Quyết định Số: 297/QĐ-TTg

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 297/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BỔ SUNG LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 297/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- -------------- Số: 297/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BỔ SUNG LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1694/BTC-TCDT ngày 04 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Bộ Tài chính mua 50.000 tấn gạo để bổ sung lương thực dự trữ quốc gia năm 2010 như đề nghị của Bộ tại văn bản số 1694/BTC-TCDT nêu trên. Về nguồn kinh phí: Trích 30 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2009 và 420 tỷ đồng (bốn trăm hai mươi tỷ đồng) chưa sử dụng trong tổng số vốn 1.300 tỷ đồng từ nguồn dư dự toán và tăng thu ngân sách Trung ương năm 2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4230/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 6 năm 2009. 2. Bổ sung 35,2 tỷ đồng (ba mươi lăm tỷ hai trăm triệu đồng) từ dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương năm 2009 đã được Quốc hội phê duyệt
  2. để chi phí cho việc nhập, bảo quản và sửa chữa kho (bao gồm cả thanh toán nợ khối lượng năm 2009). Việc quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng. - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TKBT; - Lưu: VT, KTTH(3) Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản