Quyết định số 30/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 30/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1759/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 60 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Bình Định; PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 08 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) STT HỌ VÀ TÊN CHIÍNH QUÁN TRÚ QUÁN
  2. Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 1. Bà Trần Thị Ba Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Bà Đỗ Thị Kim Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 2. Cúc Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 3. Bà Võ Thị Lan Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Bà Trần Thị Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 4. Chưởng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 5. Ông Trần Thái Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 6. Liên Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Bà Phạm Thị Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 7. Từng Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 8. Bà Đông Thị Sở Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 9. Bà Đỗ Thị Tám Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Ông Võ Tấn Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 10. Cường Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Bà Trần Thị Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 11. Quyên Mỹ, tỉnh Bình Định Mỹ, tỉnh Bình Định Ông Hồ Xuân Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 12. Hương tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Trương Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 13. Phòng tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Phan Văn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 14. Hinh tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 15. Ky tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định
  3. Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 16. Bà Hồ Thị Mênh tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Tô Văn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 17. Nhừng tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Trương Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 18. Mai tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 19. Văn Nghiêm tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 20. Bà Lê Thị Thắng tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 21. Lợi tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 22. Xô tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Đặng Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 23. Nhạn tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 24. Vợt tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 25. Phăng tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Trần Văn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 26. Mít tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 27. Cương tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Dương Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 28. Ngọc Viễn tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 29. Văn Lưới tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Dương Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 30. Nĩ tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định
  4. Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 31. Bạch Tuyết tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Dương Văn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 32. Ngọ tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Dương Văn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 33. Sáu tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 34. Dõng tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 35. Thuộc tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 36. Đẹp tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 37. Tổng tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 38. Mười tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 39. Bà Lê Thị Xự tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Mai Văn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 40. Hường tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Hồ Minh Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 41. Hương tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 42. Ngành tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Đặng Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 43. Thiển tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 44. Dinh tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 45. Ông Trần Phịch tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định
  5. Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 46. Bằng tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 47. Bà Thái Thị Quá tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 48. Bà Võ Thị Nghì tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 49. Bà Hồ Thị Tâm tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Nguyễn Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 50. Lắm tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 51. Bà Hồ Thị Hạt tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 52. Bà Đỗ Thị Tỏ tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Trương Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 53. Tánh tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 54. Bà Đỗ Thị Lẽ tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 55. Bà Đỗ Thị Xê tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Nguyễn Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 56. Xuân Tường tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Trương Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 57. Diệp tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Ông Hồ Xuân Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 58. Thành tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Bà Huỳnh Thị Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 59. Đáp tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, 60. Ông Hồ Phước tỉnh Bình Định tỉnh Bình Định
Đồng bộ tài khoản