Quyết định số 30/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 30/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 349: 2005 "cát nghiền cho bê tông và vữa" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 349: 2005 CÁT NGHI N CHO BÊ TÔNG VÀ V A” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng, Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 349 : 2005 “Cát nghi n cho bê tông và v a xây”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Liên ( ã ký) CÁT NGHI N CHO BÊ TÔNG VÀ V A Manufactured sand for concrete and mortar L I NÓI U TCXDVN 349: 2005 “Cát nghi n cho bê tông và v a” ư c B Xây d ng ban hành theo Quy t nh s : 30/2005/Q -BXD ngày 25 tháng 8 năm 2005.
  2. Cát nghi n cho bê tông và v a Manufactured sand for concrete and mortar 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng cho cát nghi n ư c s n xu t b ng cách nghi n các lo i á t nhiên có c u trúc c ch c n các c h t t yêu c u dùng ch t o bê tông và v a. 2. Tài li u vi n d n TCVN 1772-1: 2005, C t li u cho bê tông và v a - Ph n 1: Phương pháp l y m u. TCVN 1772-2: 2005, C t li u cho bê tông và v a - Ph n 2: Phương pháp xác nh thành ph n h t. TCVN 344: 1986, Cát xây d ng - Phương pháp xác nh hàm lư ng sét. TCXD 238: 1999, C t li u cho bê tông và v a - Phương pháp hóa h c xác nh kh năng ph n ng ki m - silic. TCXD 246 : 2000, C t li u cho bê tông và v a - Phương pháp thanh v a xác nh kh năng ph n ng ki m - silic. TCXD 262 : 2001, Bê tông n ng - Phương pháp xác nh hàm lư ng clorua trong c t li u và trong bê tông. 3. Yêu c u k thu t 3.1. Theo giá tr mô un l n, cát nghi n ư c phân thành cát thông thư ng và cát m n: - Cát thông thư ng có mô un l n trong kho ng t 2,0 n 3,3. - Cát m n có mô un l n trong kho ng t 0,7 n 2,0. 3.2. Thành ph n h t c a cát nghi n bi u th qua lư ng sót tích lũy trên sàng ư c quy nh trong b ng 1. B ng 1 - Thành ph n h t c a cát nghi n Kích thư c l sàng Lư ng sót tích lũy trên sàng, %, theo kh i lư ng (mm) Cát thông thư ng Cát m n 2,5 T 0 n 25 0 1,25 T 15 n 50 T 0 n 15 0,63 T 35 n 70 T 5 n 35 0,315 T 65 n 90 T 10 n 65
  3. 0,14 T 80 n 95 T 65 n 85 Chú thích: Lư ng sót riêng trên m i sàng không ư c l n hơn 45%. 3.3. Cát thông thư ng ư c s d ng ch t o bê tông và v a. Cát m n ch s d ng ch t o v a. 3.4. Hàm lư ng h t trên sàng 5mm i v i cát nghi n dùng ch t o v a, ph n trăm theo kh i lư ng, không l n hơn 5%. 3.5. Hàm lư ng h t qua sàng 0,14mm, ph n trăm theo kh i lư ng, ư c quy nh như sau: - i v i cát thông thư ng: 5 - 20%. - i v i cát m n: 15 - 35%. Chú thích: i v i các k t c u bê tông ch u mài mòn và ch u va p, hàm lư ng h t qua sàng 0,14mm không ư c l n hơn 15%. 3.6. Hàm lư ng h t qua sàng 0,075mm, ph n trăm theo kh i lư ng, không l n hơn: - i v i cát thông thư ng: 16%. - i v i cát m n: 25%. Chú thích: i v i các k t c u bê tông ch u mài mòn và ch u va p, hàm lư ng h t qua sàng 0,075mm không ư c l n hơn 9%. 3.7. Tuỳ thu c vào yêu c u c th , có th s d ng cát nghi n có hàm lư ng h t qua sàng 0,14mm và 0,075mm khác v i các quy nh trên n u k t qu thí nghi m cho th y không nh hư ng n ch t lư ng bê tông và v a. 3.8. Hàm lư ng h t sét không l n hơn 2%. 3.9. Hàm lư ng clorua tính theo ion Cl- trong cát nghi n quy nh trong b ng 2. B ng 2 - Hàm lư ng ion Cl- trong cát nghi n Hàm lư ng ion Cl- tan trong axít, %, Lo i bê tông và v a theo kh i lư ng, không l n hơn Bê tông dùng trong các k t c u bê tông c t 0,01 thép ng l c trư c Bê tông dùng trong các k t c u bê tông, bê 0,05 tông c t thép và v a thông thư ng
  4. Chú thích: Cát nghi n có hàm lư ng ion Cl- l n hơn giá tr quy nh b ng 2 có th ư c s d ng n u t ng hàm lư ng ion Cl- trong 1 m3 bê tông t t t c các ngu n v t li u ch t o không vư t quá 0,6 kg. 3.10. Kh năng ph n ng ki m - silic c a cát nghi n khi ki m tra theo TCXD 238:1999 ph i n m trong vùng c t li u vô h i. Khi kh năng ph n ng ki m - silic c a cát nghi n ki m tra n m trong vùng có h i thì c n thí nghi m ki m tra b xung trên thanh v a theo TCXD 246: 2000. 4. Phương pháp th 4.1. L y m u th theo TCVN 1772-1: 2005. 4.2. Xác nh thành ph n h t theo TCVN 1772-2: 2005. 4.3. Xác nh hàm lư ng h t sét theo TCVN 344: 1986. Lưu ý, khi ti n hành l y 100ml nư c c sâu 100mm và 100ml nư c c t ph i nh lư ng b ng pipét 100ml mb o chính xác. 4.4. Xác nh kh năng ph n ng ki m-silic trong c t li u b ng phương pháp hóa h c theo TCXD 238: 1999. 4.5. Xác nh kh năng ph n ng ki m-silic trong c t li u b ng phương pháp thanh v a theo TCXD 246: 2000. 4.6. Xác nh hàm lư ng ion Cl- theo TCXD 262: 2001. 4.7. Xác nh hàm lư ng h t nh hơn 0,075mm. 4.7.1. Nguyên t c Hàm lư ng h t nh hơn 0,075mm, xác nh b ng phương pháp sàng ư t qua sàng 0,075mm, là kh i lư ng m u m t i sau khi sàng ư t, tính b ng ph n trăm kh i lư ng m u ban u. 4.7.2. Thi t b và d ng c th - Cân k thu t, chính xác 0,1g. - B sàng hai cái, sàng dư i có kích thư c l 0,075mm, sàng trên có kích thư c l 1,25mm. - Thùng ng m u có kích thư c ch a m u và nư c, cho phép khi khu y không làm m t m u và nư c. - Khay ng m u b ng kim lo i. - T s y có b ph n i u ch nh và n nh nhi t 110 ± 50C. 4.7.3. Ti n hành th
  5. M u th ư c l y theo TCVN 1772-1: 2005. S y khô m u n kh i lư ng không i nhi t 110 ± 50C. ngu i m u n nhi t phòng thí nghi m. Sàng lo i b c h t l n hơn 5mm. Cân l y kho ng 300 gam m u, chính xác n 0,1g ư c kh i lư ng m1. Cho m u th vào thùng ng m u và nư c ph kín m u. Khu y m nh v a phân tách hoàn toàn các h t m n nh hơn 0,075mm kh i các h t thô, làm cho các h t m n d ng lơ l ng. Ngay sau ó g n nư c r a có ch a các h t lơ l ng và các ch t r n ã hòa tan vào b sàng, sàng có kích thư c l 1,25mm n m trên và sàng có kích thư c l 0,075mm n m dư i. cNn th n tránh làm m t các h t thô trong m u th . thêm nư c vào trong thùng, khu y m u và g n nư c như trư c. L p l i quá trình này cho n khi nư c r a trong thì d ng. t t c m u ã r a s ch và các h t còn l i trên các sàng vào khay s ch. S y khô m u ã r a n kh i lư ng không i nhi t 110 ± 50C, cân m u chính xác n 0,1 g ư c kh i lư ng m2. 4.7.4. Tính k t qu Hàm lư ng h t nh hơn 0,075mm (M), tính b ng ph n trăm, chính xác n 0,1%, theo công th c: (m1 – m2) x100 M= m1 Trong ó: m1 là kh i lư ng m u s y khô trư c khi r a, tính b ng gam. m2 là kh i lư ng m u s y khô sau khi r a, tính b ng gam. K t qu th hàm lư ng h t nh hơn 0,075mm tính b ng trung bình c ng c a hai l n th song song. N u k t qu gi a hai l n th chênh l ch nhau quá 1%, c n ti n hành th l n th ba và k t qu trung bình ư c l y t hai giá tr g n nhau. 5. V n chuy n và b o qu n 5.1. Khi giao nh n cát nghi n, cơ s s n xu t ho c cung ng ph i g i kèm gi y ch ng nh n ch t lư ng c a m i lô s n phNm cho khách hàng, trong ó ghi rõ: - Tên và a ch cơ s s n xu t; - Lo i á g c t nhiên dùng s n xu t cát nghi n; - S lô và kh i lư ng; - K t qu thí nghi m các ch tiêu k thu t c a cát nghi n.
  6. 5.2. V n chuy n cát nghi n b ng ôtô ho c b ng các phương ti n khác. Cát nghi n có th ư c b o qu n kho ho c sân bãi. Khi v n chuy n và b o qu n tránh làm bNn và l n các t p ch t.
Đồng bộ tài khoản