Quyết định số 3026/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 3026/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3026/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3026/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3026/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 19, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2955/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5012/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 19, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 39,41 100,00 39,41 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 39,41 100,00 39,41 100,00 2.1 * t OTC 17,79 45,14 15,44 39,18
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 17,79 100,00 15,44 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 21,16 53,69 23,51 59,65 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,18 0,85 0,20 0,85 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,02 0,09 0,02 0,09 - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 1,85 8,74 0,43 1,83 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 1,85 100,00 0,43 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 19,11 90,31 22,86 97,24 2.2.4.1 + t giao thông DGT 10,47 54,79 12,45 54,46 2.2.4.2 + t th y l i DTL 4,34 22,71 4,34 18,99 + t chuy n t i năng lư ng, 2.2.4.3 DNT 0,01 0,05 0,01 0,04 truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,08 0,42 1,54 6,74 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,05 0,26 0,08 0,35 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,23 6,44 1,24 5,42 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 1,80 9,42 1,80 7,87 2.2.4.8 + t ch DCH 0,35 1,83 0,35 1,53 2.2.4.9 + t di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,78 4,08 1,05 4,59 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,46 1,17 0,46 1,17 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n Ch tiêu Mã t tích T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NÔNG 1 NNP/PNN NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG 2 N IB T NÔNG NGHI P 3 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S PN0(a)/PN1(a) 0,07
  3. D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,07 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh CTO/PN1(a) 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t CCO(a)/PN1(a) 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông su i và m t nư c chuyên dùng SMN/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 0,74 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,74 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,74 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 4,83 2.1 t OTC 3,09 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 3,09 2.2 t chuyên dùng CDG 1,74 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,07 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 1,42 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,25 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN
  4. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c chuyên dùng SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 19 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 19, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Phân theo t ng năm tích Th t CH TIÊU Mã Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH TT 39,41 39,41 39,41 39,41 39,41 39,41 NHIÊN 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 39,41 39,41 39,41 39,41 39,41 39,41 2.1 * t OTC 17,79 17,59 17,71 15,97 16,25 15,44 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 17,79 17,59 17,71 15,97 16,25 15,44 2.2 * t chuyên dùng CDG 21,16 21,36 21,24 22,98 22,70 23,51 - t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,18 0,18 0,14 0,20 0,20 0,20 s nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 1,85 1,84 1,50 1,09 0,67 0,43 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 1,85 1,84 1,50 1,09 0,67 0,43 doanh 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 19,11 19,32 19,58 21,67 21,81 22,86 2.2.4.1 + t giao thông DGT 10,47 10,58 10,86 11,74 11,88 12,45
  5. 2.2.4.2 + t th y l i DTL 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 + t t i năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,08 0,14 0,14 1,53 1,54 1,54 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,08 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,23 1,27 1,25 1,25 1,24 1,24 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2.2.4.8 + t ch DCH 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 + t di tích, danh lam th ng 2.2.4.9 LDT c nh 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,78 0,78 0,78 0,57 0,57 1,05 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích Phân theo t ng năm chuy n Th m c ích Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t s d ng trong kỳ k 2006 2007 2008 2009 2010 ho ch T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S 2 D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T 3 0,07 0,04 0,03 PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,07 0,04 0,03 t công trình s nghi p không 3.2 kinh doanh
  6. T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T 0,74 0,34 0,40 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 0,74 0,34 0,40 t tr s cơ quan, công trình s 4.1.1 nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 0,74 0,34 0,40 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Di n Phân theo t ng năm tích c n Th LO I T PH I THU thu h i t H I trong kỳ Năm Năm Năm Năm Năm k 2006 2007 2008 2009 2010 ho ch 1 T NÔNG NGHI P 2 T PHI NÔNG NGHI P 4,83 0,21 0,62 2,39 0,55 1,06 2.1 t 3,09 0,20 0,22 1,74 0,12 0,81 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 3,09 0,20 0,22 1,74 0,12 0,81 2.2 t chuyên dùng 1,74 0,01 0,40 0,65 0,43 0,25 t tr s cơ quan, công 2.2.1 0,07 0,04 0,03 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 1,42 0,01 0,34 0,41 0,42 0,24 phi nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,25 0,02 0,21 0,01 0,01 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng
  7. i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 19 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản