Quyết định số 30/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 30/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 30/2002/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 924/KH T-TH ngày 18 tháng 3 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Giao các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n- huy n ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung c a thành ph v i t ng s v n u tư 3355,87 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm) ; trong ó : 1.1. Thanh toán kh i lư ng ng : 100 t ng ; 1.2. V n i ng cho các d án ODA (22 d án) : 223,15 t ng; 1.3. Chi tr thi công ng v n (33 d án) : 207,11 t ng ; 1.4. Bù lãi vay cho các d án kích c u (125 d án) : 45,39 t ng; 1.5. Công trình chuy n ti p (219 d án) : 2.228,62 t ng ; 1.6. Công trình kh i công m i (05 d án) : 251,60 t ng ; 1.7. Phân c p v n cho y ban nhân dân qu n - huy n qu n lý : 300 t ng. i u 2.- Ph n v n u tư phân c p cho y ban nhân dân qu n-huy n qu n lý ư c dùng u tư : 2.1. Làm v n i ng (theo phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm) u tư các d án ư ng h m, ư ng liên phư ng n i thành, c u bê tông thay c u kh , ư ng nông thôn, ư ng liên p, xã ngo i thành ; 2.2. Công trình phòng, ch ng l t, bão ; 2.3. H th ng c ng rãnh tiêu thoát nư c th i khu v c n i thành và các khu dân cư t p trung ngo i thành ;
  2. 2.4. Các công trình th y l i, ch ng khô h n thu c ph m vi qu n lý c a m t qu n - huy n ; 2.5. S a ch a các nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng ti u h c, trung h c theo phân c p qu n lý cơ s v t ch t c a thành ph và s a ch a trong d p hè ; 2.6 S a ch a các phòng khám b nh, các tr m y t c p xã, phư ng hi n có do b xu ng c p, hư h ng n ng. i u 3.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c gia i u 4.- Giao S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính-V t giá, Kho b c Nhà nư c thành ph ti n hành phân khai chi ti t danh m c các d án thanh toán kh i lư ng ng. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh nà /. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ban Kinh t -Ngân sách H ND thành ph - VPH -UB : CPVP - Các T , T TH (5b) - Lưu (VX) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản