Quyết định số 302/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 302/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 302/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Công tác người Hoa thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 302/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 302/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN CÔNG TÁC NGƯ I HOA THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c h i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh 4310/Q -UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a S , cơ quan ngang S thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Trư ng Ban Công tác ngư i Hoa thành ph t i Công văn s 54CV/BCTNH ngày 17 tháng 7 năm 2003 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (nay là Giám c S N i V ) t i T trình s : 90/TCCQ ngày 31 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Công tác ngư i Hoa thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i V , Trư ng Ban Công tác ngư i Hoa thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph KT. CH TNCH -B N iv PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Công an thành ph (PC13) - Kho b c Nhà nư c thành ph - S N i v (2b) - VPH -UB : PVP/NC, VX - Lưu (VX) Nguy n Thành Tài
  2. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH T CH C VÀ HO T NG BAN CÔNG TÁC NGƯ I HOA THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm Quy t nh s 302 /2003/Q -UB ngày 23 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: VN TRÍ CH C NĂNG i u 1. Ban Công tác ngư i Hoa thành ph là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph , giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý và t ch c th c hi n các m t công tác v ngư i Hoa, ngư i Vi t g c Hoa và m t s m t có liên quan n Hoa ki u trên a bàn thành ph ; Ban Công tác ngư i Hoa thành ph ch u s lãnh o, ch o và qu n lý tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i là “Ti u Ban Công tác ngư i Hoa” c a Ban Dân v n Thành y, có ch c năng nghiên c u, hư ng d n, ki m tra, tham mưu giúp Thành y lãnh o, ch o th c hi n công tác i v i ngư i Hoa và m t s m t có liên quan n Hoa ki u. i u 2. Ban Công tác ngư i Hoa thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách, ư c m tài kho n ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Ban Công tác ngư i Hoa thành ph có nhi m v và quy n h n: 3.1- Nghiên c u tình hình, xu t y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n pháp quy nh m c th hóa và th ch hóa ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c i v i ngư i Hoa, ngư i Vi t g c Hoa và Hoa ki u phù h p v i c i m tình hình thành ph . ng th i t ch c ph bi n, hư ng d n, ki m tra ôn c, sơ k t, t ng k t vi c thi hành các ch trương chính sách ó.
  3. 3.2- Giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n qu n lý xã h i và công tác i ngo i có liên quan n ngư i Hoa và Hoa ki u theo s ch o c a Thành y và y nhi m c a y ban nhân dân thành ph . 3.3- Hư ng d n, qu n lý ho t ng c a các t ch c H i oàn, H i quán trong ngư i Hoa theo úng các ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. 3.4- xu t các bi n pháp, ph i h p v i các S -ngành có liên quan trong công tác v n ng ngư i Hoa nh m phát huy, khơi d y th m nh và ti m năng kinh t c a ngư i Hoa góp ph n vào s tăng trư ng kinh t c a thành ph . 3.5- Hư ng d n chuyên môn, nghi p v và óng góp ý ki n v công tác ngư i Hoa i v i các s -ngành, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các oàn th thành ph và qu n-huy n. 3.6- Ph i h p v i S Văn hóa và Thông tin th c hi n t t vi c phát huy b n s c truy n th ng văn hóa, truy n th ng cách m ng, b o t n các di tích văn hóa tín ngư ng c a ngư i Hoa trong c ng ng văn hóa các dân t c Vi t Nam. 3.7- Ph i h p v i S Giáo d c và ào t o biên so n, d y h c ti ng Hoa cho con em ngư i Hoa trên a bàn thành ph theo úng quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 3.8- Tham gia ph n bi n các án liên quan n ngư i Hoa, ch trì ph i h p các tài nghiên c u các lĩnh v c có liên quan tr c ti p n ngư i Hoa. 3.9- Qu n lý, ào t o i ngũ cán b công ch c làm công tác ngư i Hoa và v n ng ngư i Hoa ; qu n lý kinh phí ho t ng c a Ban theo quy nh c a Nhà nư c. 3.10- Tham gia ý ki n v i các ngành ch c năng trong vi c xem xét, gi i quy t các khi u n i, khi u t liên quan n ngư i Hoa và Hoa Ki u. i u 4. Các m t công tác dân v n : 4.1- Ch ng ph i h p v i các cơ quan ng, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các oàn th , các s -ngành thành ph và qu n-huy n trong công tác tuyên truy n v n ng ngư i Hoa, tham gia các phong trào Cách m ng, chăm lo i s ng ngư i Hoa ; v n ng ngư i Hoa ch p hành hi n pháp và pháp lu t Nhà nư c. 4.2- Tăng cư ng nh hư ng, uy tín c a ng c a Nhà nư c, xây d ng m i quan h c a c ng ng ngư i Hoa v i ng và Nhà nư c ; tham gia xây d ng l c lư ng chính tr trong qu n chúng ngư i Hoa, góp ph n xây d ng ng, xây d ng và b o v t nư c. 4.4- Theo dõi n m b t k p th i nh ng di n bi n tư tư ng, tâm tư nguy n v ng c a ngư i Hoa, các ho t ng phong trào trong c ng ng ngư i Hoa xu t v i Lãnh o thành ph có ch trương chính sách thích h p. Chương 3: T CH C B MÁY
  4. i u 5. Ban Công tác ngư i Hoa thành ph do m t Trư ng Ban ph trách, có m t s Phó Trư ng Ban giúp vi c, ph trách t ng lĩnh v c công tác c a Ban theo s phân công c a Trư ng Ban và ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban v nhi m v ư c phân công. - Trư ng Ban Công tác ngư i Hoa do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m ; các Phó Trư ng Ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng Ban. - Các ch c danh khác c a Ban th c hi n theo quy nh v phân c p qu n lý cán b c a y ban nhân dân thành ph . i u 6. T ch c b máy c a Ban công tác ngư i Hoa thành ph : 6.1- Các b ph n chuyên môn : 1. Văn phòng k ho ch-t ng h p. 2. T thông tin m ng (trang web). 3. T tư v n pháp lu t mi n phí. 6.2- ơn v s nghi p : 1. Trung tâm tư v n d ch v pháp tri n kinh t Ch l n. Nhi m v c th c a các b ph n chuyên môn do Trư ng Ban quy nh, phù h p v i ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Ban. Chương 4: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Ch làm vi c : 7.1- Ban công tác ngư i Hoa thành ph làm vi c theo ch Th trư ng ; Trư ng Ban ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a Ban trư c Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . 7.2- Các Phó Trư ng Ban giúp vi c Trư ng Ban, ư c Trư ng Ban phân công, y quy n ph trách gi i quy t m t s lĩnh v c và ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban ; ng th i liên i ch u trách nhi m v hi u qu công vi c c a Ban trư c c p trên. 7.3- Trư ng Ban có trách nhi m xây d ng các ch v sinh ho t, h c t p, h i h p, i công tác, phân công công vi c, k lu t lao ng, tuy n d ng, s p x p b trí công vi c phù h p v i quy nh chung và tình hình c a Ban công tác ngư i Hoa. i u 8. Quan h công tác : 8.1- iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph :
  5. 8.1.1. Ban công tác ngư i Hoa thành ph báo cáo, trình bày và cung c p tài li u c n thi t cho H i ng nhân dân thành ph ; tr l i các ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n có liên quan n nhi m v c a Ban. 8.1.2. Ban công tác ngư i Hoa thành ph ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph ; Trư ng Ban có trách nhi m báo cáo nh kỳ, t xu t v tình hình, k t qu t ch c ho t ng c a Ban ; tham gia y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p ; tham mưu, t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân thành ph v các v n có liên quan n nhi m v c a Ban. 8.2- i v i các s -ngành, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th thành ph : 8.2.1. Ph i h p v i các s -ngành ch c năng c a thành ph t ch c nghiên c u, tham mưu xu t v i y ban nhân dân thành ph các phương án, d án v quy ho ch phát tri n kinh t -văn hóa-xã h i liên quan n ngư i Hoa thành ph . 8.2.2. Ph i h p v i các s -ngành ch c năng c a thành ph trong vi c cung c p, trao i, tình hình s li u th ng kê v ngư i Hoa th c hi n nhi m v c a Ban. 8.2.3. Ph i h p v i các s -ngành ch c năng c a thành ph t ch c th c hi n các Quy t nh, Ch th c a y ban nhân dân thành ph ph v công tác ngư i Hoa và Hoa ki u. 8.2.4. Ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các t ch c oàn th trong quá trình th c hi n nhi m v c a Ban ; xây d ng chương trình k ho ch công tác v n ng ngư i Hoa. 8.3- i v i Ban Dân v n Thành y : Ban công tác ngư i Hoa thành ph ng th i là Ti u ban Công tác ngư i Hoa c a Ban Dân v n Thành y, ch u s ch o, hư ng d n, phân công c a Ban Dân v n Thành y v chương trình, k ho ch và các công tác c th khác. 8.4- i v i qu n-huy n : Ban Công tác ngư i Hoa có trách nhi m hư ng d n, ôn c, ki m tra qu n-huy n tri n khai th c hi n các ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và các Ch th , Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v công tác ngư i Hoa. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 9. Căn c vào Quy ch này, Trư ng Ban công tác ngư i Hoa thành ph có trách nhi m tri n khai th c hi n c th ; trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ho c có nh ng i u không còn phù h p v i quy nh c a Nhà nư c, Trư ng Ban có trách nhi m k p th i báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh, s a i, b sung cho phù h p.-
  6. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản