Quyết định số 3024/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 3024/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3024/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3024/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3024/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 15, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2957/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5010/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 15, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 51,86 100,00 51,86 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 51,86 100,00 51,86 100,00 2.1 * t OTC 26,92 51,91 22,45 43,29
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 26,92 100,00 22,45 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 17,89 34,50 22,87 44,10 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,07 0,39 0,06 0,26 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,20 1,12 0,20 0,87 - t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 3,56 19,90 3,84 16,79 nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 3,56 100,00 3,84 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 14,06 78,59 18,77 82,07 2.2.4.1 + t giao thông DGT 13,17 93,67 17,15 91,37 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,93 4,95 + t CD năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,04 0,28 0,11 0,59 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,07 0,01 0,05 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,84 5,97 0,57 3,04 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,23 0,44 0,23 0,44 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 6,82 13,15 6,31 12,17 dùng 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n Ch tiêu Mã t tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P
  3. T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG 3 PN0(a)/PN1(a) 0,54 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,03 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh CTO/PN1(a) 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN(1) 0,00 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t CCO(a)/PN1(a) 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 0,51 (a) 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/PN1 0,54 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I 4 PKT(a)/OTC T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 4,95 2.1 t OTC 4,47 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 4,47 2.2 t chuyên dùng CDG 0,48 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,03 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,18 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,27 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN
  4. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 15 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 15, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Phân theo t ng năm tích Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH T 51,86 51,86 51,86 51,86 51,86 51,86 T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 51,86 51,86 51,86 51,86 51,86 51,86 2.1 * t OTC 26,92 25,43 24,95 24,84 22,49 22,45 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 26,92 25,43 24,95 24,84 22,49 22,45 2.2 * t chuyên dùng CDG 17,89 19,38 20,31 20,42 22,83 22,87 - t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 trình s nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 - t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 CSK 3,56 4,02 4,02 4,02 3,84 3,84 phi nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 3,56 4,02 4,02 4,02 3,84 3,84 doanh 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 14,06 15,09 16,01 16,12 18,73 18,77
  5. 2.2.4.1 + t giao thông DGT 13,17 13,27 14,20 14,31 17,15 17,15 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 + t CD năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 0,11 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 + t cơ s giáo d c - ào 2.2.4.6 DGD 0,84 0,84 0,80 0,80 0,57 0,57 t o 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN 6,82 6,82 6,37 6,37 6,31 6,31 chuyên dùng 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NÔNG NNP/PNN NGHI P CHUY N I CƠ C U S 2 D NG TN IB T NKH/PNN NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG 3 RDD/NKR(a) 0,54 0,46 0,08 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan RPH/NKR(a) 0,03 0,01 0,02 3.2 t qu c phòng, an ninh PNO(a)/PN1(a) t công c ng không thu ti n 3.3 TS0/PN1(a) 0,00 s d ng t
  6. 3.4 t nghĩa trang, nghĩa a CQA/PN1(a) t sông r ch và m t nư c 3.5 CC0/PN1(a) 0,51 0,45 0,06 chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T NTD/PN1(a) CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng SMN/PN1(a) 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng CSK/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a CCC/OTC t sông r ch và m t nư c 4.4 TTN/OTC chuyên dùng 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Lo i t ph i thu h i Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 4,95 1,49 0,53 0,11 2,78 0,04 2.1 t OTC 4,47 1,49 0,48 0,11 2,35 0,04 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 4,47 1,49 0,48 0,11 2,35 0,04 2.2 t chuyên dùng CDG 0,48 0,05 0,43 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,03 0,01 0,02 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,18 0,18 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,27 0,04 0,23 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN chuyên dùng
  7. i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 15 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản