Quyết định số 296/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
3
download

Quyết định số 296/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 296/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng TL 271 đoạn Từ Sơn - Cầu Chạt do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 296/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 296/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TL 271 ĐOẠN TỪ SƠN - CẦU CHẠT CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QÐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 28/TC-VG ngày 20/02/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng TL 271 đoạn Từ Sơn - Cầu Chạt do tính thiếu trong phương án bồi thường đã duyệt tại Quyết định số 1720/QÐ-CT ngày 23/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh; kinh phí bồi thường bổ sung (tăng thêm) là: 172.708.985 đồng, gồm: + Bồi thường đất ở (01 hộ) : 1.659.000 đồng. + Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp: 5.460.000 đồng. + Bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất (17 hộ) : 49.797.585 đồng. + Bồi thường, hỗ trợ chi phí tân lấp (3 hộ trang trại) : 112.792.400 đồng. + Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 3.000.000 đồng. 2. Phê duyệt điều chỉnh giảm kinh phí bồi thường hoa màu, tài sản của 04 hộ đã duyệt là: 20.024.167 đồng. 3. Sau cân đối giữa bổ sung tăng và điều chỉnh giảm, kinh phí bồi thường bổ sung là 152.684.818 đồng. Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Sơn thực hiện bồi thường bổ sung và thanh quyết toán theo quy định.
  2. Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Từ Sơn, Ban quản lý dự án Sở Giao thông - Vận tải và UBND các xã Tân Hồng, Ðình Bảng, Phù Chẩn căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản