Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
25
lượt xem
3
download

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 9 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 30/2008/Q -UBND Qu n 9, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG QU N LÝ Ô THN QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Theo ngh c a Trư ng Phòng Qu n lý ô th và Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Qu n lý ô th qu n 9”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký và bãi b nh ng quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n, Th trư ng ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG QU N LÝ Ô THN THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 9) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí, ch c năng Phòng Qu n lý ô th là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n, ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v thu c ph m vi S - ngành thành ph ph trách. Phòng Qu n lý ô th có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c v : ki n trúc, quy ho ch xây d ng, phát tri n ô th , nhà và công s , v t li u xây d ng, giao thông và h t ng k thu t ô th (g m: c p, thoát nư c, công viên, cây xanh, chi u sáng, b n, bãi xe ô th ) và phòng, ch ng thiên tai (lũ, l t, bão…). Phòng Qu n lý ô th có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u và tài kho n riêng theo quy nh. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v 1. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n t ch c th c hi n các ngh quy t, ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c trên các m t công tác thu c ch c năng c a Phòng. 2. Căn c quy ho ch t ng th c a qu n và phương hư ng phát tri n ngành xây d ng, giao thông c a thành ph , tham mưu cho y ban nhân dân qu n quy ho ch ngành trên a bàn; ng th i giúp y ban nhân dân qu n c th hóa chương trình, m c tiêu, k ho ch và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch c a ngành ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 3. Qu n lý nhà nư c i v i các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t thu c ph m vi ngành qu n lý trên a bàn ư c phân c p. 4. Ph i h p v i Phòng N i v qu n giúp y ban nhân dân qu n qu n lý, quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng cán b chuyên môn thu c ngành qu n lý theo yêu c u nhi m v ư c giao.
  3. 5. Phòng Qu n lý ô th có các nhi m v c th sau: 5.1. Trong lĩnh v c nhà và u tư xây d ng cơ b n: - Giúp y ban nhân dân qu n xây d ng phương hư ng, k ho ch 05 năm và các d án phát tri n nhà trên a bàn ô th trình y ban nhân dân thành ph phê duy t, t ch c hư ng d n th c hi n sau khi ư c phê duy t. - Giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà , công th và tr s làm vi c thu c s h u nhà nư c theo phân c p c a thành ph ; hư ng d n vi c qu n lý, khai thác, s d ng và phát tri n các cơ s này theo quy nh c a Chính ph và y ban nhân dân thành ph . - T ch c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v nhà theo s hư ng d n c a thành ph trên a bàn trong các m t công tác c th như: i u tra, th ng kê, l p danh sách v h sơ nhà (bao g m: di n tích, tình tr ng, phân lo i c u trúc, m c ích s d ng và s h u…) c a các thành ph n kinh t . - Tham mưu cho y ban nhân dân qu n trong vi c t ch c, hư ng d n th c hi n các văn b n pháp quy v chính sách, ch , quy nh, th t c, trình t v k thu t, các tiêu chuNn nh m c áp d ng trong lĩnh v c xây d ng, phát tri n các công trình công c ng, nhà ph c v vi c ô th hóa trên a bàn, b o m yêu c u th c hi n th ng nh t k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch ô th c a thành ph . - Giúp y ban nhân dân qu n qu n lý, ki m tra vi c s d ng các công trình công c ng do thành ph giao trên a bàn, trong vi c t ch c th c hi n các quy nh pháp lu t v phòng cháy - ch a cháy. - Giúp y ban nhân dân qu n thNm tra, xét duy t các d án u tư, các án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n c a y ban nhân dân qu n ho c xu t lên c p có thNm quy n gi i quy t. - Tham gia ý ki n và ph i h p v i Phòng Tài chính - K ho ch, v i các phòng có liên quan trong vi c xây d ng và ánh giá hi u qu kinh t , k thu t trong công tác u tư xây d ng cơ b n. - Tham mưu cho y ban nhân dân qu n trong vi c c p gi y phép trong lĩnh v c xây d ng công trình và các lo i gi y phép khác theo s phân c p c a y ban nhân dân thành ph . - Theo s ch o c a y ban nhân dân thành ph và S Quy ho ch - Ki n trúc t ch c th c hi n quy ho ch chi ti t i v i các khu dân cư (theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph ) trình c p thNm quy n phê duy t làm cơ s pháp lý cho vi c qu n lý xây d ng. - T ng h p, th ng kê, qu n lý và khai thác s d ng các s li u cơ b n c a ngành; t ch c ng d ng các ti n b khoa h c k thu t trong xây d ng, s n xu t v t li u xây d ng. - Th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i các công trình nhà , công trình công c ng, làm thành viên thư ng tr c H i ng bán nhà c a qu n.
  4. - Qu n lý thi t k và duy t các b n v thi t k hi n tr ng nhà và các b n v k thu t xây d ng. 5.2. Trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông: - Th ng kê, qu n lý các i m ho t ng bưu chính trên a bàn qu n. - Xây d ng k ho ch phát tri n h th ng bưu chính trên a bàn qu n. 5.3. Trong lĩnh v c giao thông: - T ch c hư ng d n th c hi n các văn b n pháp quy v chính sách, ch , quy ch , th t c, trình t , các tiêu chuNn nh m c áp d ng trong lĩnh v c giao thông (cư c v n t i, cư c d ch v …) theo phân c p; các quy trình, quy ph m k thu t, các quy nh v an toàn giao thông xây d ng và b o v các công trình k t c u h t ng; các công trình công c ng (thoát nư c, v a hè, chi u sáng, công viên, cây xanh, vư n thú…). - ThNm tra giúp y ban nhân dân qu n xét duy t lu n ch ng kinh t - k thu t, các án thi t k trong lĩnh v c xây d ng các công trình giao thông ho c xu t v i c p thNm quy n xét duy t; tham gia cùng Phòng Tài chính - K ho ch và các phòng có liên quan trong vi c xây d ng k ho ch và ánh giá hi u qu các công trình xây d ng cơ b n trong lĩnh v c giao thông. - L p và qu n lý quy ho ch s d ng t m th i l ư ng trên a bàn qu n theo phân c p qu n lý; tham mưu cho y ban nhân dân qu n trong vi c c p gi y phép s d ng t m th i l ư ng theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph sau khi có ý ki n th ng nh t c a S chuyên ngành. - T ch c qu n lý các công trình k t c u h t ng, xây d ng phương án b o v , duy tu, b o dư ng các công trình trên m b o an toàn giao thông. - Qu n lý quy ho ch chi ti t và tham mưu cho y ban nhân dân c th hóa các văn b n pháp quy phù h p v i yêu c u, tính ch t c thù c a a phương làm cơ s pháp lý trong vi c qu n lý nhà nư c. - T p h p, th ng kê, qu n lý, khai thác s d ng các s li u cơ b n c a ngành, th c hi n ch báo cáo nh kỳ cho các ngành có liên quan, t ch c ng d ng các ti n b khoa h c k thu t cho yêu c u qu n lý và phát tri n ngành t i a phương. - Ph i h p v i cơ quan ch c năng th c hi n thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m i v i các cơ quan, ơn v , cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trên a bàn qu n trong vi c ch p hành các quy nh v xây d ng nhà , giao thông. i u 3. Quy n h n 1. Giúp y ban nhân dân qu n ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, ng th i ôn c vi c th c hi n các văn b n ó. 2. Tri u t p các cu c h p v i i di n các cơ quan, ơn v có liên quan tri n khai, hư ng d n các ch trương, chính sách có liên quan n ngành.
  5. 3. Ki n ngh c p có thNm quy n b sung, s a i ho c bãi b các quy nh không còn phù h p trong lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng. 4. Yêu c u các ơn v , thành ph n thu c ngành báo cáo k ho ch và cung c p tình hình, s li u th c hi n vi c nghiên c u, x lý, tham mưu và báo cáo lên c p trên có thNm quy n theo quy nh. 5. Ký và s d ng con d u trong các văn b n giao d ch, văn b n hư ng d n v chuyên môn, nghi p v thu c nhi m v , quy n h n c a Phòng. 6. Ngoài nhi m v và quy n h n nêu trên, Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác theo s phân công c a y ban nhân dân qu n và Ch t ch y ban nhân dân qu n. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 4. T ch c b máy 1. T ch c: - Phòng Qu n lý ô th do Trư ng phòng ph trách, có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng và các cán b , công ch c chuyên môn. - Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n, trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng mình; ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c S - ngành v vi c th c hi n các m t công tác chuyên môn, nghi p v do các S này ph trách. - Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c cho Trư ng phòng, ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng theo lĩnh v c chuyên môn, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Trư ng phòng i v ng. - Các Phó Trư ng phòng ư c ký và óng d u c a Phòng i v i nh ng công vi c mà Trư ng phòng phân công ph trách c th . - Cán b , công ch c chuyên môn ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. - Vi c b nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, mi n nhi m, t ch c, th c hi n ch , chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ho t ng: Phòng Qu n lý ô th phân công các cán b , công ch c theo dõi và th c hi n các m t công tác sau: - K ho ch, t ng h p, tài chính, văn thư;
  6. - Xây d ng cơ b n và nhà ; - Th c hi n h p th c hóa nhà theo Ngh nh s 95/CP c a Chính ph ; - Giao thông; - Bưu chính, vi n thông; - V t li u xây d ng; Ph trách t ng b ph n do lãnh o Phòng tr c ti p qu n lý, có th k t h p làm vi c theo ch chuyên viên tùy theo tính ch t, kh i lư ng công vi c do Trư ng phòng quy nh. i u 5. Biên ch Căn c vào kh i lư ng công vi c xác nh ch c danh cán b , công ch c và s lư ng biên ch cho phù h p. Biên ch c a Phòng Qu n lý ô th do y ban nhân dân qu n quy t nh trong ph m vi ch tiêu biên ch qu n lý nhà nư c c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch làm vi c và h i h p 1. Ch làm vi c: - Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c. - Phòng Qu n lý ô th làm vi c theo ch th trư ng. - Trư ng phòng ph trách, i u hành các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. - Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. - Cán b , công ch c c a Phòng u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c, ng th i ph i m c trang ph c và eo th công ch c theo quy nh. - Công ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o Phòng, c a ng nghi p, cũng như c a khách n liên h công tác.
  7. 2. Ch h i h p: - Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v trong tu n và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau. Theo nh kỳ trên, các b ph n h p v i Trư ng phòng ho c Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c và bàn phương hư ng tri n khai công tác. - M i tháng h p cơ quan m t l n. - M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác c th do ng chí lãnh o tr c ti p phê duy t. i u 7. Các m i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: - Phòng Qu n lý ô th ch u s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Trư ng phòng tr c ti p nh n ch th và n i dung công tác t Ch t ch và Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ph trách kh i. - Theo nh kỳ, Trư ng phòng báo cáo v i y ban nhân dân qu n v n i dung, k t qu công tác c a Phòng và xu t các bi n pháp chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c ph trách c a Phòng. - Trư ng h p H i ng nhân dân qu n có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n thì Trư ng phòng báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong kỳ h p H i ng nhân dân. 2. i v i các phòng - ban chuyên môn khác: - Phòng Qu n lý ô th ph i h p v i các phòng - ban chuyên môn khác th c hi n công tác trên nguyên t c bình ng. - Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a phòng - ban chuyên môn khác, Trư ng Phòng Qu n lý ô th ch ng t p h p ý ki n và trình y ban nhân dân qu n quy t nh. 3. i v i các S - ngành thành ph : Phòng Qu n lý ô th ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn c a S - ngành thành ph có liên quan; ch u trách nhi m t ch c th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a Giám c S này. 4. i v i y ban nhân dân các phư ng: Phòng Qu n lý ô th không là cơ quan c p trên, nhưng v chuyên môn, nghi p v , Phòng có trách nhi m giúp cho y ban nhân dân phư ng các n i dung sau: - Hư ng d n y ban nhân dân phư ng và cán b ph trách v ch c năng, nhi m v , n i dung công tác qu n lý nhà nư c theo ngành lĩnh v c công tác a phương.
  8. - Khi y ban nhân dân phư ng b nhi m cán b nghi p v , Phòng ph i có ý ki n th a thu n nhân s theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n. - Th c hi n ch thanh tra, ki m tra ngành phư ng khi y ban nhân dân qu n có yêu c u. - Cung c p cho y ban nhân dân phư ng các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương. 5. i v i các ơn v s n xu t, s nghi p, oàn th qu n chúng, t ch c xã h i t i qu n: - Hư ng d n, ki m tra, gi i quy t các ch , th t c hành chính i v i các t ch c trên theo thNm quy n ư c phân công. - Khi M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t yêu c u ó. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 8. Trư ng Phòng Qu n lý ô th và Th trư ng các cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c vư ng m c thì xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét s a i, b sung Quy ch cho phù h p. i u 9. Vi c s a i, b sung ho c bãi b Quy ch này do Ch t ch y ban nhân dân qu n ký ban hành m i có giá tr ./.
Đồng bộ tài khoản