Quyết định số 3011/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
19
lượt xem
4
download

Quyết định số 3011/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3011/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3011/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3011/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N H T HI U L C THI HÀNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp t i Văn b n s 1991/STP-KTrVB ngày 07 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay công b 14 văn b n do y ban nhân dân thành ph ban hành h t hi u l c thi hành theo Danh m c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n -huy n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3 (kèm danh m c văn b n); - Văn phòng Chính ph ; PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - VP H -UB: Các PVP; - Trung tâm Công báo TP; - Các Phòng Chuyên viên; Nguy n Thành Tài - Lưu:VT, (PC-Tg) H. DANH M C
  2. VĂN B N H T HI U L C THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3011/Q -UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) 1 Quy t nh s 2661/1999/Q -UB-NC ngày 10 tháng 5 năm 1999 v phân chia a h t ch ng nh n các giao d ch dân s có y u t nư c ngoài trên a bàn huy n cho các phòng Công ch ng nhà nư c. 2 Quy t nh s 8016/Q -UB-NC ngày 27 tháng 12 năm 1999 v vi c y nhi m Giám c S Tư pháp thành ph ký công văn t ch i gi i quy t vi c thay i, c i chính h t ch. 3 Quy t nh s 35/2001/Q -UB ngày 26 tháng 4 năm 2001 v y quy n và giao nhi m v cho Giám c S Tư pháp thành ph th c hi n m t s vi c liên quan n th t c cho, nh n con nuôi. 4 Quy t nh s 294/2003/Q -UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 v i u ch nh thNm quy n a h t công ch ng. 5 Quy t nh s 55/2005/Q -UB ngày 01 tháng 4 năm 2005 v công ch ng, ch ng th c b n sao gi y t , văn b ng, ch ng ch trên a bàn thành ph H Chí Minh. 6 Quy t nh s 67/2005/Q -UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 v chương trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân thành ph năm 2005. 7 Quy t nh s 125/2006/Q -UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 v ban hành chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân thành ph năm 2006. 8 Ch th s 60/CT-UB ngày 24 tháng 10 năm 1977 v vi c h th ng hóa pháp lu t c a các ngành công nghi p, thương nghi p, qu n lý nhà t, công an, lương th c, giao thông v n t i và thu . 9 Ch th s 71/CT-UB ngày 21 tháng 11 năm 1977 v vi c th ng nh t công tác ăng ký h t ch, h khNu. 10 Ch th s 44/CT-UB ngày 03 tháng 11 năm 1989 v vi c th c hi n rà soát các văn b n pháp quy. 11 Ch th s 14/CT-UB ngày 30 tháng 3 năm 1990 v vi c xúc ti n thành l p các t ch c giám nh tư pháp t i thành ph . 12 Ch th s 10/CT-UB ngày 13 tháng 4 năm 1989 v vi c tri n khai th c hi n Ngh nh s 12/H BT ngày 01 tháng 02 năm 1989 c a H i ng B trư ng v th t c k t hôn gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài. 13 Ch th s 20/2000/CT-UB-NC ngày 01 tháng 8 năm 2000 v ti p t c th c hi n công tác rà soát văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn thành ph H Chí Minh. 14 Ch th s 17/2002/CT-UB ngày 19 tháng 8 năm 2002 v rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t nh m th c hi n Hi p nh Thương m i Vi t Nam - Hoa Kỳ.
  3. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản