 20 t n n dư i 30 t n chi c 3.500,00 -- Lo i l p cho xe t 30 t n tr lên chi c 4.000,00 - Xe buýt tr khách -- Lo i trên 15 ch n 20 ch chi c 2.200,00 -- Lo i t 21 ch n 30 ch chi c 3.100,00 -- Lo i t 31 ch n 40 ch chi c 3.800,00 -- Lo i t 41 ch n 50 ch chi c 4.700,00 -- Lo i t 51 ch n 60 ch chi c 5.800,00 - Xe du l ch (t 15 ch tr xu ng) -- Lo i công su t dư i 2,0 chi c 1.200,00 -- Lo i công su t t 2.0 n dư i 2.5 chi c 1.600,00 -- Lo i công su t t 2.5 n dư i 3.0 chi c 2.000,00 -- Lo i công su t t 3.0 n dư i 4.0 chi c 2.500,00 -- Lo i công su t t 4.0 tr lên chi c 2.700,00 + Do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% giá hàng cùng lo i do G7 s n xu t * Máy xe g n máy - Lo i dư i 70 cc chi c 190,00 - Lo i t 70 cc n dư i 90 cc chi c 220,00 - Lo i trên 90 cc n 110 cc chi c 260,00 - Lo i trên 110 cc chi c 300,00 * Máy cày, máy x i
 12. a. Lo i 2 bánh + Lo i ng cơ ch y xăng - Lo i 5 HP chi c 240,00 - Lo i trên 5 HP n 6 HP chi c 280,00 - Lo i trên 6 HP n 8 HP Chi c 340,00 - Lo i trên 8 HP n 9 HP chi c 400,00 - Lo i trên 9 HP n 10 HP chi c 420,00 - Lo i trê 10 HP n 11 HP chi c 480,00 - Lo i trên 11 HP n 13 HP chi c 520,00 - Lo i trên 13 HP n 15 HP chi c 600,00 - Lo i trên 15 HP n 20 HP chi c 700,00 - Lo i trên 20 HP n 25 HP chi c 800,00 - Lo i trên 25 HP ư c tính trên cơ s quy i công su t c a lo i 25 HP + Lo i ng cơ Diezel - Lo i 5 HP chi c 460,00 - Lo i trên 5 HP n dư i 8 HP chi c 500,00 - Lo i t 8 HP n dư i 10 HP chi c 600,00 - Lo i t 10 HP n dư i 15 HP chi c 1.100,00 - Lo i t 15 HP n dư i 20 HP chi c 1.300,00 - Lo i t 20 HP n dư i 30 HP chi c 1.800,00 - Lo i t 30 HP n dư i 40 HP chi c 2.600,00 - Lo i t 40 HP n dư i 50 HP chi c 3.200,00 - Lo i t 50 HP n 60 HP chi c 3.600,00 - Lo i trên 60 HP ư c tính trên cơ s quy i công su t c a lo i 60 HP b. Lo i 4 bánh tính b ng 125% lo i 2 bánh c. N u nh p r i t ng b ph n thì xác nh như sau: + ng cơ tính b ng 50% + Dàn cày, dàn x i tính b ng 20% + Thân máy cày, máy x i tính b ng 30%
 13. d. Trư ng h p nh p riêng dàn cày, dàn x i (không i kèm v i ng cơ, thân máy) thì tính như sau: + Dàn cày (lo i ơn) - Lo i lư i dài 1,6m b 80.00 - Lo i lư i dài 1,8m b 100,00 - Lo i lư i dài 2m b 120,00 + Dàn x i - Lo i 18 lư i b 100,00 - Lo i 20 lư i b 120,00 - Lo i 22 lư i b 150,00 * Máy tính (Calculator) + Do Trung Qu c s n xu t - Lo i ho t ng b ng pin -- Lo i 8 s Chi c 1,00 -- Lo i 10 s Chi c 1,80 -- Lo i 12 s Chi c 2,50 Lo i ho t ng b ng ánh sáng -- Lo i 8 s Chi c 0,40 -- Lo i 10 s Chi c 0,70 -- Lo i 12 s Chi c 1,20 * Lo i do các nư c khác s n xu t tính b ng 200% lo i trên do Trung Qu c s n xu t Chương 85 * Máy nén khí ch y ng cơ i n tính theo giá mô tơ i n cùng lo i quy nh t i b ng giá s 260/1999/Q -TCHQ. * Mô tơ i n + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t - Lo i dư i 1/2 HP Chi c 5,00 - Lo i 1/2 HP Chi c 10,00 - Lo i 3/4 HP Chi c 15,00 - Lo i 1 HP Chi c 30,00 - Lo i trên 1 HP n dư i 3 HP Chi c 55,00
 14. * Mô tơ i n lo i nh công su t dư i 10W Chi c 0,20 * Máy phát i n - Lo i ch y xăng tính b ng 70% lo i ch y d u (diezel) * Máy bi n th do các nư c s n xu t - Lo i dư i 600W Chi c 4,00 - Lo i t 600 W n dư i 1000 W Chi c 5,50 - Lo i 1000W Chi c 8.00 * Bóng èn neon + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t - Lo i dài 0,6m/bóng Chi c 0,42 - Lo i trên 0,6m/bóng n 1,2m/bóng Chi c 0,52 * Hu b khung giá công t c tơ lo i 3 pha quy nh t i b ng giá 260/1999/Q -TCHQ và áp d ng theo m c giá công t c t * Dây i n các lo i - Dây ơn (100m/cu n) -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i t 0,75 mm2 tr xu ng Cu n 1,30 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 0,75 mm2 n 1,5mm2 Cu n 1,80 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 1,5 mm2 n 2,5 mm2 Cu n 2,30 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 2,5 mm2 n 4mm2 Cu n 3,00 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 4mm2 n 6 mm2 Cu n 4,20 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 6mm2 n 10 mm2 Cu n 7,20 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 10mm2 Cu n 9,00 - Dây ôi tính b ng 150% dây ơn cùng kích thư c Chương 85 * Pin thư ng không s c + Do Trung Qu c s n xu t - Pin vuông lo i 9v Viên 0,20 + Do các nư c khác s n xu t - Phin vuông lo i 9v Viên 0,60 * Pin i n tho i di ng - Hi u khác Viên 5,50
 15. * Siêu s c thu c b ng i n Trung Qu c s n xu t Chi c 4,00 * m un nư c i n b ng thép không r Trung Qu c s n xu t: + Lo i dư i 02 lít Chi c 3,00 + Lo i t 2 n 4 lít - 4,00 + Lo i trên 4 lít - 5,50 * Máy thu i n nh Trung Qu c s n xu t + Lo i t 300W tr xu ng Chi c 5,00 + Lo i trên 300 n 500W - 8,00 + Lo i trên 500 n 700 W - 10,00 + Lo i trên 700 n 1000W - 14,00 * ng h o i n v n năng do Trung Qu c s n xu t Chi c + Lo i o kim - 1,00 + Lo i hi n s i nt - 2,00 * ng h vôn k Trung Qu c s n xu t Chi c 0,25 Chương 87 * Ph tùng xe máy - Bu - ji Chi c 0,30 - Cate máy -- Dùng cho lo i xe có (b = 2 cái) B 8,00 - Hu b khung giá bánh tăng sên cam cao su (bánh trung gian) quy nh t i b ng giá 260 - Cu ron èn Chi c 0,50 * Ph tùng xe p - Tr c gi a B 0,25 - N i gi a (2cái/b ) kèm bi B 0,50 - Ghi ông + b lái - 1,40 * Rơ moóc dùng tr container - Lo i 40 feet Chi c 4.000,00 - Lo i 20 feet - 2.000,00 Chương 90 * Máy photocopy
 16. 1. Máy photocopy ơn s c - Lo i có t c ch p t 15 b n/phút tr xu ng Chi c 1.200,00 - Lo i có t c ch p t 16 b n n 27 b n/ phút - 1.800,00 - Lo i có t c ch p trên 27 b n/phút - 2.600,00 - N u có ch c năng ch p hai m t (t o gi y) thì c ng thêm 400USD 2. Máy photocopy ơn s c ch p kh A0 (kh l n) - Lo i t ng ưa gi y, c t gi y Chi c 7.000,00 - Lo i không t ng ưa gi y, c t gi y Chi c 3.500,00 * Kính, g ng kính do Trung Qu c s n xu t tính b ng 50% cùng lo i quy nh t i b ng giá 260/1999/Q - TCHQ Chương91 * ng h + Lo i lên gi y và t ng - Do Thu Sĩ s n xu t -- Hi u khác Chi c 50,00 - Do Trung qu c s n xu t - 3,00 - Do các nư c khác s n xu t - 10,00 + Lo i i n t Quartz - Do Thu Sĩ s n xu t -- Lo i v nh a Chi c 13,00 -- Lo i v kim lo i - 20,00 - Do Trung Qu c s n xu t - 3,00 - Do các nư c khác s n xu t - 6,00 + ng h bàn lo i không chuông tính b ng 80% lo i ng h bàn có chuông * Ph tùng ng h + Máy ng h treo tư ng - Do Trung Qu c s n xu t Chi c 0,20 - Do các nư c khác s n xu t Chi c 1,00 + Máy ng h Quartz - Do Trung Qu c s n xu t Chi c 1,00
 17. - Do các nư c khác s n xu t - 2,00 + Dây ng h eo tay - B ng Simily Chi c 0,10 - B ng da Chi c 0,25 - B ng s t m Chi c 0,15 Chương 94 * i m các lo i - Lo i thư ng (không có lò so) tính b ng 50% lo i có lò so * èn các lo i + èn chùm trang trí - Lo i t 4 bóng n dư i 10 bóng B 25,00 - Lo i t 10 bóng tr lên B 35,00 + èn trang trí g n tư ng - Lo i 2 n 4 bóng có ch p (bát) Chi c 5,00 - Lo i m t bóng có ch p (bát) Chi c 3,00 * èn x c i n 1 chi u (DC) dùng bóng èn 1,5V Trung Qu c Chi c 0,40 s n xu t Chương 95 * Xe nôi (xe Ny tr em) + Do Trung Qu c s n xu t Chi c 5,00 + Do các nư c khác s n xu t - 8,00 * Búp bê bi t kêu và có các ho t ng khác b ng pin + Lo i có chi u cao trên 50 cm Con 4,00 + Lo i có chi u cao t 30 n 50 cm - 3,00 + Lo i có chi u cao t 20 n dư i 30 cm - 2,00 + Lo i có chi u cao dư i 20 cm - 1,00 * Búp bê lo i khác tính b ng 30% giá lo i cùng kích thư c quy nh trên * èn l ng xách tay ( èn trung thu) th p sáng b ng pin Chi c 0,30 * chơi v n hành b ng cót, bánh à tính b ng 30% lo i có cùng kích thư c v n hành b ng pin quy nh t i b ng giá 260/1999/Q -TCHQ
 18. * Banh (bóng) tennis hi u Nassau do Indonnesia qu 0,25 Chương 96 * Dây kéo (dây khoá kéo) d ng s i r i: + Dây nylon - Lo i dài n 20 cm S i 0,40 - Lo i dài trên 20 cm n dư i 60 cm - 0,06 - Lo i dài t trên 60 cm n dư i 70 cm - 0,08 - Lo i dài t 70 cm tr lên - 0,10 + Dây kim lo i tính b ng 140% lo i dây nylon * Bút bi v kim lo i k c n p kim lo i, thân nh a Chi c 0,50 * K p tóc các lo i Kg 3,00 * Các m t hàng quy nh giá t i b ng giá 260 và b ng giá ban hành kèm theo quy t nh này, n u nh p r i d ng linh ki n ng b thì tính b ng 90% giá nguyên chi c cùng lo i.
Đồng bộ tài khoản