Quyết định số 2976/2005/QĐ-BNN-NN

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 2976/2005/QĐ-BNN-NN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2976/2005/QĐ-BNN-NN Về việc tạm dừng nhập khẩu gia cầm, chim cảnh do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2976/2005/QĐ-BNN-NN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 2976/2005/QĐ-BNN-NN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM DỪNG NHẬP KHẨU GIA CẦM, CHIM CẢNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi; Căn cứ Pháp lệnh thú y; Căn cứ Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nông nghiệp; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tạm dừng nhập khẩu tất cả các loại gia cầm, chim cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam từ 01/11/2005 đến 31/3/2006. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Cục trưởng Cục Thú y, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Cao Đức Phát
Đồng bộ tài khoản