Quyết định số 3020/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
21
lượt xem
2
download

Quyết định số 3020/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3020/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3020/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3020/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 11, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2961/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5006/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 11, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 77,40 100,00 77,40 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 77,40 100,00 77,40 100,00 2.1 * t OTC 54,04 69,82 46,96 60,67
  2. 2.1.2 - t t i ô th ODT 54,04 100,00 46,96 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 20,07 25,93 27,20 35,14 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,44 2,19 0,15 0,55 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,86 4,29 0,86 3,16 - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 3,62 18,04 3,41 12,54 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 3,62 100,00 3,41 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 15,15 75,49 22,78 83,75 2.2.4.1 + t giao thông DGT 13,10 86,47 19,71 86,52 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,75 3,29 + t chuy n t i năng lư ng, 2.2.4.3 DNT 0,02 0,13 0,02 0,09 truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,07 0,46 0,22 0,97 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,05 0,33 0,35 1,54 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,47 9,70 1,29 5,66 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,25 1,65 0,25 1,10 2.2.4.9 + t di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,19 1,25 0,19 0,83 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 1,85 2,39 1,80 2,33 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,66 0,85 0,66 0,85 t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 0,78 1,01 0,78 1,01 dùng 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n CH TIÊU Mã t tích 1 2 3 4 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P
  3. CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG 2 N IB T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG 3 PN0(a)/PN1(a) 0,30 NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,30 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 0,22 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,22 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 0,03 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,19 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 8,07 2.1 t OTC 7,30 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 7,30 2.2 t chuyên dùng CDG 0,72 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,33 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,21 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,18 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,05 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN
  4. 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 11 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 11, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Di n tích Th t CH TIÊU Mã Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH TT 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 2.1 * t OTC 54,04 53,85 53,55 52,28 51,66 46,96 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 54,04 53,85 53,55 52,28 51,66 46,96 2.2 * t chuyên dùng CDG 20,07 20,26 20,56 21,88 22,50 27,20 - t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,44 0,30 0,30 0,30 0,30 0,15 s nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 3,62 3,62 3,62 3,61 3,42 3,41 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 3,62 3,62 3,62 3,61 3,42 3,41 doanh 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 15,15 15,48 15,78 17,11 17,92 22,78 2.2.4.1 + t giao thông DGT 13,10 13,28 13,59 14,19 15,00 19,71 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,75 0,75 0,75
  5. + t t i năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,07 0,16 0,19 0,22 0,22 0,22 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,05 0,20 0,20 0,20 0,20 0,35 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,47 1,38 1,34 1,29 1,29 1,29 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + t di tích, danh lam th ng 2.2.4.9 LDT c nh 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 1,85 1,85 1,85 1,80 1,80 1,80 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 chuyên dùng 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Di n Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NÔNG NNP/PNN NGHI P CHUY N I CƠ C U S 2 D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PNN KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PNN PN0(a)/PN1(a) 0,30 0,15 0,15 CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,30 0,15 0,15 3.2 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 4 T PNN KHÔNG PH I PKT(a)/OTC 0,22 0,03 0,19
  6. T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,22 0,03 0,19 t tr s cơ quan, công trình 4.1.1 CTS/OTC 0,03 0,03 s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 CSK/OTC 0,19 0,19 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Di n Phân theo t ng năm tích c n Th LO I T thu h i t PH I THU H I trong kỳ Năm Năm Năm Năm Năm k 2006 2007 2008 2009 2010 ho ch 1 T NÔNG NGHI P 2 T PHI NÔNG NGHI P 8,07 0,49 0,34 1,38 1,00 4,86 2.1 t 7,30 0,22 0,30 1,27 0,81 4,70 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 7,30 0,22 0,30 1,27 0,81 4,70 2.2 t chuyên dùng 0,72 0,27 0,04 0,06 0,19 0,16 t tr s cơ quan, công 2.2.1 0,33 0,18 0,15 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 0,21 0,01 0,19 0,01 phi nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,18 0,09 0,04 0,05 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,05 0,05 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a
  7. i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 11 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản