Quyết định số 30/2001/QĐ-BXD

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 30/2001/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2001/QĐ-BXD về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh và điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2001/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2001/Q -BXD Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 30/2001/Q -BXD NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH NNH M C CHI PHÍ QUY HO CH T NG TH H TH NG CÁC Ô THN VÀ KHU DÂN CƯ TRÊN NA BÀN C A T NH VÀ I U CH NH NNH M C CHI PHÍ QUY HO CH XÂY D NG Ô THN B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . Căn c Ch th s 30/1999/CT-TTg ngày 26/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v công tác quy ho ch và qu n lý xây d ng ô th . Căn c Ngh nh s 77/2000/N -CP ngày 15/12/2000 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c ti n lương t i thi u, m c ph c p và sinh ho t phí i v i các i tư ng hư ng lương, ph c p và sinh ho t phí khác. Theo ngh c a các Ông: Vi n trư ng Vi n Kinh t xây d ng; V trư ng V Qu n lý ki n trúc - quy ho ch; Trư ng ban qu n lý các d án kh o sát xây d ng. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này nh m c chi phí quy ho ch h th ng các ô th và khu dân cư trên a bàn c a t nh và i u ch nh nh m c chi phí quy ho ch xây d ng ô th thay th nh m c chi phí quy ho ch quy nh t i văn b n s 1805/BXD-VKT ngày 10/10/2001 c a B Xây d ng và thay th h s i u ch nh chi phí quy ho ch quy nh t i Thông tư s 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 c a B Xây d ng hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c k t ngày 01 tháng 01 năm 2002. i u 3: Các B , cơ quan ngang b , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này. Nguy n T n V n ( ã ký)
  2. NNH M C CHI PHÍ QUY HO CH T NG TH H TH NG CÁC Ô THN VÀ KHU DÂN CƯ TRÊN NA BÀN C A T NH VÀ I U CH NH NNH M C CHI PHÍ QUY HO CH XÂY D NG Ô THN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2001/Q -BXD ngày 18/12/2001 c a B trư ng B Xây d ng) 1. nh m c chi phí quy ho ch t ng th h th ng các ô th và khu dân cư nông thôn trên a bàn c a t nh: 1.1. nh m c chi phí (chưa g m thu giá tr gia tăng) quy ho ch t ng th h th ng các ô th và khu dân cư nông thôn trên a bàn c a t nh bao g m các chi phí hoàn thành toàn b công vi c và s n phNm quy ho ch t ng th h th ng các ô th và khu dân cư nông thôn trên a bàn c a t nh. Chi ti t v n i dung công vi c và yêu c u s n phNm thi t k quy ho ch nói trên theo quy nh t i Văn b n s 722/BXD-KTQH ngày 5/5/2000 c a B Xây d ng. 1.2. nh m c chi phí quy ho ch t ng th h th ng các ô th và khu dân cư nông thôn trên a bàn c a t nh ư c quy nh c th b ng dư i ây: Quy mô dân s 4.000 3.000 2.000 1.000 500 300 200 (1000 dân) nh m c chi phí nh m c chi phí l p án quy 470 430 410 360 310 290 260 ho ch (tri u ng) nh m c chi phí l p nhi m v 7 8 9 9,5 10 10 10 quy ho ch (%) nh m c chi phí qu n lý, xét 8 9,5 10 11 11,5 11,5 11,5 duy t án quy ho ch (%) 1.3. Quy mô dân s : Quy mô dân s tính theo s li u v dân s c a t nh theo k t qu i u tra dân s c a Nhà nư c. 1.4. nh m c chi phí quy ho ch t i b ng trên phù h p v i vi c l p án quy ho ch t ng th h th ng các ô th và khu dân cư nông thôn c a t nh v i yêu c u b n v có t l 1/50.000; ã có i u ch nh quy ho ch t ng th kinh t xã h i; không thu c t nh mi n núi, t nh có huy n o. Khi l p án quy ho ch cho t nh có i u ki n khác v i i u ki n trên, thì nh m c chi phí ư c i u ch nh theo các h s (là tích các h s khi có t hai h s tr lên) so v i nh m c quy nh t i b ng trên như sau:
  3. - Yêu c u b n v có t l 1/100.000 thì nh m c chi phí ư c i u ch nh v i h s K1= 0,9; - T nh chưa i u ch nh quy ho ch t ng th kinh t xã h i, ư c i u ch nh v i h s K2=1,2; - T nh mi n núi, t nh có huy n o, ư c i u ch nh v i h s K3=1,15 1.5. nh m c chi phí l p nhi m v quy ho ch và nh m c chi phí qu n lý, xét duy t án quy ho ch ư c quy nh b ng t l % so v i nh m c chi phí l p án quy ho ch. Chi phí th c hi n các vi c này ư c xác nh c th b ng cách l p d toán trình c p có thNm quy n phê duy t nhưng không ư c vư t nh m c nói trên. 1.6. Khi th c hi n án quy ho ch t ng th h th ng các ô th và khu dân cư nông thôn c a t nh, thành ph có quy mô dân s không trùng v i quy mô dân s quy nh t i b ng trên thì nh m c chi phí l p nhi m v quy ho ch, nh m c chi phí l p án, nh m c chi phí qu n lý, xét duy t ư c xác nh theo phương pháp n i ngo i suy (Phương pháp n i ngo i suy theo hư ng d n trong l p giá quy ho ch xây d ng ô th s ban hành theo Quy t nh s 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng). 2. nh m c chi phí quy ho ch xây d ng ô th : nh m c chi phí (chưa bao g m thu giá tr gia tăng) quy ho ch xây d ng ô th xác nh trên cơ s b ng giá quy ho ch xây d ng ô th ban hành kèm theo Quy t nh s 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng ư c i u ch nh v i h s Kdc=1,25. 3. Hư ng d n th c hi n: 3.1. Nh ng công vi c quy ho ch t ng th h th ng các ô th và khu dân cư trên a bàn c a t nh ã th c hi n t trư c 01/01/2002, chưa ư c thanh toán ư c phép v n d ng theo quy nh c a văn b n này. 3.2. Nh ng công vi c quy ho ch xây d ng ô th áp d ng hình th c ch nh th u ho c u th u theo h p ng có i u ch nh giá, n u ã ký h p ng giao nh n th u l p quy ho ch trư c th i i m 01/01/2002 th c hi n như sau: + i v i nh ng công vi c ang th c hi n d dang, thì ch u tư và t ch c th c hi n quy ho ch c n xác nh kh i lư ng công vi c ã th c hi n và hoàn thành trư c th i i m 01/01/2002, áp d ng nh ng quy nh c a các văn b n có liên quan ã ban hành (không áp d ng quy nh c a văn b n này). i v i nh ng công vi c th c hi n t th i i m 01/01/2002 thì áp d ng nh ng quy nh c a văn b n này. + N u chưa th c hi n công vi c thì ch u tư và t ch c th c hi n quy ho ch ti n hành i u ch nh l i h p ng giao nh n th u l p quy ho ch cho phù h p v i nh ng quy nh c a văn b n này.
  4. + Nh ng công vi c quy ho ch nói trên ã ký h p ng l p quy ho ch trư c th i i m 01/01/2002 theo phương th c h p ng không i u ch nh giá thì th c hi n theo h p ng ã ký.
Đồng bộ tài khoản