Quyết định số 3024/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 3024/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3024/2005/QĐ-BTM về việc ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3024/2005/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3024/2005/Q -BTM Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH HÀNH NG KH N C P PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M (H5N1) VÀ I DNCH CÚM A (H5N1) NGƯ I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Thương m i; Căn c Ch th s 53-CT/TW ngày 28/10/2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tri n khai các bi n pháp c p bách ngăn ch n d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i; Căn c Ngh quy t s 15/2005/NQ-CP ngày 4/11/2005 c a Chính ph v các bi n pháp c p bách ngăn ch n d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm A (H5N1) ngư i; Căn c Ch th s 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 c a Th tư ng Chính ph “Vi c v t p trung s c tri n khai th c hi n ng b , có hi u qu k ho ch hành ng kh n c p phòng ch ng khi x y ra d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i; Theo ngh c a V Chính sách th trư ng trong nư c và C c Qu n lý th trư ng, QUY T NNH: i u 1: Ban hành K ho ch hành ng khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm A (H5N1) ngư i (kèm theo). i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3: Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Thương m i, S Thương m i và du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - Văn phòng TW ng ( b/c); - VP Qu c h i ( b/c); - VP Ch t ch nư c ( b/c); - Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m; Phan Th Ru - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Lãnh o B ; các S TM; - Công báo;
  2. - Lưu: VT, TTTN. K HO CH HÀNH Đ NG KH N C P C A B THƯƠNG M I KHI X Y RA D CH D CH CÚM GIA C M VÀ CÚM A (H5N1) NGƯ I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3024/2005/QĐ-BTM ngày 7/12/2005 c a B trư ng B Thương m i) Th c hi n Ch th s 53-CT/TW ngày 28/10/2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng, Ch th s 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 c a Th tư ng Chính ph và Ngh quy t s 15/2005/NQ-CP ngày 04/11/2005 c a Chính ph v các bi n pháp c p bách ngăn ch n d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm A (H5N1) ngư i. Căn c vào K ho ch hành ng kh n c p c a Ban Ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m, B Thương m i xây d ng k ho ch hành ng kh n c p phòng ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i thu c lĩnh v c thương m i như sau: A. M C TIÊU CHUNG: - T ch c th c hi n t t các ho t ng qu n lý th trư ng nh m tham gia phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i (H5N1), b o v t t s c kh e và tính m ng c a ngư i tiêu dùng. - Ph i h p v i các B , ngành ch c năng có liên quan t ch c th c hi n các bi n pháp ngăn ch n d ch theo ch o c a Ban Ch o QGPCDCGC. - Xây d ng và t ch c th c hi n các bi n pháp giám sát, ki m soát th trư ng nh m h n ch t i a bi n ng giá trên th trư ng, c bi t là giá các m t hàng th c phNm. B. N I DUNG C A K HO CH I. GIAI O N I: (tương ng v i Pha 1, 2, 3 c a WTO): D ch cúm gia c m ã x y ra và nh hư ng n s c kh e c a con ngư i, tương ng v i tình hình d ch b nh hi n nay nư c ta. Th i gian v a qua, nư c ta ã tr i qua d ch cúm gia c m tương ng v i Pha 1, 2, 3. k p th i h n ch d ch, B Thương m i ã có nh ng bi n pháp ng phó sau: 1. Văn b n ch o: - Công i n khNn (s 08/BTM-QLTT ngày 20/1/2004) g i Giám c S Thương m i và S Thương m i và du l ch ph i h p v i các ngành ch c năng ki m tra ngăn ch n vi c v n chuy n gà ra kh i vùng d ch; b t gi , tiêu hu theo quy nh s gia c m m c b nh.
  3. - Và các công văn s : 0460 TM/CSTTTN ngày 6/2/2004; 5609/TM-TTTN ngày 8/11/2004; 0293 TM/TTTN ngày 19/1/2005; 1056 TM/TTTN ngày 8/3/2005; 3504/BC -TW ngày 22/7/2005; 3754/TM-TTTN ngày 8/8/2005 v i n i dung là ph i h p v i các l c lư ng h u quan ki m soát vi c chăn nuôi, gi t m , ch bi n và lưu thông s n phNm gia c m; tăng cư ng t ch c ki m tra, ki m soát ch t ch trong khâu lưu thông n i a; ngăn ch n vi c v n chuy n, nh p l u gia c m, s n phNm gia c m; ph i h p v i các cơ quan liên quan ti n hành quy ho ch xây d ng các lò m t p trung, chuy n ho t ng buôn bán vào ch có s ki m tra, ki m d ch c a cơ quan chuyên môn. - Ch th s 20/2005/BTM-QLTT ngày 18/11/2005 “v các bi n pháp c p bách phòng, ch ng d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm A (H5N1) ngư i. 2. T ch c th c hi n: - Tham gia các oàn liên ngành ki m tra t i các a phương v an toàn th c phNm và d ch cúm gia c m trong d p T t t D u. - Chi c c Qu n lý th trư ng các a phương ã ph i h p ch t ch v i các ngành ch c năng thu c các t nh, thành ph thành l p các ch t ki m tra và tham gia ki m tra trong th i gian có d ch cúm gia c m trên a bàn. - Thi hành Công i n s 13 BNN/C ngày 16/11/2005 c a Trư ng Ban Ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m “v vi c tri n khai th c hi n các bi n pháp c p bách phòng ch ng d ch cúm gia c m”, B Thương m i ch trì ph i h p v i B Y t , B Nông nghi p & PTNN i ki m tra tình hình tri n khai th c hi n các bi n pháp c p bách phòng ch ng d ch cúm gia c m c a 4 t nh Tây Nguyên. - Thành l p Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i do Th trư ng B Thương m i làm trư ng ban, Phó C c trư ng C c Qu n lý th trư ng làm phó ban, thành viên Ban Ch o là Th trư ng các ơn v liên quan g m: 1. V Chính sách th trư ng trong nư c. 2. C c Qu n lý th trư ng. 3. V K ho ch. 4. V Xu t nh p khNu. Trong ó, C c Qu n lý th trư ng là ơn v thư ng tr c giúp Ban ch o t ch c th c hi n K ho ch hành ng khNn c p c a B . Ban Ch o có nhi m v : a. Th c hi n các nhi m v theo s phân công c a Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m. b. Xây d ng các phương án ng phó v i i d ch và ki m soát, x lý vi c buôn bán gia c m, s n phNm gia c m theo quy nh.
  4. c. Ph i h p v i UBND c p t nh: + T ch c tri n khai, ôn c, ki m tra vi c th c hi n K ho ch c a Ban Ch o qu c gia. + Huy ng ngu n l c hi n có, b o m s n sàng t ch và ph i h p v i các ngành ch c năng ki m tra, ki m soát vi c lưu thông gia c m, s n phNm gia c m trên th trư ng. 3. Phân công th c hi n tr c ti p: a. C c Qu n lý th trư ng: - Thi t l p ư ng dây nóng t i các Chi c c Qu n lý th trư ng, thông báo r ng rãi cho các doanh nghi p thương m i và ngư i dân nh m phát hi n vi c bán các gia c m, s n phNm gia c m chưa qua ki m d ch ưa vào lưu thông x lý k p th i. - Ch o, ôn c các Chi c c Qu n lý th trư ng ph i h p v i các cơ quan liên quan thư ng xuyên t ch c ki m tra, ki m soát b o m th c hi n nghiêm các văn b n ch o c a Chính ph , Th tư ng và B Thương m i v vi c v n chuy n buôn bán, ch bi n gia c m, s n phNm gia c m b o m kh ng ch bao vây, d p t t d ch và v sinh an toàn th c phNm. - Ch o các Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh biên gi i ki m tra, ki m soát ch t ch b o m l nh c m nh p khNu gia c m, s n phNm gia c m c a Th tư ng Chính ph ư c th c thi tri t . - X lý nghiêm theo quy nh hi n hành các trư ng h p c tình bán ch y gia c m b nhi m b nh làm phát tán d ch b nh. - Làm u m i cung c p thông tin, trao i thông tin v i Ban Ch o qu c gia, các B , ngành, a phương v tình hình lưu thông gia c m, s n phNm gia c m trên th trư ng. - Thư ng xuyên báo cáo Ban Ch o c a B v tình hình tri n khai th c hi n K ho ch. b. S Thương m i: - K p th i tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách n các doanh nghi p, h kinh doanh h ch p hành, b trí l c lư ng và t ch c tham gia công tác phòng, ch ng d ch theo ch th c a B Thương m i và ch o c th c a UBND t nh, thành ph . - Ch o các Chi C c qu n lý th trư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu biên gi i, sân bay, b n c ng (24/24 gi ) nh m ngăn ch n không cho d ch xâm nh p vào nư c ta. - Xây d ng k ho ch hư ng d n và t o i u ki n cho các doanh nghi p kinh doanh gia c m, s n phNm gia c m chuy n sang kinh doanh các m t hàng th c phNm thay th khác.
  5. - M t tu n m t l n báo cáo v ban ch o c a B (qua C c QLTT và V Chính sách TTTN) tình hình th c hi n công tác phòng, ch ng d ch; bi n ng giá c th trư ng và nh p khNu các m t hàng th c phNm t i các t nh. - Ph i h p v i các ngành ch c năng quy ho ch lò gi t m gia c m t p trung; tăng cư ng công tác ki m soát gi t m gia c m, h n ch t i thi u vi c gi t m gia c m nh l . - T o i u ki n cho các doanh nghi p thương m i chuy n i, m r ng kinh doanh các m t hàng th c phNm thay th khác. Và t o thu n l i cho lưu thông, v n chuy n các m t hàng th c phNm ó gi a các vùng, các mi n, c bi t là vào các thành ph , th xã, khu công nghi p. - Ki m tra, ki m soát nh m n nh th trư ng, h n ch t i a bi n ng giá c do d ch cúm gia c m làm m t i m t ph n th c phNm cung ng cho th trư ng. M t khác, ngăn ng a vi c l i d ng d ch cúm gia c m tuỳ ti n tăng giá các m t hàng th c phNm khác, ng th i ki m tra vi c ch p hành Pháp l nh v giá. II. GIAI O N II: Gi nh d ch cúm gia c m gây b nh cho ngư i và xác nh ư c d ch lây lan t ngư i sang ngư i (tương ng v i Pha 4, 5 c a WTO): 1. Tình hu ng 1: D ch x y ra các nư c khác: 1.1 M c tiêu: ây là giai o n phòng d ch b nh t xa, do v y ph i ch ng tri n khai các bi n pháp ngăn ch n d ch b nh xâm nh p vào Vi t Nam; không bi n ng giá c th trư ng t bi n nh t là các m t hàng th c phNm, h n ch t i a d ch b nh có th thâm nh p. 1.2. Bi n pháp ng phó: a. Ban ch o c a B Thương m i có trách nhi m: - Huy ng và i u ph i l c lư ng tham gia th c hi n các phương án c th ngăn ch n s lây lan d ch b ng con ư ng nh p khNu gia c m, s n phNm gia c m t nư c ngoài. - Ch o các ơn v liên quan c a B hư ng d n, ki m tra, ki m soát ch t ch th trư ng t i các khu v c có d ch và các vùng ph c n. - Thi t l p ư ng dây nóng k p th i thu nh p, x lý thông tin v i d ch và ch o các ho t ng phòng, ch ng d ch. b. C c Qu n lý th trư ng ch o các Chi c c QLTT tăng cư ng l c lư ng : - Ph i h p v i các ngành ch c năng liên quan tham gia các i ki m tra lưu ng và các ch t ki m d ch t i a phương.
  6. - Ki m tra, ki m soát vi c buôn bán gia c m t i các chơ, siêu th , nhà hàng ăn u ng và các quán bình dân. 2. Tình hu ng 2 (tương ng v i Pha c a WTO): d ch ã xu t hi n t i Vi t Nam; d ch x y ra trên di n h p m t trong các t nh, thành ph (1-25 ngư i m c b nh): 2.1 S phát tri n c a d ch: - Vi rút có th xâm nh p vào Vi t Nam t nư c b d ch b nh. - Vi rút bi n i gen lây b nh cho ngư i và lây t ngư i sang ngư i t i Vi t Nam. - Xu t hi n ban u m t vài ngư i b nhi m cúm A (H5N1), sau ó lây lan sang m t s ngư i khác nhưng trên ph m vi h p. 2.2 M c tiêu: - ây là giai o n phòng ng a tích c c, ho t ng thương m i, d ch v ph i góp ph n tích c c vào vi c gi m n m c th p nh t nh hư ng c a d ch cúm t i kinh t , xã h i và i s ng nhân dân t i a bàn x y ra d ch. 2.3 Bi n pháp ng phó: Sau khi Ban Ch o qu c gia và Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m c a B ban b tình tr ng khNn c p ti p t c áp d ng như tình hu ng 1, ng th i: a. C c Qu n lý th trư ng ch o các Chi c c Qu n lý th trư ng: - Tăng cư ng l c lư ng duy trì và tham gia các ch t ki m tra do a phương l p thêm, i ki m tra lưu ng. b. S Thương m i: - Tăng cư ng vi c khuy n khích các doanh nghi p kinh doanh gia c m và s n phNm gia c m chuy n d n sang s n xu t ho c nh p khNu nh ng s n phNm th c phNm thay th khác. 3. Tình hu ng 3 (tương ng v i Pha 5 c a WHO): d ch v x y ra trên di n h p m t trong các t nh, thành ph (26-50 ngư i m c b nh): 3.1 M c tiêu: - Không lây b nh thông qua vi c buôn bán, v n chuy n. - Khuy n khích vi c kinh doanh th c phNm thay th , tránh bi n ng th trư ng giá c tăng cao. -B o m an toàn v sinh th c phNm c a ngư i dân. 3.2 Bi n pháp ng phó: (th c hi n như tình hu ng 2)
  7. III. GIAI O N III: Gi nh giai o n i d ch (tương ng v i Pha 6 c a WHO): 1. Tình hu ng 1: 1.1 c i m: giai o n này, d ch b nh ã phát tri n ra nhi u vùng khác nhau trong ph m vi r ng hơn, khó ki m soát, s ngư i b d ch tăng t bi n và Chính ph công b tình tr ng khNn c p. 1.2 M c tiêu: H n ch n m c th p nh t bi n ng c a th trư ng và giá c , b o m n nh i s ng nhân dân. 1.3 Bi n pháp ng phó: Th c hi n như trong tình hu ng 2 – GIAI O N II, ng th i: - C m v n chuy n, buôn bán gia c m, s n phNm gia c m t i các t nh, thành ph x y ra i d ch. - ngh Chính ph có chính sách khuy n khích các doanh nghi p kinh doanh gia c m, s n phNm gia c m chuy n i sang nh ng m t hàng thay th khác nh m b o m áp ng nhu c u c a nhân dân. 2. Tình hu ng 2: i d ch ang x y ra trong c nư c: 2.1 c i m: Chính ph ban b tình tr ng khNn c p trong toàn qu c: D ch lây lan trên di n r ng nhi u a phương c a nhi u t nh, thành ph trong c nư c. 2.2 M c tiêu: - H n ch t i a vi c thi u th c phNm thay th . - Không giá c tăng quá cao. - B o m cho vi c s n xu t kinh doanh bình thư ng trên th trư ng tránh nh hư ng n i s ng. 2.3 Bi n pháp ng phó: Ngoài các bi n pháp trên, c n áp d ng: - Huy ng l c lư ng t i a hư ng d n, ki m tra, ki m soát vi c v n chuy n lưu thông gia súc gia c m và các m t hàng th c phNm trên th trư ng.
  8. - C m v n chuy n buôn bán gia c m, s n phNm gia c m. - ngh chính quy n các vùng có d ch t m th i c m h p ch , t ch c mua bán hàng thi t y u b ng phương ti n thích h p.
Đồng bộ tài khoản