Quyết định số 2977/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 2977/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2977/2006/QĐ-BGTVT về việc thu hồi Quyết định số 42/2006/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2006 của Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2977/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 2977/2006/Q -BGTVT Hà n i, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH S 2977/2006/Q -BGTVT V VI C THU H I QUY T NNH S 42/2006/Q - BGTVT NGÀY 19/12/2006 C A B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph , quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH i u 1. Thu h i Quy t nh s 42/2006/Q -BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2006 c a B Giao thông v n t i, ban hành Tiêu chuNn ngành 22 TCN 354-06 “Tiêu chuNn v t li u nhũ tương nh a ư ng g c a xít - Yêu c u k thu t và phương pháp thí nghi m, do ăng ký s trung v i s 42/2006/Q -BGTVT ã ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); TH TRƯ NG - Công báo – Văn phòng Chính ph ; - C c Ki m tra Văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Lưu VT, VP, KHCN Ngô Th nh c
Đồng bộ tài khoản