Quyết định số 2984/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 2984/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2984/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt bổ sung và thay đổi một số tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm QL15A, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2984/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p T do H nh phúc --------------- S : 2984/Q -BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B SUNG VÀ THAY I M T S TIÊU CHU N ÁP D NG CHO D ÁN XÂY D NG C U LINH C M QL15A, T NH HÀ TĨNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 49/2008/N -CP, ngày 18/4/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a gh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Quy ch áp d ng tiêu chu n nư c ngoài trong ho t ng xây d ng Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2005/Q -BXD ngày 07/4/2005 c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 25/2005/Q -BGTVT ngày 13/5/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v ban hành Quy nh vi c áp d ng tiêu chu n trong xây d ng công trình giao thông; Căn c Quy t nh s 876/Q -BGTVT, ngày 17/4/2006 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t danh m c tiêu chu n áp d ng thi t k cho d án xây d ng c u Linh C m, QL15A, t nh Hà Tĩnh; Xét ngh c a Ban Qu n lý d án ư ng b 4 t i văn b n s 384/BQLDA4, ngày 01/10/2008 v vi c phê duy t b sung và thay i m t s tiêu chu n áp d ng cho d án xây d ng c u Linh C m QL15A, t nh Hà Tĩnh; Theo ngh c a ông V trư ng V Khoa h c công ngh ; QUY T NNH: i u 1: Phê duy t b sung và thay i m t s tiêu chuNn áp d ng cho d án xây d ng c u Linh C m QL15A, t nh Hà Tĩnh (có Danh m c tiêu chuNn kèm theo). Khi áp d ng các tiêu chuNn này ph i m b o tính th ng nh t, ng b , không pha tr n tiêu chuNn có cùng ph m vi áp d ng nhưng khác bi t v phương pháp công ngh và tri t lý tính toán cho cùng m t công trình ho c b ph n k t c u công trình. i u 2: C c ư ng b Vi t Nam ch o Ban Qu n lý d án ư ng b 4 căn c vào Danh m c tiêu chuNn ã ư c phê duy t và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c yêu c u các ơn v tư v n, nhà th u áp d ng trong quá trình th c hi n D án.
  2. i u 3: Các Ông: Chánh Văn phòng B , V trư ng V KHCN, V trư ng V KH T, C c trư ng Qu n lý xây d ng và CLCTGT, C c trư ng ư ng b Vi t Nam, T ng Giám c Ban Qu n lý d án ư ng b 4, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u3; - B trư ng ( b/c); - Lưu: VT, KHCN. Nguy n H ng Trư ng DANH M C TIÊU CHU N Ban hành kèm theo Quy t nh s 2984/Q -BGTVT ngày 02/10/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c phê duy t b sung và thay i m t s tiêu chuNn áp d ng cho d án xây d ng c u Linh C m QL15A, t nh Hà Tĩnh. I. DANH M C CÁC TIÊU CHU N THAY TH TT Tên tiêu chuNn m i Tên tiêu chuNu cũ 1 Quy trình thi t k áo ư ng m m Quy trình thi t k áo ư ng m m 22TCN 22TCN 211-06 211-93 2 Thi t k công trình ch u ng t Công trình giao thông trong vùng có ng TCXDVN 375: 2006 t - Tiêu chuNn thi t k 22TCN 211-95 II. DANH M C CÁC TIÊU CHU N B SUNG 1. Tiêu chuNn thi công, nghi m thu TT Tên tiêu chuNn Mã hi u 1 Công tác t, Quy ph m thi công nghi m thu TCVN 4447-87 Quy trình ki m tra nghi m thu ch t c a n n t 22TCN 02-71 & Q 2 trong ngành GTVT 4313/2001/Q -BGTVT Quy trình l p thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi 3 TCVN 4252:1988 công - Quy ph m thi công nghi m thu Quy trình thi công và nghi m thu v i a k thu t 4 22 TCN 248-98 trong xây d ng n n ư ng trên t y u. Quy trình k thu t thi công và nghi m thu b c th m 5 22 TCN 236-97 trong xây d ng ư ng trên t y u.
  3. Quy trình thi công & nghi m thu m t ư ng bê tông 6 22TCN 249-98 nh a Quy trình thi công và nghi m thu m t ư ng láng 7 22 TCN 271-2001 nh a Tiêu chuNn k thu t thi công và nghi m thu m t - 8 22 TCN 270-2001 ư ng th m nh p nh a 9 S n phNm BT DƯL – yêu c u k thu t và nghi m thu TCXDVN389:2007 Quy trình thí nghi m xác nh ch t n n, móng 10 22TCN 346 - 06 ư ng b ng ph u rót cát. K t c u bê tông và BT l p ghép – Quy ph m thi công 11 TCXDVN 309:2007 và nghi m thu 12 Bê tông – Yêu c u b o dư ng Nm t nhiên TCXDVN 391:2007 13 C ng h p BTCT úc s n – Yêu c u k thu t TCXDVN 392:2007 Quy trình thi công & nghi m thu c ng tròn BTCT l p 14 22TCN 150-86 ghép 15 ng BTCT thoát nư c TCXDVN 372:2006 16 Quy trình thí nghi m BT nh a 22TCN 62 - 84 Quy trình thi công và nghi m thu l p c p ph i á dăm 17 22 TCN 334-06 trong k t c u áo ư ng ô tô Quy trình thi công và nghi m thu các l p k t c u áo 18 22 TCN 304-03 ư ng b ng c p ph i thiên nhiên Quy trình thí nghi m xác nh nhám m t ư ng 19 22 TCN 278-2001 b ng phương pháp r c cát 20 Lu bánh l p 22 TCN 254-98 21 C u c ng - Quy ph m thi công và nghi m thu 22 TCN 266-2000 22 C u thép và k t c u thép 22 TCN 288-2002 23 C c khoan nh i, tiêu chuNn thi công và nghi m thu TCVN 326-2004 24 óng và ép c c, tiêu chuNn thi công và nghi m thu TCVN 286-2003 Quy trình m nén t, á dăm trong phòng thí 25 22 TCN 333-06 nghi m 26 Phương pháp th t i c c TCXDVN 269-2000 Quy trình thi công và nghi m thu d m c u BT d ng 27 22 TCN 247-98 l c 28 Sơn ph b o v kim lo i 22 TCN 300-2002 29 G i c u cao su c t b n thép 22 TCN 217-94 30 Sơn dùng cho c u thép và k t c u thép 22 TCN 235-97 31 Sơn k t c u thép 22 TCN 253-98
  4. 22 TCN 282, 283, 284, 32 Sơn tín hi u giao thông 285-2001, 285-02; Sơn tín hi u giao thông d ng l ng trên n n bê tông 33 64 TCN 92-1995 nh a TCVN 2090-2094: 93 ; 34 Sơn bi tum TCVN 6557-2000 35 Bê tông kh i l n. Quy ph m thi công và nghi m thu TCXDVN 305-2004 Quy trình thi công bê tông dư i nư c b ng PP v a 36 22 TCN 209-92 dâng 37 K t c u bê tông và bê tông c t thép, i u ki n TCNT TCVN 5724-93 K t c u BT&BTCT, Hư ng d n k thu t phòng 38 TCXDVN 313-2004 ch ng n t 39 K t c u BT & BTCT, Hư ng d n công tác b o trì TCXDVN 318-2004 40 Bê tông n ng, yêu c u b o dư ng TCVN 5592-91 TCVN 4394,4395: 86; TCVN 5400-5403: 91; 41 K t c u hàn TCXD 165-88; 22 TCN 280-01; 2. Tiêu chuNn Thí nghi m v t li u TT Tên tiêu chuNn Mã hi u 1 Bê tông. Phân mác theo cư ng nén TCVN 6025-95 2 Thí nghi m xác nh cư ng BTXM TCVN 3118-93 3 Bê tông. Ki m tra ánh giá b n (Quy nh chung) TCVN 5440-91 4 Bê tông n ng TCVN 3105-3120: 93 Bê tông n ng. Phương pháp xác nh cư ng lăng 5 TCVN 5726-93 tr ... Phương pháp xác nh chi u dày l p bê tông b o v , 6 TCXD 240-2000 v trí và ư ng kính c t thép trong bêtông Quy trình s d ng ch t ph gia tăng d o cho bê tông 7 22TCN 202-1989 XM 8 Ph gia bê tông ( t l pha tr n t i ưu) ASTM C1017-85 9 V a xây d ng, các ch tiêu cơ lý TCVN 3121-2003 10 V a xây d ng, hư ng d n pha tr n và s d ng TCVN 4459-87 11 V a xây d ng, yêu c u k thu t TCVN 4314-2003 12 V a xây d ng TCVN 236-99
  5. 13 Ph gia hoá h c cho bê tông TCXDVN 325-2004 TCVN 337-86 n TCVN 14 Cát xây d ng 346-86; TCXD 127-85; TCVN 4376-86 15 C t li u cho BT và v a _ phương pháp th TCVN 7572-2006 16 Quy trình th nghi m các ch tiêu cơ lý c a á 22 TCN 57-84 17 C t li u cho BT và v a _YCKT TCVN 7570-2006 18 Tiêu chuNn thí nghi m mài mòn LA c a c t li u 22 TCN 318 – 04 19 Nư c cho bê tông và v a TCXDVN 302-2004 TCVN 2682-92; TCVN 20 Xi măng 4029-85 n 4032-85 21 Phương pháp l y m u, chuNn b m u TCVN 4787-2001 22 Danh m c ch t lư ng xi măng TCVN 4745-89 23 Xi măng, phân lo i TCVN 5439-91 24 Xi măng Poolan, yêu c u k thu t TCVN 2682-99 25 Xi măng, phương pháp xác nh mn TCVN 4030-2003 26 Xi măng xây, trát TCXDVN 324-2004 27 Th i gian ông k t và n nh TCVN 6017-95 28 Xác nh gi i h n b n, u n và nén c a ximăng TCVN 6016-95 29 Nhi t thu hoá xi măng TCVN 6070-95 30 Gi i h n b n nén TCVN 3736-82 31 n sun phát TCVN 6068-95 32 Ph gia cho xi măng TCVN 6882-2001 33 Cát tiêu chuNn xác nh cư ng xi măng TCVN 6227-96 34 Nư c tr n bê tông và v a, yêu c u k thu t TCXDVN 302-2004 35 Thép d ng l c TCVN 6284-97 36 Thép các bon th p kéo ngu i TCVN 3101-79 37 Thép c t bêtông cán nóng TCVN 1651-85 38 Thép xây d ng TCVN 5709-93 39 Thép xây d ng TCVN 6285-6288:97 40 Phương pháp th u n và u n l i TCXD 224-98 41 C u ki n thép hàn TCVN 4059-85 42 T m tr i ch ng th m TCXDVN 328-2004 43 Quy trình thí nghi m v t li u nh a ư ng 22 TCN 279-2001
  6. 44 Tiêu chuNn v t li u nh a ư ng Polymer 22 TCN 319-2004 45 Phân lo i t xây d ng TCVN 5747-1993 t xây d ng. L y m u, bao gói, v n chuy n và b o 46 TCVN 2683-91 qu n 47 L y m u, thu th p, v n chuy n, lưu tr TCVN 5960-95 48 Ch t lư ng t - l y m u - yêu c u chung TCVN 5297-95 t xây d ng-Phương pháp ch nh lý th ng kê các k t 49 20 TCN 74-87 qu tính ch t cơ - lý c a t 50 Xác nh khô và hàm lư ng nư c TCVN 5963-95 51 Kh i lư ng riêng (t tr ng) TCVN 4195-95 52 Nm và hút Nm TCVN 4196-95 53 Gi i h n d o và gi i h n ch y TCVN 4197-95 54 Thành ph n h t TCVN 4198-95 55 S c ch ng c t trên máy c t ph ng TCVN 4199-86 56 Tính lún (không n hông) TCVN 4200-86 57 ch t tiêu chuNn TCVN 4201-95 58 Kh i lư ng th tích ( dung tr ng ) TCVN 4202-95 59 Phương pháp thí nghi m xuyên tĩnh 20 TCN 174-89 Yêu c u k thu t và phương pháp thí nghi m v t li u 60 22 TCN 319-04 nh a ư ng POLIME Tiêu chuNn nh a ư ng c yêu c u k thu t và 61 22 TCN 279-01 phương pháp thí nghi m
Đồng bộ tài khoản