Quyết định số 30/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Quyen Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 30/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2003/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 30/2003/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH V/V IN VÀ PHÁT HÀNH BỘ TEM BƯU CHÍNH "KỶ NIỆM KHÁNH HÒA 350 NĂM (1653-2003)” BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông; Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 470/BC ngày 27/1/2003 về kế hoạch sản lượng và phân phối bộ tem "Kỷ niệm Khánh Hòa 350 năm (1653-2003); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Giao cho Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam in và phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm Khánh Hòa 350 năm (1653-2003)”, gồm 1 mẫu tem, tại Xí nghiệp in tem Bưu điện, bằng phương pháp in ốp-xét, chi tiết cụ thể như sau: Tên mẫu tem Giá mặt Số lượng in có răng (có keo) Kỷ niệm Khánh Hòa 350 năm (1653-2003) 800đ 1.042.075 (1-1) - Trong số lượng trên, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được phép lấy 525 tem mỗi mẫu để in chữ “specimen”. Điều 2. - Bộ tem này được phát hành từ ngày 25/3/2003 đến ngày 31/12/2004. Lễ phát hành đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 25/3/2003 tại Khánh Hòa. Điều 3. - Số lượng tem in được phân phối sử dụng như sau: Cước phí Lưu trữ Tuyên truyền Tem chơi 1.010.000 325 (25 spe) 1.250 30.500 (500 spe)
  2. Điều 4. - Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 4. - Bộ trưởng Bộ BCVT (để b/c) - Bộ Tài chính. - Công ty Tem. - Công ty in tem BĐ. - Lưu VT, BC. Trần Ngọc Bình
Đồng bộ tài khoản