Quyết định số 299/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 299/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 299/QĐ-TTg về việc đầu tư dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ bí chợ đến thị xã Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 299/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 299/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 04 năm 1998 QUY T NNH V VI C U TƯ D ÁN C I T O VÀ NÂNG C P QU C L 10 O N T BÍ CH N THN XÃ NINH BÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i (công văn s 44-KH T ngày 07/01/1998 và Công văn s 479-KH T ngày 25/02/1998) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (Công văn s 1770-BKH-VPT ngày 20/03/1998), QUY T NNH: i u 1. u tư d án c i t o và nâng c p Qu c l 10 o n Bí Ch n th xã Ninh Bình v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. V trí xây d ng: Toàn tuy n dài kho ng 162,2km có i m u t i Bí Ch , t nh Qu ng Ninh (Km 77 trên Qu c l 18), i m cu i t i th xã Ninh Bình (ngã ba Ninh Phúc) 2. Quy mô, tiêu chu n k thu t công trình: D án ư c chia thành 6 o n tuy n và 5 c u l n có quy mô như sau: 2.1. V ư ng: a) o n Bí Ch – xóm M i: - Quy môn: Dài 12km, i m u t i Bí Ch (Km 13), theo ư ng máng nư c cũ n xóm M i (Km 25) - Thi t k và xây d ng theo tiêu chuNn c p III ng b ng. - Th i gian xây d ng: t năm 2000 n năm 2001. - T ng m c u tư: 198,818 t ng. b) o n Nam c u Vàng – c u Nghìn: dài 21,6km, hư ng tuy n cơ b n bám theo tuy n ư ng cũ. - Quy mô: Thi t k và xây d ng theo tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng. - Th i gian xây d ng: T năm 1999 n năm 2000.
  2. - T ng m c u tư: 219,288 t ng. c) o n c u Nghìn – Tân : dài 41km, tuy n ch y u bám theo ư ng cũ - Quy mô: Thi t k và xây d ng theo tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng. - Th i gian xây d ng: T năm 1999 n năm 2000. - T ng m c u tư: 387,539 t ng. d) o n Tân – th xã Ninh Bình: Dài 29,2km (k c 4,8 km t ngã tư Xuân Thành n c u Lim và t c u Lim n ngã ba Ninh Phúc). - Quy mô: Thi t k và xây d ng theo tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng. Các o n qua th xã, thành ph , m t c t ngang ư c thi t k theo quy ho ch ã ư c duy t c a c p có thNm quy n. - Th i gian xây d ng: T năm 1999 n năm 2000. - T ng m c u tư: 331,119 t ng. e) o nh tránh thành ph H i Phòng: dài 23,2km. Hư ng tuy n theo tuy n xây d ng m i tránh thành ph H i Phòng, t xóm M i i qua các i m kh ng ch : Ki n Bái, Tr m B c n c u Vàng. - Quy mô: Thi t k và xây d ng theo tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng. - Th i gian xây d ng: T năm 1999 n năm 2001. - T ng m c u tư: 742,024 t ng. g) o n n i th thành ph H i Phòng: 26 km. - Quy mô: R i tăng cư ng hai l p bê tông asphalt m t ư ng. - Th i gian xây d ng: T năm 2000 n năm 2001. - T ng m c u tư: 46, 212 t ng. 2.2. V c u: a) C u á B c: dài kho ng 542m, kh c u (8+2x1,5) = 11m T ng m c u tư: 117,178 t ng. b) C u Ki n Bái (Km 33+128): Dài kho ng 1180m Kh c u (10,5+2x1,5)= 13,5m
  3. T ng m c u tư: 544,832 t ng c) C u Quý Cao (Km 61): dài kho ng 413 m Kh c u (8+2x1,5)= 11m T ng m c u tư: 101,539 t ng d) C u Tân (Km 116): dài kho ng 1048m Kh c u (10,5+2x2,25)= 15 m T ng m c u tư: 571,903 t ng e) C u Non Nư c (th xã Ninh Bình): dài kho ng 260m Kh c u (8+2x1,5)= 11m T ng m c u tư: 126,073 t ng 3. T ng m c u tư và ngu n v n: a) T ng m c u tư: T ng m c u tư c a d án kho ng 3.386,525 t ng tương ương 307,868 tri u USD (theo t giá h i oái t i th i i m l p d án). b) Ngu n v n: S d ng ngu n v n vay OECF Nh t B n và v n i ng c a Nhà nư c Vi t Nam. 4. T ng ti n : Quý II năm 1998 ti n hành kh o sát, thi t k và gi i phóng m t b ng. Công tác xây d ng ư c th c hi n t năm 1999 n h t năm 2001 (trong ó c bi t ưu tiên xây d ng các c u Tân , Quý Cao, Non Nư c và o n t c u Vàng n th xã Ninh Bình hoàn thành vào năm 2000). 5. Ch u tư: B Giao thông v n t i. i di n ch u tư: Ban Qu n lý các d án 18. 6. Phương th c th c hi n d án - Tư v n thi t k và giám sát tuy n ch n theo hư ng d n c a Hi p nh vay v n. - Thi công xây l p và mua s m thi t b : u th u qu c t . i u 2. Phân giao nhi m v : 1. B Giao thông v n t i ch trì ch o, ph i h p v i các t nh, thành ph và các B , ngành có liên quan trong vi c n bù, gi i phóng m t b ng áp ng ti n c a d án.
  4. 2. y quy n B trư ng B Giao thông v n t i trên cơ s t ng th d án toàn tuy n duy t báo cáo nghiên c u kh thi các ti u d án c u Tân và c u Ki n Bái sau khi có ý ki n c a B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan. 3. y ban nhân dân các t nh: Qu ng Ninh, Nam nh, Thái Bình, Ninh Bình và thành ph H i Phòng có trách nhi m th c hi n công tác gi i phóng m t b ng và t o i u ki n thu n l i tri n khai d án trong khu v c qu n lý c a a phương m b o ti n c a d án. 4. B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , ngành có liên quan th c hi n theo ch c năng và ph i h p v i B Giao thông v n t i trong vi c ch o tri n khai d án theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c, thông l qu c t và úng cam k t v vay, tr n . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Qu ng Ninh, Nam nh, Thái Bình, Ninh Bình và thành ph H i Phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản