Quyết định số 2995/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 2995/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2995/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2995/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TH NH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 2995/2006/Q -UBND Bình Th nh, ngày 28 tháng 06 năm 2006 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG H I NG KHÁM S C KH E NGHĨA V QUÂN S QU N BÌNH TH NH NĂM 2006 Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư s 13/TT-LB c a liên B Y t - Qu c phòng v vi c quy nh khám s c kh e, ki m tra s c kh e, tiêu chu n s c kh e và giám nh s c kh e th c hi n Lu t Nghĩa v quân s ; Căn c Quy t nh s 2770/2006/Q -UBND ngày 21 tháng 06 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh v vi c thành l p H i ng khám s c kh e Nghĩa v quân s qu n Bình Th nh năm 2006; Xét K ho ch s 126/KH ngày 14 tháng 06 năm 2006 c a H i ng Nghĩa v quân s qu n Bình Th nh v khám s c kh e Nghĩa v quân s năm 2006; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Th nh, QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh, b sung H i ng khám s c kh e Nghĩa v quân s qu n Bình Th nh năm 2006 g m các thành viên có tên như sau: 1. Ông Ph m B o Lâm - Giám c Trung tâm Y t - Ch t ch H 2. Ông Nguy n Văn M ng - Phó Giám c Trung tâm Y t - P.Ch t ch H 3. Ông Lê Hoàng Quí - Bác sĩ Trung tâm Y t qu n - Thành viên 4. Ông Ph m Quang Tu n - Bác sĩ Trung tâm Y t qu n - Thành viên 5. Ông Chiêu Quang Sang - Bác sĩ Trung tâm Y t qu n - Thành viên i u 2. - H i ng khám s c kh e Nghĩa v quân s qu n Bình Th nh có nhi m v th c hi n úng theo K ho ch s 126/KH ngày 14 tháng 06 năm 2006 c a H i ng Nghĩa v quân s qu n Bình Th nh.
  2. - H i ng khám s c kh e Nghĩa v quân s qu n Bình Th nh t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, thay th Quy t nh s 2770/2006/Q -UBND ngày 21 tháng 06 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Ch huy trư ng Ban ch huy Quân s qu n, Giám c Trung tâm Y t qu n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng, Th trư ng các cơ quan có liên quan và các thành viên có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Hùng
Đồng bộ tài khoản