Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: lawdt3

Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC

B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** Đ c l p - T do - H nh phúc
********

S : 30/2005/QĐ-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2005
QUY T Đ NH

V VI C BAN HÀNH CH M VÀ S D NG TÀI KHO N T I KHO B C
NHÀ NƯ C

B TRƯ NG B TÀI CHÍNH

Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph qui nh ch c
năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính;
Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph qui nh chi ti t
và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c;
Căn c Ngh nh s 128/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph quy nh chi
ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong lĩnh v c k
toán nhà nư c;
Theo ngh c a T ng Giám c Kho b c Nhà nư c,

QUY T NNH:

i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “Ch m và s d ng tài kho n t i Kho
b c Nhà nư c”.

i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo,
thay th Quy t nh s 430 TC/Q /KBNN ngày 17/6/1997 c a B trư ng B Tài
chính v vi c ban hành “Ch m và s d ng tài kho n t i Kho b c Nhà nư c”.

i u 3: Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Tài
chính, T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương, Giám c Kho b c Nhà nư c qu n, huy n, th xã, thành
ph tr c thu c t nh, các ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t
nh này.


Huỳnh Th Nhân

( ã ký)
CH
M VÀ S D NG TÀI KHO N T I KHO B C NHÀ NƯ C
(Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2005/Q -BTC ngày 26/5/2005 c a B trư ng
B Tài chính)

Ph n 1:

QUI NNH CHUNG

1. i tư ng m tài kho n

i tư ng m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c (sau ây g i chung là khách hàng)
g m có:

- Các ơn v s d ng Ngân sách Nhà nư c và các t ch c ư c ngân sách h tr .

- Các ơn v , t ch c ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép thu các kho n
phí, l phí, thu x ph t hành chính, t ch thu theo qui nh.

- Các ơn v , cá nhân khác m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo qui nh c a cơ
quan có thNm quy n ho c theo quy t nh c a T ng giám c Kho b c Nhà nư c.

2. Lo i tài kho n và n i dung s d ng

Tuỳ theo yêu c u qu n lý và n i dung s d ng kinh phí, khách hàng ư c m các tài
kho n sau ây t i Kho b c Nhà nư c:

2.1- Tài kho n d toán kinh phí

Tài kho n này m cho các ơn v hư ng kinh phí c a Ngân sách Nhà nư c theo hình
th c c p phát theo d toán kinh phí, g m có:

- D toán kinh phí thư ng xuyên.

- D toán kinh phí u quy n.

2.2- Tài kho n ti n g i ơn v d toán

Tài kho n này ư c m trong trư ng h p:

- Các ơn v th hư ng Ngân sách Nhà nư c ư c cơ quan tài chính c p kinh phí
b ng hình th c “l nh chi ti n”.

- Các ơn v thu c l c lư ng vũ trang (an ninh, qu c phòng).

2.3- Tài kho n c p phát v n u tư XDCB và c p phát v n chương trình m c tiêu

Tài kho n này m cho các Ban qu n lý d án (ho c ch u tư) trong trư ng h p
ư c Ngân sách Nhà nư c c p v n u tư và v n chương trình m c tiêu.

2.4- Tài kho n ti n g i khác
Tài kho n này ư c m cho các ơn v theo n i dung sau:

- Ti n g i khác c a ơn v s nghi p có thu, các ơn v thu c l c lư ng vũ trang
(không thu c ngu n v n c a ngân sách nhà nư c c p).

- Ti n g i chi phí qu n lý c a Ban qu n lý d án u tư.

- Ti n g i khác c a ơn v , cá nhân.

2.5- Tài kho n t m gi

Tài kho n này ư c m cho các ơn v theo dõi các kho n t m gi , t m thu ch x
lý theo quy nh c a pháp lu t.

- Tài kho n t m gi c a cơ quan Tài chính.

- Tài kho n t m gi c a cơ quan Thu .

- Tài kho n t m gi c a cơ quan H i quan.

- Tài kho n t m gi c a cơ quan Công an.

- Tài kho n t m gi c a Ban qu n lý d án.

- Tài kho n t m gi c a các ơn v khác.

3. Ph m vi m tài kho n

- Các ơn v ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c nơi óng tr s chính, trư ng
h p c n m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c a phương khác ph i ư c s ng ý
c a Kho b c Nhà nư c a phương ó và c a Kho b c Nhà nư c c p trên b ng văn
b n.

- i v i các d án u tư: Ban qu n lý d án (ch u tư) m tài kho n c p phát v n
t i a bàn nơi th c hi n d án ho c nơi Ban qu n lý d án óng tr s chính.

- Các ơn v , cá nhân không ư c m tài kho n ti n g i b ng ngo i t tr trư ng h p
có quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n.

4. Trách nhi m và quy n h n c a ch tài kho n

4.1- Trách nhi m c a ch tài kho n

Ch tài kho n là ngư i i di n theo pháp lu t s h u s ti n g i t i Kho b c Nhà
nư c (d toán kinh phí ho c ti n g i). Ch tài kho n có trách nhi m ch p hành ch
m và s d ng tài kho n t i Kho b c Nhà nư c; ch p hành úng ch qu n lý tài
chính, ti n t c a Nhà nư c; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan Tài chính và
Kho b c Nhà nư c.

4.2- Quy n h n c a ch tài kho n
Ch tài kho n có quy n yêu c u Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n th c hi n các
nghi p v kinh t phát sinh h p pháp, h p l , ư c u quy n cho ngư i khác thay
mình ký ch ng t giao d ch v i Kho b c theo úng pháp lu t và th t c v u quy n.

5. Trách nhi m và quy n h n c a Kho b c Nhà nư c

5.1- Kho b c Nhà nư c có trách nhi m:

- Hư ng d n khách hàng th c hi n úng ch m và s d ng tài kho n t i Kho b c
Nhà nư c.

- Ph c v khách hàng theo úng ch , nguyên t c qu n lý tài chính hi n hành.

- Ki m tra, ki m soát vi c ch p hành ch tài chính, ti n t , ch m và s d ng
tài kho n t i Kho b c Nhà nư c.

- Th c hi n chi tr , trích n p Ngân sách Nhà nư c ho c x lý theo quy t nh c a cơ
quan Nhà nư c có thNm quy n.

- Gi bí m t các thông tin kinh t liên quan t i tài kho n ti n g i c a khách hàng theo
qui nh.

5.2- Kho b c Nhà nư c có quy n:

- T ch i vi c thu ho c chi tr n u khách hàng không th c hi n úng th t c thu n p,
thanh toán, ch ng t k toán không h p l , h p pháp ho c phát hi n ch tài kho n vi
ph m ch qu n lý tài chính, ch m và s d ng tài kho n, vi ph m pháp lu t.

- Phong t a ho c t ng trích tài kho n c a ch tài kho n theo quy t nh c a cơ
quan Nhà nư c có thNm quy n.

- Cung c p thông tin kinh t v ho t ng c a ch tài kho n cho cơ quan ch c năng
ho c cơ quan có thNm quy n theo qui nh.

Ph n 2:

QUI NNH C TH

1. M tài kho n

1.1- H sơ m tài kho n

- i v i tài kho n c a các ơn v , t ch c th hư ng kinh phí Ngân sách Nhà nư c,
h sơ m tài kho n g m:

+ Gi y ngh m tài kho n.

+ B n ăng ký m u d u, ch ký.
+ Quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài kho n (th trư ng ơn v ), k toán trư ng
(ho c ngư i ph trách k toán).

+ Gi y t ch ng th c tính h p pháp c a vi c thành l p ơn v , tr m t s trư ng h p
c bi t nói i m 1.2.3 m c này.

- Ngoài nh ng gi y t trên, các ơn v c n g i thêm gi y t sau trong các trư ng h p:

+ Tài kho n d toán: gi y ch ng nh n mã s ơn v s d ng ngân sách.

+ Tài kho n c p phát v n chương trình m c tiêu: quy t nh thành l p Ban qu n lý d
án ho c giao nhi m v ch u tư.

+ Tài kho n c p phát v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c Ngân
sách Nhà nư c: quy t nh thành l p Ban qu n lý d án, thông báo k ho ch v n u
tư (năm u tiên).

Trư ng h p khách hàng m thêm tài kho n khác thì ch g i Kho b c Nhà nư c gi y
ngh m tài kho n và b n ăng ký m u d u, ch ký.

i v i tài kho n cá nhân, h sơ m tài kho n g m:

- Ch ng minh thư (ho c gi y gi i thi u c a cơ quan nơi công tác).

- Gi y ngh m tài kho n.

- B n ăng ký m u d u, ch ký.

1.2- N i dung h sơ m tài kho n

1.2.1- Gi y ngh m tài kho n

Gi y ngh m tài kho n s d ng m u th ng nh t do Kho b c Nhà nư c ban hành
và ư c l p thành 3 liên.

Gi y ngh m tài kho n ph i do ch tài kho n ký tên và óng d u ơn v (tài kho n
cá nhân không ph i óng d u).

Ch tài kho n ph i là th trư ng ơn v ho c ngư i ư c th trư ng ơn v u quy n
làm ch tài kho n.

1.2.2- B n ăng ký m u d u, ch ký

Khách hàng m tài kho n ph i l p b n ăng ký m u d u, ch ký tr c ti p theo m u in
s n do Kho b c Nhà nư c qui nh. Không ư c s d ng m u d u, ch ký d ng in,
photocopy, ký l ng gi y than, ch ký kh c d u.

a. V ch ký:

- i v i khách hàng là ơn v , t ch c:
+ ơn v m tài kho n ph i ăng ký v i cơ quan Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n
ch ký c a ch tài kho n (ch ký th nh t) và ngư i ư c u quy n ký thay ch tài
kho n, ch ký c a k toán trư ng ho c ph trách k toán tài v (ch ký th hai) và
ngư i ư c u quy n ký thay. i v i các ơn v thu c l c lư ng vũ trang không có
k toán trư ng thì không ph i ăng ký ch ký th hai. Th trư ng ơn v không ư c
u quy n cho k toán trư ng thay mình làm ch tài kho n.

+ Trên b n ăng ký m u d u, ch ký c n ghi rõ h , tên, ch c v c a ngư i ăng ký
ch ký. Riêng i v i các ơn v thu c l c lư ng vũ trang không nh t thi t ph i ghi
ch c v .

+ Nh ng ngư i ăng ký ch ký u ph i ký hai ch ký m u vào b n ăng ký m u
d u, ch ký theo khung qui nh.

+ M i ơn v ch ư c ăng ký t i a 4 ngư i ký ch ký th nh t (ch tài kho n và 3
ngư i ư c u quy n); 3 ngư i ký ch ký th hai (k toán trư ng và 2 ngư i ư c u
quy n).

- i v i khách hàng là cá nhân: ph i ký 3 ch ký m u trên b ng ăng ký m u d u,
ch ký.

b. V m u d u:

M u d u ăng ký giao d ch v i Kho b c Nhà nư c ư c óng hai (02) l n rõ nét và ã
ăng ký t i cơ quan công an. i v i l c lư ng vũ trang m u d u ph i ăng ký v i cơ
quan b o m t trong ngành (Qu c phòng ho c Công an).

B n ăng ký m u d u, ch ký ã ăng ký v i Kho b c Nhà nư c có giá tr k t ngày
ăng ký n khi ơn v thay th b n ăng ký m u d u, ch ký khác ho c óng tài
kho n ng ng giao d ch t i Kho b c Nhà nư c.

i v i m i tài kho n, ơn v m tài kho n ph i l p 03 b n ăng ký m u d u, ch ký
g i cơ quan Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n.

Khi thay i ngư i ký ch ký th nh t ho c ngư i ký ch ký th hai, thay i m u
d u, thay i tên ơn v , thay i quy n s h u tài kho n ơn v có tài kho n t i Kho
b c Nhà nư c ph i l p l i b n ăng ký m u d u, ch ký thay th b n ăng ký m u
d u, ch ký ã ăng ký v i Kho b c Nhà nư c.

B n ăng ký m u d u, ch ký s d ng cho tài kho n cá nhân, ô dành cho ăng ký
m u d u ghi rõ không có m u d u.

1.2.3. Gi y ch ng th c thành l p ơn v và quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài
kho n, k toán trư ng

- Gi y ch ng th c thành l p ơn v

ơn v m tài kho n ph i g i cho cơ quan Kho b c Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n
b n sao quy t nh thành l p ơn v , do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành
(b n sao ư c công ch ng ho c cơ quan c p trên tr c ti p qu n lý ơn v xác nh n).
Các ơn v ch ph i g i 1 b n gi y ch ng th c thành l p ơn v và quy t nh b
nhi m ch c v c a ch tài kho n khi l n u tiên m tài kho n. Các tài kho n m sau
ơn v ch c n g i gi y ngh m tài kho n và b n ăng ký m u d u, ch ký.

i v i các ban qu n lý d án u tư g i quy t nh giao nhi m v ch u tư và m u
d u ư c phép s d ng.

- Quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài kho n, k toán trư ng

ơn v m tài kho n g i cho cơ quan Kho b c Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n b n
sao quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài kho n. Trư ng h p th trư ng ơn v
không tr c ti p làm ch tài kho n, u quy n cho c p phó làm ch tài kho n thay mình
thì ph i có gi y y quy n cho ngư i thay th và b n sao quy t nh b nhi m ch c v
c a ngư i ư c y quy n kèm theo h sơ m tài kho n g i Kho b c Nhà nư c.

i v i m t s ơn v không có k toán trư ng (ho c ph trách k toán), công vi c k
toán do cán b chuyên môn kiêm nhi m thì ơn v ph i g i văn b n giao nhi m v k
toán trư ng (ho c ph trách k toán) cho cán b kiêm nhi m.

B n sao các văn b n nói trên có xác nh n c a cơ quan c p trên tr c ti p qu n lý ơn
v ho c cơ quan Công ch ng nhà nư c.

- Các ơn v sau ây không ph i g i văn b n ch ng th c tính h p pháp c a vi c thành
l p ơn v và quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài kho n (th trư ng ơn v ):

+ Cơ quan ng c ng s n Vi t Nam.

+ Các cơ quan Nhà nư c trung ương g m: Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng
Qu c h i, Văn phòng Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính
ph .

+ Cơ quan c a các oàn th , t ch c sau: U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn
thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân
Vi t Nam, Liên oàn Lao ng Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam.

+ U ban nhân dân các c p.

+ Các ơn v thu c l c lư ng vũ trang.

2. Gi i quy t vi c m tài kho n c a khách hàng

- T i các ơn v Kho b c Nhà nư c, khi khách hàng g i h sơ m tài kho n, k
toán trư ng (ho c cán b ph trách k toán) ph i tr c ti p nh n và gi i quy t. Sau khi
ki m tra, xem xét tính h p l , h p pháp v th t c, ti n hành ghi s hi u tài kho n c a
khách hàng úng qui nh, ngày b t u ho t ng lên trên gi y ngh m tài kho n,
b n ăng ký m u d u, ch ký c a khách hàng, ký tên trên gi y ngh m tài kho n
và chuy n toàn b h sơ trình Giám c Kho b c Nhà nư c ký duy t.

H sơ m tài kho n ã ư c Giám c Kho b c Nhà nư c ký duy t ư c x lý như
sau:
- ăng ký vào s ăng ký m tài kho n;

- K toán trư ng Kho b c nhà nư c tr c ti p lưu và b o qu n h sơ m tài kho n c a
khách hàng. H sơ m tài kho n ư c lưu theo th t s hi u t nh n l n.

- Giao m t b n gi y ngh m tài kho n, m t ăng ký m u d u, ch ký cho k toán
viên tr c ti p giao d ch v i ơn v , lưu h sơ k toán giao d ch.

- G i l i cho ơn v m t b n gi y ngh m tài kho n và m t b n ăng ký m u d u,
ch ký.

Th i gian xem xét, gi i quy t m tài kho n không quá 5 ngày làm vi c k t khi Kho
b c Nhà nư c nh n ư c h sơ m tài kho n h p l c a ơn v .

3. S d ng tài kho n

3.1- i v i tài kho n d toán kinh phí

Các ơn v d toán, các ch u tư, Ban qu n lý d án ư c c p kinh phí theo hình
th c d toán kinh phí thư ng xuyên, d toán kinh phí u quy n, h n m c v n u tư
s d ng tài kho n này theo úng ch ki m soát chi và ch c p phát, thanh toán
ngân sách Nhà nư c hi n hành qua Kho b c Nhà nư c.

i v i các B , Ngành hư ng kinh phí t Ngân sách Trung ương ư c giao d toán
có M c 115 ( oàn ra), m c 119 (chi mua tin), m c 157 ( óng niêm li n) n u có nhu
c u chi b ng ngo i t t qu ngo i t t p trung c a nhà nư c thì m tài kho n d toán
kinh phí t i S Giao d ch - Kho b c Nhà nư c.

Nghiêm c m các ơn v s d ng ngân sách rút ti n t tài kho n d toán chuy n vào
tài kho n ti n g i, tr trư ng h p ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép.

3.2- i v i tài kho n ti n g i

- Khách hàng ch ư c s d ng tài kho n c a mình giao d ch trong ph m vi ho t
ng c a ơn v và phù h p v i n i dung tài kho n ã ăng ký v i Kho b c Nhà
nư c. Nghiêm c m vi c cho thuê mư n tài kho n. Khi s d ng ti n trên tài kho n ti n
g i, ch tài kho n ch ư c s d ng trong ph m vi s dư Có c a tài kho n và ph i
theo các qui nh c a ch thanh toán không dùng ti n m t, ch qu n lý ti n m t,
ch tài chính c a Nhà nư c.

- Các kho n chi tr trích t tài kho n ti n g i c a khách hàng ph i căn c vào ch ng
t chuNn chi h p l , h p pháp c a ch tài kho n. Trư ng h p các ơn v vi ph m k
lu t chi tr , ho c theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n bu c ơn v ph i thanh
toán, Kho b c Nhà nư c ư c quy n và có trách nhi m trích tài kho n c a khách hàng
th c hi n thanh toán.

- Khi khách hàng ch m n p các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c, căn c yêu c u
c a cơ quan có thNm quy n, Kho b c Nhà nư c ư c quy n t ng trích tài kho n
ti n g i c a khách hàng ó n p Ngân sách Nhà nư c. N u tài kho n c a khách hàng
không s dư ho c h t s dư trích, Kho b c Nhà nư c ghi vào s theo dõi riêng
kho n ti n còn thi u; Khi tài kho n ti n g i c a khách hàng có s dư Kho b c Nhà
nư c ti p t c trích n p Ngân sách Nhà nư c và tính ph t ch m thanh toán theo ch
thanh toán không dùng ti n m t hi n hành. S ti n ph t ch m thanh toán thu c ngân
sách c p nào ư c n p vào Ngân sách Nhà nư c c p ó theo qui nh hi n hành.

- Khi phát hi n khách hàng s d ng tài kho n ti n g i không phù h p v i n i dung
c a tài kho n ã ăng ký ho c vi ph m th t c thanh toán... Kho b c Nhà nư c có
quy n t ch i chi tr , tr l i ch ng t thanh toán khách hàng l p l i. Trư ng h p vi
ph m ch tài chính, Kho b c ư c gi l i các ch ng t thanh toán thông báo
cho các c p có thNm quy n xem xét, x lý.

- Hàng ngày ho c nh kỳ, khách hàng giao d ch ph i n cơ quan Kho b c Nhà nư c
nơi m tài kho n nh n ch ng t , i chi u s li u giao d ch v i Kho b c Nhà
nư c. Nh ng ơn v xa, n u khách hàng có yêu c u b ng văn b n thì Kho b c Nhà
nư c g i qua Bưu i n. Khách hàng thanh toán chi phí d ch v v i Kho b c Nhà
nư c.

- Hàng tháng, khách hàng giao d ch ph i g i n Kho b c Nhà nư c b n xác nh n s
dư tài kho n (l p 2 liên) có d u c a ơn v và ch ký c a ch tài kho n. Kho b c
Nhà nư c có trách nhi m ki m tra, i chi u cho ơn v , k toán trư ng ký xác nh n,
óng d u “K TOáN KHO B C” g i l i cho ơn v m t liên, m t liên lưu h sơ k
toán Kho b c Nhà nư c.

- Khi phát hi n th y s li u ghi s chi ti t tài kho n c a khách hàng có sai sót, Kho
b c Nhà nư c ch ng thông báo v i khách hàng, hai bên i chi u, th ng nh t i u
ch nh. Ngư c l i n u khách hàng phát hi n sai sót trong tài kho n c a mình cũng ph i
thông báo, i chi u l i v i Kho b c Nhà nư c i u ch nh, m b o s li u gi a
hai bên luôn kh p úng.

3.3- Khi l p ch ng t k toán và các ch ng t thanh toán, khách hàng ph i th c hi n
úng ch ch ng t , hóa ơn do B Tài chính ban hành.

4. Phong t a và t t toán tài kho n

4.1- Phong to tài kho n

Tài kho n c a khách hàng b phong to trong nh ng trư ng h p sau ây:

- Khi có văn b n ngh c a các cơ quan có thNm quy n.

- Ch tài kho n vi ph m k lu t thanh toán như: phát hành séc quá s dư, cho thuê
mư n tài kho n, s d ng tài kho n sai m c ích.

- Ch tài kho n là cá nhân b ch t nhưng không có ngư i ư c u quy n hay th a k
h p pháp.

Vi c gi i to tài kho n th c hi n theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n.

4.2- T t toán tài kho n
Tài kho n c a khách hàng ư c t t toán trong các trư ng h p:

- ơn v không còn tên pháp lý giao d ch do: sáp nh p, gi i th , i tên.

- ơn v có yêu c u thay i nơi m tài kho n.

- Ch tài kho n có văn b n yêu c u t t toán tài kho n.

- Các trư ng h p t t toán phát sinh sau khi có k t qu x lý phong to tài kho n.

- Tài kho n không ho t ng liên t c sau th i gian 12 tháng (tr tài kho n thanh toán
v n u tư), Kho b c Nhà nư c thông báo cho ch tài kho n bi t. Sau 30 ngày k t
ngày g i thông báo, n u ch tài kho n không có ý ki n thì s dư trên tài kho n ư c
x lý như sau:

+ i v i s dư có ngu n g c t Ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c làm th t c
trích n p vào Ngân sách Nhà nư c.

+ i v i s dư không có ngu n g c t Ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c làm
th t c chuy n vào tài kho n t m gi ch x lý và ư c gi i quy t theo quy t nh
c a cơ quan có thNm quy n.

Khi th c hi n phong to và t t toán tài kho n, khách hàng và Kho b c Nhà nư c ph i
ti n hành vi c i chi u s li u, xác nh n s dư n ngày i chi u, l p biên b n có
ch ký và d u c a 2 bên, m i bên gi 1 b n.

Vi c x lý và chuy n s dư c a tài kho n n nơi khác th c hi n theo yêu c u c th
c a ơn v ho c cơ quan có thNm quy n.

5. Quy nh v lãi ti n g i, phí d ch v thanh toán

5.1- Lãi ti n g i

- Các tài kho n theo qui nh b t bu c ph i m t i Kho b c Nhà nư c thì không ư c
hư ng lãi, tr trư ng h p ư c hư ng lãi theo Quy t nh c a c p có thNm quy n.

- Các tài kho n ti n g i ư c hư ng lãi thì tính theo lãi su t ti n g i không kỳ h n c a
Ngân hàng Nhà nư c tr cho Kho b c Nhà nư c trong cùng th i kỳ.

- Phương pháp tính lãi

+ Lãi ti n g i ư c tính vào ngày cu i tháng.

+ S ngày tính lãi trong tháng ư c qui nh th ng nh t là 30 ngày.

5.2- Phí d ch v thanh toán

Kho b c Nhà nư c không thu phí d ch v thanh toán i v i các tài kho n không
ư c hư ng lãi.
Các tài kho n ư c hư ng lãi ph i tr phí d ch v thanh toán theo m c Ngân hàng
Nhà nư c thu c a Kho b c Nhà nư c t i th i i m th c hi n d ch v thanh toán./.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản