Quyết định số 3027/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 3027/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3027/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 21, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3027/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3027/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 21, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2954/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5013/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 21, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n Cơ Di n tích Cơ c u tích c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT NHIÊN 39,59 100,00 39,59 100,00 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 39,59 100,00 39,59 100,00 2.1 * t OTC 22,60 57,09 23,22 58,65
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 22,60 100,00 23,22 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 16,82 42,49 16,26 41,07 2.2.1 - t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,05 0,30 0,05 0,31 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 - t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 5,64 33,53 2,97 18,27 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 5,64 100,00 2,97 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 11,13 66,17 13,24 81,43 2.2.4.1 + t giao thông DGT 7,49 67,30 7,80 58,91 2.2.4.2 + t th y l i DTL 3,10 27,85 2,68 20,24 2.2.4.3 + t chuy n d n năng lư ng, truy n thông DNT 0,01 0,09 0,01 0,08 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 2,22 16,77 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,09 0,01 0,08 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,48 4,31 0,48 3,63 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,04 0,36 0,04 0,30 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,17 0,43 0,11 0,28 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n Ch tiêu Mã t tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI 3 PN0(a)/PN1(a) NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TSO/PN1(a)
  3. 3.2 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 2,73 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 2,73 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 2,47 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,26 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 1.2 t lâm nghi p LNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 4,84 2.1 t OTC 2,11 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 2,11 2.2 t chuyên dùng CDG 2,67 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 2,67 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,06
  4. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 21 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 21, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Các năm trong kỳ k ho ch tích Th t Ch tiêu Mã năm Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH TT NHIÊN 39,59 39,59 39,59 39,59 39,59 39,59 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 39,59 39,59 39,59 39,59 39,59 39,59 2.1 * t OTC 22,60 25,31 25,31 25,31 23,41 23,22 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 22,60 25,31 25,31 25,31 23,41 23,22 2.2 * t chuyên dùng CDG 16,82 14,11 14,11 14,11 16,07 16,26 2.2.1 - t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 - t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 5,64 3,17 3,17 3,17 2,97 2,97 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 5,64 3,17 3,17 3,17 2,97 2,97 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 11,13 10,89 10,89 10,89 13,05 13,24 2.2.4.1 + t giao thông DGT 7,49 7,41 7,41 7,41 8,65 7,80 2.2.4.2 + t th y l i DTL 3,10 2,94 2,94 2,94 2,56 2,68 2.2.4.3 + t chuy n t i năng lư ng, truy n thông DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
  5. 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 1,30 2,22 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 2.2.4.9 + t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10+ t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,17 0,17 0,17 0,17 0,11 0,11 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Mã t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG 1 NNP/PNN PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG 2 NKH/PNN TN IB T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N 3 SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ RDD/NKR(a) THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 4 NTD/PN1(a) 2,73 2,71 0,02 PH I T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng SMN/PN1(a) 2,73 2,71 0,02 (a) 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p PKT /OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CDG/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CTS/OTC 2,47 2,47 4.1.4 t có m c ích công c ng CQA/OTC 0,26 0,24 0,02 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng CSK/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a CCC/OTC
  6. 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng TTN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác NTD/OTC 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Di n Th t Lo i t ph i thu h i Mã tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 4,84 2,47 2,16 0,21 2.1 t OTC 2,11 1,90 0,21 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 2,11 1,90 0,21 2.2 t chuyên dùng CDG 2,67 2,47 0,20 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 2,67 2,47 0,20 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,06 0,06 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y
  7. ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 21 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản