Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
248
lượt xem
29
download

Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 30/2001/QĐ-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 04 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CH Đ IN, PHÁT HÀNH, QU N LÝ, S D NG N CH THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph quy đ nh nhi m v quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c các lu t thu , pháp l nh K toán th ng kê thu . Căn c Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c. Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu . QUY T Đ NH Đi u 1: Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này Ch đ in, phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu - G i t t là "Ch đ qu n lý, s d ng n ch thu ”. Đi u 2: Ch đ này áp d ng th ng nh t trong vi c qu n lý thu thu , thu phí, l phí c a nhà nư c trong ph m vi c nư c t ngày 01/7/2001, thay th Ch đ Qu n lý n ch ban hành kèm theo Quy t đ nh s 529 TC/QĐ ngày 22/12/1992 c a B trư ng B Tàì chính. Đi u 3: Chánh văn phòng B Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c Thu , V trư ng V Ch đ K toán, T ng giám đ c Kho B c nhà nư c, C c trư ng C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c TW, các t ch c, cá nhân qu n lý, s d ng n ch thu ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG Ph m Văn Tr ng CH Đ QU N LÝ S D NG N CH THU (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 30/2001/QĐ-BTC ngày 13 tháng 04 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: n ch thu là lo i n ph m đư c in theo ch đ nh t i các Lu t thu , Pháp l nh thu và các văn b n pháp quy dùng đ qu n lý thu thu , thu phí, l phí cho Ngân sách Nhà nư c. Đi u 2: Theo ch c năng qu n lý, s d ng n ch thu đư c chia ra t ng lo i như sau: - Các lo i ch ng t thu như: Biên lai thu thu ; thu phí, l phí, biên lai thu ti n; biên lai thu ph t; gi y n p ti n b ng ti n m t; gi y n p ti n b ng chuy n kho n, Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b , Phi u xu t kho hàng g i bán đ i lý..... - Các lo i hoá đơn, tem, vé các lo i.... - Các lo i s sách, báo cáo và m u bi u th ng kê k toán thu , t khai thu (có ph l c đính kèm). Đi u 3: B Tài chính th ng nh t ban hành các lo i n ch thu . T ng c c thu ch u trách nhi m hư ng d n, in n, c p phát, bán, qu n lý, s d ng n ch thu trong ph m vi c nư c. Đi u 4: T t c các t ch c, cá nhân in, c p phát, s d ng và qu n lý, n ch thu đ u ph i th c hi n theo quy đ nh c a ch đ này.
 2. Đi u 5: T ch c, cá nhân đ m t, hư h ng, vi ph m ch đ qu n lý s d ng n ch thu đ u ph i x lý tuỳ theo m c đ vi ph m. Chương II NH NG QUY Đ NH V IN, PHÁT HÀNH, QU N LÝ, S D NG Đi u 6: Vi c t ch c in phát hành n ch thu do T ng c c thu ch u trách nhi m th c hi n. Trong trư ng h p c n thi t, B Tài chính có th u quy n cho C c thu t nh, thành ph t ch c in, phát hành m t s lo i n ch theo m u đã đư c duy t; ho c cho phép các T ch c, đơn v t in và s d ng m t s lo i n ch sau khi đư c B Tài chính ch p thu n. Đi u 7: K ho ch in n ch thu hàng năm c a T ng c c Thu ph i căn c nhu c u s d ng thư ng xuyên c a C c thu các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. T ng c c Thu có trách nhi m t ng h p l p k ho ch hi n v t và kinh phí báo cáo B Tài chính. Hàng năm ch m nh t vào ngày 15 tháng 10 C c thu ph i có báo cáo T ng c c thu v k ho ch s d ng n ch năm sau, k c các ngành đư c B Tài chính u quy n thu các kho n thu , phí và l phí. Đi u 8: Các lo i m u n ch thu đưa in ph i có ký hi u riêng, các lo i biên lai thu thu , thu phí, l phí, biên lai thu ti n, hoá đơn ph i đư c đóng thành quy n, có ký hi u, s th t . Các lo i n ch thu ch đư c in các nhà in có đ tư cách pháp nhân, khi in n ch thu ph i có h p đ ng in theo m u in ph i đư c c p có th m quy n duy t. Khi in xong ph i th c hi n hu các b n in, b n k m, các s n ph m in th a, in th trư c khi thanh lý h p đ ng in. Đi u 9: T t c các lo i n ch thu đưa ra s d ng đ u ph i có thông báo phát hành b ng văn b n. Đi u 10: T t c các lo i n ch thu trư c khi c p phát đ u ph i làm th t c nh p kho và vào s k toán n ch thu . Khi c p ph i làm đ y đ th t c c p phát m i đư c xu t kho. Cán b lĩnh n ch thu ph i có gi y gi i thi u c a cơ quan, khi nh n ph i ki m đ m t ng liên, t ng s , t ng quy n, t ng ký hi u không đư c đ m theo bó, cán b tr c ti p s d ng biên lai thu , phí, l phí, tem, vé, khi lĩnh n ch thu ph i có s lĩnh và thanh toán n ch . Đi u 11: Các lo i biên lai thu , phí, l phí, gi y n p ti n b ng ti n m t, gi y n p ti n b ng chuy n kho n, biên lai thu ti n trư c khi s d ng ph i đóng d u c a cơ quan đư c giao nhi m v tr c ti p thu (d u đóng phía trên bên trái ch ng t thu) và ph i s d ng theo ch c năng c a t ng lo i. Đi u 12: Nh ng lo i n ch thu đã nh p kho nhưng chưa có thông báo phát hành thì chưa đư c phép s d ng. Đi u 13: Các lo i ch ng t thu khi c p cho cán b tr c ti p thu m i l n c p không quá 2 quy n biên lai cùng lo i (không quá 100 s ); cán b đư c giao nhi m v thu lo i thu , phí, l phí nào thì c p lo i biên lai đó, không đư c lĩnh h biên lai, không đư c c p biên lai cho cán b thu chưa thanh toán biên lai ti n thu , ti n ph t theo l ch n p ti n ho c cán b thu b đình ch công tác ho c ch chuy n công tác khác. Đi u 14: Khi s d ng ch ng t thu cán b s d ng ph i th c hi n theo đúng quy đ nh sau: Ph i s d ng đúng ch c năng c a t ng lo i ch ng t thu và ph i ghi đ y đ , rõ ràng các n i dung đã in s n, ghi rõ h , tên, ch ký ngư i thu ti n, không đư c t y xoá, làm nhoè, nhàu nát, t biên lai b h ng ph i g ch chéo không đư c xé r i mà ph i lưu quy n đ thanh toán v i cơ quan thu . Biên lai thu ph i dùng t s nh đ n s l n, ph i dùng h t quy n m i dùng sang quy n khác. Khi vi t biên lai thu ph i vi t trư c m t ngư i n p ti n, ph i có gi y than lót dư i liên 1, liên 2 (n u có liên 3) đ khi vi t m t l n in sang các liên có n i dung như nhau. Đi u 15: Cơ quan thu , cơ quan đư c s d ng biên lai thu ti n ph i có l ch thanh toán biên lai, ti n thu , ti n phí, l phí, ti n bán n ch theo quy đ nh. Cán b s d ng các lo i ch ng t thu ph i th c hi n vi c thanh toán các lo i biên lai thu thu , thu phí, l phí, thu ti n v i cơ quan thu . Đ i v i n ch thu bán thu ti n, vi c thanh toán C c thu m i tháng m t l n, T ng c c Thu m i quý m t l n. Đi u 16: T t c các đ i tư ng s d ng biên lai hàng tháng ph i có báo cáo v tình hình s d ng biên lai cho cơ quan thu (nơi nh n biên lai), h t năm ph i th c hi n quy t toán s biên lai s d ng và chuy n s t n sang năm sau.
 3. Đi u 17: Các lo i n ch thu không còn giá tr s d ng, b hư h ng.... (k c các lo i ch ng t thu b m t đã thu h i l i đư c) khi thanh hu ph i l p b ng kê xin hu và ph i đư c ch p thu n b ng văn b n c a T ng c c Thu (có ph l c đính kèm). Đ i v i n ch h t th i h n lưu tr , cơ quan thu các c p báo cáo cơ quan Thu c p trên thành l p H i đ ng thanh hu . Đi u 18: M i trư ng h p thu ti n thu , ti n ph t, các kho n phí và l phí đ u ph i c p biên lai thu thu , thu phí, l phí biên lai thu ti n theo đúng quy đ nh, ngư i n p ti n có quy n t ch i không n p ti n khi phát hi n ch ng t thu không đúng quy đ nh hi n hành. Chương III: ] KHO N CH Đi u 19: Cơ quan thu các c p, cơ quan s d ng n ch thu ph i có kho đ ng n ch thu , kho n ch thu ph i b o đ m an toàn, ph i trang b d ng c phòng cháy, ch ng m i xông chu t c n và ph i có n i quy kho. n ch thu ph i s p x p ngăn n p th t t ng lo i, t ng ký hi u, ph i l p th kho đ thu n l i cho vi c b o qu n, c p phát, ki m tra và theo dõi qu n lý (có ph l c đính kèm). Đi u 20: Nh t thi t ph i có th kho n ch thu . Nghiêm c m th kho n ch thu kiêm nhi m các vi c sau: K toán n ch thu , k toán ti n thu , tr c ti p qu n lý thu thu , phí, l phí, ti n ph t. Chương IV: K TOÁN N CH THU Đi u 21: Cơ quan thu các c p và cơ quan s d ng n ch ph i có cán b làm công tác k toán n ch thu . Nghiêm c m k toán n ch thu kiêm nhi m các vi c sau: K toán ti n thu , th kho n ch thu , tr c ti p thu thu , phí, l phí, ti n ph t . Đi u 22: Nhi m v c a k toán n ch thu : + M đ y đ các lo i s sách k toán n ch thu , ph n ánh đ y đ , k p th i chính xác tình hình nh p, xu t, t n th t s d ng n ch thu c a đơn v . + Hư ng d n ki m tra vi c ch p hành ch đ qu n lý, s d ng n ch thu c a các đ i tư ng s d ng n ch thu . + Đ nh kỳ vào 30/6 và 31/12 hàng năm ph i h p v i th kho n ch t ch c ki m kê kho n ch . Ngoài nhi m v trên, k toán n ch t ng c p có nhi m v sau: 1. Đ i v i T ng c c Thu : Qu n lý, c p phát n ch thu đáp ng nhu c u qu n lý thu thu cho h th ng thu và các ngành trong c nư c, theo dõi tình hình s d ng, thanh quy t toán các lo i n ch thu bán thu ti n. L p k ho ch in n ch thu hàng năm và hư ng d n ch đ o ki m tra công tác k toán n ch thu các c p. Nghiên c u b sung và hoàn thi n ch đ k toán n ch thu cho phù h p v i tình hình th c t và yêu c u qu n lý thu thu . 2. Đ i v i C c thu t nh, thành ph tr c thu c TW. Chi c c thu báo cáo lãnh đ o C c Thu đ Báo cáo áo cáo T ng c c Thu nhu c u s d ng n ch thu c a đ a phương t ng quý và c năm, t ch c lĩnh, qu n lý và c p phát n ch thu cho các Chi c c và các đơn v s d ng n ch thu trên đ a bàn đ a phương. Theo dõi c p phát, qu n lý n ch C c thu và Chi c c Thu , thanh toán k p th i ti n bán n ch thu . Chi c c thu báo cáo k p th i v i lãnh đ o C c thu đ Báo cáo và T ng c c Thu v tình hình s d ng n ch thu , các v vi ph m v t n th t n ch thu và k t qu x lý các v vi ph m t i đ a phương 3. Đ i v i Chi c c Thu Báo cáo nhu c u s d ng n ch thu c a qu n, huy n, th t ng quý và c năm, theo dõi vi c c p phát, s d ng đ n t ng cán b s d ng n ch thu , thanh quy t toán đ y đ , k p th i ti n n ch bán v i C c thu . Báo cáo C c thu v tình hình s d ng n ch thu các v vi ph m và k t qu x lý v t n th t n ch thu các qu n, huy n, th xã.. .
 4. Đi u 23: Ch ng t s sách, báo cáo k toán n ch bao g m các lo i như sau: (có ph l c hư ng d n đính kèm) 1. Ch ng t k toán n ch thu Phi u nh p n ch m u CT 23/AC Phi u xu t n ch m u CT 24/AC B ng kê ch ng t " CTT 25/AC Gi y t đư c duy t v t n th t n ch thu (biên b n quy t đ nh x lý vi c m t ch ng t thu thu ). 2. S k toán n ch S theo dõi t ng h p t n th t n ch và k t qu x lý: m u ST-21/AC S theo dõi tình hình n ch : " ST-12/AC S lĩnh, thanh toán ti n và n ch : " ST-10/AC S theo dõi n ch bán thu ti n: " ST-11/AC 3. Báo cáo n ch Báo cáo tình hình s d ng n ch m u BC 8/AC Báo cáo quy t toán n ch bán thu ti n " BC 20/AC Thông báo m t n ch " BC 23/AC Báo cáo m t n ch " BC 21/AC Báo cáo tình hình t n th t, x lý n ch " BC 24/AC B ng kê ki m kê các lo i n ch " BC 25/AC Đi u 24: Tài li u k toán n ch thu ph i đư c lưu gi và b o qu n theo đúng quy đ nh. Tài li u k toán n ch : s li u t ng h p ph i đư c ph n ánh vào s s li u l ch s trư c khi x p x p phân lo i và đưa vào lưu tr ; s s li u l ch s lưu tr vĩnh vi n, báo cáo k toán n ch , ch ng t k toán n ch , liên lưu c a biên lai, ch ng t (liên 1) lưu tr 5 năm, quá th i h n lưu tr nêu trên, cơ quan thu các c p, cơ quan s d ng biên lai, ch ng t ti n hành li t kê danh m c c n thanh hu trình cơ quan thu c p trên cho phép l p h i đ ng hu b theo ch đ . Đi u 25:Th ng kê n ch thu là m t b ph n c a th ng kê thu đ ghi chép ph n ánh chính xác, k p th i tình hình nh p, xu t s d ng và t n kho n ch thu c a đơn v theo tháng, quý, 6 tháng và c năm. Đi u 26: Nhi m v c a th ng kê n ch : Căn c m u BC 8/AC c a c p dư i t ng h p s li u, ph n ánh chính xác, k p th i các ch tiêu th ng kê đã quy đ nh. Căn c vào s li u th ng kê phân tích và đánh giá tình hình c p phát, qu n lý, s d ng n ch thu c a đơn v ph c v cho vi c l p k ho ch s d ng n ch thu hàng năm và công tác qu n lý n ch thu c a cơ quan thu các c p. L p và g i báo cáo th ng kê n ch thu cho cơ quan thu c p trên theo đúng n i dung m u bi u và th i gian quy đ nh. Chương V: X LÝ VI PH M Đi u 27: T ch c, cá nhân đư c giao qu n lý, s d ng biên lai thu , phí, l phí, ti n ph t làm m t s b ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng; n u có tình ti t tăng n ng thì ph t ti n đ n 5.000.000 đ ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 49/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán. Các m c ph t đư c quy đ nh như sau: - M i liên 2 (Liên giao cho ngư i n p ti n) c a Biên lai thu ti n (CTT11), Biên lai thu GTGT và thu TNDN trên khâu lưu thông (CTT51) chưa s d ng b m t b ph t ti n 1.000.000 đ ng. - M i liên 2 (Liên giao cho ngư i n p ti n) c a các lo i Biên lai thu khác, Biên lai thu phí, l phí chưa s d ng b m t chưa s d ng b m t b ph t ti n 500.000 đ ng. - M i liên khác c a Biên lai thu , Biên lai thu phí, l phí (Liên báo soát, liên lưu t i quy n) và các lo i ch ng t khác (Gi y n p ti n vào ngân sách; Gi y ch ng nh n thu h i biên lai, hoá đơn; Biên b n ki m tra; Biên b n t m gi hàng hoá, tang v t; Phi u mua hoá đơn, s theo dõi n ch thu ; Tem, vé...) b m t, ph t ti n 200.000 đ ng - N u s biên lai n ch thu b m t v i s lư ng l n, có tình ti t tăng n ng thì ph t ti n đ n 5.000.000đ
 5. Đ i v i cán b ph trách đơn v do thi u tinh th n trách nhi m đ x y ra t n th t n ch thu thì tuỳ theo m c đ vi ph m mà x lý hành chính; Đơn v đ m t n ch thu thì b tr đi m thi đua. Đi u 28: Khi m c x ph t vi ph m hành chính do làm m t biên lai, ch ng t vư t quá th m quy n quy đ nh c a Chi c c Thu thì ph i chuy n h sơ đ n C c Thu đ x lý, nhưng ph i có đ ngh b ng văn b n nêu rõ hình th c ph t, m c ph t. - Đ i v i các hành vi vi ph m n u d n đ n vi c tr n l u thu thì ph i x lý v thu và x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu theo quy đ nh hi n hành. - Khi xét th y hành vi làm m t biên lai, ch ng t có d u hi u t i ph m thì cơ quan thu ph i chuy n h sơ sang cơ quan có th m quy n đ truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 29: Các tình ti t gi m nh , tăng n ng làm căn c đ xem xét khi x ph t vi ph m hành chính do làm m t biên lai, ch ng t áp d ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 49/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán. Trư ng h p t n th t n ch thu do khách quan như bão l t, ho ho n b t ng b k gian uy hi p... ho c m c đ thi t h i nh thì tuỳ theo t ng trư ng h p c th , có th đư c xét gi m ho c mi n x lý vi ph m hành chính. Trư ng h p m t biên lai, ch ng t đã s d ng n u đương s ch ng minh đư c đ y đ s ti n đã thu và n p đ y đ ti n vào ngân sách Nhà nư c thì đư c xem xét gi m, mi n ph t vi ph m hành chính. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính đ i v i các t ch c, cá nhân có hành vi làm m t biên lai c a C c trư ng C c Thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chi c c trư ng Chi c c Thu qu n, huy n, th xã th c hi n theo quy đ nh t i t i Đi u 19, 20 Lu t thu GTGT; Đi u 24, 25 Lu t thu TNDN; Đi u 7 Ngh đ nh s 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . Đi u 30: Các trư ng h p làm m t biên lai n ch thu đ u ph i thông báo m t, l p biên b n vi ph m hành chính, ra Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính đ i v i hành vi làm m t biên lai, n ch thu (theo m u đính kèm). Vi c qu n lý thu h i ti n ph t s d ng biên lai thu ti n ho c gi y n p ti n; s ti n ph t thu đư c ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo m c l c ngân sách hi n hành. Đi u 31: Các t ch c, cá nhân có thành tích giúp đ cơ quan thu , phát hi n nh n hành vi gi m o ch ng t , vi ph m ch đ qu n lý, s d ng n ch thu thì đư c khen thư ng theo ch đ hi n hành. PH L C CH Đ QU N LÝ N CH Ph n I: CÁC LO I N CH THU (ph l c kèm theo Đi u 2 c a ch đ ) DANH M C N CH I. CH NG T 1. Biên lai thu môn bài “ CTT03 2. Biên lai thu l phí trư c b “ CTT06 3. Biên lai thu thu tài nguyên “ CTT08 4. Biên lai thu nhà đ t “ CTT09 5. Biên lai thu thu nh p song ng “ CTT10B 6. Biên lai thu ti n “ CTT11 7. Biên lai thu thu s d ng đ t “ CTT14 8. Gi y tr l i ti n thu “ CTT18 9. Gi y tr thư ng v ch ng tr n l u thu “ CTT19 10. Gi y mi n nhi m ti n t n th t “ CTT20 11. Phi u nh p hàng t m gi t ch thu “ CTT21 12. Phi u xu t hàng t m gi t ch thu “ CTT22 13. Phi u báo đi u ch nh s li u “ CTT27
 6. 14. Biên lai thu thu cư c “ CTT28 15. Biên b n ki m tra “ CTT29 16. Biên nh n t m gi hàng hoá tang v t “ CTT30 17. Quy t đ nh x lý “ CTT31 18. Th môn bài doanh nghi p “ CTT32A 19. Th môn bài ngoài doanh nghi p “ CTT32B 20. Gi y trích tr u nhi m thu “ CTT36 21. Biên lai ph thu hàng XNK “ CTT37 22. Phi u mua hoá đơn “ CTT39 23. Phi u thu ti n “ CTT41 24. Biên lai thu thu chuy n quy n s d ng đ t “ CTT43 25. Gi y ch ng nh n thu h i biên lai hoá đơn “ CTT44 26. Biên lai thu ti n ph t “ CTT45 27. Biên lai thu TTĐB hàng nh p kh u “ CTT46 28. Biên lai thu “ CTT50 29. Biên lai thu GTGT và TNDN (lưu thông) “ CTT51 30. Biên lai thu XNK và GTGT hàng NK “ CTT52 31. Biên lai thu cư c phí c ng v &BĐHH “ 03/LPHH 32. Biên lai thu l phí h i quan “ 01/LPHQ 33. Phi u nh p n ch m u m u CT-23/AC 34. Phi u xu t n ch m u “ CT-24/AC 35. B ng kê ch ng t “ CTT-25/AC 36. Hoá đơn GTGT (2 liên nh ) “ 01GTKT-2LN 37. Hoá đơn GTGT (3 liên l n) “ 01GTKT-3LL 38. Hoá đơn bán hàng (2 liên nh ) “ 02GTTT-2LN 39. Hoá đơn bán hàng (3 liên l n) “ 02GTTT-3LL 40. L nh thu NSNN “ 01/TNS 41. Gi y n p ti n vào NSNN b ng ti n m t “ 02/TNS 42. Gi y n p ti n vào NSNN b ng chuy n kho n “ 03/TNS 43. Gi y n p ngo i t vào NSNN b ng ti n m t “ 04TNS 44. Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b “ 03/VT-3LL 45. Phi u xu t kho hàng g i bán đ i lý “ 04/XKĐL 46. B ng kê nhà th u ph “ BKNT 47. T khai đăng ký thu “ 01-ĐK-TCT 48. T khai đăng ký thu “ 02-ĐK-TCT 49. T khai đăng ký thu “ 03-ĐK-TCT 50. T khai đăng ký thu (nhà th u ph ) “ 04-ĐK-TCT 51. T khai di n tích tính thu s d ng đ t nông nghi p, thu đ t nông thôn “ 3AB/TNN 52. Thông báo thu trên máy vi tính “ CTT40B 53. Thông báo n p thu in vi tính (lo i to) “ CTT40C 54. Thông báo n p thu TTĐB “ CTT38A, CTT38B 55. Thông báo n p thu SDĐNN, nhà đ t “ CTT42
 7. 56. Gi y ch ng nh n dăng ký thu “ GCNĐKT 57. M u t khai ngu n g c xe g n máy NK “ MTKXM 58. M u t khai ngu n g c xe ô tô nh p kh u “ MTKXOTO 59. S đ nh m c hàng mi n thu (cá nhân) “ SĐMCN 60. S đ nh m c hàng mi n thu (t p th ) “ SĐMTT 61. T khai ngu n g c xe máy nh p kh u “ TKXGM/01 62. T khai ngu n g c xe ô tô nh p kh u “ TKXOT/02 63. Th mi n phí c u, đư ng “ TMP 64. Ch ng t thanh toán “ TT 65. Tem b p ga nh p kh u “ TBGNK 66. Tem máy bơm nư c nh p kh u “ TMBNNK 67. Tem n i cơm đi n nh p kh u “ TNCĐNK 68. Tem phích nư c nh p kh u “ TPNNK 69. Tem qu t nh p kh u “ TQNK2 70. Tem rư u nh p kh u “ TRNK2 71. Tem VLXD nh p kh u (dán g ch men) “ TVLXD2 72. Tem VLXD nh p kh u “ TVLXDNK 73. Tem xe đ p nh p kh u “ TXĐNK2 74. Tem đ ng cơ n nh p kh u “ TĐCNNK 75. Tem đã ki m tra (dán g ch men) “ TĐKT 76. Tem hàng đi n l nh nh p kh u “ TĐLNK 77. Tem hàng đi n t nh p kh u “ TĐTNK 78. Tem thu c lá s n xu t trong nư c (bao m m) 79. Tem thu c lá s n xu t trong nư c (bao c ng) II. S SÁCH, BÁO CÁO K TOÁN VÀ BÁO CÁO TH NG KÊ THU : 1. Các lo i ch ng t , báo cáo, s sách k toán n ch 2. Các lo i báo cáo, s sách k toán thu theo ch đ k toán thu 3. Các lo i báo cáo th ng kê thu theo ch đ th ng kê thu 4. Các lo i Báo cáo, s sách qu n lý hoá đơn. Ph n II: THANH HU CÁC LO I N CH THU (Ph l c kèm theo đi u 17 c a ch đ ) Các lo i n ch thu không còn giá tr s d ng, h t th i h n lưu tr , b hư h ng... (k c các lo i ch ng t thu b m t đã thu h i l i đư c) khi thanh hu ph i th c hi n theo các bư c sau: 1. Đ i v i các lo i biên lai thu thu , phí, l phí, thu ti n không có giá tr s d ng. - Ph i có biên b n kèm theo b ng kê chi ti t các lo i biên lai g i cơ quan thu c p trên xin phép đư c thanh hu . C c Thu ph i t ng h p, thu h i trên cơ s b ng kê chi ti t c a các Chi c c thu theo t ng lo i biên lai, s quy n, ký hi u, s biên lai t s ... đ n s ... Sau khi có công văn ch p nh n thanh hu c a T ng c c Thu , C c Thu thành l p H i đ ng thanh hu n ch thu t i đ a phương m i các ngành tham d như. - Đ i di n S Tài chính v t giá, cơ quan Công an đ a phương. - Đ i di n C c Thu (Th trư ng đơn v , trư ng phòng KHTK, trư ng phòng Thanh tra, trư ng phòng qu n lý n ch , k toán n ch , th kho n ch ). 2. Đ i v i các lo i s sách, ch ng t (bao g m c báo soát, b n lưu c a biên lai thu thu , thu ti n) và báo cáo k toán h t th i h n lưu tr : các Chi c c, C c Thu t ng h p các lo i ch ng t , s sách thanh hu theo ch đ , báo cáo cơ quan Thu c p trên thành l p H i đ ng thanh hu , bao g m: Đ i di n cơ quan tài chính cùng c p, Đ i di n cơ quan Thu (Th trư ng đơn v , đ i di n phòng thanh tra, phòng Qu n lý n ch , k toán n ch , th kho n ch ). Vi c thanh hu t ch c t i đơn v xin thanh hu .
 8. 3. Vi c hu n ch thu nói đi m 1,2 ph i có biên b n kèm theo, các b ng kê chi ti t các loa n ch thu thanh hu . Các thành viên trong H i đ ng thanh hu ph i ki m tra giám sát vi c hu b và ký vào biên b n thanh hu . Biên b n ph i l p đ s b n đ g i cơ quan Thu c p trên và các cơ quan có thành viên tham d H i đ ng thanh hu . Ph n III: QUY Đ NH KHO N CH THU (Ph l c kèm theo Đi u 19 c a ch đ ) Đ b o v an toàn các lo i n ch thu nh m đáp ng nhu c u s d ng thư ng xuyên c a ngành thu , kho n ch thu ph i có n i quy kho, n i dung như sau: 1. Kho n ch ph i đư c xây d ng kiên c , có c a b ng s t, khoá ch c ch n, đ t nơi cao ráo, có trang b d ng c phòng cháy, ch a cháy, ch ng m i xông, chu t c n, có đ giá k , b c đ s p x p t ng lo i n ch theo yêu c u c a công tác qu n lý (ph i s p x p th t t ng ký hi u, t ng lo i) đ thu n l i cho vi c b o qu n, theo dõi, c p phát, ki m tra, ki m kê khi c n thi t. 2. Ngoài th kho không ai đư c t ti n vào kho n ch . Khi th kho đi v ng dài ngày ph i bàn giao đ y đ n ch t n kho và th kho cho ngư i thay th (ngư i thay th ph i đư c th trư ng đơn v ch đ nh), có biên b n giao nh n gi a đôi bên và có th trư ng đơn v ch ng ki n, trư ng h p đ c bi t th kho v ng m t có lý do m t, hai ngày mà các đơn v c n kh n c p nh n n ch thì th trư ng đơn v c hai cán b cùng phòng ho c cùng t công tác c p phát h , sau m i l n c p phát h th kho ph i niêm phong và xem xét l i t ng trư ng h p n u phát hi n th y sai sót, thi u h t ... thì gi nguyên hi n trư ng và k p th i báo cáo v i th trư ng s vi c c th , tìm nguyên nhân cho quy t đ nh x lý. 3. Nơi ti p nh n n ch thu ho c c p phát n ch thu ph i b trí g n sát c a kho đ th kho trông nom đư c kho tàng trong lúc nh n ho c giao n ch thu . 4. Khi nh p ho c xu t các lo i n ch thu , th kho ph i ki m đ m t ng ch ng lo i đ s lư ng, đúng ký hi u và đ i chi u v i ch ng t nh p, ho c xu t khi s li u ghi trên ch ng t kh p đúng v i hi n v t thì th kho m i ký vào ch ng t đó. Trư ng h p nh p n ch n u hi n v t thi u, th a so v i ch ng t thì ph i l p biên b n có ch ký c a 2 bên (bên giao n ch và th kho). Trư ng h p xu t n ch , th kho ph i căn c vào ch ng t xu t c a k toán n ch đã ghi, có ch ký c a ngư i có th m quy n thì th kho m i đư c xu t n ch . N u s lư ng xu t cho ngư i nh n yêu c u thay đ i, ho c trong kho không còn thì nh t thi t ph i tr l i phi u c p phát đ k toán n ch l p l i ch ng t m i và thu h i l i ch ng t cũ. Nghiêm c m th kho c p phát n ch không có ch ng t h p pháp và s a ch a l i s li u đã ghi trên ch ng t h p pháp do ngư i nh n đưa. 5. Th kho ph i n m đư c sơ đ s p x p n ch c a t ng kho, m i ngày hai l n (vào đ u gi làm vi c bu i sáng và cu i gi làm vi c bu i chi u) th kho ph i đi xem xét t ng nơi đ n ch thu : - Trong kho có hi n tư ng m t mát gì không? - n ch có b m i xông, chu t c n ho c hư h ng không? Trư ng h p phát hi n có d u hi u b t thư ng, m t n ch t i kho thì gi nguyên hi n trư ng và báo cáo ngay v i th trư ng đơn v đ k p th i l p biên b n, k t lu n, x lý theo quy đ nh. Trư ng h p do m i xông, chu t c n, m ư t do khách quan thì báo cáo th trư ng đơn v x lý theo quy đ nh c a cơ quan. 6. Th kho n ch ph i ghi chép c p nh t đúng quy đ nh c a ch đ , khi nh p n ch đã ghi vào th kho m i đư c xu t, nghiêm c m v a nh p v a xu t. Cu i tháng c ng s nh p, s xu t đ ng th i c ng lu k cu i tháng trư c sang, sau khi khoá th kho, th kho ph i đ i chi u s li u v i k toán n ch . N u th y s li u không kh p có chênh l ch th a, ho c thi u thì tìm nguyên nhân x lý, trư ng h p gi a th kho và k toán n ch không th ng nh t cách x lý thì th kho báo cáo v i th trư ng đơn v cho ý ki n quy t đ nh. 7. Đ nh kỳ hai l n ki m kê kho n ch vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm (th trư ng đơn v quy t đ nh ban ki m kê) sau khi k t thúc đ t ki m kê ph i có biên b n và báo cáo theo quy đ nh hi n hành. 8. Th kho n ch là ngư i tr c ti p b o qu n n ch trong kho nên ph i nghiêm ch nh ch p hành và nh c nh nh ng ngư i khác làm đ y đ nh ng đi u quy đ nh trong n i quy này. 9. Th trư ng đơn v , các c p có trách nhi m đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n quy đ nh v kho n ch thu và nghiên c u đ xu t b sung n i dung khi c n thi t. Ph n IV: CH NG T , S SÁCH, BÁO CÁO N CH THU (Ph l c kèm theo Đi u 23 c a ch đ ) I. CH NG T K TOÁN N CH THU
 9. 1. Phi u nh p n ch (m u CT 23/AC): V a là ch ng t g c, đ ng th i là ch ng t ghi s . Căn c vào Phi u xu t kho c a nhà in, phi u xu t n ch c a cơ quan Thu c p trên, phi u xu t n ch c a cơ quan Thu c p dư i tr l i n ch đ l p phi u nh p n ch . 2. Phi u xu t n ch (m u CT 24/AC): V a là ch ng t g c, đ ng th i là ch ng t ghi s . Căn c gi y gi i thi u xin c p n ch c a cơ quan, s lĩnh, thanh toán ti n và n ch c a cán b thu , gi y t đư c duy t v t n th t n ch và yêu c u s d ng n ch c a đơn v và cán b đ l p phi u xu t n ch . 3. B ng kê ch ng t (m u CTT 25/AC): Căn c vào quy đ nh c a th trư ng đơn v ho c l ch thanh toán n ch , ti n thu . Cán b thu l p b ng kê n ch thanh toán đã s d ng lo i biên lai nào? ký hi u s lư ng t s ... đ n s ... trong đó xoá b ..., s thu đã thu, đã n p... ki m tra n ch sau khi thanh toán xé liên báo soát k p vào b ng kê ch ng t đ cán b thu làm căn c thanh toán ti n thu . 4. Gi y t đư c duy t v t n th t n ch thu như: Biên b n đư c l p do m t biên lai, n ch ... quy t đ nh x lý t ng trư ng h p c th . Căn c vào các ch ng t trên đ ghi vào s k toán, đ ng th i báo cáo lên cơ quan Thu c p trên. Các ch ng t k toán nói trên là cơ s ph n ánh tình hình nh p, xu t, phát sinh v n ch thu , do đó khi l p ch ng t ph i ghi chép đ y đ , rõ ràng, đúng n i dung đã ghi trong ch ng t . II. S K TOÁN N CH THU 1. S lĩnh thanh toán ti n và n ch ST 10/AC: S này đư c l p thành 02 quy n, m t quy n đ t i b ph n k toán nơi c p phát, m t quy n giao cho cán b s d ng n ch gi . Khi lĩnh biên lai và thanh toán ti n thu , k toán n ch và cán b nh n n ch ph i ghi đ y đ n i dung trong s và ki m tra k t ng s biên lai: s lĩnh, s đã dùng, s xoá b , s thu đã thu, s t n th t... đ xác đ nh s còn l i t biên lai s ... đ n s ... Sau đó k toán n ch và ngư i nh n n ch ph i ký xác nh n vào c hai s . Trư ng h p đơn v có t ch c b ph n thu ti n thì ph i có ch ký c a th qu ho c ngư i nh n h i báo. 2. S theo dõi n ch bán l y ti n ST 11/AC: M i Chi c c m m t quy n riêng đ theo dõi. Đư c l p thành 02 quy n, m t quy n lưu C c, m t quy n lưu Chi c c gi . M i khi Chi c c v C c đ nh n n ch ho c thanh toán ti n n ch đã bán thì c hai bên cùng ký xác nh n vào s . Đ i v i T ng c c Thu và các C c Thu cũng th c hi n như các bư c trên. 3. S theo dõi tình hình n ch ST 12/AC: T ng c c Thu , C c Thu các t nh, thành ph và các Chi c c thu ph i m s này đ theo dõi tình hình nh p, xu t t t c các lo i n ch thu . 4. S theo dõi t ng h p t n th t n ch ST 21/AC T ng c c Thu , C c Thu các t nh, thành ph và các Chi c c thu ph i m s này đ theo dõi tình hình t n th t và x lý. Căn c vào s là các thông báo m t n ch và quy t đ nh x lý t n th t. Các lo i s k toán trên khi s d ng ph i đánh s trang đóng d u giáp lai c a đơn v , có ch ký xác nh n c a th trư ng đơn v . S k toán giao cho cán b nào thì cán b đó ph i ch u trách nhi m v nh ng s li u ghi trong s và vi c gi s trong th i gian s d ng. Vi c ghi s k toán ph i căn c vào các ch ng t k toán, c m t y xoá, khi c n s a ch a s li u ph i có xác nh n c a th trư ng đơn v . III. BÁO CÁO N CH THU 1. Báo cáo n ch thu hàng tháng (m u BC 8/AC): Hàng tháng vào ngày 5 tháng sau, các Chi c c thu ph i báo cáo v i C c Thu các t nh, thành ph và các C c Thu Báo cáo T ng c c Thu vào ngày 10 tháng sau. Báo cáo ph i ph n ánh đư c tình hình nh p, xu t, còn l i c a t ng lo i n ch thu c a C c Thu và Chi c c Thu . S li u báo cáo ph i căn c vào dòng c ng cu i tháng c a s ST 12/AC đ ghi vào các c t tương ng trong báo cáo BC 8/AC. 2. Báo cáo tình hình t n th t n ch thu (m u BC 24/AC): Khi x y ra t n th t n ch thu trên đ a bàn, C c Thu các t nh, thành ph có trách nhi m báo cáo k t qu x lý t ng v vi c v T ng c c Thu . Trư ng h p có v vi c ph c t p và nghiêm tr ng c n xin ý ki n ph i báo cáo ngay đ T ng c c Thu có bi n pháp x lý. C c Thu t nh, thành ph : Hàng quý, 6 tháng, c năm căn c vào s ST 21/AC có trách nhi m t ng h p tình hình t n th t biên lai, ch ng t , n ch thu và k t qu x lý các v vi ph m, báo cáo T ng c c Thu (theo m u s BC 24/AC). Th i gian g i báo cáo ch m nh t là ngày 15 c a tháng đ u quý sau đ i v i báo cáo quý, 31/1 năm sau đ i v i báo cáo năm. Trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng thì báo cáo ngay v T ng c c Thu đ xin ý ki n ch đ o.
 10. T ng c c Thu : Thư ng xuyên ki m tra vi c x lý c a các C c Thu , u n n n k p th i nh ng trư ng h p x lý chưa đúng quy đ nh, đôn đ c gi i quy t nh ng v vi c đ t n đ ng quá th i gian quy đ nh. 3. Báo cáo ki m kê đ nh kỳ 6 tháng và c năm: Đ nh kỳ ngày 30/6 và 31/12 toàn ngành thu t Trung ương (T ng c c Thu ) đ n cơ s (Chi c c Thu ) đ u ph i ti n hành ki m kê n ch thu theo ch đ quy đ nh. K t thúc ki m kê các Chi c c ph i g i báo cáo ki m kê v C c Thu t nh, thành ph vào ngày 20/7 đ i v i ki m kê đ nh kỳ 6 tháng và 30/1 năm sau đ i v i ki m kê c năm. 4. Ki m kê cá nhân v s d ng biên lai thu , biên lai thu ti n đ nh kỳ 6 tháng và c năm Chi c c Thu ho c C c Thu các t nh, thành ph . Ph n V: X LÝ VI PH M LÀM T N TH T N CH THU (Ph l c kèm theo chương V c a ch đ ) TH T C X LÝ: 1. Đ i v i cán b vi ph m: Khi đ x y ra t n th t n ch thu ph i khai báo ngay, vi t ki m đi m và báo cáo m t cho lãnh đ o tr c ti p (theo m u BC 21/AC kèm theo). Trư ng h p cán b vi ph m b tr n thì cán b lãnh đ o tr c ti p ph i vi t báo cáo lên c p trên (n i dung như m u BC 21/AC). 2. Đ i v i đơn v đ x y ra t n th t n ch thu : a) Chi c c Thu : Trong th i h n 10 ngày sau khi x y ra m t n ch , th trư ng đơn v ph i báo cáo lên C c thu tình hình t n th t n ch thu đơn v và ti n hành x lý theo quy đ nh. (Kèm theo biên b n và đ y đ gi y t có liên quan đ n s vi c m t n ch ). b) C c Thu : Khi nh n đư c báo cáo c a Chi c c Thu , trư c h t C c Thu thông báo ngay vi c m t biên lai, ch ng t , n ch thu cho các Chi c c Thu và các cơ quan n i chính trong t nh (theo m u s BC 23/AC), đ ng th i g i cho T ng c c Thu và các C c Thu trong c nư c bi t đ truy tìm, phát hi n, ngăn ch n hành vi l i d ng. - Trong th i gian 10 ngày k t ngày nh n đư c báo cáo m t biên lai, ch ng t , n ch thu C c Thu , Chi C c Thu l p biên b n vi ph m hành chính và ra quy t đ nh x ph t vi ph m theo đúng th m quy n. Đ i v i nh ng v vi ph m có tính ch t nghiêm tr ng thì cơ quan thu đ ngh truy t trư c pháp lu t. Các trư ng h p đ ngh truy t C c Thu ph i làm đ y đ h sơ theo th t c t t ng hình s , xin ý ki n UBND cùng c p và T ng c c Thu trư c khi đưa h sơ sang cơ quan pháp lu t. c) T ng c c Thu : Xem xét ki m tra các v vi ph m làm t n th t biên lai, ch ng t , n ch thu và tham gia ý ki n ch đ o đ i v i nh ng v vi ph m do các C c Thu báo cáo.
 11. S : C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......, ngày..... tháng..... năm.... BÁO CÁO VI C M T N CH M u BC 21/AC Tên t ch c, cá nhân làm m t n ch :...................................................... Mã s thu :.............................................................................................. Đ a ch :.................................................................................................... Báo cáo v vi c m t biên lai, ch ng t như sau: STT Lo i n ch Ký hi u Quy n s S lư ng T Đ n s ........ s s ............. Lý do t n th t....................................................................................................... ............................................................................................................................. Nay đơn v báo cáo v i........................................................................................ đ ph i h p truy tìm, ngăn ch n l i d ng và thông báo s n ch trên không còn giá tr s d ng. Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h , tên, đóng d u) Ghi chú: T ch c, cá nhân ph i, báo cáo trong vòng 5 ngày sau khi x y ra. Báo cáo m t n ch đư c l p thành 03 b n: - 1 b n g i cơ quan thu nơi c p biên lai, ch ng t - 1 b n g i cơ quan công an Qu n, Huy n, Th xã. - 1 b n lưu cán b làm m t n ch . S :…T/AC C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ......, ngày... tháng... năm... THÔNG BÁO M T N CH M u BC 23/AC Theo báo cáo m t n ch c a....................................................................... thu c:............................................................Mã s thu :............................ H i..... gi ......... ngày.... tháng...... năm....... đã b m t n ch như sau: STT H và tên Tên n ch Ký hi u S quy n S lư ng T Đ n s .... s .....
 12. S n ch nêu trên đã đóng d u (ho c chưa đóng d u) đơn v . V y thông báo đ các cơ quan bi t s n ch , ch ng t trên không còn giá tr s d ng. Trong quá trình ki m tra, ki m soát, n u phát hi n đư c ngư i s d ng thì thu h i ho c gi lai và báo ngay cho.............................. Thu chúng tôi bi t đ x lý. Th trư ng cơ quan Thu Nơi nh n: (Ký, ghi rõ h , tên, đóng d u) - T ng c c Thu (thay B/C) - C c Thu các t nh, TP - .................................. - Lưu Ghi chú: ch thông báo m t liên 2 c a n ch B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C THU Đ c l p - T do - H nh phúc Cơ quan thu PHI U XU T N CH M u CT 24/AC Liên 1: K Toán Ký hi u S : H , tên ngư i nh n n ch /: Theo gi y gi i thi u s : ngày: Kèm theo b ng kê đ ngh nh n..... lo i n ch Ngày xu t n ch : STT Tên n ch S lư ng ký hi u T Q s .... đ n Q s T s ... đ n s Ngư i nh n n ch Th kho K toán Th trư ng đơn v (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C THU Đ c l p - T do - H nh phúc Cơ quan thu PHI U NH P N CH M u CT 24/AC Liên 1: K Toán Ký hi u S : Nh p n ch c a: Theo hoá đơn (Phi u xu t n ch ) s : ngày: Ngày nh p: STT Tên n ch S lư ng Ký hi u T Q s ..... đ n Q s T s .... đ n s
 13. Ngư i giao n ch Th kho K toán Th trư ng đơn v (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) Tên đơn v ho c Cán b thu M u BC 25/AC Ngày ki m kê: B NG KI M KÊ CÁC LO I N CH TT Tên n M u Đơn S li u theo s sách S li u theo ki m kê chênh l ch ch v S Ký T s S Ký T Th a Thi u lư ng hi u đ n lư ng hi u s s đ n s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Th kho ho c ngư i s d ng ch ng t K toán n ch Trư ng ban ki m kê (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, ghi rõ h , tên) Cơ quan Thu ...... M u CTT 25/AC S :....................... B NG KÊ CH NG T H , tên cán b thu:............................................................................ Lo i biên lai thu Biên lai, ch ng t đã s d ng S thu đã S thu n p Ghi thu chú Ký S Quy n T s ... đ n Trong đó hi u lư ng s s xoá b
 14. Ngày.... tháng..... năm........... Cán b thu (ký, ghi rõ h , tên)
 15. 15 M u BC 24/AC BÁO CÁO TÌNH HÌNH T N TH T, X LÝ N CH Tháng Quý năm STT H và tên Đơn v Ngày tháng năm x y ra t n th t Ân ch b m t K t qu lý Ghi chú Tên Ký hi u Quy n T s ...... S lư ng t Hình th c x S ti n ch ng s (s ) ph t HC đ n s .... t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 T ng c ng Báo cáo này có th dùng cho báo cáo tháng, Báo cáo quý, Báo cáo năm. Ngư i l p bi u Ph trách Th trư ng cơ quan Thu (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, ghi rõ h , tên, đóng d u) Cơ quan thu ..... M u ST 21/AC S THEO DÕI T NG H P T N TH T N CH VÀ K T QU X LÝ Đơn v ..................................................................................... năm STT CV báo m t Ký hi u Tên Đơn Ký hi u Quy n T s S H tên Đơn K t qu x lý Ghi ch ng t n ch v tính xê ry s đ n lư ng ngư i làm v chú S Ngày s m t Quy t đ nh S Hình S Hình tháng x lý lư ng th c x ti n th c ph t HC khác S Ngày
 16. 16 tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 C.C c thu A..... M u BC 8/AC BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N N CH STT Ký Tên Đơn Tháng S nh p S xu t trong tháng Còn l i cu i tháng Ghi hi u n ch v tính trư c trong chú C.t tháng C ng C ng S Xoá Thi u h t T n th t Tr l i S C ng Trong đó đã b khi nh n đư c (n p lên hu chi cán t n th t dùng c c T.toán c p c c b chưa trên) T.toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=7+8+9
 17. 17 Ngư i l p bi u Ph trách Th trư ng cơ quan thu (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, ghi rõ h , tên, đóng d u) Ghi chú: c t 12 nh n phát hi n thi u h t (ph i kèm theo biên b n xác nh n) CC Thu .......... M u BC 20/AC C c Thu ......... BÁO CÁO QUY T TOÁN N CH BÁN THU TI N Tháng... quý... năm.... STT Ký Tên Đơn Giá S S lĩnh S n p Ph n thanh toán S Ghi hi u n v thanh t n trong lên c p t n chú ch ng ch tính toán đ u kỳ trên S n kỳ trư c S bán trong S đã thanh toán S còn n cu i t kỳ kỳ C.kỳ kỳ S S ti n S S Ch ng t S S S S lư ng lư ng ti n lư ng ti n lư ng ti n S Ngày tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi chú: bi u này dùng cho Báo cáo tháng, Báo cáo quý, báo cáo năm.
 18. 18 Ngư i l p bi u Ph trách Th trư ng cơ quan Thu (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, ghi rõ h , tên) (Ký, ghi rõ h , tên, đóng d u) C c Thu S THEO DÕI N CH BÁN THU TI N M u s : ST 11/AC Đơn v thu Năm Ký hi u ch ng t Tên n ch : Ch ng t Di n Đơn Giá T n kho kỳ S S Ph n thanh toán S t n Ghi gi i v tính thanh trư c lĩnh n p cu i kỳ chú S Ngày toán chuy n trong lên S n kỳ trư c S bán trong kỳ S đã thanh toán S còn n cu i sang kỳ c p kỳ trên S S S S ti n Ch ng t S S S S ti n lư ng ti n lư ng lư ng ti n lư ng S Ngày CHI C C THU S THEO DÕI TÌNH HÌNH N CH M u s : ST 12/AC Năm..... Ký hi u ch ng t , tên n ch :
 19. 19 Ch ng t Di n Đơn Xê Quy n T S thu vào S phát ra S đã dùng S còn l i gi i v ri s s ... tính đ n s ... S Ngày C ng S S C ng N p S C ng S đã dùng các S S còn l i kho Còn C ng Trong tháng m i thu lên phát hu l i đó t n lĩnh h i c p ra Đã Xoá Thi u T n Tr Xê T S các th t trên (k dùng b h t th t l i ri s lư ng chưa c (khi đư c đ n thanh m t nh n thanh s toán t i t i toán kho) C c) ................... S LĨNH, THANH TOÁN TI N VÀ N CH M u s : ST 10/AC Đơn v thu Tên cán b Ký hi u ch ng t Tên n ch : Ngày Năm Di n Đơn Xê Quy n T S Thanh toán n ch và ti n thu S n ch còn l i Ch ký xác nh n tháng gi i v ri s s lĩnh tính đ n n ch Ti n thu (đơn v tính: đ) T S Trong Ngư i K Th s s lư ng đó t n nh n toán qu C ng S Tr T n Xoá S Th ........ Th c đ n th t n ch n ho c lư ng l i th t b thu t c n p s chưa ch ngư i dùng đư c đã phí thanh nh n TT thu toán h i báo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 20. 20
Đồng bộ tài khoản