Quyết định số 3017/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 3017/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3017/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3017/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3017/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 5, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2964/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5003/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 5, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 36,91 100,00 36,91 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 36,91 100,00 36,91 100,00 2.1 * t OTC 26,73 72,42 25,84 70,01
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 26,73 100,00 25,84 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 7,69 20,83 8,80 23,84 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,62 8,06 0,64 7,27 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 0,47 6,11 0,46 5,23 nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 0,47 100,00 0,46 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 6,60 85,83 7,70 87,50 2.2.4.1 + t giao thông DGT 6,03 91,36 7,20 93,51 2.2.4.2 + t th y l i DTL + t chuy n t i năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,04 0,61 0,05 0,65 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,15 0,01 0,13 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,52 7,88 0,44 5,71 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2,03 5,50 2,01 5,45 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,41 1,11 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n CH TIÊU Mã t tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG 1 NNP/PNN NGHI P CHUY N I CƠ C U SD T TRONG N I B T 2 NÔNG NGHI P T PNN KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU PN0(a)/PN1(a) 0,22 TI N S D NG T KHÔNG PH I T
  3. 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,01 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t CCO(a)/PN1(a) 0,00 (a) 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1 0,21 3.6 t sông su i và m t nư c chuyên dùng SMN/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 0,27 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,07 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,07 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,20 c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 1,69 2.1 t OTC 1,16 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 1,16 2.2 t chuyên dùng CDG 0,10 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,01 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,01 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,08 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,02 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,41 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN
  4. 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 5, qu n Bình Th nh do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 5, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Phân theo t năm Th t CH TIÊU Mã tích Năm Năm Năm Năm Năm (ha) 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH TT 36,91 36,91 36,91 36,91 36,91 36,91 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 36,91 36,91 36,91 36,91 36,91 36,91 2.1 * t OTC 26,73 26,52 26,34 26,12 26,03 25,84 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 26,73 26,52 26,34 26,12 26,03 25,84 2.2 * t chuyên dùng CDG 7,69 7,91 8,09 8,36 8,61 8,80 - t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,62 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 s nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 doanh 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 6,60 6,79 6,99 7,26 7,51 7,70 2.2.4.1 + t giao thông DGT 6,03 6,22 6,43 6,69 6,94 7,20 2.2.4.2 + t th y l i DTL
  5. + t chuy n t i năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,44 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2,03 2,02 2,02 2,02 2,01 2,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,41 0,40 0,35 0,20 0,04 t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 0,05 0,06 0,11 0,21 0,22 0,26 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Di n Th t Ch tiêu Mã tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NÔNG NNP/PNN NGHI P CHUY N I CƠ C U SD 2 T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PNN KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PNN PN0(a)/PN1(a) 0,22 0,01 0,06 0,10 0,01 0,04 CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,01 0,01 3.2 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) t công c ng không thu ti n 3.3 CC0(a)/PN1(a) 0,00 s d ng t 3.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 0,21 0,01 0,05 0,10 0,01 0,04 t sông r ch và m t nư c 3.5 SMN/PN1(a) chuyên dùng
  6. T PNN KHÔNG PH I 4 T CHUY N SANG T PKT(a)/OTC 0,27 0,05 0,15 0,07 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,07 0,07 t tr s cơ quan, công trình 4.1.1 CTS/OTC s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 CSK/OTC nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,07 0,07 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,20 0,05 0,15 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Di n Lo i t ph i thu h i Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 1,69 0,23 0,26 0,42 0,41 0,37 2.1 t OTC 1,16 0,21 0,18 0,27 0,24 0,26 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 1,16 0,21 0,18 0,27 0,24 0,26 2.2 t chuyên dùng CDG 0,10 0,03 0,07 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,01 0,01 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,01 0,01 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,08 0,01 0,07 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,02 0,01 0,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,41 0,01 0,05 0,15 0,16 0,04 2.5 t sông r ch và m t nư c SMN
  7. chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 5 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản