Quyết định số 30/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
8
download

Quyết định số 30/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c L p - T do - H nh phúc ******* S : 30/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 06 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b s 26/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n Ngành: "Phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b - rơ moóc và sơ mi rơ moóc - yêu c u an toàn chung" S đăng ký: 22 TCN 327 - 05 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các ki u lo i rơ moóc và sơ mi rơ moóc đã đư c c p gi y ch ng nh n ch t lư ng trư c ngày có hi u l c c a Quy t đ nh này đư c phép kéo dài s n xu t, l p ráp trong th i h n 12 tháng. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V V n t i, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i/Giao thông công chính và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./ KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Doãn Th TIÊU CHU N NGÀNH 22 TCN 327 - 05 PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC YÊU C U AN TOÀN CHUNG L I NÓI Đ U Tiêu chu n 22 TCN 327 - 05 đư c biên so n trên cơ s các Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5037-89, TCVN 6919-2001 (ECE13), Tiêu chu n ngành 22 TCN 307 - 03 và quy đ nh ECE102. Cơ quan đ ngh và biên so n: C c Đăng ki m Vi t Nam Cơ quan trình duy t: V Khoa h c Công ngh - B Giao thông v n t i Cơ quan xét duy t và ban hành: B Giao thông v n t i.
  2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG VI T NAM B - RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC - YÊU C U 22 TCN 327-05 B GIAO THÔNG V N T I AN TOÀN CHUNG (Ban hành kèm theo Quy t đinh s 30/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/06/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh các yêu c u k thu t chung trong s n xu t, l p ráp các ki u lo i rơ moóc, sơ mi rơ moóc (sau đây g i t t là xe) như đ nh nghĩa t i TCVN 6211:2003. Tiêu chu n này đư c áp d ng đ ki m tra ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t các lo i xe. 2. Tiêu chu n trích d n TCVN 6211:2003 (ISO 3833:1977) Phương ti n giao thông đư ng b - Ki u - Thu t ng và đ nh nghĩa. TCVN 6528:1999 (ISO 612:1978) Phương ti n giao thông đư ng b - Kích thư c phương ti n có đ ng cơ và phương ti n đư c kéo - Thu t ng và đ nh nghĩa. TCVN 6529:1999 (ISO 1976:1990) Phương ti n giao thông đư ng b - Kh i lư ng - Thu t ng đ nh nghĩa và mã hi u. TCVN 6578:2000 (ISO 3779:1997) Phương ti n giao thông đư ng b - Mã nh n d ng phương ti n giao thông (VIN) - N i dung và c u trúc. TCVN 6580:2000 (ISO 4030:1983) Phương ti n giao thông đư ng b - Mã nh n d ng phương ti n giao thông (VIN) - V trí và cách ghi. TCVN 7475:2005 (ISO 337:1981) Phương ti n giao thông đư ng b - Ch t kéo sơ mi rơ moóc c 50 - K t c u cơ b n và kích thư c l p đ t/l p l n. TCVN 7476:2005 (ISO 4086:2001) Phương ti n giao thông đư ng b - Ch t kéo sơ mi rơ moóc c 90 - Tính l p l n. TCVN 7479:2005 (ISO 1724:2003) Phương ti n giao thông đư ng b - B n i đi n gi a phương ti n kéo và đư c kéo - B n i 7 c c ki u 12 N (thông d ng) s d ng trên các phương ti n có đi n áp danh đ nh 12 V. TCVN 7480:2005 (ISO 1185:2003) Phương ti n giao thông đư ng b - B n i đi n gi a phương ti n kéo và đư c kéo - B n i 7 c c ki u 24 N (thông d ng) s d ng trên các phương ti n có đi n áp danh đ nh 24 V. 3. Thu t ng và đ nh nghĩa 3.1. Các thu t ng v kích thư c đư c đ nh nghĩa t i tiêu chu n TCVN 6528:1999. 3.2. Các thu t ng v kh i lư ng đư c đ nh nghĩa t i tiêu chu n TCVN 6529:1999. 4. Quy đ nh v an toàn k thu t 4.1. Kích thư c cho phép l n nh t: theo quy đ nh hi n hành. 4.2. Phân b kh i lư ng lên tr c: theo quy đ nh hi n hành. 4.3. Hành lang quay vòng Hành lang quay vòng theo c hai chi u trái và ph i c a đoàn xe g m đ u kéo và sơ mi rơ moóc có bán kính ngoài R không l n hơn 12,5 m và bán kính trong Rb không nh hơn 5,3 m (Hình 1). Hình 1. Hành lang quay vòng c a đoàn xe
  3. 4.4. Khung xe và sàn 4.4.1 . Khung xe ph i đư c thi t k đ m b o đ b n trong đi u ki n ho t đ ng bình thư ng. 4.4.2. Trên sàn xe chuyên dùng ch công-ten-nơ ph i l p đ t các ch t hãm tiêu chu n đ đ m b o an toàn. S lư ng và v trí c a các ch t hãm ph i phù h p v i lo i công-ten-nơ chuyên ch . 4.4.3. Xe có kh i lư ng toàn b t 8 t n tr lên ph i l p rào ch n b o v hai bên và phía sau. N u kho ng h gi a đi m th p nh t c a m t ngoài thân xe và m t đ xe t i v trí l p rào ch n nh hơn 700 mm thì không c n l p rào ch n t i đó. 4.4.4. Rào ch n b o v hai bên xe ph i th a mãn các yêu c u sau: - Kho ng cách gi a đi m đ u c a rào ch n đ n các bánh xe trư c c a rơ moóc (ho c chân ch ng c a sơ mi rơ moóc) và kho ng cách gi a đi m cu i c a rào ch n đ n các bánh xe sau c a xe không đư c l n hơn 400 mm. - Kho ng cách t m t đ xe t i c nh dư i c a rào ch n không đư c l n hơn 500 mm và kho ng cách t m t đ xe t i c nh trên c a rào ch n không đư c nh hơn 700 mm. 4.5. Thùng hàng, khoang ch hàng 4.5.1. Thùng hàng c a xe ph i có k t c u v ng ch c, có các b ph n khóa hãm thành thùng hàng đ đ m b o an toàn. 4.5.2. Thành thùng hàng ph i m đư c đ có th x p, d hàng hóa thu n ti n. 4.5.3. Đ i v i xe có các b ph n khóa hãm thành thùng hàng cao hơn 1950 mm so v i m t đ xe thì xe ph i có các cơ c u thích h p đ m b o m và khóa hãm thành thùng hàng d dàng. 4.5.4. Đ i v i các xe chuyên ch hàng hóa đ c bi t (bê tông tươi, xăng d u, khí hóa l ng, hóa ch t, hàng d cháy n , rác...), ngoài các yêu c u trong Tiêu chu n này, thùng hàng và khoang ch hàng ph i th a mãn các yêu c u k thu t tương ng khác theo quy đ nh. 4.6. Chân ch ng 4.6.1. Sơ mi rơ moóc ph i đư c trang b chân ch ng đ đ ph n trư c c a xe tr ng thái tách r i kh i ôtô đ u kéo. Chân ch ng ph i có kh năng ch u đư c t i tr ng tác d ng lên nó khi xe đ y t i. 4.6.2. Chân ch ng ph i có cơ c u đi u khi n d n đ ng. Cơ c u đi u khi n đư c b trí như sau: - hai bên c a sơ mi rơ moóc n u các chân ch ng đư c d n đ ng đ c l p. - bên ph i theo chi u ti n c a sơ mi rơ moóc n u các chân ch ng đư c d n đ ng đ ng th i (ho c lo i sơ mi rơ moóc có m t chân ch ng). 4.6.3. L c quay tay cơ c u đi u khi n d n đ ng chân ch ng trong trư ng h p sơ mi rơ moóc đ y t i không đư c l n hơn 200 N. Riêng đ i v i sơ mi rơ moóc có t i tr ng l n hơn 20 t n, l c quay tay này có th l n hơn 200 N nhưng không vư t quá 400 N. 4.6.4. tr ng thái đ y t i, khi chân ch ng đư c nâng lên v trí cao nh t và m t sàn c a sơ mi rơ moóc n m ngang thì kho ng cách gi a đi m th p nh t c a chân ch ng v i m t đ xe không đư c nh hơn 400 mm. Trong trư ng h p kh i lư ng toàn b phân b lên m i tr c bánh xe l n hơn 6 t n, kho ng cách này không đư c nh hơn 320 mm. 4. 7. Thi t b n i, kéo và cơ c u chuy n hư ng 4.7.1. Thi t b n i, kéo ph i đư c l p đ t ch c ch n và đ m b o đ b n khi v n hành. Cóc hãm và ch t hãm: không đư c t m . Khuy n khích trang b thêm xích ho c cáp b o hi m. 4.7.2. Rơ moóc có hai tr c tr lên ph i có cơ c u gi vòng càng kéo đ d dàng l p và tháo rơ moóc v i xe kéo. Đ u vòng càng kéo không đư c ti p xúc v i m t đư ng khi rơ moóc đư c tháo r i kh i xe kéo. 4.7.3. Khi t i tr ng tĩnh th ng đ ng trên các vòng càng kéo c a rơ moóc m t tr c l n hơn 500 N thì ph i có cơ c u nâng h càng kéo. V i cơ c u đi u khi n nâng h b ng tay, l c quay tay không đư c l n hơn 200 N. 4.7.4. Rơ moóc có hai tr c tr lên ph i có cơ c u chuy n hư ng. Đ i v i cơ c u chuy n hư ng ki u mâm xoay, c m 0 mâm xoay và giá chuy n hư ng ph i quay đư c c v hai phía v i góc không nh hơn 60 . 4.7.5. Ch t kéo c a sơ mi rơ moóc (Hình 2) ph i có kích thư c và dung sai l p ghép phù h p quy đ nh hi n hành. Đ i v i ch t kéo c 50 theo TCVN 7475:2005, đ i v i ch t kéo c 90 theo TCVN 7476:2005.
  4. 4.8. Tr c xe: Ph i có k t c u ch c ch n và đư c thi t k đ m b o đ b n trong đi u ki n ho t đ ng bình thư ng. 4.9. Bánh xe 4.9.1. Ph i có k t c u ch c ch n, l p đ t đúng quy cách. 4.9.2. L p ph i th a mãn các yêu c u sau: - Ch u đư c t i tr ng do xe tác đ ng lên. - Ph i có rãnh ch ng trư t (hoa l p) trên b m t làm vi c. - Ph i th a mãn các tiêu chu n khác theo quy đ nh hi n hành. 4.9.3. Xe ph i có b ph n che ch n bánh xe n u các b ph n c a xe không đ m b o ch c năng này. B ph n che ch n ph i th a mãn các yêu c u sau: - Góc α t o b i m t đ xe và m t ph ng ti p tuy n v i l p bánh sau c a xe và đi qua đi m th p nh t c a b ph n che o ch n không l n hơn 15 (Hình 3). - Chi u r ng không đư c nh hơn chi u r ng c a bánh xe. 4.9.4. Đ i v i các xe có bánh xe d phòng thì cơ c u nâng h không đư c b trí bên trái theo chi u ti n c a xe. L c trên tay nâng h bánh xe lo i cơ c u nâng h m t nh p không đư c l n hơn 500 N, l c quay tay c a cơ c u nâng h nhi u nh p không đư c l n hơn 200 N. 4.10. H th ng phanh 4.10.1. Xe có kh i lư ng toàn b l n hơn 0,75 t n ph i đư c trang b h th ng phanh chính và phanh đ . 4.10.2. H th ng đi u khi n phanh chính và phanh đ ph i đ c l p v i nhau. 4.10.3. H th ng phanh chính ph i tác đ ng lên t t c các bánh xe. 4.10.4. Cơ c u đi u khi n h th ng phanh đ ph i b trí trong bu ng lái c a xe kéo. Cơ c u này cũng có th đư c b trí bên ph i theo chi u ti n c a xe ho c phía sau xe và đ m b o thao tác d dàng. 4.10.5. Liên k t đi u khi n phanh gi a xe và xe kéo: - Đ i v i phanh th y l c tr l c khí nén: ph i có m t đư ng d n khí nén chung. - Đ i v i phanh khí nén: ph i có m t đư ng cung c p khí nén cho h th ng và m t đư ng khí nén đi u khi n; trong trư ng h p h th ng phanh c a xe có thêm các b ph n ph tr khác như ABS,... thì ph i có thêm m t đư ng đi n đi u khi n. 4.10.6. H th ng phanh khí nén c a xe có nhi u tr c bánh xe ph i là lo i hai ho c nhi u dòng. 4.10.7. Bình ch a khí nén c a xe có h th ng phanh khí nén ph i th a mãn các yêu c u sau:
  5. Khi xe đư c n i v i xe kéo, sau tám l n tác đ ng toàn b hành trình bàn đ p phanh c a h th ng phanh chính c a xe kéo (không tác đ ng vào h th ng phanh t đ ng ho c phanh đ ) trong đi u ki n th nghi m dư i đây, áp su t khí nén trong bình không đư c gi m t i m c nh hơn m t n a áp su t l n tác đ ng phanh đ u tiên. Đi u ki n th nghi m: - Áp su t trong bình ch a khí nén th i đi m tác đ ng phanh l n đ u tiên ph i là 8,5 bar, - Không b sung thêm khí nén cho bình ch a trong quá trình th , - Áp su t trong đư ng đi u khi n ph i là 7,5 bar khi tác đ ng lên bàn đ p phanh. 4.10.8. Trong trư ng h p xe b tách r i kh i xe kéo khi đang chuy n đ ng, h th ng phanh c a xe ph i t đ ng ho t đ ng. 4.10.9. D u phanh ho c khí nén trong h th ng không đư c rò r . Các ng d n ph i đư c k p ch t v i khung xe và không đư c r n n t. 4.10.10. Hi u qu phanh chính khi th trên băng th : - Ch đ th : xe đư c n i v i xe kéo, tr ng thái không t i. - Yêu c u: + T ng l c phanh chính không nh hơn 50% t ng tr ng lư ng phân b lên các tr c c a xe. + Sai l ch l c phanh trên m t tr c (gi a bánh bên ph i và bên trái) không đư c l n hơn 25% khi đư c xác đ nh theo công th c: (PFl n - PFnh ) KSL = . 100% PFl n Trong đó: KSL: sai l ch l c phanh trên m t tr c (%). PFl n: l c phanh l n. PFnh : l c phanh nh . 4.10.11. Hi u qu c a phanh đ khi th trên d c ho c băng th : - Ch đ th : tr ng thái không t i. - Yêu c u: gi đư c xe đ ng yên đ d c 20% khi th trên d c ho c t ng l c phanh đ không nh hơn 16% t ng tr ng lư ng phân b lên các tr c c a xe khi th trên băng th . 4.11. H th ng treo 4.11.1. H th ng treo ph i ch u đư c t i tr ng tác d ng lên nó, đ m b o đ b n khi v n hành. 4.11.2. Các chi ti t, c m chi ti t c a h th ng treo ph i đư c l p đ t ch c ch n và đ m b o cân b ng cho xe. 4.12. H th ng đi n 4.12.1. Dây đi n ph i đư c b c cách đi n và đư c đ nh v v i khung xe. 4.12.2. Xe ph i có phích n i (Hình 4) đ n i v i n i c a xe kéo và là lo i có 7 chân theo các tiêu chu n TCVN 7479:2005 ho c TCVN 7480:2005. Hình 4. Phích n i c a b n i đi n
  6. 4.13. H th ng đèn và tín hi u 4.13.1. Đèn lùi - Xe ph i đư c trang b đèn lùi đuôi xe, s lư ng không l n hơn 2. - Màu ánh sáng đèn lùi ph i là màu tr ng. - Đèn lùi ph i b t sáng khi c n s c a xe kéo v trí s lùi và công t c kh i đ ng đ ng cơ đang v trí mà đ ng cơ có th ho t đ ng đư c. Đèn ph i t t khi m t trong hai đi u ki n trên không th a mãn. - V trí l p đ t quy đ nh t i B ng 1 m c 4.15. 4.13.2. Đèn v trí - Xe ph i đư c trang b đèn v trí sau (đèn kích thư c sau). - Đèn v trí đư c l p đ i x ng nhau qua m t ph ng trung tuy n d c xe. - Màu ánh sáng đèn v trí sau ph i là màu đ . - Khi ki m tra b ng thi t b , cư ng đ sáng m t đèn ph i b ng t 1 cd đ n 12 cd. Vi c ki m tra cư ng đ sáng c a đèn có th đư c th c hi n b ng quan sát thay cho ki m tra b ng thi t b ; trong đi u ki n ánh sáng ban ngày tín hi u ánh sáng c a đèn ph i đư c nhìn th y rõ ràng kho ng cách đèn 10 m. - V trí l p đ t quy đ nh t i B ng 1 m c 4.15. 4.13.3. Đèn bi n s - Xe ph i đư c trang b đèn bi n s phía sau. - Ánh sáng c a đèn bi n s không đư c h t ra phía sau xe. - Màu ánh sáng đèn bi n s ph i là màu tr ng. - Khi đèn chi u sáng phía trư c c a xe kéo b t thì đèn bi n s c a xe cũng ph i sáng và nó không th t t đư c b ng công t c riêng. - Khi ki m tra b ng thi t b , cư ng đ sáng m t đèn ph i b ng t 2 cd đ n 60 cd. Vi c ki m tra cư ng đ sáng c a đèn có th đư c th c hi n b ng quan sát thay cho ki m tra b ng thi t b : trong đi u ki n ánh sáng ban ngày tín hi u ánh sáng c a đèn ph i đư c nhìn th y rõ ràng kho ng cách cách đèn 10 m. 4.13.4. Đèn phanh - Xe ph i đư c trang b ít nh t 2 đèn phanh phía sau và đư c l p đ i x ng nhau qua m t ph ng trung tuy n d c xe. - Đèn phanh ph i b t sáng khi h th ng phanh chính c a xe kéo ho t đ ng. - Màu ánh sáng đèn phanh ph i là màu đ . - Trong trư ng h p dùng k t h p v i đèn v trí, đèn phanh ph i sáng hơn rõ r t so v i đèn v trí. - Khi ki m tra b ng thi t b , cư ng đ sáng m t đèn ph i b ng t 20 cd đ n 100 cd. Vi c ki m tra cư ng đ sáng c a đèn có th đư c th c hi n b ng quan sát thay cho ki m tra b ng thi t b : trong đi u ki n ánh sáng ban ngày tín hi u ánh sáng c a đèn ph i đư c nhìn th y rõ ràng kho ng cách cách đèn 20 m. - V trí l p đ t quy đ nh t i B ng 1 m c 4.15. 4.13.5. Đèn báo r - Xe ph i đư c trang b ít nh t 2 đèn báo r phía sau và đư c l p đ i x ng nhau qua m t ph ng trung tuy n d c xe. - T n s nháy c a đèn báo r khi ho t đ ng t 60 l n/phút đ n 120 l n/phút. Th i gian t khi b t công t c trên xe kéo đ n khi đèn báo r c a xe phát tín hi u báo r không quá 3 giây. - Màu ánh sáng đèn báo r ph i là màu vàng. - Khi ki m tra b ng thi t b , cư ng đ sáng m t đèn ph i b ng t 50 cd đ n 1050 cd. Vi c ki m tra cư ng đ sáng c a đèn có th đư c th c hi n b ng quan sát thay cho ki m tra b ng thi t b ; trong đi u ki n ánh sáng ban ngày tín hi u ánh sáng c a đèn ph i đư c nhìn th y rõ ràng kho ng cách cách đèn 20 m. - V trí l p đ t quy đ nh t i B ng 1 m c 4.15. 4.13.6. Đèn báo hi u nguy hi m cho các xe khác đang ch y trên đư ng (n u có)
  7. Đ i v i xe có trang b đèn báo hi u nguy hi m cho các phương ti n khác đang ch y trên đư ng (Hazarđ warning signal), khi b t công t c trên xe kéo, t t c các đèn báo r c a xe ph i phát tín hi u đ ng th i và cùng t n s nháy. 4.13.7. Các đèn khác Không đư c l p đèn có ánh sáng tr ng hư ng v phía sau xe (tr đèn lùi). 4.14. T m ph n quang - Xe ph i đư c l p t m ph n quang phía sau. - Màu t m ph n quang là màu đ . - Hình d ng b m t ph n quang c a t m ph n quang không đư c là hình tam giác. - Ánh sáng ph n chi u c a t m ph n quang ph i đư c nhìn th y rõ ràng vào ban đêm t kho ng cách 100 m v phía sau xe khi đư c chi u sáng b ng ánh sáng đèn chi u sáng c a xe khác. 4.15. V trí l p đ t các lo i đèn V trí l p đ t các lo i đèn báo r , đèn v trí, đèn phanh và đèn lùi ph i phù h p v i quy đ nh nêu trong B ng 1. B ng 1. V trí l p đ t các lo i đèn Chi u cao nh Chi u cao l n Kho ng cách Kho ng cách t S nh t c a mép nh t c a mép gi a mép trong mép ngoài c a th Tên đèn dư i đèn tính t trên đèn tính t c a 2 đèn đ i đèn đ n mép t m t đ xe m t đ xe x ng ngoài c a xe (mm) (mm) (mm) (mm) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Đèn báo r 350 1500 ≥ 600 ≤ 400 2 Đèn v trí 350 1500 ≥ 600 ≤ 400 3 Đèn phanh 350 1500 ≥ 600 - 4 Đèn lùi 250 1200 - - 4.16. Mã nh n d ng phương ti n (VIN) 4.16.1. V trí và cách ghi mã nh n d ng phương ti n theo tiêu chu n TCVN 6580:2000. 4.16.2. N i dung và c u trúc mã nh n d ng phương ti n theo tiêu chu n TCVN 6578:2000. 4.16.3. Các ký t ph i đư c đóng rõ ràng, th ng hàng. 4.17. Ghi nhãn 4.17.1. Xe ph i đư c ghi nhãn trên đó th hi n các n i dung sau: Tên nhà s n xu t, nhãn hi u s n ph m, s khung, s Gi y ch ng nh n ch t lư ng, kh i lư ng b n thân và kh i lư ng toàn b c a xe. 4.17.2. T m ghi nhãn đư c g n c đ nh, ch c ch n v trí d quan sát c a khung xe./.
Đồng bộ tài khoản