Quyết định số 300/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 300/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 300/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 300/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 300/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ i u UY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P M XUÂN B1, T NH BÀ RNA – VŨNG TÀU. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36-CP ngày 24-4-1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42-CP ngày 16-7-1996 và Ngh nh s 92-CP ngày 23-8-1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a – Vũng Tàu (T trình s 685- CV/UBT ngày 14-10-1997 và T trình s 84-CV/UBT ngày 28-2-1998), và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (T trình s 1764-BKH/VPT ngày 19-3-1998). QUY T NNH : i u 1. – Thành l p Khu công nghi p M Xuân B1, t nh Bà R a – Vũng Tàu. Khu công nghi p M Xuân B1 ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công nghi p cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36-CP ngày 24-4-1997 c a Chính ph và ch u s qu n lý tr c ti p c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p Bà R a – Vũng Tàu. i u 2. – Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p M Xuân B1, t nh Bà R a – Vũng Tàu v i n i dung sau : 1. Tên d án : u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p M Xuân B1, t nh Bà R a – Vũng Tàu 2. Ch u tư: Công ty Xây d ng D u khí (CONAC) - B Xây d ng, có tr s chính t i s 1 Nguy n An Ninh, phư ng 7, thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a- Vũng Tàu. 3. M c tiêu d án : T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i…nh m kinh doanh k t c u h t ng ư c t o ra trong Khu công nghi p.
  2. 4. a i m xây d ng: Các xã M Xuân, H c D ch, huy n Tân Thành, t nh Bà R a- Vũng Tàu. 5. Di n tích khu công nghi p: 200 ha s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư: 286,6 t ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n : V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng: 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng : 5 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l Qu n lý và u tư và xây d ng . i u 3. – Công ty Xây d ng D u khí - B Xây d ng ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. - Ch t ch y ban Nhân dân t nh Bà R a – Vũng Tàu có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, m b o ho t ng có hi u qu cho khu công nghi p. i u 5. – Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6. - Ch t ch y ban Nhân dân t nh Bà R a – Vũng Tàu, các B trư ng K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Qu c phòng, B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng C c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hành Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p Bà R a – Vũng Tàu, Giám c Công ty Xây d ng D u khí và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản