Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KIÊN GIANG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 30/2008/Q -UBND R ch Giá, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ HO T NG KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 59/2005/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph v i u ki n s n xu t, kinh doanh m t s ngành ngh th y s n; Căn c Ngh nh s 123/2006/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý ho t ng khai thác th y s n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam trên các vùng bi n; Căn c Thông tư s 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) hư ng d n th c hi n Ngh nh c a Chính ph s 59/2005/NÐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 81/TTr-SNN ngày 14 tháng 5 năm 2008 v vi c ban hành Quy nh v qu n lý ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n trên a bàn t nh Kiên Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v qu n lý ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n trên a bàn t nh Kiên Giang”. i u 2. Giao nhi m v cho Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các s , ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th , thành ph t ch c tri n khai, th c hi n Quy t nh này. i u 3. Ông Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c các s , Th trư ng các ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th , thành ph và các t ch c, cá nhân trong và ngoài t nh có phương ti n ho t ng khai thác th y s n trên a bàn t nh Kiên Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này bãi b các Quy t nh:
 2. - Quy t nh s 1371/Q -UB ngày 26 tháng 11 năm 1996 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành B ng quy nh v khai thác và b o v ngu n l i th y s n trên a bàn t nh Kiên Giang; - Quy t nh s 1236/Q -UB ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c c m khai thác th y s n b ng ngh xi p, te, bóng m c và cào ven b trên a bàn t nh Kiên Giang; - Quy t nh s 47/2003/Q -UB ngày 24 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c s a i i u 1 c a Quy t nh s 1236/Q -UB ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c c m khai thác th y s n b ng ngh xi p, te, bóng m c và cào ven b trên a bàn t nh Kiên Giang; - Quy t nh s 394/Q -UB ngày 12 tháng 5 năm 1990 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c phân c p qu n lý và ăng ký tàu cá trong t nh Kiên Giang. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Bùi Ng c Sương QUY NNH V QU N LÝ HO T NG KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy nh này quy nh v qu n lý ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n i v i t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam khi ti n hành các ho t ng khai thác th y s n trên bi n, sông, h , m, kênh r ch và các vùng nư c t nhiên khác trên a bàn t nh Kiên Giang; phân vùng, tuy n khai thác th y s n trên bi n; các ho t ng khai thác th y s n b c m và h n ch phát tri n; khu v c c m khai thác và c m khai thác có
 3. th i h n; ch ng lo i kích c t i thi u các loài th y s n ư c phép khai thác; trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n. Quy nh này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân trong và ngoài t nh ho t ng th y s n trên a bàn t nh Kiên Giang và các cơ quan, ơn v qu n lý nhà nư c v ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n ph i tuân theo nh ng Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan trong ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n. i u 2. Gi i thích t ng 1. Ho t ng th y s n là vi c ti n hành khai thác, nuôi tr ng, v n chuy n th y s n khai thác; b o qu n, ch bi n, mua bán, xu t khNu, nh p khNu th y s n; d ch v trong ho t ng th y s n; i u tra, b o v và phát tri n ngu n l i th y s n. 2. Ngu n l i th y s n là tài nguyên sinh v t trong vùng nư c t nhiên, có giá tr kinh t , khoa h c phát tri n ngh khai thác th y s n, b o t n và phát tri n ngu n l i th y s n. 3. Khai thác th y s n là vi c khai thác ngu n l i th y s n trên bi n, sông, h , m, kênh r ch và các vùng nư c t nhiên khác. 4. Tàu cá là tàu, thuy n và các c u trúc n i khác chuyên dùng cho khai thác, nuôi tr ng, b o qu n, ch bi n th y s n. i u 3. Nguyên t c chung 1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giúp y ban nhân dân t nh th ng nh t qu n lý ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam trong vùng bi n Kiên Giang và các vùng nư c t nhiên khác trên a bàn t nh Kiên Giang. 2. Vi c phát tri n các ho t ng khai thác th y s n ph i theo quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành th y s n trong ph m vi c nư c và c a t nh; m b o hi u qu kinh t g n v i b o v , tái t o và phát tri n ngu n l i th y s n, tính a d ng sinh h c, b o v môi trư ng và c nh quan thiên nhiên. 3. Ho t ng khai thác th y s n ph i k t h p v i b o m qu c phòng, an ninh; b o v ch quy n và l i ích qu c gia trên vùng bi n và các vùng nư c t nhiên khác; tuân theo Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 4. Ch ng phòng, tránh và gi m nh tác h i c a thiên tai; b o m an toàn cho ngư i và phương ti n ho t ng th y s n trên bi n, sông, h , m, kênh r ch và các vùng nư c t nhiên khác. Chương II QU N LÝ HO T NG KHAI THÁC TH Y S N TRONG VÙNG BI N VÀ VÙNG NƯ C T NHIÊN KHÁC
 4. i u 4. Phân vùng bi n, tuy n khai thác th y s n 1. Bi n Kiên Giang ư c phân thành 2 vùng: a. Vùng bi n ven b ư c tính t b bi n (ng n nư c khi th y tri u th p nh t) n ư ng n i li n các i m cách b 24 h i lý; i v i ven bi n t nh Kiên Giang ti p giáp v i ven bi n t nh Cà Mau, y ban nhân dân t nh s căn c vào c i m c th v a lý c a vùng bi n xác nh và công b ranh gi i vùng bi n ven b trên cơ s bàn b c th ng nh t gi a 2 t nh b ng văn b n; b. Vùng bi n xa b ư c tính t ư ng cách b bi n 24 h i lý n gi i h n ngoài c a vùng bi n Vi t Nam. 2. Tuy n khai thác th y s n ư c phân thành 3 tuy n: a. Tuy n b là vùng bi n ư c tính t b bi n (ng n nư c khi th y tri u th p nh t) n ư ng n i li n các i m A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 trên h i cách b 6 h i lý có các t a như sau: A1: 100 21’ 09’’ N; 1040 21’ 48’’ E B1: 100 05’ 47’’ N; 1040 30’ 38’’ E C1: 100 02’ 36’’ N; 1040 36’ 26’’ E D1: 100 06’ 18’’ N; 1040 43’ 56’’ E E1: 100 00’ 03’’ N; 1040 50’ 06’’ E F1: 100 00’ 02’’ N; 1040 56’ 01’’ E G1: 090 53’ 53’’ N; 1040 47’ 15’’ E H1: 090 30’ 52’’ N; 1040 43’ 60’’ E i v i các o, qu n o tuy n b ư c tính t b o, qu n o (ng n nư c khi th y tri u th p nh t) n ư ng n i li n các i m trên h i cách b 3 h i lý. Riêng i v i các o, qu n o trên vùng bi n Kiên Giang giáp v i ranh gi i trên bi n c a nư c Campuchia, n u tuy n b c a các o, qu n o có kho ng cách dư i 3 h i lý thì tuy n b c a o, qu n o ư c tính t b o, qu n o ra n gi i h n ngoài c a vùng bi n Vi t Nam. b. Tuy n l ng là vùng bi n ư c tính t ư ng cách b bi n 6 h i lý n ư ng n i li n các i m A2, B2 trên h i cách b 24 h i lý có t a như sau: A2: 090 27’ 24’’ N; 1040 24’ 38’’ E B2: 090 59’ 00’’ N; 1030 39’ 60’’ E
 5. c. Tuy n khơi (hay còn g i là vùng bi n xa b ) là vùng bi n ư c tính t ư ng cách b bi n 24 h i lý n gi i h n ngoài c a vùng bi n Vi t Nam. i u 5. Qu n lý ho t ng khai thác th y s n trong vùng nư c t nhiên n i a 1. T ch c, cá nhân ch ư c phép khai thác các loài th y s n trong vùng nư c t nhiên n i a có kích thư c t i thi u theo quy nh t i Ph l c s 07 kèm theo Thông tư s 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Trong trư ng h p khai thác các loài th y s n trong vùng nư c t nhiên n i a có kích thư c t i thi u nh hơn quy nh s d ng vào m c ích nghiên c u khoa h c, làm gi ng ho c c u n n các loài th y s n s ng trong vùng nư c b ô nhi m có nguy cơ b ch t thì ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v khai thác và b o v ngu n l i th y s n c a t nh c p phép. 2. C m t t c các lo i ngh s d ng phương ti n có g n ng cơ khai thác th y s n t i vùng m ông H (Hà Tiên); trong các sông, kênh r ch, ng ru ng trên a bàn t nh. 3. C m s d ng ch t n , i n, công c kích i n ho c t o xung i n, hóa ch t ho c ch t c khai thác th y s n trong sông, kênh r ch, m, ao, h , ng ru ng trên a bàn t nh. 4. C m các ho t ng ánh b t cá b m trong th i kỳ sinh s n, nuôi con trong các vùng nư c t nhiên n i a. 5. C m ngh ăng (d n) ho t ng khai thác th y s n; c m phát tri n ngh áy trong sông và vùng m ông H (Hà Tiên); các ngh cào tôm, cá, áy, nò, chà ho t ng t ngày 01 tháng 01 n h t tháng 03 hàng năm khai thác th y s n các c a sông. 6. C m các lo i ngh s d ng lư i có kích thư c m t lư i t i b ph n t p trung cá c a ngư c khai thác nh hơn quy nh t i Ph l c s 03 kèm theo Thông tư s 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); v trí t các ngư c khai thác không ư c gây c n tr lưu thông dòng ch y và ph i m b o hành lang an toàn giao thông ư ng th y n i a trên các sông, kênh, r ch. 7. C m các ho t ng th y s n l n, chi m, xâm h i các khu b o t n vùng nư c t nhiên n i a ã ư c quy ho ch và công b ; vi ph m các quy nh trong quy ch qu n lý khu b o t n. i u 6. Qu n lý ho t ng khai thác th y s n trong vùng bi n 1. Các ho t ng khai thác th y s n b c m: a. S d ng ch t n , i n, công c kích i n ho c t o xung i n, hóa ch t ho c ch t c ho t ng khai thác th y s n; b. S d ng lo i ngh ho c công c chuyên khai thác cá nóc;
 6. c. Các ho t ng khai thác th y s n h y ho i trái phép các r n á ng m, r n san hô, các bãi th c v t ng m và h sinh c nh khác; l n, chi m, xâm h i các khu b o t n bi n ã ư c quy ho ch và công b ; vi ph m các quy nh trong quy ch qu n lý khu b o t n bi n; d. Các ho t ng khai thác th y s n trên bi n vi ph m các quy nh v an toàn giao thông, an toàn c a các công trình theo quy nh c a pháp lu t v hàng h i, bưu chính vi n thông và các quy nh pháp lu t khác có liên quan; e. Các phương ti n khai thác th y s n b ng ngh te, xi p trong các vùng bi n; ngh lư i kéo (cào) khai thác th y s n trong vùng bi n có sâu nh hơn 05m nư c (năm mét nư c); ngh bóng m c khai thác trong tháng 05 và tháng 06; f. Các ho t ng khai thác th y s n vi ph m các quy nh v quy ho ch phát tri n nuôi tr ng th y s n ven bi n, o và các khu v c mà t ch c, cá nhân ã ư c c p có thNm quy n giao ho c cho thuê m t nư c ven bi n, o nuôi tr ng th y s n; g. Các ngh s d ng ngư c có kích thư c m t lư i nh hơn quy nh t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư s 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). 2. Phương ti n và lo i ngh c m phát tri n: a. Tàu g n máy có công su t dư i 90 s c ng a làm ngh lư i kéo (cào); b. Tàu g n máy có công su t dư i 30 s c ng a làm các ngh khác; c. Các ngh k t h p ánh sáng ho t ng t i tuy n b và tuy n l ng; d. Ngh áy bi n; e. Tàu có g n ng cơ ho c không g n ng cơ làm ngh l n khai thác th y s n (tr trư ng h p th l n ư c trang b y các d ng c , thi t b l n, m b o an toàn k thu t và i u ki n s c kho ; ã qua các l p ào t o và ư c c p gi y ch ng nh n ho c có b ng c p chuyên môn theo quy nh; ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép m i ư c ho t ng). 3. Các loài th y s n b c m khai thác: C m khai thác các loài th y s n theo quy nh t i Ph l c s 05 kèm theo Thông tư s 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). 4. Các loài th y s n b c m khai thác có th i h n trong năm: C m khai thác các loài th y s n b c m khai thác có th i h n trong năm theo quy nh t i Ph l c s 06 kèm theo Thông tư s 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). 5. Các loài th y s n ư c phép khai thác:
 7. ư c phép khai thác các loài th y s n có kích thư c t i thi u theo quy nh t i Ph l c s 07 kèm theo Thông tư s 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), t l cho phép l n các i tư ng nh hơn kích thư c quy nh không quá 15% s n lư ng th y s n khai thác ư c (l y t i thi u 3 m u ng u nhiên tính t l bình quân). i u 7. Vùng c m khai thác và c m khai thác có th i h n 1. Vùng c m khai thác: a. Vùng bi n ven b t li n tính t b bi n (ng n nư c khi th y tri u th p nh t) n ư ng n i li n các i m A, B, C, D, E, F, G, H, I trên h i cách b bi n ra 3 h i lý có các t a như sau: A: 100 23’ 30’’ N; 1040 23’ 54’’ E B: 100 08’ 09’’ N; 1040 32’ 24’’ E C: 100 06’ 00’’ N; 1040 36’ 30’’ E D: 100 10’ 03’’ N; 1040 44’ 45’’ E E: 100 03’ 40’’ N; 1040 50’ 06’’ E F: 100 03’ 36’’ N; 1040 58’ 12’’ E G: 100 00’ 02’’ N; 1050 01’ 16’’ E H: 090 52’ 51’’ N; 1040 50’ 05’’ E I : 090 31’ 26’’ N; 1040 44’ 04’’ E b. Vùng bi n quanh các o, qu n o tính t b các o, qu n o (ng n nư c khi th y tri u th p nh t) ra 1 h i lý; c. C m t t c tàu cá ho t ng khai thác th y s n; tr tàu cá không g n máy ho c có g n máy mà t ng công su t dư i 20 s c ng a làm ngh khai thác cá n i, ngh lư i kéo moi/ru c t ng nư c m t và ngh r th công. 2. Vùng c m khai thác có th i h n: a. Vùng bi n ven b tính t ư ng cách b bi n 3 h i lý (ng n nư c khi th y tri u th p nh t) ra n ư ng v ch n i li n các i m A3, A, B1, D1, H1 trên h i có t a như sau: A3: 100 00’ 10’’ N ; 1040 02’ 58’’ E A: 100 23’ 30’’ N ; 1040 23’ 54’’ E B1: 100 05’ 47’’ N ; 1040 30’ 38’’ E
 8. D1: 100 06’ 18’’ N ; 1040 43’ 56’’ E H1: 090 28’ 38’’ N ; 1040 43’ 60’’ E b. Th i gian c m: t ngày 01 tháng 4 n ngày 30 tháng 6 hàng năm c m các ho t ng khai thác th y s n; c. Trư ng h p các t ch c, cá nhân ư c các c p có thNm quy n giao, cho thuê m t nư c bi n ven b , quanh các o, qu n o n m trong vùng c m khai thác và c m khai thác có th i h n u tư vào nuôi tr ng th y s n thì ư c phép thu ho ch s n phNm th y s n nuôi tr ng trong di n tích ư c giao quy n s d ng; trư c khi thu ho ch ph i l p báo cáo g i cho cơ quan qu n lý nhà nư c v khai thác và b o v ngu n l i th y s n c p t nh ho c huy n, th , thành ph (theo thNm quy n ã ư c phân c p qu n lý) bi t theo dõi, giám sát, ki m tra. T l cho phép l n các i tư ng khác không quá 20% s n lư ng th y s n nuôi thu ho ch (l y t i thi u 3 m u ng u nhiên tính t l bình quân). Trong trư ng h p s n lư ng th y s n thu ho ch l n các i tư ng khác vư t quá t l cho phép, thì s n lư ng thu ho ch vư t ó ph i ư c th tr l i khu v c ang thu ho ch. i u 8. Tàu cá và các ngh ho t ng khai thác th y s n t i các tuy n 1. Tàu cá và các ngh ho t ng t i tuy n b : a. Tàu cá có chi u dài ư ng nư c thi t k dư i 15m không g n máy ho c có g n máy mà t ng công su t dư i 20 s c ng a ư c ho t ng t i tuy n b (tr ngh lư i kéo hay còn g i là ngh cào, các ngh k t h p ánh sáng, các ngh ho t ng trong vùng c m khai thác và c m khai thác có th i h n ư c quy nh t i i u 7 c a Quy nh này). Riêng ngh lư i kéo moi/ru c t ng nư c m t, ngh r th công và ngh câu tay m c k t h p ánh sáng ư c phép ho t ng; t ng công su t các c m chi u sáng c a m i ơn v khai thác ho t ng t i tuy n b i v i ngh r th công không vư t quá 200W và 500W v i ngh câu tay m c; b. Tàu cá tuy n b không ư c ho t ng t i tuy n l ng và tuy n khơi; c. Tàu cá tuy n b ăng ký t i t nh Kiên Giang ch ư c phép ho t ng t i tuy n b thu c vùng bi n Kiên Giang và vùng m trong tuy n b gi a t nh Kiên Giang và Cà Mau. 2. Tàu cá và các ngh ho t ng t i tuy n l ng: a. Tàu cá có chi u dài ư ng nư c thi t k t 15m tr lên không g n máy ho c có g n máy mà t ng công su t t 20 s c ng a n dư i 90 s c ng a ư c ho t ng t i tuy n l ng (tr ngh cào bay); b. Các ngh k t h p ánh sáng ho t ng t i tuy n l ng ư c quy nh t ng công su t các c m chi u sáng c a m i ơn v khai thác làm các ngh lư i, vây, vó, mành, câu m c, ch p m c, pha xúc không vư t quá 5000W; công su t c a m i bóng èn dùng trong ngh pha xúc không vư t quá 2000W và v trí l p t èn pha ph i cách m t nư c trên 1,2m; kho ng cách gi a i m t c m sáng v i các c m chà r o ho c ngh c nh không ư c dư i 500m;
 9. c. Tàu cá tuy n l ng không ư c ho t ng tuy n b và tuy n khơi. 3. Tàu cá và các ngh ho t ng t i tuy n khơi: a. Tàu cá g n máy có t ng công su t t 90 s c ng a tr lên và tàu cá g n máy có công su t t 50 s c ng a tr lên làm ngh câu, rê, vây, ch p m c ư c phép ho t ng t i tuy n khơi; b. Các ngh k t h p ánh sáng ho t ng t i tuy n khơi chưa quy nh h n ch t ng công su t các c m chi u sáng và gi i h n công su t c a m i bóng èn; c. Tàu cá tuy n khơi không ư c ho t ng t i tuy n b và tuy n l ng. 4. Tàu cá ho t ng t i tuy n l ng và tuy n khơi ph i ư c ánh d u nh n bi t theo quy nh c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). 5. Tàu cá và ngh khai thác nghêu l a, sò lông, sò huy t: a. Tàu cá không g n máy ho c có g n máy ư c phép ho t ng khai thác nghêu l a, sò lông, sò huy t theo mùa v trong vùng c m khai thác, vùng c m khai thác có th i h n, vùng bi n tuy n b , tuy n l ng (tr quy nh t i i m f, kho n 1, i u 6 c a Quy nh này); b. Khu v c c th ư c phép ho t ng khai thác hàng năm, s lư ng tàu, lo i tàu, ngư c khai thác nghêu l a, sò lông, sò huy t do cơ quan qu n lý nhà nư c v khai thác và b o v ngu n l i th y s n c a t nh xác nh, công b , c p phép m i ư c ho t ng. i u 9. Phân c p qu n lý ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n 1. C p t nh: a. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giúp y ban nhân dân t nh qu n lý các ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n t i tuy n l ng ư c quy nh t i i m b, kho n 2, i u 4 c a Quy nh này; b. T ch c qu n lý và ăng ký, ăng ki m tàu cá, thuy n viên và bè cá theo quy nh c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). 2. C p huy n th , thành ph : a. y ban nhân dân các huy n, th , thành ph giúp y ban nhân dân t nh qu n lý các ho t ng khai thác th y s n t i tuy n b ư c quy nh t i i m a, kho n 2, i u 4; vùng c m khai thác và c m khai thác có th i h n ư c quy nh t i i u 7 và các ho t ng khai thác th y s n trong vùng nư c t nhiên n i a ư c quy nh t i i u 5 c a Quy nh này; b. T ch c qu n lý và ăng ký tàu cá, thuy n viên i v i tàu cá có chi u dài ư ng nư c thi t k dư i 15m không g n máy ho c có g n máy mà t ng công su t dư i 20 s c ng a ho t ng t i tuy n b . Tàu cá g n máy mà t ng công su t dư i 45 s c ng a
 10. ho t ng t i tuy n l ng phân c p cho huy n, th , thành ph qu n lý ăng ký, ăng ki m tàu cá và thuy n viên n u có i u ki n v i ngũ cán b , trang thi t b ki m tra an toàn tàu cá theo quy nh c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Chương III TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG HO T NG KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N i u 10. Quy n c a t ch c, cá nhân ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n 1. ư c khai thác th y s n theo nh ng n i dung ghi trong gi y phép khai thác th y s n. 2. ư c cơ quan chuyên môn thông báo v tình hình di n bi n th i ti t, ngu n l i th y s n, thông tin v th trư ng, các ho t ng th y s n và hư ng d n k thu t v khai thác th y s n. 3. ư c nhà nư c b o h quy n và l i ích h p pháp do thành qu lao ng và k t qu u tư ho t ng khai thác th y s n mang l i. i u 11. Nghĩa v c a t ch c, cá nhân ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n 1. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh ghi trong gi y phép khai thác th y s n. 2. N p các kho n thu , phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. 3. ánh d u ngư c ang s d ng theo quy nh c a B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). 4. Tuân th s ki m tra, ki m soát c a các l c lư ng, cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ph i c u n n khi g p ngư i, tàu thuy n b n n. 6. Tuân theo các quy nh v qu n lý ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n t i Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 7. Phát hi n, t giác, ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t v th y s n. 8. Th c hi n y các quy nh t i Ngh nh s 66/2005/N -CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph v m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ho t ng th y s n. 9. Trong quá trình ho t ng trên bi n, tàu cá ph i có các gi y t sau ây: (b n chính)
 11. a. Gi y phép khai thác th y s n i v i tàu cá ho t ng khai thác th y s n, tr tàu cá khai thác th y s n có tr ng t i dư i 0,5 t n; b. Gi y ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá i v i tàu cá theo quy nh c a pháp lu t ph i có gi y ch ng nh n an toàn tàu cá; c. Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá i v i lo i tàu cá theo quy nh c a pháp lu t ph i có gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá. i v i trư ng h p tàu cá ã ư c th ch p vay v n t i ngân hàng thì ph i có b n sao gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá ư c ngân hàng ó xác nh n; d. S danh b thuy n viên, s thuy n viên tàu cá theo quy nh c a pháp lu t. i v i thuy n viên và ngư i làm vi c trên tàu cá mà pháp lu t quy nh không ph i có s thuy n viên thì ph i có gi y t tùy thân; e. B ng thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá i v i lo i tàu cá theo quy nh c a pháp lu t ph i có b ng thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá. 10. Ghi nh t ký và báo cáo khai thác th y s n theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 12. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan và y ban nhân dân các huy n, th , thành ph giúp y ban nhân dân t nh xây d ng cơ ch , chính sách, quy ho ch, k ho ch phát tri n tàu cá, cơ c u ngh nghi p nh m khai thác, b o v và phát tri n ngu n l i th y s n theo hư ng b n v ng; ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i u tra, ánh giá ngu n l i th y s n trên a bàn t nh Kiên Giang theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Ch o cơ quan qu n lý nhà nư c v khai thác và b o v ngu n l i th y s n c a t nh thăm dò, kh o sát, xác nh và công b khu v c cho phép tàu cá ho t ng khai thác nghêu l a, sò lông, sò huy t theo mùa v hàng năm ư c quy nh t i kho n 5 i u 8 c a Quy nh này. 2. Ch trì, ph i h p v i các s , ngành, oàn th liên quan, y ban nhân dân các huy n, th , thành ph hư ng d n ngư dân chuy n i ngh khai thác ven b , ngh c m khai thác sang các ngh khác; ph bi n nhân r ng các mô hình t ch c s n xu t trên bi n, trong n i ng theo t , i, t p oàn s n xu t g n vi c qu n lý vùng bi n và các vùng nư c t nhiên khác v i s tham gia qu n lý c a c ng ng; ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý ho t ng khai thác th y s n t i tuy n khơi. 3. Ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan, y ban nhân dân các huy n, th , thành ph , Biên phòng t nh, Vùng 5 H i quân, Vùng 5 C nh sát bi n, H i oàn 28 Biên phòng trong vi c qu n lý các ho t ng khai thác th y s n trên các vùng bi n, thanh tra, ki m tra x lý các hành vi vi ph m pháp lu t th y s n; tìm ki m c u n n cho ngư i và phương ti n ho t ng th y s n; tuyên truy n ph bi n các quy nh c a pháp lu t liên quan n ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n.
 12. 4. T ch c vi c qu n lý tàu cá, c p gi y phép khai thác th y s n cho t ch c, cá nhân theo thNm quy n; ph i h p v i các vi n, trư ng ào t o, b i dư ng i ngũ thuy n trư ng, máy trư ng, thuy n viên và nh ng ngư i làm vi c trên tàu cá. i u 13. Trách nhi m c a các s , ngành liên quan Trong ph m vi trách nhi m và thNm quy n c a mình ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tuyên truy n ph bi n pháp lu t th y s n; th c hi n vi c ki m tra, ki m soát, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t th y s n; t o i u ki n thu n l i các t ch c, cá nhân ti n hành các ho t ng khai thác th y s n trong vùng bi n và các vùng nư c t nhiên khác trên a bàn t nh Kiên Giang. i u 14. Trách nhi m c a y ban nhân dân các huy n, th , thành ph 1. Căn c vào quy ho ch, k ho ch phát tri n tàu cá, cơ c u ngh nghi p trong ho t ng khai thác th y s n c a t nh xây d ng k ho ch c th cho a phương, ng th i làm t t công tác qu n lý các ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n trên a bàn. 2. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t th y s n cho nhân dân. 3. Qu n lý các ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n vùng bi n và các vùng nư c t nhiên khác ư c phân c p qu n lý; ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các s , ngành liên quan trong vi c qu n lý các ho t ng khai thác th y s n t i các vùng, tuy n khai thác th y s n; qu n lý ăng ký, ăng ki m tàu cá theo phân c p. 4. Ch o vi c xây d ng các mô hình t ch c khai thác và b o v ngu n l i th y s n theo t , i, t p oàn s n xu t… g n v i vi c qu n lý ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n trên a bàn. 5. Căn c vào v trí a lý và i u ki n t nhiên trên a bàn phân c p qu n lý ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n cho c p xã, phư ng, th tr n t i tuy n b ; vùng c m khai thác; vùng c m khai thác có th i h n và các vùng nư c t nhiên n i a phát tri n các mô hình qu n lý có s tham gia c a c ng ng. 6. Tri n khai các bi n pháp nh m qu n lý t t các ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n trên ph m vi ư c phân công qu n lý; ph i h p v i các l c lư ng c a t nh ki m tra, ki m soát ho t ng khai thác và b o v ngu n l i th y s n trong vùng bi n và các vùng nư c t nhiên khác trên a bàn t nh. Chương IV KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 15. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
 13. i u 16. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân l i d ng ch c v , quy n h n vi ph m ho c bao che cho ngư i có hành vi vi ph m các Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo hành vi vi ph m Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân có thNm quy n khi nh n ư c khi u n i, t cáo ph i có trách nhi m gi i quy t k p th i theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương V T CH C TH C HI N i u 18. Hư ng d n th c hi n Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph t ch c tri n khai th c hi n Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng v n khó khăn vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n nh k p th i b ng văn b n v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình y ban nhân dân t nh xem xét s a i, b sung, i u ch nh cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản