Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
101
lượt xem
10
download

Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --- Đ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 30/2008/QĐ-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N CH N ĐOÁN, X TRÍ VÀ PHÒNG LÂY NHI M CÚM A (H5N1) NGƯ I B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c B Y t ; Xét Biên b n h p H i đ ng chuyên môn s a đ i, b sung Hư ng d n ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m cúm A (H5N1) ngày 02 tháng 8 năm 2008; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh-B Y t ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Hư ng d n ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m cúm A (H5N1) ngư i” Đi u 2. “Hư ng d n ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m cúm A (H5N1) ngư i” áp d ng cho t t c các cơ s khám ch a b nh Nhà nư c, bán công và tư nhân. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Bãi b Quy t đ nh s 44/2006/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 ban hành “Hư ng d n ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m cúm A (H5N1) ngư i”. Đi u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh- B Y t ; Giám đ c các B nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Giám đ c s y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 4; - Văn phòng Chính ph (Phòng Công báo); - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Lãnh đ o B Y t (đ báo cáo); - Các Trư ng Ti u ban thu c Ban ch đ o QGPC đ i d ch cúm ngư i; Nguy n Th Xuyên - C c Quân Y-B Qu c phòng; - C c Y t -B Công an; - Website Chính ph , website B Y t ; - Phòng HCQT II (51 Ph m Ng c Th ch-Tp HCM); - Lưu: VT; KCB; PC. HƯ NG D N CH N ĐOÁN, X TRÍ VÀ PHÒNG LÂY NHI M CÚM A (H5N1) NGƯ I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 30 /2008 /QĐ-BYT ngày 19/8/2008 c a B trư ng B Y t ) Vi rút cúm đã gây nhi u v d ch l n trên th gi i v i t l t vong cao. Có 3 týp vi rút cúm là A, B và C, trong đó vi rút cúm A và B hay gây b nh trên ngư i. Các ch ng vi rút có th thay đ i hàng năm. Đã có nhi u nư c trên th gi i có ngư i b nh nhi m vi rút cúm týp A (H5N1) và có t l t vong cao. nư c ta đã có m t s b nh nhân nh p vi n do cúm týp A ch ng H5N1. B nh di n bi n n ng, ti n tri n nhanh, không đáp ng v i các phương pháp đi u tr thông thư ng và có t l t vong cao. I. CH N ĐOÁN D a trên các y u t và tri u ch ng sau: 1. Y u t d ch t : trong vùng có d ch cúm gia c m trong vòng 2 tu n.
  2. - Ti p xúc g n v i gia c m b b nh (nuôi, buôn bán, v n chuy n, gi t m , ch bi n, ăn th t gia c m b b nh, ăn ti t canh v.v...) - Ti p xúc g n gũi v i ngư i b nh: nghi ng , có th ho c đã xác đ nh m c cúm A (H5N1) 2. Lâm sàng: B nh di n bi n c p tính và có m t s bi u hi n sau đây: o - S t trên 38 C. - Các tri u ch ng v hô h p + Ho khan ho c có đ m, t c ng c, th nhanh, tím tái... + Có th có ran khi nghe ph i. + Di n bi n nhanh chóng t i suy hô h p. - Tri u ch ng tu n hoàn: + Nh p tim nhanh, huy t áp h , s c. - Các tri u ch ng khác + Đau đ u, đau cơ, tiêu ch y. + Suy đa t ng. 3. C n lâm sàng: a. X quang ph i (b t bu c): T n thương thâm nhi m lan to m t bên ho c hai bên, ti n tri n nhanh. Nên ch p ph i 1-2 l n trong ngày giai đo n c p. b. Xét nghi m: - Công th c máu: S lư ng b ch c u bình thư ng ho c gi m. - Đ bão hoà oxy máu (SpO2): dư i 92% - PaO2 gi m dư i 85 mmHg. T l PaO2/FiO2 dư i 300 khi có t n thương ph i c p (ALI), dư i 200 khi có suy hô h p c p ti n tri n (ARDS). c. Ch n đoán vi sinh v t: - Vi rút: + L y b nh ph m: . Ngoáy h ng . L y d ch t h u . L y d ch ph qu n B o qu n đúng quy cách và g i s m v nơi có đi u ki n xét nghi m đ xác đ nh nguyên nhân. + Làm RT-PCR đ xác đ nh vi rút cúm A/H5 - Vi khu n: + C y máu ngay khi vào vi n + C y d ch màng ph i, d ch n i khí qu n. Sơ đ ch n đoán và x trí cúm A (H5N1): xem Ph l c 1. 4. Tiêu chu n ch n đoán ca b nh: a) Ca b nh nghi ng : Khi có đ các tiêu chu n sau: o - S t 38 C tr lên - Có m t trong các tri u ch ng hô h p sau: ho, khó th - Có y u t d ch t . b) Ca b nh có th : - Có tiêu chu n ca b nh nghi ng + Hình nh Xquang di n ti n nhanh phù h p v i cúm
  3. + S lư ng b ch c u bình thư ng ho c gi m c) Ca b nh xác đ nh: Xét nghi m vi rút dương tính v i cúm A/H5 trên ca b nh nghi ng ho c có th . 5. Phân đ lâm sàng: Căn c vào: - M c đ thi u oxy máu khi th khí tr i: + Ưu tiên theo dõi khí máu + Áp d ng r ng rãi đo SpO2 - M c đ t n thương ph i: b t bu c ph i ch p Xquang ph i. a) N ng: - Khó th , tím - SpO2 65 mmHg - Xquang ph i : thâm nhi m khu trú m t bên ho c t n thương không rõ r t. Lưu ý: lâm sàng di n bi n r t nhanh vì v y c n theo dõi sát. 6. Phân tuy n đi u tr cúm A (H5N1): xem Ph l c 2. Phân tuy n đi u tr áp d ng khi có đ i d ch. II. X TRÍ 1. Nguyên t c chung: - B nh nhân nghi ng ph i đư c cách ly. - Dùng thu c kháng vi rút (oseltamivir) càng s m càng t t. - H i s c hô h p là cơ b n, gi SpO2 >= 92%. - Đi u tr suy đa t ng (n u có). 2. Đi u tr suy hô h p c p: X trí suy hô h p trong cúm A (H5N1): xem Ph l c 5 và Ph l c 6. o o a) Tư th ngư i b nh: N m đ u cao 30 – 45 b) Cung c p ôxy: - Ch đ nh: Khi có gi m oxy hoá máu: + SpO2 ≤ 92% hay PaO2 ≤ 65mmHg + Tăng công th : th nhanh, rút lõm ng c. - Th oxy qua g ng mũi: 1-5 lít/phút sao cho SpO2 > 92%. - Th oxy qua m t n đơn gi n: oxy 6-12 lít/phút khi th oxy qua g ng mũi không gi đư c SpO2 >92%.
  4. - Th oxy qua m t n có túi: lưu lư ng oxy đ cao đ không x p túi khí thì th vào, khi m t n đơn gi n không hi u qu . c) Th CPAP: - CPAP đư c ch đ nh khi tình tr ng gi m oxy máu không đư c c i thi n b ng các bi n pháp th oxy, SpO2 92%. M c CPAP t i đa có th đ t t i 10 cmH2O. d) Thông khí nhân t o: - Ch đ nh: + Th CPAP ho c th oxy không c i thi n đư c tình tr ng thi u oxy máu (SpO2 < 90% v i CPAP = 10 cmH2O). + Ngư i b nh b t đ u có d u hi u xanh tím, th nhanh nông. - Nguyên t c thông khí nhân t o: M c tiêu: SpO2 >92% v i FiO2 b ng ho c dư i 0,6 N u không đ t đư c m c tiêu trên có th ch p nh n m c SpO2 > 85%. - Thông khí nhân t o không xâm nh p BiPAP (xem Ph l c 3): + Thông khí nhân t o không xâm nh p BiPAP đư c ch đ nh khi ngư i b nh có suy hô h p còn t nh, h p tác t t, kh năng ho kh c t t. - Thông khí nhân t o xâm nh p: + Ch đ nh khi ngư i b nh có suy hô h p n ng và không đáp ng v i thông khí nhân t o không xâm nh p. + B t đ u b ng phương th c th ki m soát th tích, v i Vt t 8-10 ml/kg, t n s 12-16 l n/phút, I/E = 1/2 , PEEP=5 và đi u ch nh FiO2 đ đ t đư c SpO2 >92%. + N u ti n tri n thành ARDS, ti n hành th máy theo phác đ thông khí nhân t o tăng thán cho phép (Xem Ph l c 4). + V i tr em, có th th theo phương th c ki m soát áp l c (PCV). Quy trình th máy trong viêm ph i do cúm A (H5N1) cho tr em: xem Ph l c 7. e) D n lưu hút khí màng ph i: Khi có tràn khí màng ph i, ph i d n lưu hút khí màng ph i. 3. Các bi n pháp h i s c khác - Truy n d ch: ti n hành truy n d ch đ m b o cân b ng vào ra, duy trì nư c ti u ngư i l n kho ng 1200 -1500 mL/ngày, chú ý tránh phù ph i (ran m, tĩnh m ch c n i, cân b nh nhân...). N u có đi u ki n nên đ t ng thông tĩnh m ch trung tâm, và duy trì CVP không vư t quá 6,5 cmH2O. N u truy n quá 2 lít dung d ch tinh th mà huy t áp v n không lên thì ph i thay b ng dung d ch keo. Nơi có đi u ki n nên duy trì albumin máu m c ≥ 35g/lít. - Thu c v n m ch: dùng s m thu c v n m ch, có th dùng dopamine ho c noradrenaline ph i h p v i dobutamine đ duy trì huy t áp tâm thu ≥ 90 mmHg. - Thăng b ng ki m toan: đ m b o thăng b ng ki m toan, đ c bi t khi ti n hành thông khí nhân t o tăng thán cho phép, duy trì pH ≥ 7,15. - Khi tình tr ng b nh nhân ti n tri n n ng thành suy đa t ng, c n áp d ng phác đ h i s c cho b nh nhân suy đa t ng (xem Ph l c 8, Ph l c 9) - nh ng nơi có đi u ki n có th ti n hành l c máu liên t c đ h tr đi u tr h i ch ng suy đa t ng. 4. Đi u tr h tr a) Dùng corticosteroid:
  5. - Ch đ nh cho nh ng ca n ng, giai đo n ti n tri n, có s c nhi m khu n. Có th dùng 1 trong các thu c sau đây: + methylprednisolon: t 0,5-1 mg/kg/ngày × 7 ngày, tiêm tĩnh m ch. ho c + hydrocortisone hemisuccinate 100mg x 2 l n/ngày x 7 ngày, tiêm tĩnh m ch ho c + depersolon 30mg x 2 l n/ngày x 7 ngày, tiêm tĩnh m ch ho c + prednisolone 0,5-1mg/kg/ngày x 7 ngày, u ng Chú ý theo dõi đư ng máu, xu t huy t tiêu hoá o b) S t: ch dùng paracetamol khi nhi t đ trên 39 C. c) B o đ m ch đ dinh dư ng và chăm sóc: - Dinh dư ng: + B nh nhân nh : cho ăn b ng đư ng mi ng. + B nh nhân n ng: cho ăn s a và b t dinh dư ng qua ng thông d dày. + N u b nh nhân không ăn đư c ph i k t h p nuôi dư ng b ng đư ng tĩnh m ch. - Ch ng loét: cho b nh nhân n m đ m nư c, xoa bóp, thay đ i tư th . - Chăm sóc hô h p: giúp b nh nhân ho, kh c; v rung vùng ng c; hút đ m. 5. Đi u tr kháng sinh: a) Thu c kháng virút: oseltamivir (Tamiflu): Tr em t 1-13 tu i: dùng dung d ch u ng tuỳ theo tr ng lư ng cơ th :
  6. - Ngư i b nh đã xác đ nh b nh đư c t p trung t i khoa Truy n nhi m ho c t i khoa có đ đi u ki n cách ly và đi u tr , - T t c ngư i b nh, ngư i nghi ng m c b nh ph i mang kh u trang ngo i khoa khi trong bu ng b nh cũng như khi đi ra ngoài bu ng b nh. - Ngư i b nh c n ch p Xquang, làm các xét nghi m, khám chuyên khoa c n đư c ti n hành t i giư ng. N u không có đi u ki n, khi chuy n ngư i b nh đi ch p chi u, xét nghi m... ph i thông báo trư c cho các khoa liên quan đ nhân viên y t t i các khoa ti p nh n ngư i b nh chi u ch p, xét nghi m bi t đ mang đ y đ các phương ti n phòng h . Ngư i b nh ph i đeo kh u trang và m c áo choàng khi v n chuy n trong b nh vi n. - H n ch ngư i nhà và khách thăm vào khu cách ly. Trư ng h p ngư i nhà chăm sóc ngư i b nh ho c ti p xúc v i ngư i b nh ph i đư c hư ng d n và áp d ng các bi n pháp phòng lây nhi m như nhân viên y t . 4. Phòng ng a cho nhân viên y t : - Phương ti n phòng h g m: Kh u trang ngo i khoa, kh u trang lo i N95, kính b o h , m t n che m t, áo choàng gi y dùng m t l n, găng tay, mũ, bao gi y ho c ng. Phương ti n phòng h ph i luôn có s n khu v c cách ly. - M i nhân viên khu v c cách ly mang đ y đ phương ti n phòng h trư c khi ti p xúc v i ngư i b nh và các ch t ti t đư ng hô h p. Khi ra kh i bu ng cách ly ph i th i b các phương ti n phòng h vào thùng thu gom ch t th i và x lý như ch t th i y t lây nhi m và ph i t m, thay qu n áo trư c khi ra kh i b nh vi n. - B nh ph m xét nghi m: Ph i đ t trong túi nilon ho c h p v n chuy n theo quy đ nh đ n phòng xét nghi m. - Giám sát: l p danh sách nhân viên y t tr c ti p chăm sóc đi u tr và nhân viên làm vi c t i khoa có ngư i b nh. Nh ng nhân viên có d u hi u nghi ng nhi m b nh c n đư c khám, làm các xét nghi m và theo dõi như ngư i b nh nghi ng b cúm n ng. - Thông báo ngay v Trung tâm y t d phòng đ a phương và B Y t nh ng trư ng h p nghi ng và m c. 5. X lý d ng c y t , đ v i và d ng c dùng cho ngư i b nh: - D ng c y t : Nh ng d ng c dùng l i ph i kh khu n ngay t i khu v c cách ly, sau đó chuy n v bu ng c r a đ c r a và ti t khu n theo quy đ nh. - Phương ti n dùng cho ngư i b nh: ph i c r a và t y u b ng xà phòng và hoá ch t kh khu n hàng ngày và m i khi b n. M i ngư i b nh có d ng c ph c v v sinh và dinh dư ng riêng. - Đ v i: Áp d ng phương pháp v n chuy n và x lý như đ v i nhi m khu n. Thu gom đ v i trong túi nilon màu vàng trư c khi v n chuy n xu ng nhà gi t. Không ngâm đ v i t i khu v c cách ly. Gi t đ v i trong các dung d ch kh khu n. Trong trư ng h p ph i gi t b ng tay thì trư c khi gi t đ v i ph i ngâm kh khu n. 6. X lý môi trư ng và ch t th i b nh vi n: Tuân th quy trình v x lý môi trư ng, ch t th i theo quy đ nh như đ i v i các trư ng h p b ô nhi m. 7. V n chuy n ngư i b nh: - Nguyên t c: + H n ch v n chuy n ngư i b nh. + Ch chuy n ngư i b nh trong trư ng h p ngư i b nh n ng, vư t quá kh năng đi u tr c a cơ s . + Khi v n chuy n ph i chu n b đ y đ phương ti n h i s c hô h p như m t n oxy, bình oxy, máy th CPAP, bóng ambu có van PEEP. + Đ m b o an toàn cho ngư i b nh và ngư i chuy n ngư i b nh (lái xe, nhân viên y t , ngư i nhà v.v..) theo hư ng d n m c phòng b nh. - Nhân viên v n chuy n ngư i b nh ph i mang đ y đ phương ti n phòng h : kh u trang ngo i khoa, áo choàng m t l n, m t n che m t, găng tay, mũ. - T y u xe c u thương sau m i l n v n chuy n ngư i b nh b ng ch t sát khu n thông thư ng. - R a tay, sát khu n tay khi k t thúc v n chuy n.
  7. 8. X lý ngư i b nh t vong: - Ngư i b nh t vong ph i đư c khâm li m t i ch theo quy đ nh phòng ch ng d ch, ph i kh khu n b ng các hoá ch t: cloramin B. - Chuy n ngư i b nh t vong đ n nơi chôn c t hay ho táng b ng xe riêng và đ m b o đúng quy đ nh phòng lây nhi m. - Sau khi t vong, trong kho ng th i gian 24 gi ph i ho táng ho c chôn c t, t t nh t là ho táng. 9. Các bi n pháp phòng b nh chung: - V sinh cá nhân, nh mũi, súc mi ng-h ng b ng các thu c sát khu n 10. D phòng b ng thu c kháng vi rút: Đ i tư ng: Nhân viên y t và nh ng ngư i tr c ti p chăm sóc b nh nhân nhi m cúm A/H5 không s d ng các phương ti n b o h . Li u dùng: oseltamivir 75 mg, 1 viên/ngày x 7 ngày. 11. V c xin phòng b nh đ c hi u: Hi n nay đang nghiên c u v c xin đ c hi u v i vi rút cúm A ch ng H5N1./. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 1+2 Phu luc 3+4+5 Phu luc 6+7 Phu luc 8 Phu luc 9
Đồng bộ tài khoản