Quyết định số 301/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định số 301/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 301/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực của các tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 301/QĐ-LĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ------- --------- Số: 301/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn cứ nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm , hàng hoá; Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng; Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá năng lực của các Tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá, bao gồm: 1. Bà Đoàn Minh Hoà, Cục trưởng Cục an toàn lao động- Bộ lao động- Thương binh và Xã hội- Chủ tịch Hội đồng; 2. Ông Vũ Như Văn, Phó Cục trưởng Cục an toàn lao động- Bộ lao động- Thương binh và Xã hội- Phó chủ tịch Hội đồng; 3. Ông Phạm Toàn, Trưởng phòng Chính sách và Quy phạm, Cục an toàn lao động- Bộ lao động- Thương binh và Xã hội- Uỷ viên; 4. Ông Nguyễn Mạnh Khang, Phó trưởng phòng Chính sách và Quy phạm, Cục An toàn lao động- Bộ lao động- Thương binh và Xã hội- Uỷ viên;
  2. 5. Đại diện Vụ pháp chế- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Uỷ viên; 6. Ông Tạ Trung Dũng, Kỹ sư nhiệt, Trưởng phòng thanh tra an toàn vệ sinh lao động, Thanh tra Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Uỷ viên; 7. Nguyễn Hữu Trường, Phó trưởng phòng tiêu chuẩn chất lượng cơ khí luyện kim- Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam- Uỷ viên. Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định tính đầy đủ và sự phù hợp của hồ sơ, đánh giá trình độ, năng lực của các Tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc phần trách nhiệm của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để trình Bộ ra Quyết định chỉ định; tiến hành thẩm xét, đánh giá và chỉ định lại đối với các Tổ chức kiểm tra đã được chỉ định tạm thời; định kỳ tiến hành chỉ định lại các Tổ chức kiểm tra chất lượng khi quyết định chỉ định đã hết hiệu lực; Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Điều 4. Các cán bộ quản lý chuyên ngành và các chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành có tên trên và các Tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu VP Bộ, Cục ATLĐ. Lê Bạch Hồng
Đồng bộ tài khoản