Quyết định số 30/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
83
lượt xem
24
download

Quyết định số 30/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2004/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 326 : 2004 "Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2004/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c L p - T Do - H nh Phúc ------- S : 30/2004/QĐ-BXD Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 326 : 2004 "C C KHOAN NH I - TIÊU CHU N THI CÔNG VÀ NGHI M THU" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Xét đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng t i công văn s 967/CV-VKH ngày 11/10/2004 và V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 326 : 2004 "C c khoan nh i - Tiêu chu n thi công và nghi m thu" Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 3: Các Ông: Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. Nơi nh n: B TRƯ NG B XÂY D NG - Như đi u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân L I NÓI Đ U TCXDVN 326 : .2004 “ C c khoan nh i – Tiêu chu n thi công và nghi m thu” đư c B Xây d ng ban hành theo quy t đ nh s 30/2004/QĐ-BXDngày 10/12/2004. TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 326 : 2004 C C KHOAN NH I - TIÊU CHU N THI CÔNG VÀ NGHI M THU BORED PILE - STANDARD FOR CONSTRUCTION, CHECK AND ACCEPTANCE 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Tiêu chu n này áp d ng cho thi công và nghi m thu c c khoan nh i bê tông c t thép đư ng kính l n hơn ho c b ng 60 cm tr nh ng công trình có đi u ki n đ a ch t đ c bi t như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng. 1.2. Tiêu chu n này thay th tiêu chu n xây d ng TCXD 197 : 1997 " Nhà cao t ng - Thi công c c khoan nh i" , TCXD 206: 1998" C c khoan nh i, Yêu c u v ch t lư ng thi công" và các đi u t 7.14 đ n 7.20 trong m c 7: “ Móng c c và tư ng vây c c ván” c a TCXD 79 : 1980. 2. Tiêu chu n vi n d n TCVN 5637-1991: Qu n lý ch t lư ng xây l p công trình xây d ng- Nguyên t c cơ b n;
 2. TCVN 5308-1991: Quy ph m k thu t an toàn trong xây d ng; TCXD 205 -1998: Móng c c – Tiêu chu n thi t k TCXDVN 269-2002: C c - Phương pháp thí nghi m b ng t i tr ng tĩnh ép d c tr c 3. Quy đ nh chung 3.1. Khi thi công g n các công trình hi n có ph i có bi n pháp quan tr c các công trình này và l a ch n gi i pháp thi công thích h p đ đ m b o an toàn, n đ nh cho chúng. Nhà th u đư c đưa các gi i pháp đ m b o an toàn các công trình lân c n vào giá chào th u. 3.2. Ngư i ch u trách nhi m thi t k t ch c thi công, ch n bi n pháp, thi t b ph i có trình đ và kinh nghi m thi công c c nh i qua ít nh t 1 công trình tương t , cán b và công nhân tham gia thi công ph i đư c hu n luy n và đào t o tay ngh . 3.3. Nhà th u c n l p bi n pháp thi công đ y đ b n v và thuy t minh chi ti t đ trình ch đ u tư ( ho c tư v n giám sát c a ch đ u tư) xem xét phê chu n trư c khi ti n hành thi công. Trong khi thi công ph i ti n hành ki m tra t ng công đo n, n u đ t yêu c u m i đư c ti n hành thi công công đo n ti p theo. 3.4. Nghi m thu móng c c khoan nh i d a theo các nguyên t c cơ b n trong tiêu chu n TCVN 5637-1991 và các quy đ nh trong “ Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng” ban hành kèm theo Ngh đ nh c a Chính ph . 3.5. M t s thu t ng và đ nh nghĩa - C c khoan nh i: là lo i c c ti t di n tròn đư c thi công b ng cách khoan t o l trong đ t sau đó l p đ y b ng bê tông c t thép. - Dung d ch khoan : dung d ch g m nư c s ch và các hoá ch t khác như bentonite, polime ... có kh năng t o màng cách nư c gi a thành h khoan và đ t xung quanh đ ng th i gi n đ nh thành h khoan. - Thép gia cư ng: vòng thép tròn đ t phía trong c t thép ch c a l ng thép đ tăng đ c ng c a l ng khi v n chuy n và l p d ng. - Con kê: ph ki n b ng thép b n ho c xi măng-cát (hình tròn) dùng đ nh v l ng thép trong l khoan. 4. Công tác chu n b 4.1. Đ có đ y đ s li u cho thi công c c đ i trà, nh t là trong đi u ki n đ a ch t ph c t p, các công trình quan tr ng, c c ch u t i tr ng l n, th i gian l p d ng c t thép, ng siêu âm và đ bê tông m t c c kéo dài, Nhà th u nên ti n hành thí nghi m vi c gi thành h khoan, thi công các c c th và ti n hành thí nghi m c c b ng t i tr ng tĩnh, ki m tra đ toàn kh i c a bê tông c c theo đ cương c a Thi t k ho c t đ xu t trình ch đ u tư phê duy t. 4.2. Trư c khi thi công c c c n ti n hành ki m tra m i công tác chu n b đ thi công c c theo bi n pháp thi công đư c duy t, các công vi c chu n b chính có th như sau: a. hi u bi t rõ đi u ki n đ a ch t công trình và đ a ch t thu văn, chi u dày, th n m và đ c trưng cơ lý c a các l p đ t, k t qu quan tr c m c nư c ng m; áp l c nư c l r ng, t c đ dòng ch y c a nư c trong đ t, khí đ c ho c khí d gây cháy n v.v b. tìm hi u kh năng có các chư ng ng i dư i đ t đ có bi n pháp lo i b chúng; đ xu t phương án phòng ng a nh hư ng x u đ n công trình lân c n và công trình ng m; n u chưa có h sơ hi n tr ng các công trình lân c n và công trình ng m Nhà th u ph i yêu c u Ch đ u tư ti n hành công tác kh o sát, đo v l p h sơ; biên b n l p v i các ch s h u các công trình li n k ph i đư c các cơ quan có đ th m quy n b o lãnh. Chú thích: Nhà th u tham kh o h sơ do Ch đ u tư c p là chính, n u còn thi u thì b sung trong h sơ d th u. c. ki m tra v t li u chính (thép, xi măng, v a sét, ph gia, cát, đá, nư c s ch...) , ch ng ch ch t lư ng c a nhà s n xu t, và k t qu thí nghi m ki m đ nh ch t lư ng; d. thi công lư i tr c đ c đ nh v các tr c móng và to đ các c c c n thi công;
 3. e. thi công các công trình ph tr , đư ng c p đi n, c p thoát nư c, h r a xe; h th ng tu n hoàn v a sét (kho ch a, tr m tr n, b l ng, đư ng ng, máy bơm, máy tách cát..) f. san i m t b ng và làm đư ng ph c v thi công, đ đ ch u t i tr ng c a thi t b thi công l n nh t, l p phương án v n chuy n đ t th i, tránh gây ô nhi m môi trư ng; g. t p k t v t tư k thu t và thi t b , ki m tra tình tr ng máy móc, thi t b trong tình tr ng s n sàng ho t đ ng t t, d ng c và thi t b ki m tra ch t lư ng ph i qua ki m chu n c a cơ quan Nhà nư c; h. chu n b dung d ch khoan, c t thép c c, ng siêu âm, ng đ t s n đ khoan l y lõi bê tông (n u c n) , thùng ch a đ t khoan, các thi t b ph tr ( c n c u, máy bơm, máy tr n dung d ch, máy l c cát, máy nén khí, máy hàn, t h p ng đ , sàn công tác ph c v đ bê tông, xe ch đ t khoan) cùng các thi t b đ ki m tra dung d ch khoan, l khoan, d ng c ki m tra đ s t bê tông, h p l y m u bê tông, dư ng đ nh v l c c... i. l p bi u ki m tra và nghi m thu các công đo n thi công theo m u in s n (xem ph l c C). 4.3. H th ng m c chu n và m c đ nh v tr c móng ph i đáp ng đi u ki n đ chính xác v to đ và cao đ theo yêu c u k thu t c a công trình. Nhà th u có trách nhi m nh n và b o qu n h th ng m c chu n trong su t quá trình thi công c c. L p biên b n nghi m thu công tác chu n b trư c khi thi công. 5. Dung d ch khoan 5.1. Tuỳ theo đi u ki n đ a ch t, thu văn, nư c ng m, thi t b khoan đ ch n phương pháp gi thành h khoan và dung d ch khoan thích h p. Dung d ch khoan đư c ch n d a trên tính toán theo nguyên lý cân b ng áp l c ngang gi a c t dung d ch trong h khoan và áp l c c a đ t n n và nư c quanh vách l . Khi khoan trong đ a t ng d s t l , áp l c c t dung d ch ph i luôn l n hơn áp l c ngang c a đ t và nư c bên ngoài. 5.2. Khi áp l c ngang c a đ t và nư c bên ngoài l khoan l n (do t i tr ng c a thi t b thi công hay c a các công trình lân c n s n có...) thì ph i dùng ng vách đ ch ng s t l , chi u sâu ng vách tính theo nguyên lý cân b ng áp nêu trên. Khi khoan g n công trình hi n h u n u có nguy cơ s p thành l khoan thì ph i dùng ng ch ng su t chi u sâu l c c. 5.3. Dung d ch bentonite dùng gi thành h khoan nơi đ a t ng d s t l cho m i lo i thi t b khoan, gi cho mùn khoan không l ng đ ng dư i đáy h khoan và đưa mùn khoan ra ngoài ph i đ m b o đư c yêu c u gi n đ nh vách h khoan trong su t quá trình thi công c c. Khi m c nư c ng m cao (lên đ n m t đ t) cho phép tăng t tr ng dung d ch b ng các ch t có t tr ng cao như barit, cát magnetic ... 5.4. Ki m tra dung d ch bentonite t khi ch b cho t i khi k t thúc đ bê tông t ng c c, k c vi c đi u ch nh đ đ m b o đ nh t và t tr ng thích h p nh m tránh l ng đáy c c quá gi i h n cho phép c n tuân theo các quy đ nh nêu trong m c 9 c a tiêu chu n này và các yêu c u đ c bi t (n u có) c a Thi t k . Dung d ch có th tái s d ng trong th i gian thi công công trình n u đ m b o đư c các ch tiêu thích h p, nhưng không quá 6 tháng. 5.5. Khi dùng dung d ch polime ho c các hoá ph m khác ngoài các ch c năng gi n đ nh thành h khoan ph i ki m tra nh hư ng c a nó đ n môi trư ng đ t -nư c (t i khu v c công trình và nơi chôn l p đ t khoan). 6. Công tác t o l khoan 6.1. Khoan g n c c v a m i đ xong bê tông Khoan trong đ t bão hoà nư c khi kho ng cách mép các l khoan nh hơn 1.5m nên ti n hành cách quãng 1 l , khoan các l n m gi a hai c c đã đ bê tông nên ti n hành sau ít nh t 24 gi t khi k t thúc đ bê tông. 6.2. Thi t b khoan t o l Có nhi u thi t b khoan tương ng v i các ki u l y đ t đá trong lòng l khoan như sau: choòng đ p đá; gàu ngo m; gàu xoay, th i r a đ hút bùn theo chu trình thu n, ngh ch v.v...Tuỳ theo đ c đi m đ a ch t công trình, v trí công trình v i các công trình lân c n, kh năng c a Nhà th u, yêu c u c a thi t k mà ch n l a thi t b khoan thích h p. 6.3. ng ch ng t m
 4. ng ch ng t m (casing) dùng b o v thành l khoan ph n đ u c c, tránh l đ t b m t đ ng th i là ng d n hư ng cho su t quá trình khoan t o l . Khi h ng nên có dư ng đ nh v đ đ m b o sai s cho phép. ng ch ng t m đư c ch t o thư ng t 6 ÷ 10m trong các xư ng cơ khí chuyên d ng, chi u dày ng thư ng t 6 ÷ 16mm. Cao đ đ nh ng cao hơn m t đ t ho c nư c cao nh t t i thi u 0.3 m. Cao đ chân ng đ m b o sao cho áp l c c t dung d ch l n hơn áp l c ch đ ng c a đ t n n và ho t t i thi công phía bên ngoài. ng ch ng t m đư c h và rút ch y u b ng thi t b thu l c ho c thi t b rung kèm theo máy khoan, khi không có thi t b này có th dùng búa rung đóng k t h p l y đ t b ng g u ho c h b ng kích ép thu l c. 6.4. Cao đ dung d ch khoan Cao đ dung d ch khoan trong l ph i luôn gi sao cho áp l c c a dung d ch khoan luôn l n hơn áp l c c a đ t và nư c ng m phía ngoài l khoan, đ tránh hi n tư ng s p thành trư c khi đ bê tông. Cao đ dung d ch khoan c n cao hơn m c nư c ng m ít nh t là 1.5 m. Khi có hi n tư ng th t thoát dung d ch trong h khoan nhanh thì ph i có bi n pháp x lý k p th i. 6.5. Đo đ c trong khi khoan Đo đ c trong khi khoan g m ki m tra tim c c b ng máy kinh vĩ và đo đ c đ sâu các l p đ t qua mùn khoan l y ra và đ sâu h khoan theo thi t k . Các l p đ t theo chi u sâu khoan ph i đư c ghi chép trong nh t ký khoan và h sơ nghi m thu c c (xem ph l c C). C khoan đư c 2m thì l y m u đ t m t l n. N u phát hi n th y đ a t ng khác so v i h sơ kh o sát đ a ch t thì báo ngay cho thi t k và ch đ u tư đ có bi n pháp đi u ch nh, x lý k p th i. Sau khi khoan đ n chi u sâu thi t k , d ng khoan 30 phút đ đo đ l ng. Đ l ng đư c xác đ nh b ng chênh l ch chi u sâu gi a hai l n đo lúc khoan xong và sau 30 phút. N u đ l ng vư t quá gi i h n cho phép thì ti n hành vét b ng g u vét và x lý c n l ng cho t i khi đ t yêu c u. 7. Công tác gia công và h c t thép 7.1. C t thép đư c gia công theo b n v thi t k thi công và TCXD 205-1998. Nhà th u ph i b trí m t b ng gia công, n n c t thép, đánh g , u n đai, c t và bu c l ng thép theo đúng quy đ nh. 7.2. C t thép đư c ch t o s n trong xư ng ho c t i công trư ng, ch t o thành t ng l ng, chi u dài l n nh t c a m i l ng ph thu c kh năng c u l p và chi u dài xu t xư ng c a thép ch . L ng thép ph i có thép gia cư ng ngoài c t ch và c t đai theo tính toán đ đ m b o l ng thép không b xo n, méo . L ng thép ph i có móc treo b ng c t thép chuyên dùng làm móc c u, s lư ng móc treo ph i tính toán đ đ treo c l ng vào thành ng ch ng t m mà không b tu t xu ng đáy h khoan, ho c c u t o gu c cho đo n l ng dư i cùng tránh l ng thép b lún nghiêng cũng như đ đ m b o chi u dày l p bê tông b o h dư i đáy c c. 7.3. C t gia cư ng thư ng dùng cùng đư ng kính v i c t ch , u n thành vòng đ t phía trong c t ch kho ng cách t 2.5 ÷ 3m, liên k t v i c t ch b ng hàn đính và dây bu c theo yêu c u c a thi t k . Khi chuyên ch , c u l p có th dùng cách ch ng t m bên trong l ng thép đ tránh hi n tư ng bi n hình. 7.4. Đ nh tâm l ng thép b ng các con kê (tai đ nh v ) b ng thép trơn hàn vào c t ch đ i x ng qua tâm, ho c b ng các con kê tròn b ng xi măng, theo nguyên lý bánh xe trư t, c đ nh vào gi a 2 thanh c t ch b ng thanh thép tr c. Chi u r ng ho c bán kính con kê ph thu c vào chi u dày l p b o h , thông thư ng là 5cm. S lư ng con kê c n bu c đ đ h l ng thép chính tâm. 7.5. N i các đo n l ng thép ch y u b ng dây bu c, chi u dài n i theo quy đ nh c a thi t k . Khi c c có chi u dài l n, Nhà th u c n có bi n pháp n i b ng cóc, d p ép ng đ m b o đo n l ng thép không b t t khi l p h . 7.6. ng siêu âm (thư ng là ng thép đư ng kính 60 mm) c n đư c bu c ch t vào c t thép ch , đáy ng đư c b t kín và h sát xu ng đáy c c, n i ng b ng hàn, có măng xông, đ m b o kín, tránh rò r nư c xi măng làm t c ng, khi l p đ t c n đ m b o đ ng tâm. Chi u dài ng siêu âm theo ch đ nh c a thi t k , thông thư ng đư c đ t cao hơn m t đ t san l p xung quanh c c 10 ÷ 20cm. Sau khi đ bê tông các ng đư c đ đ y nư c s ch và b t kín, tránh v t l rơi vào làm t c ng.
 5. Chú thích: S lư ng ng siêu âm cho 1 c c thư ng quy đ nh như sau: - 2 ng cho c c có đư ng kính 60cm; - 3 ng cho c c có đư ng kính 60cm < D ≤ 100cm - 4 ng cho c c có đư ng kính , D > 100cm. 8. X lý c n l ng đáy l khoan trư c khi đ bê tông 8.1. Sau khi h xong c t thép mà c n l ng v n quá quy đ nh ph i dùng bi n pháp khí nâng( air lift) ho c bơm hút b ng máy bơm hút bùn đ làm s ch đáy. Trong quá trình x lý c n l ng ph i b sung dung d ch đ m b o cao đ dung d ch theo quy đ nh, tránh l thành l khoan. 8.2. Công ngh khí nâng đư c dùng đ làm s ch h khoan. Khí nén đư c đưa xu ng g n đáy h khoan qua ng thép đư ng kính kho ng 60 mm, dày 3÷4 mm, cách đáy kho ng 50 ÷ 60 cm. Khí nén tr n v i bùn n ng t o thành lo i bùn nh dâng lên theo ng đ bê tông ( ng tremi) ra ngoài; bùn n ng dư i đáy ng tremi l i đư c tr n v i khí nén thành bùn nh ; dung d ch khoan tươi đư c b sung liên t c bù cho bùn n ng đã trào ra; quá trình th i r a ti n hành cho t i khi các ch tiêu c a dung d ch khoan và đ l ng đ t yêu c u quy đ nh. 9. Đ bê tông 9.1. Bê tông dùng thi công c c khoan nh i ph i đư c thi t k thành ph n h n h p và đi u ch nh b ng thí nghi m, các lo i v t li u c u thành h n h p bê tông ph i đư c ki m đ nh ch t lư ng theo quy đ nh hi n hành. Có th dùng ph gia bê tông đ tăng đ s t c a bê tông và kéo dài th i gian ninh k t c a bê tông. Ngoài vi c đ m b o yêu c u c a thi t k v cư ng đ , h n h p bê tông có đ s t là 18 ÷ 20 cm. 9.2. ng đ bê tông ( ng tremi) đư c ch b trong nhà máy thư ng có đư ng kính 219 ÷ 273mm theo t h p 0.5, 1, 2, 3 và 6m, ng dư i cùng đư c t o vát hai bên đ làm c a x , n i ng b ng ren hình thang ho c kh p n i dây rút đ c bi t, đ m b o kín khít, không l t dung d ch khoan vào trong. Đáy ng đ bê tông ph i luôn ng p trong bê tông không ít hơn 1.5 m. 9.3. Dùng nút d ch chuy n t m th i ( dùng phao b ng b t bi n ho c nút cao su, nút nh a có vát côn), đ m b o cho m v a bê tông đ u tiên không ti p xúc tr c ti p v i dung d ch khoan trong ng đ bê tông và lo i tr kho ng chân không khi đ bê tông. 9.4. Bê tông đư c đ không đư c gián đo n trong th i gian dung d ch khoan có th gi thành h khoan ( thông thư ng là 4 gi ). Các xe bê tông đ u đư c ki m tra đ s t đúng quy đ nh đ tránh t c ng đ do v a bê tông quá khô. D ng đ bê tông khi cao đ bê tông c c cao hơn cao đ c t c c kho ng 1m ( đ lo i tr ph n bê tông l n dung d ch khoan khi thi công đài c c). 9.5. Sau khi đ xong m i xe, ti n hành đo đ dâng c a bê tông trong l c c, ghi vào h sơ đ v đư ng đ bê tông. Kh i lư ng bê tông th c t so v i kích thư c l c c theo lý thuy t không đư c vư t quá 20%. Khi t n th t bê tông l n ph i ki m tra l i bi n pháp gi thành h khoan. 10. Rút ng vách và v sinh đ u c c 10.1. Sau khi k t thúc đ bê tông 15 ÷ 20 phút c n ti n hành rút ng ch ng t m (casing) b ng h th ng day (rút + xoay) c a máy khoan ho c đ u rung theo phương th ng đ ng, đ m b o n đ nh đ u c c và đ chính xác tâm c c. 10.2. Sau khi rút ng vách 1 ÷ 2 gi c n ti n hành hoàn tr h khoan b ng cách l p đ t ho c cát, c m bi n báo c c đã thi công c m m i phương ti n qua l i tránh h ng đ u c c và ng siêu âm. 11. Ki m tra và nghi m thu 11.1. Ch t lư ng c c đư c ki m tra trong t t c các công đo n thi công, ghi vào m u biên b n tham kh o trong ph l c C, lưu tr theo quy đ nh c a Nhà nư c. 11.2. Ki m tra dung d ch khoan 11.2.1 Dung d ch khoan ph i đư c chu n b trong các b n ch a có dung tích đ l n, pha v i nư c s ch, c p ph i tuỳ theo ch ng lo i bentonite, đi u ki n đ a ch t công trình và đ a ch t thu văn c a đ a đi m xây d ng, đ m b o gi thành h khoan trong su t quá trình thi công khoan l , l p d ng c t thép, ng ki m tra siêu âm, ng đ t s n đ khoan l y lõi đáy c c (n u có), c u l p ng đ bê tông và sàn công tác...B dày l p c n l ng đáy c c không quá tr s sau:
 6. C c ch ng ≤ 5 cm; C c ma sát + ch ng ≤ 10 cm; 11.2.2 Ki m tra dung d ch khoan b ng các thi t b thích h p. Dung tr ng c a dung d ch tr n m i đư c ki m tra hàng ngày đ bi t ch t lư ng, vi c đo lư ng dung tr ng nên đ t t i đ chính xác 0.005g/ml. Các thí nghi m ki m tra dung d ch ti n hành theo quy đ nh t i b ng 1 cho m i lô bentonite tr n m i. Vi c ki m tra dung tr ng, đ nh t, hàm lư ng cát và đ pH ph i đư c ki m tra cho t ng c c, hàng ngày và ghi vào bi u nghi m thu trong ph l c C. Trư c khi đ bê tông n u 3 ki m tra m u dung d ch t i đ sâu kho ng 0.5 m t đáy lên có kh i lư ng riêng > 1.25 g/cm , hàm lư ng cát > 8%, đ nh t > 28 giây thì ph i có bi n pháp th i r a đáy l khoan đ đ m b o ch t lư ng c c. B ng 1- Ch tiêu tính năng ban đ u c a dung d ch bentonite Tên ch tiêu Ch tiêu tính năng Phương pháp ki m tra 3 1. Kh i lư ng riêng 1.05 ÷ 1.15g/cm T tr ng k ho c Bomêk 2. Đ nh t 18 ÷ 45giây Ph u 500/700cc 3. Hàm lư ng cát < 6% 4. T l ch t keo > 95% Đong c c 5. Lư ng m t nư c < 30ml/30phút D ng c đo lư ng m t nư c 6. Đ dày áo sét 1 ÷ 3mm/30phút D ng c đo lư ng m t nư c 2 7. L c c t tĩnh 1phút: 20 ÷ 30mg/cm L c k c t tĩnh 2 10 phút 50 ÷ 100mg/cm 2 8. Tính n đ nh < 0.03g/cm 9. Đ pH 7÷9 Gi y th pH 11.3. Ki m tra l khoan theo các thông s trong b ng 2, sai s cho phép v l c c do thi t k quy đ nh và tham kh o b ng 3. B ng 2- Các thông s c n ki m tra v l c c Thông s ki m tra Phương pháp ki m tra Tình tr ng l c c -Ki m tra b ng m t có đèn r i -Dùng siêu âm ho c camera ghi ch p hình l c c Đ th ng đ ng và đ sâu -Theo chi u dài c n khoan và mũi khoan - Thư c dây -Qu d i - Máy đo đ nghiêng Kích thư c l -Calip, thư c x p m và t ghi đư ng kính -Thi t b đo đư ng kính l khoan (d ng cơ, siêu âm..) - Theo đ m c a cánh mũi khoan khi m r ng đáy Đ l ng đáy l - Th chuỳ (hình chóp n ng 1kg) - T l đi n tr - Đi n dung - So sánh đ sâu đo b ng thư c dây trư c và sau khi vét, th i r a Chú thích: Kích thư c l khoan khuy n khích Nhà th u t ki m tra đ hoàn thi n công ngh , hi n t i trong th c t chưa b t bu c ph i đo đư ng kính l
 7. B ng 3 - Sai s cho phép v l khoan c c Sai s đ Sai s v trí c c, cm th ng đ ng, % C c đơn, c c dư i C c dư i móng Phương pháp t o l c c móng băng theo tr c băng theo tr c d c, ngang, c c biên c c phía trong trong nhóm c c nhóm c c C c gi D≤ 1000mm D/6 nhưng ≤ 10 D/4 nhưng ≤ 15 thành b ng 1 dung d ch D>1000mm 10 + 0.01H 15 + 0.01H Đóng ho c D≤ 500mm 7 15 rung ng 1 D>500mm 10 15 Chú thích: 1. Sai s v đ nghiêng c a c c xiên không l n hơn 15% góc nghiêng c a c c. 2. Sai s cho phép v đ sâu h khoan ± 10cm. 3. D là đư ng kính thi t k c c, H là kho ng cách gi a cao đ m t đ t th c t và cao đ c t c c trong thi t k . 11.4 Sai s cho phép v l ng c t thép do thi t k quy đ nh và tham kh o b ng 4. B ng 4- Sai s cho phép ch t o l ng thép. H ng m c Sai s cho phép,mm 1. C ly gi a các c t ch ± 10 2. C ly c t đai ho c c t lò so ± 20 3. Đư ng kính l ng thép ± 10 4. Đ dài l ng thép ± 50 11.5 Ki m tra ch t lư ng bê tông thân c c 11.5.1 Bê tông trư c khi đ ph i l y m u, m i c c 3 t m u l y cho ba ph n, đ u, gi a và mũi c c, m i t 3 m u. C t li u, nư c và xi măng đư c th m u, ki m tra theo quy đ nh cho công tác bê tông. K t qu ép m u kèm theo lý l ch c c. 11.5.2 Phương pháp siêu âm, tán x gamma, phương pháp sóng ng su t bi n d ng nh ...và các phương pháp th không phá ho i khác đư c dùng đ đánh giá ch t lư ng bê tông c c đã thi công, tuỳ theo m c đ quan tr ng c a công trình, thi t k ch đ nh s lư ng c c c n ki m tra. Đ i v i các công trình dân d ng và công nghi p thông thư ng, kh i lư ng ki m tra ch t lư ng bê tông c c t i thi u theo b ng 5. C n k t h p t 2 phương pháp khác nhau tr lên đ ki m tra. Khi c c có chi u sâu l n hơn 30 l n đư ng kính (L/D > 30) thì phương pháp ki m tra qua ng đ t s n là ch y u. Khi phát hi n khuy t t t, n u còn nghi ng c n ki m tra b ng khoan l y m u và các bi n pháp khác đ kh ng đ nh kh năng ch u t i lâu dài c a nó trư c khi có quy t đ nh x lý s a ch a ho c ph i thay th b ng các c c khác. Quy t đ nh cu i cùng do Thi t k ki n ngh , Ch đ u tư ch p thu n. 11.5.3 Phương pháp khoan ki m tra ti p xúc đáy c c v i đ t ti n hành trong ng đ t s n, đư ng kính 102 ÷ 114mm cao hơn mũi c c 1 ÷ 2m, s lư ng ng đ t s n đ khoan l y lõi đáy c c theo quy đ nh c a thi t k , và tham kh o s lư ng trong b ng 5. N u mũi c c t a vào cu i s i hòn l n có th x y ra hi n tư ng m t nư c xi măng ph n ti p xúc đáy c c – cu i s i, cho nên khi đánh giá ch t lư ng bê tông c c c n xem xét th n tr ng. B ng 5- Kh i lư ng ki m tra ch t lư ng bê tông c c Phương pháp ki m tra T l ki m tra t i thi u, % s c c - Siêu âm, tán x gamma có đ t ng trư c 10 ÷ 25 - Phương pháp bi n d ng nh 50
 8. - Khoan l y lõi( n u c n thi t) 1÷2 - Khoan ki m tra ti p xúc mũi c c-đ t (n u c n thi t) 1÷3 11.6 Ki m tra s c ch u t i c a c c đơn 11.6.1 S c ch u t i c a c c đơn do thi t k xác đ nh. Tuỳ theo m c đ quan tr ng c a công trình và tính ph c t p c a đi u ki n đ a ch t công trình mà thi t k quy đ nh s lư ng c c c n ki m tra s c ch u t i. Chú thích: 1. Phân c p m c đ quan tr ng c a công trình theo quy đ nh c a Nhà nư c ( có th tham kh o ph l c A) 2. Đánh giá và x lý c c khoan nh i có th tham kh o ph l c B. 11.6.2 S lư ng c c c n ki m tra s c ch u t i đư c quy đ nh d a trên m c đ hoàn thi n công ngh c a Nhà th u, m c đ r i ro khi thi công, t m quan tr ng c a công trình, nhưng t i thi u là m i lo i đư ng kính 1 c c, t i đa là 2% t ng s c c. K t qu thí nghi m là căn c pháp lý đ nghi m thu móng c c. 11.6.3 Phương pháp ki m tra s c ch u t i c a c c đơn ch y u là th tĩnh( nén tĩnh, nh tĩnh, nén ngang) theo tiêu chu n hi n hành . Đ i v i các c c không th th tĩnh đư c( c c trên sông, bi n..) thì nên dùng phương pháp th đ ng PDA, Osterberg, Statnamic v.v. 11.6.4 Ti n hành th tĩnh c c có th trư c ho c sau khi thi công c c đ i trà. Đ xác đ nh phương án thi t k có th ti n hành th tĩnh c c ngoài móng công trình đ n phá ho i trư c khi thi công đ i trà; đ ch p nh n ch t lư ng thi công có th ti n hành thí nghi m khi thi công xong. Đ u c c thí nghi m nén tĩnh ph i cao hơn m t đ t xung quanh 20 ÷ 30cm và có ng thép dày 5 ÷ 6mm, dài kho ng 1m bao đ đ m b o không b n t khi thí nghi m và ph n ánh đúng ch t lư ng thi công. Thí nghi m nén tĩnh ti n hành theo TCXDVN 269:2002. 11.7 Nghi m thu công tác thi công c c ti n hành d a trên cơ s các h sơ sau: a. h sơ thi t k dư c duy t; b. biên b n nghi m thu tr c đ c đ nh v tr c móng c c; c. k t qu ki m đ nh ch t lư ng v t li u, ch ng ch xu t xư ng c a c t thép và các lo i v t li u ch t o trong nhà máy; d. k t qu thí nghi m m u bê tông; e. h sơ nghi m thu t ng c c; có th tham kh o ph l c C f. b n v hoàn công c c có thuy t minh sai l ch theo m t b ng và chi u sâu cùng các c c b sung và các thay đ i thi t k đã đư c ch p thu n; g. các k t qu thí nghi m ki m tra đ toàn kh i c a cây c c ( thí nghi m bi n d ng nh PIT..,) theo quy đ nh c a Thi t k ; h. các k t qu thí nghi m ki m tra s c ch u t i c a c c. 12. Các bi n pháp an toàn lao đ ng 12.1 Công tác an toàn lao đ ng c n tuân th theo TCVN 5308: 1991 và các quy đ nh an toàn hi n hành có liên quan. 12..2 T t c các lo i máy móc, thi t b vân hành ph i tuy t đ i tuân theo quy trình an toàn, đ c bi t là quy trình an toàn cho xe c u và máy khoan. 12..3 L p d ng h th ng bi n báo khu vưc nguy hi m, khu v c c c v a m i đ xong bê tông, c m di chuy n qua các khu v c này. 12.4 Khi b t c ng đ bê tông, Nhà th u ph i có phương án x lý đư c thi t k ch p thu n và ch đư c x lý theo l nh c a ngư i ch huy chung. PH L C A
 9. PHÂN C P CÔNG TRÌNH MÓNG C C B ng A1- Thang đi m ki m tra tính toàn kh i c c khoan nh i ( C c đư ng b Liên bang M , 1993) Đánh giá đ r i ro Tr ng M c Mô t h s s 1 2 3 1 Giá tr h p đ ng móng 6 0.25 0.25 ÷ 1.0 1.0 1.0 (10 USD) 2 Kinh nghi m và thi t b T t Trung bình Y u 1.5 c a Nhà th u 3 Kinh nghi m c a đ i ngũ Cao Trung bình Th p 1.5 ki m sát ch t lu ng 4 Khó khăn và m c đ Th p Trung bình Cao 1.5 ph c t p c a thi công 5 Đ đ ng nh t c a đi u Cao Trung bình Th p 1.5 ki n đ t n n 6 Đi u ki n thi t k (k đ n C c Ma sát H nh p 1.0 cơ ch làm vi c c a c c) ch ng 7 Phương pháp thi công Khô 1.0 Có ng vách 0.5 (đ l i) Có ng vách 1.5 (rút lên) Dùng 2.5 dung d ch, có ng vách t m Dùng 3.0 dung d ch, không có ng vách t m 8 Lo i t i tr ng D c tr c D c tr c Ngang 1.0 nghiêng 9 Đ dài ch t t i T i di đ ng, Va đ p ho c Th i h n 1.0 ng n h n không đ ng dài ( tĩnh 2.0 va đ p ho c t i) th p 10 M c ng su t theo t l [1.0] x so v i ng su t l n nh t [0.33] x 1.2 [0.67] x 1.2 1.2 cho phép 11 M c r i ro cho đ i s ng ho c th m ho kinh t Th p Trung bình Cao n u hư h ng x y ra trong th i h n b o trì k t c u Chú thích: 1) Ch d n mang tính sơ b , k sư thi t k quy t đ nh c th 2) Nhân v i 1.2 m c 10 n u ng vách rút lên
 10. PH L C B SƠ Đ DÙNG Đ ĐÁNH GIÁ VÀ X LÝ C C KHOAN NH I (C C ĐƯ NG B LIÊN BANG M , 1993) Chú thích: 1) NDT = Các phương pháp th không phá ho i; 2) Th t i đ ng = th đ ng bi n d ng nh (PIT) hay bi n d ng l n(PDA); 3) KTCL = ki m sát thông thư ng như theo dõi, ghi chép v khoan, dung d ch, bê tông, vét đáy, đo l ng...
 11. PH L C C BÁO CÁO T NG H P THI CÔNG C C NH I Tên công trình BÁO CÁO T NG H P (PILE RECORDING) (Project) Đ a đi m ID Đ c đi m c c Thi t k Th c t (Location) TT (Pile Specification) (Designed) (Actual) 1 Cao đ thiên nhiên, m (Ground Level) 2 Cao đ k t thúc đ bêtông, m (Level of Concrete Finish) 3 Cao đ đáy c c, m (Level of Pile Bottom) 1. S hi u c c (Pile No) 4 Cao đ c t c c, m (Cut-off Level) 5 Cao đ đ nh ng ch ng, m (Level of Casing Top) 2. V trí c c (Pile Location) U=………. V= 6 Cao đ đ nh c t thép, m (Level of Steel Cage Top) 7 Chi u d c c c, m (Pile Length) 8 Đư ng kính c c, mm (Pile Diameter) 3. Theo b n v s (According to 9 Chi u sâu khoan, m (Borehole Depth) Drawing No) 10 Chi u dài ng ch ng, m (Casing Length) 4. Ngày kh i công 11 Chi u dài c t thép, m (Steel Cage Length) (Commencement Date) 3 12 Th tích bê tông, m (Concrete Volume) 3 5. Ngày hoàn thành (Completion 13 Chênh l ch bê tông, m (Difference of Concrete Volume) Date) 14 Th i gian khoan t o l , h.s (Drilling Time) 6. Th i ti t (Weather) 15 Th i gian đ bê tông, hs (Concreting Time) 16 T ng th i gian thi công, h.s (Total Time of Working)
 12. Đ l ch tâm (Pile Deviation) Tr c đ a A: Ghi chú (Remarks): V= Tr c đ a TVGS: ∆V= ∆U= Tr c đ a B: ∆F= U= NHÀ TH U TƯ V N GIÁM SÁT Đ I DI N CH Đ U TƯ GIÁM SÁT THI T K (Contractor) (Consultant) (Representive of the owner) (Design Suppervisor) Giám sát A PKT Ban QLDA
 13. H NG M C (DEPARTMENT): C CS (PILE NO): I. Khoan t o l (drilling) Ngày Th i gian (Time) Đ sâu (Depth) Mô t đ t đá tháng 1. Máy khoan (Boring Machine) B tđ u K t thúc T Đ n (Soil and Rock (Date) Description) (Start) (Finish) (From) (To) 2. Ngày kh i công (Commencement Date) 3. Ngày hoàn thành (Completion Date) 4. Chi ti t l khoan (Detail of Borehole) Đ c đi m Thi t k Th c t (Description) (Designed) (Actual) Chi u sâu khoan (Drilling Length) C t thiên nhiên (Ground Level) Cao đ đáy LK (Level of Borehole Bottom) Chi u dài ng ch ng (Casing length) ng ch ng s 1 (Casing No1) ng ch ng s 2 (Casing No2) Đư ng kính (Int. Diameter): Đư ng kính (Int. Diameter): Cao đ đ u ng (Top Level): Cao đ đ u ng (Top Level): Cao đ đáy ng (Bottom Level): Cao đ đáy ng (Bottom Level): ng ch ng đ l i (Permanent), ng ch ng đ l i (Permanent), Y/N: Y/N: ng ch ng rút lên (Temp.), Y/N: ng ch ng rút lên (Temp.), Y/N: III. C t thép (Steel cage) Chi u d y l p s i c n (Thickness of Loose Soil in Borehole 1. Chi u dài l ng thép II. Bentonite (Cage Length) 1. Ch ng lo i (Type of Bentonite) 2. Đư ng kính l ng thép m (Cage Diameter) mm
 14. 2. K t qu thí nghi m (Test Report) 3. Phương pháp liên k t (Method of Joint) Mô t Phương pháp thí nghi m K t qu 4. Cao đ đ nh c t thép (Description) (Test Method) (Results) (Level of Cage Top) T tr ng (Density) 5. Thép ch (Main Bar) Đ nh t (Viscosity) 6. Thép đai (Hoop Bar) pH 7. Thép gia cư ng (Ring Bar) Hàm lư ng cát (Sand Cont) Ghi chú (Remarks): K thu t B TVGS Đ i di n c a ch đ u tư Giám sát thi t k (Contractor – Engineer) (Consultant) (Representative of Owner) (Design Supervisor)
 15. S HI U C C (PILE NO):
 16. S HI U C C (PILE NO):
 17. PHI U THEO DÕI BÊ TÔNG (CONCRETE RECORD) Ngày C cs ID S V n chuy n Th i gian đ bê Th tích bê tông Chi u dài ng đ Chi u cao BT tháng (Pile No) tông (TT) ĐK xe (Concrete) (Tremie Length) (Date) Thi t Th c Đ BT Thi t BT Th c Chênh k t s t k t l ch BT (Truck Kh i Đ n B t K t Design Actual Slump Toàn Trong Design Actual Volume No) hành đ u thúc b BT Departure On Start Finish volume volume Total In Concrete Rise Difference site Concrete Rise 3 m 3 m 3 m 3 m ____ ____ ____ 3 3 3 m m m K thu t B TVGS Giám sát A Giám sát thi t k (Engineer B) (Consultant) (Engineer A) (Design Supervisor)
Đồng bộ tài khoản