Quyết định số 3028/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 3028/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3028/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3028/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH -------- ----- S : 3028/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 22, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2953/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5014/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 22, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) T NG DI N TÍCH TT 177,41 100,00 177,41 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 177,41 100,00 177,41 100,00 2.1 t OTC 52,24 29,45 50,40 28,41 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 52,24 100,00 50,40 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 80,19 45,20 82,05 46,25 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,60 0,75 0,67 0,82 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 40,03 49,92 30,83 37,57 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 4,83 6,02 4,58 5,58 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 4,83 100,00 4,58 100,00 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 34,73 43,31 45,97 56,03 2.2.4.1 t giao thông DGT 25,38 73,08 24,57 53,45 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,07 0,20 0,07 0,15 t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 8,65 24,91 16,89 36,74 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,03 2,02 4,39 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,62 1,79 0,60 1,31 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 0,50 1,09 2.2.4.8 t ch DCH 1,32 2,87 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,22 0,12 0,21 0,12 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 44,76 25,23 44,75 25,22 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n Ch tiêu Mã t tích T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P
  3. T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI 3 PN0(a)/PN1(a) NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 3,39 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 3,39 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 1,40 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 1,99 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 14,84 2.1 t OTC 5,23 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 5,23 2.2 t chuyên dùng CDG 9,60 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,03 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 9,24 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,26 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,07 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK
  4. 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 22 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 22, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Hi n Di n tích n năm tr ng Th t Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 T NG DI N TÍCH TT 177,41 177,41 177,41 177,41 177,41 177,41 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 2 T PHI NÔNG NGHI P 177,41 177,41 177,41 177,41 177,41 177,41 2.1 t 52,24 54,12 53,13 51,98 50,45 50,40 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 52,24 54,12 53,13 51,98 50,45 50,40 2.2 t chuyên dùng 80,19 78,31 79,30 80,46 82,00 82,05 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,60 0,64 0,69 0,69 0,67 0,67 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 40,03 38,63 38,63 36,65 36,65 30,83 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 4,83 4,83 4,66 4,66 4,58 4,58 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 4,83 4,83 4,66 4,66 4,58 4,58 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng 34,73 34,21 35,32 38,46 40,10 45,97 2.2.4.1 t giao thông 25,38 22,75 22,69 24,12 25,01 24,57 2.2.4.2 t th y l i 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 2.2.4.3 t chuy n d n năng lư ng,
  5. truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 8,65 10,76 11,93 13,64 14,40 16,89 2.2.4.5 t cơ s y t 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 2,02 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 0,62 0,62 0,62 0,62 0,60 0,60 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 0,50 2.2.4.8 t ch 1,32 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c 2.5 44,76 44,76 44,76 44,75 44,75 44,75 chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n Phân theo t ng năm tích chuy n m c Th ích Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t s d ng 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch T NÔNG NGHI P CHUY N 1 SANG PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG 2 T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 4 PH I T CHUY N SANG T 3,39 3,39 4.1 t chuyên dùng 3,39 3,39
  6. t tr s cơ quan, công trình s 4.1.1 nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 1,40 1,40 t s n xu t, kinh doanh phi nông 4.1.3 nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 1,99 1,99 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c chuyên 4.4 dùng 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Di n tích Chia ra các năm Th c n thu h i Lo i t ph i thu h i Năm Năm Năm Năm Năm t trong kỳ k ho ch 2006 2007 2008 2009 2010 1 T NÔNG NGHI P 2 T PHI NÔNG NGHI P 14,84 2,97 1,17 3,17 1,66 5,87 2.1 t 5,23 1,51 0,99 1,15 1,53 0,05 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 5,23 1,51 0,99 1,15 1,53 0,05 2.2 t chuyên dùng 9,60 1,46 0,18 2,02 0,12 5,82 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,03 0,01 0,02 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 9,24 1,40 2,02 5,82 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 0,26 0,18 0,08 nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,07 0,05 0,02 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,01 0,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác
  7. i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 22 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản