Quyết định số 300/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 300/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 300/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 300/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 300/2003/Q - TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 C A S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách ; Theo ngh c a S Tài chính t i Công văn s 5413/TC-HCSN ngày 15 tháng 12 năm 2003 v i u ch nh d toán kinh phí ho t ng năm 2003 c a S Giao thông Công chánh ; QUY T NNH i u 1.- Nay i u ch nh d toán chi ngân sách năm 2003 c a S Giao thông Công chánh v i s ti n 3.637,123 tri u ng (ba t sáu trăm ba mươi b y tri u m t trăm hai mươi ngàn ng) ; trong ó : - Trong nh m c giao khoán : 3.000 tri u ng (25 tri u/ngư i/năm x 120 ngư i) ; - Ngoài nh m c khoán chi (mua m i 01 xe ô tô, khen thư ng ơn v ph c v t t d p T t Quý Mùi, kinh phí oàn i công tác nư c ngoài) : 637,123 tri u ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu v i u ch nh d toán chi ngân sách năm 2003, S Giao thông Công chánh th c hi n nhi m v theo úng ch tiêu ư c giao kèm theo Quy t nh này và g i cơ quan Tài chánh ng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. Giám c S Giao thông Công chánh ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c m b o th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Giao thông Công chánh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Ban Kinh t -Ngân sách H ND.TP - VPH -UB : PVP/KT, T - T TM, T - Lưu (TM/P) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản