Quyết định số 30/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 30/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2005/QĐ-BYT về việc sử dụng thuốc dự trữ lưu thông do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH V VI C S D NG THU C D TR LƯU THÔNG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c vào Quy t nh s 110/2005/Q -TTg ngày 16/5/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch "D tr lưu thông thu c Qu c gia ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân"; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V i u tr , V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch s d ng thu c d tr lưu thông". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo i u 3. Các Ông/Bà:Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V i u tr , V trư ng V Pháp ch , các V , C c có liên quan, Giám c b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n QUY CH S D NG THU C D TR LƯU THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2005/Q -BYT, ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Y t )
  2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng: Quy ch này áp d ng s d ng thu c d tr lưu thông cho các cơ s khám ch a b nh nhà nư c ho c bán ra th trư ng khi có tình tr ng thi u thu c và bi n ng giá thu c, nh m m b o nhu c u s d ng thu c cho cơ s khám ch a b nh và góp ph n bình n giá thu c theo quy nh c a B trư ng B Y t . i u 2. Các ơn v tham gia th c hi n k ho ch d tr lưu thông thu c g m các b nh vi n nhà nư c: B nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; Các b nh vi n ngành; Các b nh vi n a khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là b nh vi n); Các doanh nghi p dư c tham gia công tác d tr lưu thông thu c Qu c gia. i u 3. B trư ng B Y t Quy t nh s d ng thu c d tr lưu thông (sau ây g i chung là thu c) trong các trư ng h p thi u thu c t i b nh vi n, bi n ng giá thu c trên th trư ng và các trư ng h p c bi t, khNn c p áp ng nhu c u phòng b nh và ch a b nh. Chương 2: I U KI N S D NG THU C D TR LƯU THÔNG i u 4. Thi u thu c t i b nh vi n là tình tr ng không thu c i u tr , gây nh hư ng nghiêm tr ng n công tác khám ch a b nh t i b nh vi n. Các tiêu chí xác nh thi u thu c: -Trên 30% b nh vi n tham gia d tr lưu thông thu c trong tình tr ng thi u t 30% tr lên s thu c n m trong Danh m c thu c d tr lưu thông ang s d ng t i b nh vi n; -Th i gian thi u thu c t i thi u là 15 ngày. i u 5. Bi n ng giá thu c là tình tr ng giá thu c tăng b t thư ng nh hư ng nghiêm tr ng n vi c cung ng thu c ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh; Các tiêu chí xác nh bi n ng giá thu c: -Khi có t 30% thu c trong Danh m c thu c d tr lưu thông tăng giá 20% tr lên so v i giá trư c khi có bi n ng; -Th i gian tăng giá liên t c t i thi u là 30 ngày tr lên và gây nh hư ng nghiêm tr ng n công tác phòng b nh, ch a b nh. i u 6. Trong trư ng h p c bi t, khNn c p B trư ng B Y t quy t nh xu t bán thu c áp ng nhu c u phòng ch a b nh.
  3. Chương 3: QUY TRÌNH S D NG THU C D TR LƯU THÔNG i u 7. Khi x y ra thi u thu c t i b nh vi n và bi n ng giá thu c các b nh vi n báo cáo v B Y t (V i u tr ), các doanh nghi p báo cáo B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam) n i dung sau: - Tình hình và nguyên nhân thi u thu c t i b nh vi n ho c bi n ng giá thu c trên th trư ng; - Danh m c thu c thi u và th i gian ã x y ra thi u thu c; - Danh m c thu c có bi n ng giá, th i gian và t l bi n ng giá; - Nhu c u c a b nh vi n v các thu c thi u, thu c bi n ng giá. i u 8. C c Qu n lý dư c Vi t Nam (thư ng tr c T i u hành công tác d tr lưu thông thu c) báo cáo B trư ng Danh sách b nh vi n ư c mua thu c d tr lưu thông; S lư ng thu c d tr lưu thông bán cho t ng b nh vi n ra quy t nh s d ng thu c d tr lưu thông. i u 9. i v i các ơn v khám ch a b nh nhà nư c không tr c thu c B Y t khi x y ra thi u thu c c n báo cáo nhu c u c th v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, B , Ngành ch qu n ngh B Y t gi i quy t xu t bán thu c. Chương 4: S D NG THU C D TR LƯU THÔNG B NH VI N i u 10. Khi x y ra thi u thu c ho c bi n ng giá thu c các b nh vi n ph i s d ng kinh phí t ngu n ngân sách nhà nư c c p, ngu n ư c B o hi m Y t thanh toán, vi n phí mua thu c thu c Danh m c thu c d tr lưu thông theo Quy t nh c a B trư ng B Y t . i u 11. Mua thu c thư ng kỳ t i b nh vi n: Sau khi u th u l n u trong năm, n u thu c trúng th u n m trong Danh m c thu c d tr lưu thông qu c gia và ch t lương tương ương và giá cao hơn ho c b ng giá thu c c a doanh nghi p d tr lưu thông bán, n u có nhu c u mua b sung thì b nh vi n ph i mua thu c c a doanh nghi p dư c tham gia d tr lưu thông thu c. Chương 5: TRÁCH NHI M CÁC CƠ QUAN, ƠN VN THAM GIA TH C HI N K HO CH D TR LƯU THÔNG THU C i u 12. Các b nh vi n tham gia công tác d tr lưu thông thu c th c hi n các quy nh sau:
  4. -Xây d ng h th ng theo dõi tình hình cung ng, giá thu c và s d ng thu c trong b nh vi n; -Th ng kê tình hình cung ng, s d ng và d báo thi u thu c, bi n ng giá thu c v i các thu c thu c Danh m c thu c d tr lưu thông, báo cáo t xu t v tình tr ng thi u thu c và nh kỳ 6 tháng m t l n v s d ng thu c d tr lưu thông t i b nh vi n v B Y t (V i u tr ) t ng h p chung, làm cơ s xây d ng cơ s thu c d tr lưu thông hàng năm. i u 13. Các doanh nghi p dư c nhà nư c ư c giao nhi m v d tr lưu thông thu c ph i thư ng xuyên c p nh t di n bi n giá thu c trong Danh m c thu c d tr lưu thông trên th trư ng; Ph i m b o cơ s thu c d tr lưu thông, m b o ch t lư ng và giá thu c h p lý cung ng cho b nh vi n. D báo thi u thu c và bi n ng giá thu c t xu t và nh kỳ 6 tháng m t l n v B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam). i u 14. V i u tr có trách nhi m thư ng xuyên theo dõi, xác nh nhu c u s d ng thu c, tình tr ng thi u thu c c a b nh vi n và báo cáo C c Qu n lý dư c Vi t nam (thư ng tr c T i u hành công tác d tr lưu thông thu c). i u 15. C c Qu n lý dư c Vi t Nam có trách nhi m thư ng xuyên c p nh t giá thu c, theo dõi tình tr ng thi u thu c, bi n ng giá thu c trên th trư ng và kh năng cung ng thu c trong Danh m c thu c d tr lưu thông. Khi giá thu c thay i n m c ư c coi là bi n ng giá ph i báo cáo B trư ng B Y t ra Quy t nh xu t bán thu c d tr lưu thông./.
Đồng bộ tài khoản