Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH PHƯ C NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 30/2008/Q -UBND ng Xoài, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V I U KI N S N XU T, KINH DOANH M T S NGÀNH NGH TH Y S N TRÊN NA BÀN T NH BÌNH PHƯ C Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH PHƯ C Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND ngày 03/12/2004; Căn c Ngh nh s 59/2005/N -CP ngày 04/5/2005 c a Chính ph v i u ki n s n xu t, kinh doanh m t s ngành ngh th y s n; Căn c Thông tư s 02/TT-BTS ngày 20/3/2006 c a c a B Th y s n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 59/2005/N -CP ngày 04/5/2005 c a Chính ph v i u ki n s n xu t, kinh doanh m t s ngành ngh th y s n; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p & PTNT t i T trình s 118/TTr-SNN ngày 27/6/2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v i u ki n s n xu t, kinh doanh m t s ngành ngh th y s n trên a bàn t nh Bình Phư c. i u 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch UBND các huy n, th xã và Th trư ng các ơn v có liên quan và ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. M i Quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này không còn hi u l c./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Văn Danh
  2. QUY NNH V I U KI N S N XU T, KINH DOANH M T S NGÀNH NGH TH Y S N TRÊN NA BÀN T NH BÌNH PHƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2008/Q -UBND ngày 08/7/2008 c a UBND t nh) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Quy nh này quy nh i u ki n i v i m t s ngành ngh s n xu t, kinh doanh th y s n không c n gi y phép. 2. i u ki n hành ngh thú y th y s n th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh Thú y và Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Các t ch c, cá nhân trong và ngoài t nh có ho t ng s n xu t, kinh doanh m t s ngành, ngh th y s n trên a bàn t nh Bình Phư c ph i tuân theo quy nh c a Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Quy nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. H gia ình, cá nhân nuôi tr ng th y s n, ch bi n th y s n, kinh doanh th y s n tươi s ng, th y s n ã qua ch bi n có quy mô nh , theo phương pháp th công (theo quy nh c a B Th y s n); khai thác th y s n b ng tàu cá có tr ng t i dư i 0.5 t n ho c không s d ng tàu cá thì không thu c i tư ng i u ch nh c a Quy nh này. Chương II. NH NG QUY NNH V KHAI THÁC TH Y S N i u 3. Nh ng ho t ng khai thác th y s n b c m 1. Các ho t ng khai thác th y s n s d ng ch t n , i n, công c kích i n ho c t o xung i n, hóa ch t ho c ch t c. 2. Không ư c s d ng ngư c khai thác th y s n có kích thư c m t lư i nh hơn quy nh t i Ph l c 1 c a Quy nh này.
  3. 3. Khai thác các loài th y s n b c m; khai thác trong các vùng c m (các khu b o t n n i a; các khu v c c m khai thác có th i h n trong năm); khai thác các loài th y s n thu c danh m c các loài th y s n mà B Th y s n ã công b tr lư ng ngu n l i c a các loài này ang b suy gi m nghiêm tr ng có nguy cơ b tuy t ch ng ư c quy nh t i Ph l c 2 c a Quy nh này. 4. Không ư c khai thác các loài th y s n có kích c nh hơn quy nh t i ph l c 3 c a Quy nh này. i u 4. S n xu t, kinh doanh ngư c và trang thi t b khai thác th y s n 1. Không ư c s n xu t, kinh doanh ngư c khai thác th y s n có kích thư c m t lư i nh hơn quy nh t i Ph l c 1 c a Quy nh này. 2. Không ư c s n xu t, kinh doanh v t li u n , kíp n , dây cháy ch m, công c kích i n ho c t o xung i n. Chương III. NGÀNH NGH S N XU T, KINH DOANH CÓ I U KI N i u 5. Nh ng ngành ngh s n xu t, kinh doanh th y s n không c n gi y phép Nh ng ngành ngh s n xu t, kinh doanh th y s n sau ây không c n gi y phép, nhưng ph i m b o các i u ki n c a pháp lu t quy nh: S n xu t, kinh doanh ngư c và trang thi t b khai thác th y s n; s n xu t, kinh doanh gi ng th y s n; nuôi tr ng th y s n; s n xu t, kinh doanh th c ăn nuôi th y s n; ch bi n th y s n; kinh doanh nguyên li u th y s n dùng cho ch bi n th c phNm. i u 6. S n xu t, kinh doanh ngư c (bao g m c nguyên v t li u ch t o ngư c ) và trang thi t b khai thác th y s n ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v ngành ngh s n xu t ho c kinh doanh ngư c và trang thi t b khai thác th y s n do S K ho ch & u tư ho c Phòng Tài chính - K ho ch các huy n, th xã c p theo thNm quy n. 2. Có c a hàng, bi n hi u, a ch rõ ràng. 3. Nhà xư ng, kho ch a, trang thi t b , h th ng x lý nư c th i, ch t th i r n và khí th i c a cơ s s n xu t ph i m b o tiêu chuNn b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Cơ s s n xu t ph i có ít nh t m t k thu t viên có b ng trung c p tr lên v chuyên ngành khai thác ho c cơ khí th y s n. 5. Ph i m b o tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa ã công b ; th c hi n ghi nhãn hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t.
  4. 6. Ch ư c s n xu t, kinh doanh các lo i ngư c , trang thi t b , khai thác th y s n không thu c danh m c c m s d ng do B Th y s n quy nh ho c y ban nhân dân t nh quy nh b sung. i u 7. S n xu t, kinh doanh gi ng th y s n 1. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh (bao g m c d ch v lưu gi ) gi ng th y s n ph i có các i u ki n sau ây: a) Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v gi ng th y s n do S K ho ch & u tư c p ho c Phòng Tài chính - K ho ch các huy n, th xã c p theo thNm quy n. b) a i m xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng th y s n ph i theo quy ho ch c a a phương. c) Cơ s v t ch t k thu t và các trang thi t b k thu t, h th ng c p và thoát nư c, h th ng x lý nư c th i, phương ti n v n chuy n, lưu tr c a cơ s ph i áp ng yêu c u s n xu t kinh doanh t ng i tư ng và phNm c p gi ng th y s n, ph i m b o i u ki n v sinh thú y, b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. d) Cơ s s n xu t, kinh doanh àn gi ng thương phNm ph i có nhân viên k thu t có ch ng ch ã ư c ào t o v k thu t nuôi tr ng th y s n. e) Có h sơ theo dõi quá trình s n xu t, kinh doanh gi ng. g) Th c hi n quy trình k thu t b t bu c i v i s n xu t gi ng th y s n theo quy nh c a B Th y s n. 2. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh c gi ng, cái gi ng, tinh c gi ng, tr ng gi ng và u trùng ng v t th y s n ph i có các i u ki n sau ây: a) Các i u ki n quy nh t i các i m a, b, c, e, g, Kho n 1 i u này. b) Có nhân viên k thu t ã ư c c p gi y ch ng ch ào t o v k thu t th tinh nhân t o, c y truy n phôi, v k thu t p tr ng, công ngh nhân gi ng th y s n. c) Th c hi n quy ch qu n lý khai thác, s d ng tinh, phôi và môi trư ng b o qu n, pha ch tinh, phôi theo quy nh c a B Th y s n; d) c gi ng, cái gi ng th y s n ph i có ngu n g c rõ ràng, ã ư c ki m d ch thú y. ) Th c hi n quy ch qu n lý khai thác, s d ng c gi ng, cái gi ng th y s n, tr ng gi ng, u trùng th y s n theo quy nh c a B Th y s n. i u 8. Nuôi tr ng th y s n T ch c, cá nhân nuôi tr ng th y s n ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v nuôi tr ng th y s n do S K ho ch & u tư ho c Phòng Tài chính - K ho ch các huy n, th xã c p theo thNm quy n.
  5. 2. a i m xây d ng cơ s nuôi tr ng th y s n ph i theo quy ho ch c a a phương. 3. Cơ s ph i m b o các i u ki n, tiêu chuNn k thu t v nuôi tr ng th y s n, tiêu chuNn v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm và b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. S d ng các lo i th c ăn, thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. S n xu t th c ăn nuôi tr ng th y s n T ch c, cá nhân s n xu t th c ăn nuôi th y s n ph i có i u ki n sau ây: 1. Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v s n xu t th c ăn nuôi th y s n do S K ho ch & u tư ho c Phòng Tài chính - K ho ch các huy n, th xã c p theo thNm quy n. 2. Nhà xư ng, kho ch a, trang thi t b , h th ng x lý ch t th i ph i áp ng yêu c u v v sinh thú y th y s n, b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Có nhân viên k thu t có trình trung c p tr lên v chuyên ngành ch bi n th c phNm, hóa th c phNm ho c nuôi tr ng th y s n. 4. S d ng các lo i thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Kinh doanh th c ăn nuôi th y s n T ch c, cá nhân s n xu t th c ăn nuôi th y s n ph i có i u các ki n sau ây: 1. Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh th c ăn nuôi th y s n do S K ho ch & u tư ho c Phòng Tài chính - K ho ch các huy n, th xã c p theo thNm quy n. 2. Có c a hàng, bi n hi u, a ch rõ ràng. 3. Nơi b o qu n, nơi bày bán áp ng các yêu c u m b o ch t lư ng và v sinh thú y theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngư i qu n lý ho c nhân viên bán hàng có ch ng ch ã ư c t p hu n v th c ăn chăn nuôi th y s n ho c có trình trung c p tr lên v chuyên ngành nuôi tr ng th y s n. 5. Ch ư c kinh doanh các lo i th c ăn nuôi th y s n ã ư c công b tiêu chuNn ch t lư ng và b o m tiêu chuNn v sinh thú y th y s n, có nhãn hàng hóa úng quy nh c a pháp lu t, thu c danh m c ư c phép s d ng thông thư ng theo quy nh c a B Th y s n. i u 11. Ch bi n th y s n T ch c, cá nhân ch bi n th y s n ph i có i u các ki n sau ây:
  6. 1. Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v ch bi n th y s n do S K ho ch & u tư ho c Phòng Tài chính - K ho ch các huy n, th xã c p theo thNm quy n. 2. a i m xây d ng cơ s ch bi n th y s n ph i theo quy ho ch c a a phương. 3. Nhà xư ng, kho ch a, trang thi t b , d ng c ch bi n, d ng c v sinh, h th ng x lý nư c, h th ng x lý nư c th i, ch t th i r n và khí th i, trang thi t b ki m tra ch t lư ng s n phNm ph i m b o i u ki n v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. i v i cơ s ch bi n th y s n làm th c phNm (theo quy nh c a B Th y s n) xây d ng m i, trư c khi ưa vào ho t ng s n xu t 15 ngày, ph i thông báo cho cơ quan có thNm quy n ư c ki m tra, công nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm. 5. Cơ s ch bi n th y s n theo phương th c công nghi p ph i có ít nh t m t cán b ho c nhân viên k thu t có trình i h c v m t trong các chuyên ngành công ngh th c phNm, ch bi n th y s n, sinh h c, hóa sinh. 6. Ngư i lao ng tr c ti p trong các cơ s ch bi n th y s n ph i m b o các tiêu chuNn v s c kh e theo quy nh và ph i ư c trang b các phương ti n b o h lao ng c n thi t. i u 12. Kinh doanh nguyên li u th y s n dùng cho ch bi n th c ph m T ch c, cá nhân kinh doanh nguyên li u th y s n dùng cho ch bi n th c phNm ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v ngành, ngh ăng ký ho t ng do S K ho ch & u tư ho c Phòng Tài chính - K ho ch các huy n, th xã c p theo thNm quy n. 2. Có c a hàng, bi n hi u a ch rõ ràng. 3. Nhà xư ng, kho ch a, phương ti n thu mua, b o qu n, v n chuy n th y s n chuyên dùng ph i m b o các i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ch ư c s d ng các lo i ph gia th c phNm, hóa ch t trong danh m c ư c phép s d ng, lưu hành t i Vi t Nam và ph i s d ng úng li u lư ng, gi i h n quy nh b o qu n th y s n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Cơ s kinh doanh, d ch v ph i áp ng yêu c u v b o v môi trư ng và v sinh thú y theo quy nh c a pháp lu t. Chương IV. THANH TRA, KI M TRA I U KI N S N XU T KINH DOANH; KHI U N I, T CÁO; KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M
  7. i u 13. Thanh tra, ki m tra ho t ng s n xu t kinh doanh các ngành, ngh th y s n 1. S Nông nghi p & PTNT ch u trách nhi m t ch c thanh tra, ki m tra ho t ng kinh doanh các ngành, ngh th y s n và x lý vi ph m theo thNm quy n. 2. N i dung thanh tra, ki m tra bao g m vi c ch p hành Quy nh này và vi c th c hi n các cam k t v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n khi ăng ký kinh doanh. 3. Vi c ti n hành thanh tra, ki m tra i u ki n s n xu t, kinh doanh các ngành, ngh th y s n ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t. i u 14. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Quy nh này s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng. 2. M i hành vi vi ph m Quy nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n làm trái v i Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t khác có liên quan, thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương V. I U KHO N THI HÀNH i u 15. M i Quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u không còn hi u l c. S Nông nghi p & PTNT có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy nh này. PH L C 1 QUY NNH KÍCH THƯ C M T LƯ I NH NH T T I B PH N P TRUNG CÁ C A NGƯ C KHAI THÁC TH Y S N NƯ C NG T Kích thư c m t lư i 2a (mm), STT Các lo i ngư c không nh hơn 1 Lư i vây (lư i gi t, bao cá…) 18 2 Lư i kéo (th công, cơ gi i) 20
  8. 3 Lư i kéo cá cơm 10 4 Lư i rê (lư i bén…) 40 Lư i rê (cá cơm) 10 Lư i rê (cá linh) 15 5 Vó (càng, g t) 20 6 Chài các lo i 15 7 ăng 18 8 áy 18 Lư i kéo cá dùng cho thuy n th công và tàu l p 9 28 máy dư i 90 cv PH L C 2 NH NG I TƯ NG BN C M KHAI THÁC CÓ TH I H N TRONG NĂM Th i gian c m khai STT Tên Vi t Nam Tên khoa h c thác Tôm, cá nư c ng t 1 Cá lóc Channa striata T 1/4 -1/6 2 Cá lóc bông Channa micropeltes nt 3 Tôm càng xanh Macrobracchium rosenbergii T 1/4 - 30/6 4 Cá s c r n Trichogaster pectoralis T 1/3 - 1/6 5 Cá rô ng Anabas testudineus nt 6 Cá trê vàng Clarias macrocephalus nt 7 Cá thát lát Notopterrus notopterrus T 1/4 -1/6 8 Cá linh Cirrhinus jullieni nt PH L C 3 KÍCH THƯ C T I THI U C A CÁC LOÀI TH Y S N KINH T S NG TRONG CÁC VÙNG NƯ C T NHIÊN Ư C PHÉP KHAI THÁC * Cá nư c ng t (Tính t mõm n ch vây uôi) STT Tên Vi t Nam Tên khoa h c Chi u dài nh nh t cho phép khai thác (mm)
  9. 1 Cá chép Cyprinus carpio 150 2 Cá trôi Cirrhina molitorella 220 3 Cá tr m en Mylopharyngodon idellus 470 4 Cá tr m c Ctenopharyngodon idellus 550 5 Cá mè tr ng Hypophthalmichthý molitrix 230 6 Lươn Monopterrus albus 360 7 Cá thiên Bagarius rutilus 450 8 Cá tra Pangasius hypophthalmus 300 9 Cá lóc bông Channa micropeltes 380 10 Cá trê vàng Clarias macrocephalus 200 11 Cá trê tr ng Clarias batrachus 200 12 Cá s c r n Trichogaster pectoralis 100 13 Cá he vàng Barbonymus altus 100 14 Cá chày m t Squaliobalbus curiculus 170 15 Cá ng a nam Mampala macrolepidota 180 16 Cá rô ng Anabas testudineus 80 17 Cá ch ch sông Mastacembelus armatus 200 18 Cá lóc (cá qu ) Channa striata 220 19 Cá linh ng Henicorhynchus siamesis 50 20 Cá mè vinh Barbonymus gonionotus 100 21 Cá thát lát Notipterus notopterus 200 22 Cá lăng nha Mytus wyckiosdes 560 23 Cá lăng en Mytus pluriradiatus 500 24 Cá chình Anguilla marmorata 500
Đồng bộ tài khoản