Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawbmhc2

Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg

TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p – T do – H nh phúc
******
********
S : 30/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 03 năm 2007


QUY T NNH
BAN HÀNH DANH M C CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH THU C VÙNG KHÓ KHĂN
TH TƯ NG CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25/12/2001;
Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c,

QUY T NNH:

i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c các ơn v hành chính (xã, phư ng, th tr n)
thu c vùng khó khăn làm căn c th c hi n m t s ch , chính sách c thù phát tri n kinh t - xã
h i, b o m an ninh qu c phòng, xóa ói, gi m nghèo nh m c i thi n nâng cao i s ng v t ch t và
tinh th n cho nhân dân, gi m s chênh l ch v trình phát tri n so v i các vùng khác trong c nư c.

i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.

Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban
nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này./.

TH TƯ NG
Nguy n T n Dũng

DANH M C
CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH C P XÃ, PHƯ NG, THN TR N THU C VÙNG KHÓ KHĂN
(Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05/3/2007 c a Th tư ng Chính ph )

STT T nh T ng s xã

1 Hà Giang 181

2 Cao B ng 179

3 Lai Châu 88

4 i n Biên 87

5 Sơn La 161

6 B cK n 116

7 Lào Cai 146

8 Tuyên Quang 103

9 L ng Sơn 189
10 Yên Bái 132

11 Hòa Bình 181

12 B c Giang 85

13 Thái Nguyên 100

14 Phú Th 187

15 Qu ng Ninh 53

16 Vĩnh Phúc 17

17 Hà Tây 07

18 Ninh Bình 43

19 H i Dương 05

20 Thành ph H i Phòng 05

21 Thanh Hóa 217

22 Ngh An 163

23 Hà Tĩnh 114

24 Qu ng Bình 73

25 Qu ng Tr 45

26 Th a Thiên Hu 61

27 Qu ng Nam 116

28 Qu ng Ngãi 68

29 Khánh Hòa 26

30 Bình nh 58

31 Phú Yên 36

32 Ninh Thu n 30

33 Bình Thu n 47

34 Thành ph à N ng 03

35 Kon Tum 78

36 Gia Lai 158

37 kL k 129

38 k Nông 57

39 Lâm ng 106

40 Bình Phư c 72
41 Trà Vinh 65

42 ng Nai 63

43 Sóc Trăng 85

44 B c Liêu 32

45 Vĩnh Long 07

46 An Giang 37

47 Kiên Giang 53

48 Bà R a - Vũng Tàu 26

49 H u Giang 21

50 Long An 23

51 Cà Mau 20

52 B n Tre 04

53 Ti n Giang 01

54 Thành ph C n Thơ 01

55 Bình Dương 02

56 Tây Ninh 20

57 ng Tháp 08
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản