Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
49
lượt xem
7
download

Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 2964/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A CÁC V , C C, VĂN PHÒNG, THANH TRA B Y T . B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cùa b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b - B Y t . QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn Phòng, Thanh tra B Y t . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 108/2001/Q -BYT ngày 12/01/2001 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn Phòng, Thanh tra B Y t : Quy t nh s 4351/2003/Q -BYT ngày 15/8/2003 c a B trư ng B Y t quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS: Quy t nh s 925/2004/Q -BYT ngày 11/3/2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy ho ch ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V K ho ch – Tài chính và V Trang thi t b và Công trình y t . i u 3. Các ông, bà : Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , lãnh o các V , C c, Thanh tra - B Y t , Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B trư ng B y t Tr n Th Trung Chi n VĂN PHÒNG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ) I. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng B Y t 1. Ch c năng
 2. Văn phòng B là t ch c c a B Y t , có ch c năng tham mưu giúp B trư ng t ng h p, i u ph i ho t ng các t ch c thu c B theo chương trình, k ho ch công tác c a lãnh o B ; th c hi n công tác hành chính, văn thư lưu tr , qu n tr , t ch c cán b , công ngh thông tin trong cơ quan B và m t s công tác khác do lãnh o B phân công. 2. Nhi m v , quy n h n a) Ph c v s ch o, i u hành công vi c c a lãnh oB - T ng h p, theo dõi và ôn c vi c th c hi n Quy ch làm vi c và chương trình, k ho ch làm vi c c a cơ quan B . - Thông báo ý ki n ch o, k t lu n c a lãnh oB n các ơn v có liên quan. - Ði u ph i ho t ng c a các ơn v thu c cơ quan B và các ơn v tr c thu c B có liên quan trong vi c th c hi n nhi m v c a B . - T ng h p, phân tích, báo cáo tình hình ho t ng c a cơ quan B , c a ngành theo s phân công c a lãnh o B v các lĩnh v c do B qu n lý. - Tham mưu, xu t, xin ý ki n ch o, quy t nh c a lãnh o B iv i nh ng công vi c m i, t xu t c a B có liên quan n nhi u V , C c và các ơn v có liên quan. - Giúp B trư ng trong vi c cung c p thông tin cho các phương ti n thông tin i chúng, các t ch c, cá nhân. - Giúp B trư ng trong vi c tr l i ch t v n c a các i bi u Qu c h i. - Ti p nh n vi c ăng ký, theo dõi, ôn c các án trình Chính ph và các cơ quan có thNm quy n. b) Th c hi n công tác hành chính, qu n tr , văn thư, lưu tr c a cơ quan B Y t - T ch c th c hi n công tác hành chính, văn thư, thông tin liên l c và b o m t thông tin trong cơ quan B . - T ch c th c hi n công tác lưu tr c a cơ quan B ; hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v tr c thu c B th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c v công tác văn thư, lưu tr ; xây d ng k ho ch và t ch c ào t o nâng cao nghi p v văn thư, lưu tr cho cán b làm công tác văn thư, lưu tr t i các ơn v tr c thu c B . - Th c hi n vi c ti p khách và hi u, h theo quy nh; ch u trách nhi m v công vi c khánh ti t trong các ngày l , ngày t t, h i ngh , h i th o toàn ngành do lãnh o B t ch c và các công vi c t xu t khác có liên quan. - T ch c th c hi n công tác qu n tr , b o m i u ki n, phương ti n ph c v công vi c i u hành c a lãnh o B và i u ki n làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c cơ quan B theo các quy nh c a pháp lu t; m b o công tác v sinh môi trư ng, an ninh tr t t an toàn cơ quan. - Làm u m i, ph i h p v i các V , C c và Công oàn cơ quan B chăm lo i s ng v t ch t, tinh th n cho cán b , công ch c, viên ch c và các i tư ng chính sách trong cơ quan. - T ch c y t cơ quan và th c hi n các công vi c khác có liên quan n công tác qu n tr .
 3. - T ch c qu n lý và s d ng có hi u qu phương ti n xe ô tô ph c v s lãnh o, i u hành c a lãnh o B và công tác qu n lý nhà nư c c a các ơn v thu c cơ quan B , k c công tác t xu t. c) Th c hi n công tác qu n lý tài chính - k toán - Văn phòng B Y t có con d u và tài kho n riêng. - Th c hi n công tác qu n lý các ngu n kinh phí nhà nư c giao cho cơ quan B (bao g m c ngân sách nhà nư c c p, v n vay ho c vi n tr qu c t ) theo các quy nh c a pháp lu t. - Qu n lý v t tư, tài s n c a cơ quan B Y t . d) Công tác t ch c cán b - L p k ho ch tuy n d ng cán b , công ch c v công tác t i các V , Văn phòng, Thanh tra B , trình lãnh o B phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch tuy n d ng sau khi ư c phê duy t. - L p k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c trong cơ quan B và t ch c th c hi n theo k ho ch ư c lãnh o B phê duy t. - Th c hi n s ch o c a lãnh o B trong vi c ánh giá, i u ng, luân chuy n các cán b , công ch c t ng ch chuyên viên tr xu ng theo phân c p qu n lý c a lãnh o B Y t . - L p k ho ch và t ch c ký k t các h p ng lao ng cho nhân viên h p ng theo quy nh c a pháp lu t. - T ch c th c hi n ch ti n lương, b o hi m xã h i và các ch , chính sách khác i v i cán b , công ch c và nhân viên h p ng trong cơ quan B . - T ch c th c hi n các ch báo cáo, th ng kê i ngũ cán b , công ch c và nhân viên h p ng trong cơ quan B . - Qu n lý h sơ cán b , công ch c, nhân viên h p ng trong cơ quan B theo phân c p qu n lý c a lãnh o B . ) Công tác công ngh thông tin - Xây d ng và thư ng tr c Website c a B Y t . - Xây d ng h th ng m ng máy tính n i b (LAN) c a cơ quan B Y t . T ch c s a ch a, kh c ph c s c m ng và các thi t b ngo i vi; tri n khai các bi n pháp b o m t thông tin, d li u trong h th ng m ng n i b ; làm u m i qu n lý k thu t v c p phát, b o dư ng, b o trì các thi t b tin h c c a cơ quan B . - Tri n khai các ho t ng ng d ng trên m ng. - Làm u m i tri n khai Ð án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c ngành Y t (Ð án 112). e) T ch c th c hi n các công tác khác - Ch trì và ph i h p v i các V , C c, Thanh tra B trong vi c th c hi n công tác c i cách hành chính ngành Y t và phòng ch ng th m ho . - Xây d ng và t ch c th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng cơ quan và N i quy cơ quan.
 4. - Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch lao ng công ích, khám tuy n nghĩa v quân s . - T ch c l c lư ng và hu n luy n t v cơ quan, thư ng tr c b o v cơ quan, phòng ch ng cháy n , gi gìn tr t t an toàn trong cơ quan B Y t . g) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. II. T ch c và cơ ch ho t ng c a Văn phòng B 1. Lãnh o Văn phòng B Lãnh o Văn phòng B có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. Chánh Văn phòng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a Văn phòng B . Phó Chánh Văn phòng ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng v các công vi c ư c phân công. 2. T ch c c a Văn phòng - Phòng T ng h p - Phòng Hành chính - Phòng Lưu tr - Phòng Qu n tr - Phòng Tài chính - K toán - Phòng Qu n tr hành chính II - Phòng Công ngh thông tin - Ð i xe. 3. Cơ ch ho t ng - Văn phòng B ho t ng theo ch Th trư ng. - Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các phòng trong Văn phòng B do Chánh Văn phòng quy nh trên cơ s ch c năng, nhi m v c a Văn phòng B ã ư c B trư ng B Y t giao. M i quan h gi a các phòng trong Văn phòng B do Chánh Văn phòng quy nh. - Phòng Qu n tr hành chính II óng t i thành ph H Chí Minh th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m t ơn v i di n thư ng tr c c a Văn phòng B , ph c v s ch o i u hành công vi c c a lãnh o B khu v c phía Nam. Phòng Qu n tr hành chính II có con d u "Phòng Qu n tr hành chính II" giao d ch, có m t Phó Chánh Văn phòng thay m t Chánh Văn phòng i u hành công vi c và ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng. Ngu n kinh phí ho t ng c a Phòng Qu n tr hành chính II do Văn phòng B Y t c p và ư c hư ng d n thanh, quy t toán theo quy nh. - Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o các phòng trong Văn phòng B th c hi n theo phân c p qu n lý c a B Y t . - Các ch c danh lãnh o phòng trong Văn phòng B ư c hư ng ph c p theo quy nh hi n hành. III. Biên ch Biên ch c a Văn phòng B theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh h ng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a Chánh Văn phòng
 5. V K HO CH - TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ) I. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V K ho ch - Tài chính 1. Ch c năng V K ho ch -Tài chính là v t ng h p, có ch c năng tham mưu cho B trư ng B Y t v chi n lư c và chính sách y t ; giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác quy ho ch, k ho ch, u tư phát tri n ngành, tài chính, k toán, vi n tr , k t h p quân dân y và th ng kê y t toàn ngành Y t . 2. Nhi m v , quy n h n a) Lĩnh v c chi n lư c, cơ ch và chính sách y t - Ph i h p v i các ơn v có liên quan tham mưu, xu t, xây d ng các cơ ch giúp B trư ng trong vi c ho ch nh chi n lư c, chính sách phát tri n Ngành, các quy ho ch Ngành và lĩnh v c. - Tham gia góp ý chính sách, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i a phương liên quan n chi n lư c u tư, phát tri n ngành Y t t i a phương. - Làm u m i xây d ng các án, các nghiên c u v qu n lý, t ch tài chính, các d án u tư cho phát tri n vùng trong lĩnh v c y t (d án ti n kh thi b ng các ngu n v n vi n tr , v n vay). b) Lĩnh v c quy ho ch phát tri n Ngành - Làm u m i ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng quy ho ch phát tri n ngành Y t ; hư ng d n các a phương xây d ng quy ho ch Ngành trên lãnh th ; t ch c tri n khai, theo dõi th c hi n quy ho ch. - Làm u m i chuNn b các văn b n hi p y v phát tri n quy mô giư ng b nh c a các b nh vi n a phương và các b , ngành phù h p v i chi n lư c và quy ho ch phát tri n Ngành. c) Lĩnh v c k ho ch y t hàng năm, 5 năm và k ho ch dài h n - Làm u m i hư ng d n các ơn v tr c thu c B Y t , y t các b , ngành, các T ng công ty tr c thu c B và các s y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là các ơn v ) xây d ng k ho ch dài h n, k ho ch hàng năm phù h p v i chi n lư c, quy ho ch phát tri n Ngành. - T ng h p k ho ch phát tri n s nghi p chăm sóc b o v s c kho nhân dân hàng năm, 5 năm và dài h n c a toàn Ngành. ChuNn b các báo cáo sơ k t, t ng k t Ngành hàng năm và 5 năm. - Thông báo các ch tiêu k ho ch cho các ơn v theo quy nh hi n hành. - Hư ng d n, ôn c, giám sát, ánh giá, báo cáo sơ k t và t ng k t vi c th c hi n k ho ch các ơn v . d) Lĩnh v c qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n, v n s nghi p có tính ch t xây d ng cơ b n - Làm u m i xây d ng k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm và 5 năm, xác nh các công trình u tư ưu tiên t các ngu n v n.
 6. - Qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n t p trung, s a ch a l n, c i t o, nâng c p cơ s h t ng các công trình y t c a các ơn v tr c thu c B Y t . - Phân b và i u ch nh k ho ch u tư, xây d ng cơ b n hàng năm c a các ơn v tr c thu c B Y t . - Xây d ng và qu n lý k ho ch v n vay cho u tư phát tri n Ngành c a các ơn v tr c thu c B Y t (bao g m c các doanh nghi p Nhà nư c thu c lĩnh v c y, dư c, trang thi t b do B Y t qu n lý). ) Qu n lý Chương trình m c tiêu qu c gia v y t và các chương trình y t c p b - Làm u m i t ng h p, cân i và theo dõi vi c tri n khai các m c tiêu thu c Chương trình y t qu c gia và các chương trình, d án y t c p b . - T ng h p ánh giá hi u qu u tư, th c hi n chương trình hàng năm, 5 năm. e) Qu n lý công tác tài chính, ngân sách toàn Ngành - Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác qu n lý tài chính trong Ngành. - Hư ng d n các ơn v tr c thu c B Y t , các s y t , y t ngành l p d toán ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; ki m tra vi c th c hi n các ch , chính sách liên quan n qu n lý tài chính, qu n lý v n c a Ngành. - Qu n lý tài chính, ngân sách i v i các ngu n kinh phí t khâu l p k ho ch, d toán n quy t toán. - Xây d ng d toán thu chi ngân sách trong toàn Ngành và cho t ng ơn v tr c thu c, cho chương trình y t qu c gia, d án vi n tr , v n vay, thông báo c p ngân sách và th c hi n vi c giám sát s d ng ngân sách. - T ng h p, phân tích, ánh giá ho t ng kinh t trong Ngành, xu t các gi i pháp c i ti n, i m i cơ ch qu n lý tài chính, ngân sách c a Ngành. - D th o các thông tư, văn b n hư ng d n th c hi n ch , quy nh v tài chính, k toán c a Nhà nư c. - Qu n lý v n u tư và xây d ng cơ b n t khâu xây d ng k ho ch n khâu quy t toán các h ng m c công trình và toàn b công trình. - Qu n lý các ngu n v n vi n tr , v n vay và các ngu n v n khác theo quy nh hi n hành. - Qu n lý công tác tài chính các doanh nghi p nhà nư c thu c ngành Y t bao g m giá, thu , v n, các lo i phí, l phí, các ch nh m c thu c thNm quy n B Y t . g) Qu n lý công tác k toán và th c hi n ki m toán n i b - Th c hi n ki m toán n i b và ki m tra k toán, t ch c xét duy t quy t toán c a các ơn v tr c thu c B Y t , các chương trình m c tiêu y t qu c gia, các chương trình d án c p b , các d án vi n tr không hoàn l i thu c ngân sách nhà nư c. Riêng v n vay, th c hi n theo quy nh trong hi p nh vay v n và các quy nh hi n hành. - T ng h p báo cáo quy t toán theo úng ti n . - T ch c b i dư ng nghi p v qu n lý tài chính - k toán cho các cán b làm công tác tài chính - k toán trong toàn Ngành.
 7. h) Công tác vi n tr y t - Qu n lý nhà nư c v công tác vi n tr , bao g m toàn b các ngu n v n vi n tr , v n vay cho ngành Y t , cân i vào ngu n l c chung cho toàn Ngành. Tr c ti p qu n lý ti n vi n tr c a các ơn v tr c thu c B Y t và các d án do B Y t tr c ti p qu n lý. - Xây d ng nh hư ng, k ho ch vi n tr và s d ng ngu n vi n tr , ngu n i ng cho các chương trình, d án u tư c a Ngành. - Ð xu t, so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác qu n lý ngu n v n vi n tr . - Hư ng d n các ơn v ánh giá vi n tr , u tư nư c ngoài v y t cho ơn v , a phương; t ch c ánh giá hi u qu vi n tr và t ng h p báo cáo k t qu vi n tr u tư c a Ngành. i) Lĩnh v c th ng kê y t - Xây d ng và qu n lý th ng nh t các ch s th ng kê y t , phương pháp thu th p, ghi chép, quy trình th c hi n, quy ch cung c p và s d ng s li u, h th ng bi u m u th ng kê th ng nh t trong toàn Ngành. - Phân tích s li u th ng kê nh kỳ: hàng năm, 5 năm, 10 năm. - Phát hành niên giám th ng kê y t hàng năm. Là ơn v duy nh t cung c p s li u th ng kê y t B trư ng B Y t công b trong và ngoài nư c. - Hư ng d n nghi p v th ng kê cho các ơn v tr c thu c B Y t , y t a phương, y t các b , ngành... T ch c và qu n lý v phương pháp c a các cu c i u tra, ánh giá các ho t ng c a ngành Y t cũng như các y u t liên quan n tình tr ng s c kho nhân dân. k) Công tác y t qu c phòng c a Ngành - Ph i h p v i các b , ngành liên quan t ch c xây d ng l c lư ng d b ng viên, s n sàng áp ng nhu c u qu c phòng và các tình hu ng c n thi t khác. - Xây d ng k ho ch ng viên quân s th i chi n; xây d ng k ho ch, n i dung hu n luy n quân s cho t v các ơn v tr c thu c B Y t ; t ch c theo dõi, ôn c, giám sát vi c th c hi n Lu t nghĩa v quân s trong Ngành; xây d ng k ho ch ào t o s quan d b trong các trư ng i h c y, dư c; qu n lý i ngũ s quan d b quân y, quân dư c và quân d b ng viên trong các ơn v tr c thu c B Yt . - Tham gia xây d ng chi n lư c b o m y t khu v c phòng th các t nh, thành ph . Thư ng tr c Chương trình quân dân y k t h p. l) V công s n, B o hi m y t , các lo i phí, l phí, d tr qu c gia v y t - Qu n lý các ngu n thu phí, l phí c a các ơn v tr c thu c B Y t . - Qu n lý D tr qu c gia c a B Y t . - T ch c qu n lý công s n ư c Nhà nư c giao cho B Y t qu n lý s d ng. - Ph i h p v i B o hi m xã h i Vi t Nam xây d ng chính sách b o hi m y t ti n t i b o hi m y t toàn dân vào năm 2010. m) Công tác u th u
 8. - Hư ng d n các ơn v tr c thu c B Y t , các Ban i u hành d án ODA, các ch u tư (g i chung là ch u tư) th c hi n quy ch u th u trong ngành Y t theo quy nh công tác u th u mua s m v t tư, trang thi t b và xây d ng cơ b n theo các quy nh hi n hành. - Làm u m i t ch c thNm nh k ho ch u th u, k t qu u th u i v i các d án và các gói th u thu c thNm quy n c a B Y t trình B trư ng phê duy t, bao g m các gói th u thu c ngân sách s nghi p y t và ODA (tr u th u v trang thi t b và xây d ng cơ b n thu c ngu n v n xây d ng cơ b n t p trung). Xem xét, báo cáo B trư ng B Y t trình Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch u th u và k t qu các gói th u thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph . - Tham mưu xu t v i B trư ng B Y t ra quy t nh u quy n cho các ch u tư th c hi n công tác u th u theo các quy nh hi n hành. - Ch u trách nhi m t ng k t, báo cáo k t qu công tác u th u hàng năm c a B Y t . n) Các nhi m v khác - Giúp B trư ng thNm nh các d án ODA thu c thNm quy n c a B Y t ho c xem xét, báo cáo B trư ng trình Chính ph thNm nh các d án u tư thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph . - ChuNn b các tài li u c n thi t ph c v lãnh o tham d các cu c h p Chính ph ho c i công tác t i a phương liên quan n các v n chung c a Ngành. - Th c hi n các nhi m v t xu t khác do B trư ng B Y t giao. II. Cơ ch ho t ng, biên ch c a V K ho ch - Tài chính 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a V , các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Chuyên viên Làm vi c theo ch chuyên viên và ch u trách nhi m trư c lãnh o V v công vi c ư c giao. 3. Biên ch Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng V T CH C CÁN B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ) I. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V T ch c cán b 1. Ch c năng
 9. V T ch c cán b là v t ng h p, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v công tác t ch c, cán b , chính sách, ch i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng trong ngành y t . 2. Nhi m v , quy n h n a) Làm u m i tham mưu giúp B trư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v t ch c b máy ngành y t , trình các c p có th m quy n ban hành và hư ng d n t ch c th c hi n - Xây d ng phương án quy ho ch h th ng t ch c ngành Y t . - Nghiên c u xây d ng các lo i hình và mô hình t ch c trong ngành Y t - Xây d ng ho c ngh b sung, s a i các văn b n tiêu chuNn, phân lo i, phân h ng t ch c; quy nh i u ki n, tiêu chuNn, quy trình, th t c thành l p, sáp nh p, gi i th các lo i hình t ch c c a ngành Y t . Làm u m i ph i h p v i các ơn v có liên quan trong vi c thNm nh án thành l p, x p lo i, x p h ng các t ch c công l p thu c lĩnh v c qu n lý c a ngành Y t theo quy nh hi n hành - Xây d ng ch c năng, nhi m v , m i quan h công tác c a các lo i hình t ch c trong ngành Y t theo quy nh c a pháp lu t. Hư ng d n xây d ng và t ch c thNm nh i u l t ch c ho t ng c a các ơn v tr c thu c B trình B trư ng B Y t phê duy t. Hư ng d n các ơn v tr c thu c B xây d ng quy ch làm vi c c a ơn v . - Giúp B trư ng qu n lý nhà nư c i v i các h i và các t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. b) Tham mưu giúp B trư ng v công tác cán b - Xây d ng quy ho ch i ngũ cán b , công ch c, viên ch c ngành y t , - Xây d ng án phân công, phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c ngành yt i v i các ơn v tr c thu c B trình B trư ng B Y t phê duy t và t ch c th c hi n. Hư ng d n, ki m tra, giám sát công tác qu n lý s d ng cán b , công ch c, viên ch c t i các ơn v tr c thu c B - T ch c th c hi n công tác chính tr , tư tư ng và giáo d c y c cho cán b , công ch c, viên ch c ngành y t . - T ch c th c hi n quy trình và trình B trư ng quy t nh theo thNm quy n v b nhi m, mi n nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c i v i cán b công ch c viên ch c lãnh o; tuy n d ng, ti p nh n, i u ng bi t phái, phân công công tác, nâng ng ch, nâng b c lương, ánh giá và k lu t, thôi vi c, ngh hưu... i v i cán b , công ch c, viên ch c theo phân c p c a B trư ng B Y t . - Làm u m i xây d ng tiêu chuNn nh biên, cơ c u cán b , công ch c, viên ch c cho các lo i hình t ch c trong ngành Y t . Xây d ng k ho ch phân b và qu n lý biên ch cho các ơn v tr c thu c B . - Làm u m i xây d ng, b sung, s a i ch c danh, tiêu chuNn nghi p v cán b , công ch c, viên ch c ngành y t trình các c p có thNm quy n phê duy t; hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c ng d ng ch c danh, tiêu chuNn nghi p v cán b , công ch c ngành Y t vào b máy trong toàn ngành. - Làm u m i xây d ng quy nh n i dung và hình th c tuy n d ng, nâng ng ch công ch c, viên ch c ngành Y t theo phân c p qu n lý. T ch c thi nâng ng ch i v i các ng ch viên ch c chuyên ngành theo phân c p. Hư ng d n, ki m tra,
 10. giám sát vi c tuy n d ng công ch c, viên ch c cho cơ quan B Y t và các ơn v tr c thu c B . - Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch hàng năm v công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c thu c B Y t qu n lý. - Làm u m i xây d ng ho c s a i, b sung quy ch tuy n ch n và qu n lý cán b , công ch c, viên ch c thu c B Y t qu n lý i công tác, h c t p.... nư c ngoài và hư ng d n t ch c, ki m tra vi c th c hi n. Xây d ng k ho ch oàn ra c a các ơn v tr c thu c B theo ngân sách nhà nư c. Gi i quy t th t c nhân s cho cán b , công ch c, viên ch c thu c B Y t qu n lý i công tác, h c t p... nư c ngoài và trình lãnh o B ký quy t nh theo thNm quy n. - Qu n lý h sơ cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh hi n hành. c) Tham mưu cho B trư ng v chính sách, ch i v i cán b , công ch c, viên ch c ngành y t - Xây d ng, xu t các chính sách, ch i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng trong ngành Y t trình các c p có thNm quy n ban hành. Hư ng d n t ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n. - T ch c, qu n lý, ki m tra, ôn c th c hi n công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n và các ch b o h lao ng trong các ơn v tr c thu c B . d) Công tác b o v chính tr n i b Ph i h p v i Ban B o v chính tr n i b B Y t t ch c th c hi n công tác b o v chính tr n i b i v i các ơn v tr c thu c B . e) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. II. Cơ ch ho t ng và biên ch c a V T ch c cán b 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a V , các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Chuyên viên Làm vi c theo ch chuyên viên và ch u trách nhi m trư c lãnh o V v công vi c ư c giao. 3. Biên ch Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng V PHÁP CH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ) I. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V Pháp ch 1. Ch c năng
 11. V Pháp ch là v t ng h p, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t th c hi n qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: công tác pháp ch ; công tác truy n thông, giáo d c s c kho và qu n lý công tác báo chí, công tác thi ua khen thư ng trong ngành y t . 2. Nhi m v , quy n h n a) Công tác pháp ch -T ng h p d ki n chương trình xây d ng pháp lu t hàng năm và dài h n c a B Yt trên cơ s xu t c a các V , C c, Văn phòng và Thanh tra B - trình B trư ng B Y t phê duy t và ôn c th c hi n theo úng k ho ch ã ư c B trư ng phê duy t. - ThNm nh v m t pháp lý các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các V , C c, Văn phòng và Thanh tra B so n th o trư c khi trình B trư ng B Y t ký ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành. - Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b h sơ d th o các văn b n quy ph m pháp lu t v y t B trư ng B Y t ngh các t ch c, cơ quan góp ý ki n và ngh B Tư pháp thNm nh trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . - Ch trì so n th o ho c tham gia so n th o các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v y t theo s phân công c a B trư ng B Y t . - Làm u m i giúp B trư ng B Y t tham gia ý ki n vào các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do Chính ph , Th tư ng Chính ph , các b , ngành ho c a phương g i l y ý ki n. - Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v y t ; xu t phương án trình B trư ng B Y t x lý k t qu sau khi rà soát; h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t v y t ; t ch c in n và phát hành h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t hàng năm. - Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do các b , cơ quan ngang b , liên t ch, H i ng nhân dân các c p, U ban nhân dân các c p ban hành liên quan n lĩnh v c y t và xu t v i B trư ng B Y t x lý theo quy nh c a pháp lu t. - Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t (trong ó có pháp lu t v y t ) trong ngành y t . - Ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ki m tra vi c th c hi n pháp lu t trong ngành y t ; theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n pháp lu t, t ng k t th c ti n thi hành pháp lu t v y t trong ngành y t . - Tham gia ý ki n v vi c x lý các vi ph m pháp lu t trong ngành y t . - Hư ng d n v chuyên môn nghi p v cho t ch c pháp ch các ơn v tr c thu c B và các doanh nghi p nhà nư c mà B Y t là i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p ó. - Hư ng d n th t c kh c d u cho các ơn v tr c thu c B Y t . - Làm u m i theo dõi vi c tri n khai th c hi n pháp lu t hành ngh y, dư c tư nhân trong toàn qu c. b) Công tác truy n thông, giáo d c s c kho , báo chí.
 12. - Xây d ng k ho ch hàng năm v ho t ng truy n thông, giáo d c s c kho , trình B trư ng B Y t phê duy t; t ch c tri n khai, ki m tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. - T ch c vi c sưu t m tư li u, hi n v t c a ngành Y t qua các th i kỳ xây d ng và phát tri n ph c v cho công tác tuyên truy n, giáo d c truy n th ng, vi t l ch s ngành Y t và xây d ng b o tàng truy n th ng c a ngành Y t . - Xây d ng quy ho ch m ng lư i báo chí, xu t b n trong ngành Y t . Qu n lý, ki m tra, giám sát vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t trong ho t ng thông tin, truy n thông, giáo d c s c kho , báo chí, xu t b n trong ngành Y t . - Ph i h p v i các cơ quan thông t n, báo chí trung ương và a phương trong công tác truy n thông, giáo d c s c kho . c) Công tác thi ua, khen thư ng. - Xây d ng k ho ch ho t ng thi ua, khen thư ng trong ngành Y t trình B trư ng B Y t phê duy t và t ch c th c hi n. - Xây d ng tiêu chuNn, quy trình hư ng d n vi c xét t ng các danh hi u thi ua, khen thư ng trong ngành Y t . - T ch c vi c xem xét, ngh t ng thư ng các danh hi u thi ua cho các t p th và cá nhân có thành tích trong lĩnh v c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân và các danh hi u cao quý khác c a Nhà nư c cho cán b , công ch c, viên ch c trong ngành Y t . - Xây d ng các phong trào thi ua trong ngành Y t . Theo dõi và ch o phong trào xây d ng i m i n hình tiên ti n và nhân r ng i n hình tiên ti n trong ngành Yt . - Làm u m i thư ng tr c gi i quy t các v n liên quan n công tác thi ua, khen thư ng c a ngành Y t . d) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. II. Cơ ch ho t ng và biên ch c a V Pháp ch 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a V , các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Chuyên viên Làm vi c theo ch chuyên viên và ch u trách nhi m trư c lãnh o V v công vi c ư c giao. 3. Biên ch Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng V KHOA H C ÀO T O (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t )
 13. I. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V Khoa h c và Ðào t o 1. Ch c năng V Khoa h c và Ðào t o là v t ng h p, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v công tác khoa h c, công ngh và ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c y t trong ph m vi c nư c. 2. Nhi m v , quy n h n a) Nhi m v chung - Làm u m i xây d ng phương hư ng chi n lư c, k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n v khoa h c, công ngh và ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c y t ; ch o tri n khai, giám sát, ánh giá các ho t ng v phát tri n khoa h c, công ngh và ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c y t . - Làm u m i xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v khoa h c, công ngh và ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c y t trình B trư ng B Y t ban hành ho c trình các c p có thNm quy n ban hành. b) Nhi m v v công tác khoa h c, công ngh - Làm u m i t ch c tuy n ch n tài, d án, nhi m v nghiên c u khoa h c, công ngh c p b . Ch o, giám sát và t ch c ánh giá nghi m thu k t qu các tài, d án, nhi m v nghiên c u khoa h c, công ngh c p b . Tham gia qu n lý các tài, d án, nhi m v nghiên c u khoa h c công ngh c p nhà nư c. - Làm u m i qu n lý nhà nư c v công tác tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng, s h u trí tu , s h u công nghi p y, dư c và trang thi t b y t . Ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng tiêu chuNn Vi t Nam trong lĩnh v c y t ; qu n lý các tiêu chuNn ã ban hành; ph bi n hư ng d n và theo dõi vi c áp d ng tiêu chuNn các c p. - T ng h p ánh giá sáng ki n c i ti n k thu t, gi i pháp h u ích, phát minh sáng ch và ho t ng s h u công nghi p trong ngành Y t . Ð xu t các m c khen thư ng cho các tác gi có sáng ki n, gi i pháp h u ích, sáng ch và các gi i thư ng khoa h c khác trong lĩnh v c y t . - T ng h p, theo dõi ánh giá vi c th c hi n k ho ch h p tác khoa h c, công ngh v i nư c ngoài. Ð xu t v i B trư ng i u ch nh ho c b sung các n i dung và hình th c h p tác khoa h c cho phù h p v i tình hình th c t và kh năng th c hi n trong kỳ k ho ch. - Làm u m i qu n lý, ch o vi c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trong ngành Y t . - T ch c th c hi n chính sách phát tri n khoa h c, công ngh , ch qu n lý khoa h c, công ngh c a Nhà nư c và các quy nh c a B Y t v ho t ng khoa h c và công ngh chuyên ngành trong ph m vi ngành Y t . - Làm thư ng tr c các H i ng khoa h c k thu t, H i ng o c trong nghiên c u y sinh h c, xét duy t sáng ki n, sáng ch , ki m tra và ánh giá vi c th c hi n k ho ch khoa h c, công ngh ... c a B Y t . - Làm u m i hư ng d n th c hi n và t ch c thNm nh vi c ng d ng l n u tiên Vi t Nam các ti n b khoa h c, công ngh trong lĩnh v c y t ; ch o, t ch c thNm nh các nghiên c u th nghi m y sinh h c trên con ngư i.
 14. c) Nhi m v v công tác ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c y t - Xây d ng quy trình qu n lý th ng nh t công tác ào t o, xây d ng quy ho ch m ng lư i ào t o ngu n nhân l c y t trong c nư c. Xây d ng và xu t danh m c, mô hình, lo i hình ào t o cho các ngành ào t o thu c nhóm ngành s c kho . - Làm u m i xây d ng các tiêu chuNn v cơ s h t ng, nhân l c, danh m c và nh m c s d ng, b o qu n các trang thi t b , phương ti n d y h c... cho các cơ s ào t o cán b y t t b c d y ngh , trung h c, cao ng, i h c và sau i h c. - Ð xu t v i lãnh o B v vi c tri n khai th c hi n Lu t Giáo d c và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t. Hư ng d n th c hi n các quy nh c a B Giáo d c và Ðào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong công tác ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c y t . - Ch o, hư ng d n xây d ng m c tiêu, n i dung, chương trình ào t o chính quy và không chính quy cho các ngành ào t o thu c nhóm ngành s c kho . Th ng nh t ch o th c hi n các phương pháp d y/h c, ánh giá h c sinh, sinh viên y t . - Ch o vi c biên so n, t ch c thNm nh các lo i tài li u ph c v cho công tác ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c y t theo quy nh c a Lu t Giáo d c. Quy nh danh m c sách giáo khoa và tài li u gi ng d y trong các cơ s ào t o cán b y t . - Tham gia xây d ng quy ho ch phát tri n i ngũ giáo viên, gi ng viên và nghiên c u viên y t . - Tham gia xây d ng quy ch , quy trình tuy n ch n cán b , công ch c, viên ch c y t i nghiên c u sinh, th c t p sinh và gi ng d y nư c ngoài. - Tham gia xét duy t ngư i nư c ngoài vào h c t p, nghiên c u t i các cơ s c a ngành Y t . Ch trì xây d ng quy ch ào t o ngư i nư c ngoài n h c t p, nghiên c u t i các cơ s c a ngành Y t theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. - Giám sát, ki m tra, thanh tra và ánh giá công tác ào t o trong ngành Y t . d) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. II. Cơ ch ho t ng và biên ch c a V Khoa h c và Ðào t o 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a V , các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Chuyên viên Làm vi c theo ch chuyên viên và ch u trách nhi m trư c lãnh o V v công vi c ư c giao. 3. Biên ch Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng. V H P TÁC QU C T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004
 15. c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ) I. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a v H p tác qu c t 1. Ch c năng V H p tác qu c t là v t ng h p, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v h p tác qu c t trong lĩnh v c y t và th c hi n công tác l tân ngo i giao trong ngành Y t . 2. Nhi m v , quy n h n a) Xây d ng và trình B trư ng phê duy t chi n lư c, k ho ch h p tác qu c t , h p tác u tư, trao i thông tin khoa h c k thu t v y dư c h c v i các nư c, các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph và các t ch c, cá nhân nư c ngoài thu c ph m vi qu n lý c a ngành Y t . T ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch h p tác qu c t c a Ngành sau khi ư c B trư ng B Y t phê duy t. b) Xây d ng và trình B trư ng ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác h p tác qu c t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t . Xây d ng quy trình, quy ch , nguyên t c và th t c qu n lý oàn ra, oàn vào theo quy nh c a pháp lu t. Ch o, ki m tra và ánh giá vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v h p tác qu c t . c) ChuNn b các văn b n B trư ng trình Chính ph vi c àm phán, ký k t, gia nh p i u ư c qu c t , các ngh nh thư liên quan n các i u ư c qu c t , ch trương m r ng quan h h p tác v i các nư c và các t ch c qu c t v ngành, lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . Theo dõi, t ng h p và ánh giá vi c th c hi n các i u ư c qu c t trong lĩnh v c y t mà Vi t Nam ã ký ho c gia nh p. d) ChuNn b các văn b n, thư trao i công hàm, hi p nh và văn ki n d án B trư ng àm phán v i các nư c, các t ch c nư c ngoài v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t . T ch c vi c ký k t, theo dõi và ánh giá vi c th c hi n các hi p nh, chương trình, d án h p tác qu c t ã ư c phê duy t. ) Làm u m i giúp B trư ng qu n lý th ng nh t các ho t ng h p tác qu c t c a ngành Y t . Qu n lý và hư ng d n chuyên môn nghi p v v h p tác qu c t cho m ng lư i làm h p tác qu c t c a ngành Y t . e) Ph i h p v i các ơn v có liên quan trong vi c ch o, i u ph i và t ch c th c hi n các chương trình, d án h p tác qu c t , th c hi n h i nh p kinh t qu c t trong ngành Y t và các hi p nh thương m i song phương, a phương. g) Làm u m i trong vi c xây d ng k ho ch oàn ra, oàn vào trong khuôn kh h p tác y t v i các nư c, các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph . Ch u trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n k ho ch ó. Ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c th c hi n k ho ch oàn ra theo ngu n ngân sách nhà nư c. h) Trình B trư ng cho phép các ơn v tr c thu c, các cơ quan t ch c nư c ngoài do cơ quan trung ương có thNm quy n c a Vi t Nam c p gi y phép ho t ng ư c t ch c h i ngh , h i th o qu c t có n i dung liên quan n ngành, lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Y t t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. Ch o, qu n lý, ki m tra vi c th c hi n và báo cáo Chính ph các ho t ng t ch c h i ngh , h i th o qu c t trong lĩnh v c y t .
 16. i) Làm u m i t ch c vi c ti p khách qu c t c a lãnh o B . Thông tin nhanh cho lãnh o B v các tin t c y dư c h c quan tr ng và c p bách trên th gi i. Ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c cung c p thông tin i ngo i. k) Làm u m i qu n lý ngư i nư c ngoài n làm vi c, h c t p, nghiên c u và ch a b nh t i Vi t Nam theo k ho ch h p tác gi a B Y t v i các nư c, các t ch c qu c t . Hư ng d n các ơn v tr c thu c B qu n lý viên ch c c a ơn v i h c t p, công tác, nghiên c u, trao i kinh nghi m, tham quan kh o sát và d h i ngh , h i th o nư c ngoài theo s phân c p c a B Y t . l) Ch o và th c hi n công tác l tân ngo i giao trong quan h qu c t , hư ng d n và th c hi n th t c nh p xu t c nh cho các oàn vào, oàn ra theo quy nh c a pháp lu t. Ch o và ki m tra công tác qu n lý h chi u c a các ơn v tr c thu c B theo quy nh c a pháp lu t. m) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. II. Cơ ch ho t ng và biên ch c a V H p tác qu c t . 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a V , các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Chuyên viên Làm vi c theo ch chuyên viên và ch u trách nhi m trư c lãnh o V v công vi c ư c giao. 3. Biên ch Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng. V I U TRN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ) I. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V Ði u tr 1. Ch c năng V Ði u tr là v chuyên ngành, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c khám, ch a b nh; qu n lý b nh vi n; i u dư ng; ph c h i ch c năng; giám nh (bao g m giám nh y khoa, giám nh y pháp) i v i toàn b h th ng y t nhà nư c, bán công và tư nhân trong ph m vi c nư c. 2. Nhi m v , quy n h n a) Qu n lý công tác khám, ch a b nh; qu n lý b nh vi n; i u dư ng; ph c h i ch c năng; giám nh - Tham gia xây d ng quy ho ch, k ho ch dài h n và ng n h n c a h th ng khám ch a b nh, qu n lý b nh vi n, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh trong ngành y t .
 17. - Ch trì xây d ng, s a i, b sung quy nh phân tuy n k thu t trong m ng lư i khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh. - Ch trì xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ch chuyên môn, quy trình k thu t, quy trình chăm sóc, i u dư ng, ch ng nhi m khuNn trong khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng và các quy ch , quy trình k thu t trong giám nh. - Tham gia xây d ng các tiêu chuNn Vi t Nam và ch trì xây d ng, s a i các tiêu chuNn ngành v chuyên môn, k thu t trong lĩnh v c khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh. - Ch o, hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c ch p hành các quy trình k thu t, quy ch chuyên môn trong khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh c a các cơ s y t trong ph m vi c nư c. Ch o tăng cư ng công tác qu n lý b nh vi n và qu n lý ch t lư ng d ch v khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng. - Ch o công tác th ng kê khám ch a b nh, tình hình b nh t t và t vong trong b nh vi n. Hư ng d n vi c ng d ng công ngh thông tin trong h th ng b nh vi n. - Xây d ng i u ki n, tiêu chuNn hành ngh khám ch a b nh tư nhân. Qu n lý vi c c p, thu h i ch ng ch hành ngh khám ch a b nh tư nhân và gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh cho các cơ s khám ch a b nh tư nhân, bán công theo quy nh c a pháp lu t. - Làm u m i ch o th c hi n công tác ch o tuy n v chuyên môn k thu t trong h th ng khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh trong toàn qu c. - Làm u m i t ch c H i ng chuyên môn gi i quy t các v n sai sót v chuyên môn k thu t trong khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh. - Tham gia thNm nh các án thành l p, sáp nh p, gi i th , nâng c p, x p h ng các b nh vi n tr c thu c B và b nh vi n c a các t nh thành ph tr c thu c Trung ương. - Ph i h p v i các ơn v có liên quan qu n lý vi c ng d ng các k thu t m i, trang thi t b m i, thu c m i trong h th ng khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng. - Ph i h p v i các ơn v có liên quan qu n lý thông tin, qu ng cáo v khám ch a b nh, ph c h i ch c năng. b) Ch o, hư ng d n s d ng thu c an toàn, h p lý, hi u qu - Xây d ng danh m c thu c ch y u dùng trong các cơ s khám ch a b nh, ph c h i ch c năng. - Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v s d ng thu c an toàn h p lý, hi u qu , quy ch ho t ng c a H i ng thu c và i u tr , quy ch kê ơn trong các cơ s khám ch a b nh, ph c h i ch c năng. - Ch o, qu n lý, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v s d ng thu c an toàn, h p lý, hi u qu . Ch o ho t ng c a H i ng thu c và i u tr trong b nh vi n.
 18. - Ph i h p v i C c Qu n lý Dư c Vi t Nam xu t cung ng thu c cho các cơ s khám ch a b nh, ph c h i ch c năng. c) Chăm sóc và b o v s c kho cán b - Xây d ng, s a i, b sung các nguyên t c, tiêu chuNn chuyên môn k thu t và nghi p v trong khám ch a b nh cho cán b trong di n chăm sóc và b o v s c kho . Xây d ng các quy trình phương pháp b o v s c kho cho cán b cao c p t i nơi làm vi c và nơi . Xây d ng các quy ch chuyên môn trong công tác chăm sóc và b o v s c kho cán b . - Xây d ng k ho ch, ch o t ch c th c hi n công tác y t ph c v cho các h i ngh quan tr ng c a Ð ng và Nhà nư c. d) B o hi m y t - Ch o các cơ s y t th c hi n khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng cho ngư i b nh có th b o hi m y t . - Ph i h p v i các ơn v ch c năng xây d ng danh m c thu c, ph u thu t, th thu t, các k thu t thăm dò ch c năng, chNn oán hình nh, các xét nghi m c n lâm sàng.... ư c thanh toán i v i ngư i b nh có th b o hi m y t trong khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng. ) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. II. Cơ ch ho t ng và biên ch c a V Ði u tr 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a V , các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Chuyên viên Làm vi c theo ch chuyên viên và ch u trách nhi m trư c lãnh o V v công vi c ư c giao. 3. Biên ch Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng V S C KH E SINH S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ) I. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V S c kho sinh s n 1. Ch c năng V S c kho sinh s n là v chuyên ngành, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n trong ph m vi c nư c. 2. Nhi m v , quy n h n
 19. a) Xây d ng và tham gia xây d ng chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n bao g m c chăm sóc s c kho tr em, trình B trư ng B Y t ban hành ho c B trư ng trình các c p có thNm quy n ban hành. b) Xây d ng và tham gia xây d ng Lu t, Pháp l nh và văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n, trình B trư ng B Y t ban hành ho c B trư ng trình các c p có thNm quy n ban hành. c) Xây d ng các i u ki n, tiêu chuNn, quy ch chuyên môn k thu t thu c lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n, trình B trư ng B Y t ban hành. d) Xây d ng và ch o phát tri n h th ng chăm sóc s c kho sinh s n trong ph m vi c nư c. Quy nh phân tuy n chuyên môn k thu t, nâng cao ch t lư ng d ch v chăm sóc s c kho sinh s n. ) Xây d ng n i dung và ch o tri n khai công tác truy n thông, giáo d c, tư v n trong lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n. Biên so n và tham gia biên so n tài li u hư ng d n công tác chăm sóc s c kho sinh s n. Tham gia ào t o, b i dư ng cho cán b , công ch c, viên ch c, nhân viên y t và các i tư ng ho t ng trong lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n. e) Ch trì và t ch c hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách, tiêu chuNn và quy ch chuyên môn k thu t thu c lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n. Ph i h p các ơn v liên quan t ch c thanh tra, ki m tra, giám sát vi c th c hi n chi n lư c, các ch chính sách và quy nh v chuyên môn k thu t trong ho t ng chăm sóc s c kho sinh s n. f) Ch o, qu n lý th c hi n chương trình k ho ch hoá gia ình t i các cơ s y t . Ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c ch o th c hi n các ho t ng chuyên môn thu c lĩnh v c s n khoa, nhi khoa. g) Th c hi n và tham gia các ho t ng nghiên c u khoa h c v h p tác qu c t trong lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n theo quy t nh c a B trư ng. h) Tham mưu giúp B trư ng B Y t ph i h p v i các b , ngành, cơ quan, t ch c có liên quan xây d ng k ho ch l ng ghép th c hi n chi n lư c, chính sách và các nhi m v liên quan n chăm sóc s c kho sinh s n. i) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. II. Cơ ch ho t ng và biên ch c a V S c kho sinh s n 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a V , các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Chuyên viên Làm vi c theo ch chuyên viên và ch u trách nhi m trư c lãnh o V v công vi c ư c giao. 3. Biên ch Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng.
 20. V Y H C C TRUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ) I. Ch c năng, nhi m v , quyên h n c a V Y h c c truy n 1. Ch c năng V Y h c c truy n là v chuyên ngành, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c y dư c h c c truy n, k t h p y dư c h c c truy n v i y dư c h c hi n i và qu n lý hành ngh y dư c h c c truy n trong ph m vi c nư c. 2. Nhi m v , quy n h n a) Xây d ng và tham gia xây d ng chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch v công tác k th a, b o t n, phát tri n y dư c h c c truy n, k t h p y dư c h c c truy n v i y dư c h c hi n i. b) Xây d ng, tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c y dư c h c c truy n B trư ng B Y t ban hành ho c trình các cơ quan có thNm quy n ban hành. c) Nghiên c u xây d ng, s a i, b sung các quy nh chuyên môn k thu t thu c lĩnh v c y dư c h c c truy n trình B trư ng B Y t ban hành. d) Ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng h th ng t ch c, n i dung, chương trình, ch c danh ào t o; danh m c dư c li u, thu c, trang thi t b y t trong lĩnh v c y dư c h c c truy n; k t h p gi a y dư c h c c truy n và y dư c h c hi n i trong phòng b nh, ch a b nh, ph c h i ch c năng; t ch c nghiên c u khoa h c, giáo d c s c kho , h p tác qu c t trong lĩnh v c y dư c h c c truy n. ) Ch o và t ch c hư ng d n các ơn v , a phương th c hi n ch trương, chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ch chuyên môn trong lĩnh v c y dư c h c c truy n; t ch c t ng k t rút kinh nghi m và xu t các gi i pháp m i. e) Tham mưu cho lãnh o B xây d ng, b sung, s a i các quy nh hành ngh y dư c h c c truy n; quy nh các tiêu chuNn c p ch ng ch hành ngh và i u ki n hành ngh y dư c h c c truy n; xu t nh ng chính sách nh m khuy n khích vi c k th a, b o t n, nghiên c u ng d ng và nghiên c u k t h p y dư c h c c truy n v i y dư c h c hi n i trong chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. g) Qu n lý vi c c p và thu h i ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y dư c h c c truy n ngoài công l p k c các cơ s có v n u tư c a cá nhân, t ch c nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài hành ngh y dư c h c c truy n t i Vi t Nam. T ch c b i dư ng, phân khoa, phân h ng các lương y, lương dư c, các cá nhân hành ngh y dư c h c c truy n trong c nư c. h) Qu n lý, theo dõi, giám sát, ki m tra, t ng h p, phân tích và ánh giá các ho t ng c a các cơ s y dư c h c c truy n ( k c Nhà nư c, tư nhân và bán công) trong c nư c. Làm u m i qu n lý h th ng b nh vi n y h c c truy n trong c nư c.
Đồng bộ tài khoản