Quyết định số 302/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 302/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 302/QĐ-UBND về việc phân cấp thành lập hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 302/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 302/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 21 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Căn cứ Quyết định số 263/2006/QĐ-UB ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2795/STC-QLGCS ngày 12 tháng 11 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đã được phân cấp cho đầu tư, quản lý theo quy định. Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm: 1. Thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Chương II Điều 7 khoản 2 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất theo từng phiên đấu giá. 3. Chỉ đạo Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức thực hiện bán đấu giá theo đúng quy định hiện hành. 4. Khi kết thúc đợt bán đấu giá, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thành viên Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Thị Út Lan
Đồng bộ tài khoản