Quyết định số 30/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 30/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2002/QĐ-BCN về việc thành lập Ban Quản lý dự án Quy hoạch phát triển than vùng Cẩm Phả đến năm 2010 và dự báo đến 2020 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2002/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2002/Q -BCN Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN QUY HO CH PHÁT TRI N THAN VÙNG C M PH N NĂM 2010 VÀ D BÁO N 2020 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c “Quy ch qu n lý u tư và xây d ng” ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Trên cơ s Quy t nh s 1052/Q -KH T ngày 06 tháng 5 năm 2002 c a B Công nghi p phê duy t cương và d toán “Quy ho ch phát tri n than vùng C m Ph n năm 2010 và d báo n năm 2020”; Xét ngh c a H i ng Qu n tr T ng Công ty Than Vi t Nam t i T trình s 1499/TT-H QT ngày 14 tháng 6 năm 2002; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Qu n lý d án (QLDA) Quy ho ch phát tri n than vùng CNm Ph n năm 2010 và d báo n năm 2020. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban QLDA th c hi n theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. Ban Qu n lý d án ư c s d ng con d u và tài kho n c a T ng Công ty Than Vi t Nam th c hi n nhi m v ư c giao. T ch c b máy và nhân s c a Ban QLDA: 1. Ông Nguy n c Tráng, Phó T ng giám c T ng Công ty Than Vi t Nam kiêm Trư ng Ban QLDA; 2. Ông Nguy n c Tr c, Phó Ban K toán-Tài chính-Th ng kê T ng Công ty Than Vi t Nam kiêm K toán trư ng Ban QLDA; 3. Ông Tr n Xuân Viên, Phó trư ng Ban u tư phát tri n T ng Công ty Than Vi t Nam kiêm cán b Ban QLDA;
  2. 4. Ông Vũ Văn Long, Chuyên viên chính Ban u tư phát tri n T ng Công ty Than Vi t Nam kiêm cán b Ban QLDA; Ban QLDA s t gi i th sau khi hoàn thành vi c xây d ng d án và ư c c p thNm quy n phê duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c T ng Công ty Than Vi t Nam, Trư ng Ban QLDA Quy ho ch phát tri n than vùng CNm Ph n năm 2010 và d báo n năm 2020 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản