Quyết định số 299/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 299/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 299/QĐ-UBDT về việc giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2005 thực hiện việc cấp không thu tiền báo nông thôn ngày nay do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 299/QĐ-UBDT

  1. ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 299/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005 THỰC HIỆN VIỆC CẤP KHÔNG THU TIỀN BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc; Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 25/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2005 cho Uỷ ban Dân tộc thực hiện cấp không thu tiền Báo Nông thôn ngày nay; Căn cứ công văn số 1473/TC-QLG ngày 03/02/2005 của Bộ Tài chính về chi phí xuất bản và phát hành Báo Nông thôn ngày nay; Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Kế hoạch –Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền. QUYẾT ĐỊNH T T T Điều 1: Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 cho Báo Nông thôn ngày T nay với số tiền là 11.220 triệu đồng (Mười một tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn), Công ty Phát hành Báo chí Trung ương với số tiền là 3.165 triệu đồng (Ba tỷ một trăm sáu mưới lăm triệu đồng chẵn). Điều 2: Các đơn vị được giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện việc quản lý, chi tiêu, T T và thanh quyết toán nguồn kinh phí đã nhận theo đúng nội dung, mục đích và đúng chế độ tài chính hiện hành. Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ T T trưởng Vụ Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị được giao dự toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC
  2. Ksor Phước
Đồng bộ tài khoản